386 Malala Yousafzai is recovering

Bethlehem 21 oktober 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Vrijdag kwam er hoopvol bericht naar buiten, nl. dat Malala Yousafzai aan het herstellen is van de moordaanslag een week eerder. Om een beeld van haar, leven in de Swat vallei, te krijgen is de volgende youtube filmpje illustratief:

Bethlehem October 21, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Friday came out hopeful message, namely that Malala Yousafzai is recovering from the assassination a week earlier. To get a picture of her life in the Swat valley, the next YouTube movie is illustrative:

Ik kreeg een reactie op mijn suggestie om een onderzoek naar sexueel misbruik binnen familieverband te doen. In de jaren tachtig is er zo’n onderzoek geweest met een voorstel dit ook binnen de kinderbescherming te doen, maar dit werd in de politiek afgehouden. Ten onrechte dus. Overigens is mij niet duidelijk in hoeverre dat onderzoek vergelijkbaar is met de onderzoeken binnen de Katholieke Kerk en binnen de jeugdhulpverlening.

Maandag was ik in Jerusalem. Eerst heb ik bij medebroeders in West Jerusalem gegeten, waarna ik mijn vriendin Hadassah opzocht. Samen gingen wij naar de bijeenkomst van het Interfaith Encounter Association. Het onderwerp was dit keer Kaïn en Abel: het oerthema over goed en kwaad. Volgens mij speelt hierbij zeker ook het onderwerp jaloezie een rol. Dit kom ik hier wel meer tegen.

Gisteren zijn er verkiezingen voor burgemeester en gemeenteraadsleden geweest. Ik heb er weinig enthousiasme voor gemerkt, maar ’s avonds was het wel druk met auto’s en mensen, die zich bij de verkiezingen betrokken voelen.

19. elections

Een van de commentaren was, dat de gemeenteraad van Bethlehem orders van de Palestijnse Autoriteit krijgt en opvolgt. Hierbij rees bij mij de vraag van wie de Palestijnse Autoriteit de orders krijgt.

Woensdag is Sana afgereisd naar Mekka voor haar bedevaart. Zij kreeg de reis aangeboden, omdat haar man, Ahmed Balboul op 12 maart 2008 door een commando van Israël vermoord was. Van de moeder van Mohanad hoorde ik, dat de ouders van de 17-jarige jongeman, die op 28 januari 2008 was doodgeschoten door het Israëlische leger vanwege het gooien van stenen, op het laatste moment ook de pelgrimsreis aangeboden hadden gekregen.
Met Mohanad zelf had ik een goed gesprek. Ik ontdekte, wat ik al vermoedde, dat hij nog veel te doen heeft om zijn gevangenschap te verwerken. Het is voor hem nu een stuk lastiger om zich op zijn studie te concentreren. Hij is met zijn gedachten nog veel bij die periode in zijn leven. Ik heb hem aangemoedigd om die ervaringen op te schrijven, op de eerste plaats voor zichzelf. Zijn oudste zus studeert dit jaar in de Arabische taal af en is daar goed in. Zij kan hem helpen om zich goed in het Arabisch uit te drukken. Zo kan hij tevens binnen zijn familie over zijn ervaringen praten.
Een ander aspect is, dat hij jonge Palestijnen kan leren zich voor te bereiden op een mogelijke gevangenschap, want dit kan iedere jonge Palestijn overkomen, zeker in vluchtelingenkampen. Mijn inschatting hierbij bleek bij hem te kloppen. In de gevangenis was Mohanad met zijn gedachten bij zijn familie en zijn vrienden. De kunst is te kijken hoe andere gevangenen met deze situatie omgaan, met hen erover te praten, voorzover dat mogelijk is, en te observeren hoe de Israëliërs hen behandelen. Mohanad beaamde het onderscheid wie van hen positief met de Palestijnen omgaan en wie negatief. Zo kun je jezelf sterker in de situatie maken.

Hierna bezocht ik Raida in het huis van haar familie. Haar huwelijk staat op het spel. Ik kan met haar hier goed over praten. Hierbij speelt volgens mij een rol, dat Raida een gestudeerde vrouw is en de familie van haar man niet. Op een gegeven moment kwam haar nicht, de oudste zus van Mohanad, binnen en praatten zij verder met elkaar. Twee goede vrouwen.

Vrijdag bezocht ik Hajj. Hij had een dag vrij genomen van zijn werk in het hotel. Terwijl ik bij hem was, belde iemand van het hotel op met de vraag, of hij kon komen werken. Hajj vroeg mij iets te zeggen om duidelijk te maken, dat hij bezoek had en daarom niet kon komen. Soms wordt hij gevraagd langer te werken of eerder te komen, zonder dat hij meer betaald krijgt.
Het was een prima gesprek met Hajj. Hij is geïnteresseerd in wat ik te berde breng. Hij vertelde, dat hij met de gasten in het hotel goed contact heeft, beter dan andere personeelsleden. Zijn ervaringen met mij zijn hier niet vreemd aan. Hij kan zich goed met de gasten in het Engels onderhouden. Hij vertelt hen over de werkelijke situatie in Palestina.
Hij vertelde dat hij in de zomer in Jerusalem geweest. Een vriend van hem wist hem door de checkpoint te loodsen. Hij was er zeer verheugd over dit onverwachte bezoek.

Gisteravond was ik wederom in Jerusalem, ditmaal voor een bezoek van Rabbi Michael Lerner aan Jerusalem. Hij is de oprichter van een progressief spiritueel centrum in Californië, Tikkun. Interessant was zijn benadering van hoe mensen met elkaar omgaan: gebaseerd op vrees voor overheersing of hoop op liefde en zorg; macht tegenover generositeit. Hij haalde als voorbeeld de moeder aan, die liefde en zorg aan haar kind besteedt zonder zich af te vragen, wat zij hiervoor terugkrijgt.

De wielersport staat nu voor een zware tijd. Voor mij was al een aantal jaren de tour de France een tour de doping. Dat is nu overduidelijk.

Van de week was wat ophef over de tweede ronde tussen Obama en Romney. Romney beschuldigde Obama pas na twee weken de aanslag in Libië, die het leven van vier Amerikanen kostte, als een daad van terrorisme betitelde. Obama beweerde, dat hij daags erna dit al deed, bijgevallen door de gespreksleidster. Maar mijn geheugen is nog goed genoeg om mij te herinneren hoe verbaasd ik was, dat in eerste in instantie de aanslag niet als een daad van terrorisme werd betiteld! Politiek is soms de waarheid vertellen, de hele waarheid en alles behalve de waarheid.

Als aanhangsel voeg ik toe: een vervolg over Taizé, een verhaal over onbemande vliegtuigen, die mensen aanvallen en een beschouwing over wat Jordanië te wachten zou kunnen staan.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

I received a response to my suggestion for an investigation into sexual abuse within the family context. In the eighties there has been such an investigation with the proposal to do it also within the child care, but this was rejected in the politics. Wrongly so. Incidentally, it is not clear to what extent this study is similar to the investigations of abuse within the Catholic Church and within the youth help.

Monday I was in Jerusalem. First I have eaten with fellow friars in West Jerusalem, and visited my friend Hadassah. Together we went to the meeting of the Interfaith Encounter Association. The subject this time was Cain and Abel: the core theme about good and evil. I think certainly plays a role also the issue of jealousy. I see this more often here.

Yesterday there have been elections for mayor and councilors. I have noticed little enthusiasm for it, but at night it was quite busy with cars and people, who feel involved in the elections.

18. elections

One of the comments was that the City council of Bethlehem receives orders from the Palestinian Authority receives and implements them. It arose in me the question of whom the Palestinian Authority get orders.

Wednesday Sana traveled to Mecca for her pilgrimage. She was offered the trip, because her husband, Ahmed Balboul was killed by a death squad from Israel on March 12, 2008. From the mother of Mohanad I heard that the parents of the 17-year-old young man, who on 28 January 2008 was shot dead by the Israeli army because throwing stones, was given also the pilgrimage at the last moment.
With Mohanad I had a good conversation. I discovered what I already suspected, that he still has much to do to processing his imprisonment. It’s a lot harder for him to concentrate on his studies. He’s still with his mind at that period in his life. I encouraged him to write down those experiences, in the first place for himself. His eldest sister is finishing her study in the Arabic language this year, and is good at this subject. She can help him well to express in Arabic to express. He can also talk about his experiences within his family.
Another aspect is that he can teach young Palestinians to prepare how to deal with a possible imprisonment, because this can happen to every young Palestinian, especially in refugee camps. My estimate appeared to fit with him. In the prison Mohanad was with his thoughts to his family and his friends. The trick is to look at how other prisoners deal with this situation, to talk with them about it, if possible, and observe how the Israelis treat them. Mohanad assented to distinguish which of them positively deal with the Palestinians and who is negative. So you can make yourself stronger in the situation.

Hereafter I visited Raida in the house of her family. Her marriage is at stake. I can talk with her well about it. In my opinion here plays a role that Raida is an educated woman and the family of her husband isn’t it. At one point, her cousin, the eldest sister of Mohanad, came and they started talk with each other. Two good women.

Friday I visited Hajj. He had taken a day off from his job at the hotel. While I was with him, someone from the hotel called to ask him if he could come to work. Hajj asked me to say something to make it clear that he had company and therefore could not come. Sometimes he is asked to work longer or come earlier, without being paid more.
It was a great conversation with Hajj. He is interested in what I take to be raised. He said that he has good contact with the guests in the hotel, better than other personnel members. His experiences with me something has to do with this. He may be well converse with the guests in English. He tells them about the real situation in Palestine.
He said that he was in Jerusalem in the summer. A friend of him knew to pilot him through the checkpoint. He was delighted at this unexpected visit.

Last night I was again in Jerusalem, this time for a visit of Rabbi Michael Lerner at Jerusalem.

21. rabbi Michael Lerner

He is the founder of a progressive spiritual center in California, Tikkun. Interestingly was his approach about how people interact: based on fear of domination or hope of love and care, power over generosity. He took as an example the mother, who loves and cares for her child without asking herself what she will get in return.

Cycling now faces a tough time. For me the Tour de France was a Tour doping a number of years. That is now obvious.

This week was some fuss about the second round between Obama and Romney. Romney accused Obama that it cost him two weeks after the attack in Libya, which took the lives of four Americans, to say that it was as an act of terrorism. Obama claimed that he did already the day after this, supported by the discussion leader. But my memory is still good enough for me to remember how surprised I was that in the first instance the attack wasn’t called an act of terrorism! Sometimes politics is telling the truth, the whole truth and everything but the truth.

As attachment I add: a sequel to Taizé (Dutch), a story about unmanned aircraft, which attacks people (Dutch) and a reflection on what Jordan could expect.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:

1. a sequel to Taizé (Dutch)back to menu attachments

2. a story about unmanned aircraft, which attacks people (Dutch)back to menu attachments

3. a reflection on what Jordan could expectback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.