387 In a man’s world, Vera Baboun dared to break the rules by running for mayor in Christ’s birthplace

Bethlehem 28 oktober 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik heb veel te melden. Laat ik beginnen met een conferentie bij gelegenheid van het 40 jarig bestaan van Tantur, gelegen op de grens tussen Bethlehem en Jerusalem. Het is een oecumenisch centrum, dat in september 1972 werd geopend als een vrucht van het tweede Vaticaans concilie.

Bethlehem October 28, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

I have a lot to say. Let me begin with a conference on the occasion of the 40th anniversary of Tantur, located on the border between Bethlehem and Jerusalem. It is an ecumenical center, which was opened in September 1972 as a fruit of the Second Vatican Council.

Vera Baboun stands near the Church of the Nativity in the West Bank town of Bethlehem
October 7, 2012. (Photo: Reuters)

De oecumene was het hoofdonderwerp, waaraan interessante zaken gekoppeld werden. Het tweede Vaticaans concilie zelf werd 50 jaar geleden geopend. In historisch perspectief gebeurde er toen iets opmerkelijks. Volgens het kerkelijk wetboek van 1917 was het aan katholieken verboden om aan enige religieuze viering van een andere kerk deel te nemen. Dit werd nog eens bevestigd door een verhaal van een zuster, die mij gisteren op weg naar Tantur oppikte. Zij vertelde mij, dat toen zij nog een kind was, zij al muziek speelde en door een dominee gevraagd was om bij hem in de kerk te komen spelen. Als kind vroeg zij uiteraard toestemming aan haar vader. Die zei tegen haar, dat het officieel niet mocht, maar dat hij haar toestemming gaf. Haar ouders zelf waren eens uitgenodigd voor een katholiek- orthodoxe huwelijksviering, maar konden er niet heengaan vanwege dit verbod.

Voor het tweede Vaticaans concilie waren Orthodoxe, Evangelisch Lutheraanse, Anglicaanse en Protestantse vertegenwoordigers uitgenodigd. Zij kregen de beste plaatsen in de aula, waar de vergaderingen gehouden werden. Zij kregen ruimte voor hun eigen inbreng, die zij soms terugvonden in de voorstellen, die aan de verzamelde bisschoppen werden voorgelegd. Dit was toen een ongekende omslag.
Toentertijd hadden de kerken meer betekenis dan nu en ik vermoed dat deze openheid mede van invloed is geweest op het ontstaan van het hippietijdperk, die daarna plaatsvond.
Op de conferentie werd een gedeeltelijk beeld van de Israëlische samenleving geschilderd. Zoals de Joodse samenleving enorm verdeeld is, zijn ook de christenen verdeeld. Naast oorspronkelijke Palestijnse Christenen zijn er Christenen uit Zuid Libanon, gekoppeld aan de beruchte Christelijke milities, die verantwoordelijk waren voor de dood van talloze Moslims in de Zuid Libanese vluchtelingenkampen Sabra en Shatilla. Er zijn vele Christenen uit de Filippijnen en uit Zuid Soedan. De ene groep is naar Israël gekomen om een beter bestaan op te bouwen, de andere groep was voor de oorlog in Zuid Soedan gevlucht. De kinderen van deze mensen gaan naar voornamelijk Hebreeuws-talige scholen. Dit levert het probleem op van hoe te werken aan Christelijke geloofoverdracht? Zij verstaan hun moeders taal niet meer. Dit geldt nu ook voor een groep Palestijnse Christenen, die uit het noorden van Israël naar BeerSheva in het zuiden verhuisd zijn.
Een constatering was, dat kerken geen contact meer hebben met mensen onder de 30.

Vanwege deze conferentie had ik deze twee dagen minder tijd om Moslim vrienden vanwege het offerfeest op te zoeken. Dat moet ik vandaag en morgen zien in te halen. Maar een bezoek was al interessant. Het was aan een Jonge Palestijn, die ik met zijn studie geholpen heb. Hij studeerde scheikunde, maar noch hij noch de andere 34 geslaagden hebben tot nu toe een baan gevonden. Hij deed mee aan een test voor leraar. Er waren 91 deelnemers. Geen van hen werd echter aangenomen. Een test voor 2400 afgestudeerden in Bethlehem leverde slechts voor 32 kandidaten een baan op. In heel Palestina zijn volgens hem 70.000 afgestudeerden aan een universiteit en 9000 met een masters werkloos.
Zijn vader is voorganger in een moskee. Hij wordt eens in de twee maanden betaald, wat effectief een halvering van zijn salaris betekent. Dit is het beleid van de Palestijnse Autoriteit. Zo staat de samenleving op ontploffen.

Een ander merkwaardig verschijnsel is, dat deze maand een electronische sigaret verkrijgbaar is. Ik heb er een aantal gezien. Dit betekent in feite dat mensen minder sigaretten kopen, wat nadelig is voor de Palestijnse schatkist. Daarom is er een verbod op de verkoop van deze electronische sigaret. De boete is omgerekend ongeveer 2000 euro, als je erop betrapt wordt, zo’n sigaret te verkopen.

Bij de verkiezingen van vorige week zaterdag is er onder meer een nieuwe burgemeester voor Bethlehem gekozen, dit keer een vrouw, die een zus is van een van onze portiers.


Vera Baboun, recently the first female mayor of the Palestinian town of Bethlehem, headed a bloc of 12 Muslims and Christians in Bethlehem representing the Fatah movement
(Photo courtesy Maan News Agency)
→ see: Palestinian woman

Hij heeft ons daarom op zoetigheids getracteerd. Toen ik hem feliciteerde, kreeg ik een heel persoonlijk verhaal te horen. Ik was erdoor verrast.

In de grote wereld gebeurde er ook genoeg. De ontmaskering van de Tour de France spreekt voor zich. Voor mij was de Tour al een aantal jaren een tour de doping.

De corruptie in Limburg is een ander verhaal. Wie naar de kaart van Nederland kijkt, ziet dat Limburg erbij bungelt. Volgens mij is dat ook in de landspolitiek het geval. Dit heeft ruimte geschapen voor een figuur als van Rey. Formeel is het fout, wat hij gedaan heeft, maar ‘Den Haag’ heeft volgens mij het er ook naar gemaakt, afgezien van de overheveling van banen uit de regio Den Haag naar Heerlen als compensatie voor de sluiting van de mijnen. Maar dat is een ander verhaal. Democratie betekent nu eenmaal, dat gelijkelijk aandacht aan de verschillende landsdelen wordt geschonken. Een ander Limbrugs voorbeeld van een gebrek aan aandacht is de spoorbaan van Nijmegen naar Roermond, dat nog steeds grotendeels eensporig is en niet geëlektrificeerd ondanks vele praten.

Ik heb deze week een interessant boek gelezen, dat ik tijdens mijn vakantie gekregen heb. Het heet ‘Innerlijke Tweestrijd’ van de Benedictijn Anselm Grün. Het gaat over het gegeven, dat ieder mens een schaduwzijde heeft, een negatieve kant. Wie die kant wegdrukt, betaalt er een prijs voor, want de schaduwkant komt dan oncontroleerbaar op een andere manier boven water. Het gaat erom die schaduwzijde te integreren, dan kun je die kant de baas blijven.

Interessant is dat de apostel Paulus in zijn Romeinenbrief op de schaduwzijde zinspeelt, waar hij schrijft: Ik begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe immers niet wat ik wil, maar wat ik verafschuw. (Rom. 7,15) Hij wijst op zijn eigen innerlijke verscheurdheid zonder in details te treden. Het gaat ons mensen erom een heel mensen te worden en niet langer verscheurd. Proberen volmaakt te zijn werkt eerder averechts, zoals vaak te zien is. Andere mensen hebben daaronder dan te lijden.
Accepteer jezelf met je schaduwzijden en onvolkomenheden, en neem verantwoordelijkheid voor wat je doet of nalaat.

Ik leg hier een verband met het schandaal in de Katholieke Kerk van het sexueel misbruik. Een negatieve benadering van sexualiteit plus de nadruk om volmaakt te zijn heeft naar mijn opvatting geleid tot een wegdrukken van sexualiteit, die via misbruik weer naar boven is gekomen.

Als aanhangsel voeg ik een kritiek van Noam Chomsky op een academische boycot van Israël en een kritische noot door Avnery voor Obama en Abbas.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

Ecumenism was the main subject, which was linked to interesting things. The Second Vatican Council itself was opened 50 years ago. In historical perspective there happened then something remarkable. According to the Canon Law of 1917, it was forbidden to Catholics to participate to any religious celebration of another church. This was confirmed by a story of a sister yesterday, after she picked me up on the way to Tantur. She told me that when she was a child, she played already and a pastor of a Protestant church asked her to come to his church to play. As a child, of course she asked permission from her father. He told her that it was officially not allowed, but he gave her permission. Her parents were once invited to a Catholic- Orthodox wedding celebration, but could not go because of this ban.

For the Second Vatican Council there were invited Orthodox, Evangelical Lutheran, Anglicans and Protestants representatives. They got the best seats in the auditorium, where the meetings were held. They had space for their own contribution, which they sometimes found back in the proposals, which were presented to the assembled bishops. This was an unprecedented turnaround.
At that time the church had more meaning than nowadays and I suspect that this openness also had an impact on the emergence of the hippie era, which subsequently took place.

During the conference there was painted a partial picture of Israeli society. As the Jewish community greatly divided, Christians are also divided. Besides original Palestinian Christians there are Christians from southern Lebanon, who are linked to the infamous Christian militias, who were responsible for the deaths of countless Muslims in the southern Lebanese refugee camps of Sabra and Shatila. There are many Christians from the Philippines and from South Sudan. One group has come to Israel for a better life for themselves; the other group had been fled for the war in southern Sudan. The children of these people go to mainly Hebrew-language schools. This results in the problem of how to work on transfer of Christian faith? They understand their mother tongue anymore. This now also applies to a group of Palestinian Christians from the north of Israel moved to Beer Sheva in the south.
One observation was that churches have no contact with people under 30.

Because of this conference, I had these two days less time to visit Muslim friends because of the feast of sacrifice.

Eid al-Adha, or the Feast of Sacrifice, marks the end of the annual hajj

I have to use today and tomorrow to catch up. But one visit was interesting. It was to a young Palestinian, I have helped with his studies. He studied chemistry, but neither he, nor the other 34 graduates have so far found a job. He participated in a test for teacher. There were 91 participants. None of them, however, was accepted. A test for 2400 graduates in Bethlehem yielded only 32 candidates for a job. In all of Palestine, according to him 70,000 university graduates and 9000 with a master’s are unemployed.
His father is an imam in a mosque. He is once every two months paid, which means effectively halving his salary. This is the policy of the Palestinian Authority. Thus society is moving towards an explosion.

Another strange phenomenon is that this month an electronic cigarette is available. I’ve seen some. This basically means that fewer people buy cigarettes, which is detrimental to the Palestinian treasury. Therefore, there is a ban on the sale of these electronic cigarettes. The penalty was converted about 2000 Euros, if you are caught selling such cigarette.

In the elections of last Saturday’s, among others a new mayor of Bethlehem has been elected, this time a woman who is a sister of one of our porters. He has given us some sweet because of this opportunity. When I congratulated him, I received a very personal story. I was surprised by it.

In the big world there happened plenty. The unmasking of the Tour de France speaks for itself. For me, the Tour was for several years a tour de doping.

This week I read an interesting book that I have received during my vacation. It’s called ‘Inner Dilemma’ from the Benedictine Anselm Grün. It’s about the fact that every human being has a dark side, a negative side. Who pushes that aside, will pay a price, because the shadow side surfaced then uncontrollable otherwise. The point is to integrate that shadow side. Then you can keep that side under your control.

That I feed the hungry, forgive an insult, and love
my enemy…. these are great virtues. But what if I
should discover that the poorest of the beggars and
the most impudent of offenders…
…are all within me, and that I stand in need of the
alms of my own kindness; that I myself am the
enemy who must be loved? What then? ~CG Jung

Interestingly, Apostle Paul alludes to the dark side in his letter to the Romans, where he writes: I don’t understand my own actions. Indeed, I do not do what I want, but what I detest. (Rom. 7.15) He points to his own inner disunity without going into details. Our point is being a whole human being and no longer torn. Trying to be perfect is rather counterproductive, as is often seen. Other people have to suffer by this.
Accept yourself with your shadow side and imperfections, and take responsibility for what you do or omit to do.

I put here a link to the scandal in the Catholic Church of sexual abuse. A negative approach to sexuality plus the emphasis to be perfect, in my view led to a crowding of sexuality, through abuse has come up again.

As attachment I add a critique of Noam Chomsky on an academic boycott of Israel and a critical note by Avnery for Obama and Abbas.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohteattachments:

1 Chomsky in Gaza: academic boycott “will strengthen support for Israel”back to menu attachments

2 Mahmoud Abbas and Barack Obama: tragic hero vs political prostituteback to menu attachments

3 Vera Ghaffa Babounback to menu attachments

4 Vera Ghaffa Baboun


Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.