388 …now, with the never ending “Arab Spring,” the Arab world has no time for the Palestinian refugees or Palestinian cause, because many Arabs are refugees themselves … (Abdulateef Al-Mulhim)

Bethlehem 4 november 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil eerst met iets merkwaardigs beginnen. Op 24 oktober heeft de pas geïnstalleerde nieuwe regering van Jordanië besloten om de geplande ingang van de wintertijd 2 dagen later niet door te laten gaan.

Bethlehem November 4, 2012

Dear friends,

Peace and all Good.

I first want to start with something remarkable. On 24 October, the newly installed Government of Jordan decided to cancel the planned beginning of the winter time.

AMMAN — Jordanians on Thursday differed on whether the government’s decision to maintain the daylight saving time (GMT+3) permanently was a good move.
Some welcomed the decision, saying it helps relieve the “depressive mood” of winter, while parents said the decision was “inappropriate”, with their children going to schools in the early hours of the morning when it is still dark.

Er werd geen uitleg aan deze beslissing gegeven. Het betekent, dat Jordanië nu dezelfde tijd heeft als Saoedi Arabië en niet meer gelijk loopt met Israël en Palestina.

Tijdens de conferentie in Tantur vorige week werd opgemerkt, dat kerken in het noorden geen contact meer hebben met mensen onder de dertig. Mike merkte op, dat dit te maken heeft met de kloof tussen wat kerken verkondigen en hoe zij leven. Hier in het Heilige Land speelt bovendien mee, dat mensen van de kerk met elkaar op de vuist, zoals dat vaak na het Westers Kerstfeest gebeurt, als de Geboortekerk schoongemaakt wordt.

Er is veel aandacht voor de superstorm Sandy geweest. De gevolgen waren er ook naar, maar er was minder aandacht voor de gevolgen van Sandy in het Caraïbisch gebied, al groeit die voor Haïti, net als voor de zware stormen bij Somalië, Vietnam en Zuid China en over Zuidoost India.

Het motto voor de nieuwe regering is opmerkelijk: bruggen slaan. Dit doet mij denken aan de titel pontifex voor bisschoppen: bruggenbouwer. Alleen heeft de huidige generatie bisschoppen deze titel laten verdampen.

Er is veel te doen over de zorgpremie. Hierbij is er sprake van enige hysterie. Wie per jaar 66.000 euro verdient, betaalt er maand 225 euro meer. Verdienen beide partners 66.000 euro betalen beide 225 euro meer. Nu wordt gedaan alsof wanneer 1 partner een inkomen van 66.000 heeft, deze 450 euro moet betalen.
Er wordt bezwaar gemaakt tegen nivellering, maar dat lijkt mij na jaren van vergroting van inkomensverschillen geen bezwaar. Het zou verhelderend zijn, als de verschillen in inkomen na de maatregelen van de nieuwe regering vergeleken wordt met die van bijv. 20 jaar geleden.

Afgelopen zondag en maandag heb ik een aantal bezoeken afgelegd bij gelegenheid van het offerfeest. Het waren plezierige bezoeken, maar ik kreeg ook te horen van werkloze jongeren, die hun baccalaureus gehaald hebben.

Ik heb weer eens een gesprek met Mohanad gehad en ik heb de indruk, dat hij behoefte heeft aan gesprekken. Hierbij speelt denk ik mee, dat er binnen de Palestijnse samenleving weinig begeleiding voor jongeren is, die in Israëlische gevangenissen gezeten hebben. Zo kwam ik vrijdag een jongeman tegen, die als tiener vast heeft gezeten. Ik zag (nog steeds) geen greintje vreugde op zijn gezicht. Ik groette hem met mijn hand en hij reageerde er wel op en groette mij terug.
Mijn voorstel aan Mohanad om zijn ervaringen in de gevangenis op te schrijven viel bij hem in goede aarde. Bovendien heeft hij als vijftienjarige ook in de gevangenis gezeten.
Mohanad vertelde mij, dat drie jaar geleden een maatje van hem uit Nabloes doodgeschoten was door een Israëlische soldaat. Hij had aan hem veel steun, toe hij voor de eerste keer in de gevangenis zat.

Gistermorgen had ik een plezierig gesprek met Mohammed Owaineh. Het ging over de Taliban in Pakistan/Afghanistan. Het gaat om mensen die zeggen dat zij Moslim zijn en hun wil aan de bevolking opleggen. De VS steunt Al Qaida in Syrië tegen de regering van Assad, zoals ze in het verleden de Taliban gesteund hebben tegen de Sovjet Unie onder het motto: de vijand van mijn vijand is mijn vriend (hoe die verder ook over mij denkt).
Deze overheersing vanuit fanatiek Moslim hoek dreigt ook hier in het Midden Oosten te gebeuren door de Moslim broederschap. Hier breekt het op, dat veel mensen weinig onderwijs gevolgd hebben en het daarom moeilijker voor hen is om tegenweer aan deze bewegingen te bieden.

Ik ben bezig een artikel te schrijven voor mijn website
arabgenerationofpeace.org.

Ik sprak er met Mohammed over.
Hij vertelde mij verder, dat vrijdag president Abbas een interview voor de Israëlische televisie gegeven heeft, waarin hij het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen heeft opgegeven. Dit is een klap in het gezicht van de Palestijnen. Bovendien erkende hij de grenzen van 1967 na de zesdaagse oorlog, zonder dat ooit een Israëlische premier dezelfde grenzen erkend heeft. want dit laatste zou het einde van de nederzettingenpolitiek betekenen.

Vrijdag sprak ik een jongeman, die ik al vele jaren ken. hij heeft zijn studie voor tandarts in Damascus afgerond. Hij moest via Dubai reizen om in Bethlehem te kunnen komen in plaats van via Jordanië. Volgens hem hebben beide partijen in de oorlog een aandeel in het geweld.

Hier in de kerk is het werk voor de kosters soms heel vervelend. Ik heb dat van de week gezien. De trap naar beneden, die toegang geeft naar enkele grotten, was met een ketting en een bank afgesloten. Toch probeerden enkele mensen er doorheen te komen. Toen ik zei, dat het was afgesloten, keek een verbaasd op. Kosters moeten iedere keer weer dit soort mensen corrigeren.

Het weer is hier van slag. Het is nog steeds zomers.

Als aanhangsel heb ik een bericht doorgekregen van mijn vriendin Hadassah van een gepensioneerde marine officier van Saoedie Arabië over hoe Arabische landen de Palestijnen verwaarlozen en een bericht over de superstorm van een columinst.

Groeten uit Bethlehem,
Louis

There was not given an explanation for this decision. It means that Jordan has now the same time as Saudi Arabia and not in sync with Israel and Palestine.

During the conference in Tantur, last week, there was noted that churches in the North have no more contact with people under thirty. Mike noted that this has to do with the gap between what churches preach and how they live. Here in the Holy Land also plays along that people from the church fight with each other as often happens after the Western Christmas, when the Nativity Church is cleaned.

There has been much attention to the super storm Sandy. The effects were big, but there was less focus on the consequences of sandy in the Caribbean, though it is growing for Haiti, like the heavy storms in Somalia, Vietnam and Southern China and in Southeast India.

Residents walk through the rubble from homes that were damaged by Hurricane Sandy in Santiago de Cuba,
Cuba, Friday Oct. 26, 2012. (AP Photo/Franklin Reyes)

The motto for the new Dutch government is remarkable: building bridges. This reminds me of the title Pontiff for Bishops: bridge builder. Only the current generation of Dutch bishops let evaporate this title.

There is much to do about the health insurance premium. Here there is some hysteria. Who earns about 66,000 Euros a year, has to pay according the plans 225 Euros more every month. If both partners earn 66,000 Euros a year, each has to pay 225 Euro more. Now it is pretended that if one partner has an income of 66,000, he has to pay 450 Euro more.
It is objected to levelling, but that seems to me after years of increasing income disparities no objection. It would be illuminating, if the differences in come after the measures of the new government are compared with that of, say, 20 years ago.

Last Sunday and Monday I have made a number of visits to the occasion of the Feast of Sacrifice. They were pleasant visits. But I was also told of unemployed youths, who achieved their Bachelor.

I had once again a conversation with Mohanad and I have the impression that he needs conversations. Here plays, I note that within the Palestinian society there is little guidance for young people, who were in an Israeli prison. So last Friday I saw a young man, who as a teenager was in a prison. I saw (still) not a shred of joy on his face. I greeted him with my hand and he responded and greeted me back.
My proposal to Mohanad to write down about his experiences in prison fell to him on good soil. Moreover, he was also in prison, when he was fifteen.
Mohanad told me that three years ago of good friend of him, who was a buddy to him, when he was in prison for the first time, was shot dead by an Israeli soldier. At that time in prison he had a lot of support from him.

Yesterday morning I had a pleasant conversation with Mohammed Owaineh. It was about the Taliban in Pakistan/Afghanistan. These are people who say that they are Muslims and impose their will on the people. The U.S. supports Al Qaida in Syria against the Assad government, as in the past they have supported the Taliban against the Soviet Union under the motto: the enemy of my enemy is my friend (how furthermore they think about me).

The domination from fanatical Muslim angle threatened again in the Middle East, to be done by the Muslims Brotherhood. Here it breaks up that many people have enjoyed little education and therefore it is difficult for them to resist against these movements. I’m busy with writing an article about this subject for my website
arabgenerationofpeace.org. I spoke with Mohammed about this.
He told me further that on Friday president Abbas had given an interview to Israeli television, in which he has given up the right of return of Palestinian refugees. This is a slap in the face of the Palestinians. Moreover, he recognized the 1967 borders after the Six Day War, without ever an Israeli prime minister has recognized the same boundaries, because the latter would mean the end of the settlement policy.

Friday I spoke to a young man, whom I have known for many years. He has studied for dentist and completed in Damascus. He had to travel through Dubai to come to Bethlehem instead through Jordan.
According to him, both sides in the war has a share in the violence.

Here in the church the work for the sextons is sometimes very annoying. I have seen it this week. The stairs, which gives access to some caves, it was closed with a chain and a bench. Yet some tried to come through. When i said it is closed, one looked surprised. Sextons need every time to correct these people.

The weather he is upset. It is still summer.

As attachment I have an article, which I got from my friend Hadassah from a retired naval officer of Saudi Arabia about how Arab States neglected the Palestinians and their rights.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
attachments:

1 Hipster Stormback to menu attachments

2 Middle East InformationExchangeback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.