389 Malala risked her life to speak out for the rights of girls everywhere.

Bethlehem 11 november 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil met iets positiefs beginnen. Afgelopen maandag was Sana teruggekeerd van haar pelgrimsreis naar Mekka. Zij had die reis aangeboden gekregen van de Palestijnse Autoriteit, omdat haar man vermoord was door Israëliërs.

Bethlehem November 11, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

I want to start with something positive. Last Monday, Sana was back from her pilgrimage to Mecca. She had been offered the trip from Palestinian Authority, because her husband was killed by Israelis.

Omdat zij als vrouw niet alleen de reis naar Mekka mag maken, moest er een mannelijk familielid mee. Dat was in dit gevoel haar jongste zoon, Mahmoed. Voor hem was het ook een geweldige ervaring. Als er geen mannelijk familielid beschikbaar is, dan kan een groep van zeven vrouwen de pelgrimstocht maken.
De pelgrimage hield onder meer in, dat de pelgrims zeven keer om de Qa’aba, een kubusachtig heiligdom, de belangrijkste in de Islam, lopen en dat twee keer. Een ommegang duurt een uur. Er waren 5 miljoen mensen op pelgrimstocht. Daarom duurde het zo lang. Eerst één keer en daarna twee keer drie keer gooien de pelgrims een steen naar satan.
Voorts lopen zij drie keer tussen twee heuvels. Dat duurt iedere keer een half uur.
Tijdens de pelgrimstocht raakte Sana Mahmoud kwijt. Na anderhalve dag hadden zij elkaar weer gevonden.
Ik kreeg als presentje een gebedssnoer, made in China.

Een negatieve gebeurtenis was, dat vorige week donderdagavond na mijn bezoek Mohanad ruzie kreeg met een buurjongen van een andere familie, dat uitliep op een vechtpartij tussen beide families. Mohanad belandde in het ziekenhuis en werd daar gearresteerd, want de andere familie beweerde, dat iemand van hen vermoord was. Dit was een leugen met gevolgen. De familie eiste 5000 Jordaanse Dinar ofwel ruim 5500 euro als schadevergoeding. Pas na betaling hiervan zou hij en enkele andere familieleden vrij kunnen komen uit de gevangenis. Ik bood aan mijn advocaat in te schakelen, maar de mannen van de familie weigerden zijn hulp en speelden kennelijk liever voor Sinterklaas voor een stel leugenaars. De familie-eer is veel geld waard.

Zondag was ook Yiya voor enkele uren gearresteerd.
Het bleek, dat Mohanad in een gevangenis vlak bij de kerk zat. Hij werd donderdagmorgen vrijgelaten en kwam eerst bij mij langs, ook om zich op te frissen. In de gevangenis was er geen water beschikbaar. Mohanad schrok wel van de gevangenis. Hij zat er met drugsverslaafden en met Maffia lui. Dit was erger dan de Isralische gevangenis.

Dinsdag gebeurde er iets moois. Ik zat tegen de avond buiten voor de souvenirwinkel van John en Mike. Daar kwam een andere Mahmoud langs, die ik nog als kind heb gekend. Hij wilde doorlopen, maar ik bewoog mijn hand naar hem toe en hij kwam terug om mijn hand te schudden en die van John. Vervolgens bleef hij met John praten. Even later kwam er een vrachtwagentje eraan om spullen voor de woning boven de souvenirwinkel af te leveren. Mahmoed stak zijn handen uit de mouwen. Toen kwam Omar op zijn fiets langs. Ook hem ken ik al als kind. Hij stopte en hielp eveneens mee. Hierna kwam nog een derde jongeman langs die mee ging helpen. Het ging allemaal heel vanzelfsprekend, Palestijnen onder elkaar.

Gisteren kwam de patriarch van de Russisch Orthodoxe kerk op bezoek met een hele stoet auto’s. Onze kerk werd hiervoor gesloten en de patriarch werd door onze Russische medebroeder ontvangen.

Donderdag bezocht ik Hajj en bespraken zijn plannen voor de komende tijd. Daar zit voor mij nog wel het nodige werk aan vast.
Ik ben een traject gestart om jonge Palestijnen via een vriend in Brussel aan werk te helpen. Ik hoop dat er muziek in zit.

Zoals verwacht is Obama herkozen. In mijn ogen zou Romney een ergere keuze zijn. Ik heb gelezen, dat Obama mooi kan speechen, maar zijn daden spreken een andere taal. Ik doel hier met name de inzet van onbemande vliegtuigjes, drones, tegen zogeheten terroristen, die hij zeer bevorderd heeft met talloze burgerdoden als gevolg.

AP – MQ-1 Predator van het Amerikaanse leger in Irak. De Volkskrant schrijft voortdurend over bewapende onbemande vliegtuigjes (Ten eerste, 8 november). Hoezo vliegtuigjes? Misschien moeten de auteurs zich eens verdiepen in de afmetingen van deze drones. De MQ-1 Predator heeft een spanwijdte van bijna 17 meter en een lengte van ruim 8 meter. De MQ-9 Reaper heeft een spanwijdte van meer dan 20 meter en een lengte van 11 meter. De F-16, een bemand gevechtsvliegtuig, heeft slechts een spanwijdte van nog geen 10 meter en
een lengte van minder dan 15 meter. (Martin de Boer, Westwoud)
de Volkskrant – vrijdag 09 november 2012 – Pagina 31

Naast de burgerdoden is er sprake van buitengerechtelijke executies.
Hoezeer het Amerikaanse leger ontspoort, laat bijvoorbeeld een filmpje zien over het doden van Iraakse burgers, die Bradley Manning kennelijk aan Wikileaks heeft doorgespeeld,
zie: → http://www.bradleymanning.org/learn-more/collateral-murder-video
Hier waren direct burgers in het vizier, maar niettemin gedood. Wat kun je verwachten van iemand, die achter een computer zit en met een knop bepaald waar wie gedood wordt. De drones zijn niet alleen in Pakistan actief, maar ook boven Jemen. Van de week was een drone boven Iran actief ter verkenning. De opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten is hiervoor verantwoordelijk: Barack Obama. Welk land volgt?

Dramatisch is de zelfdoding van een 54 jarige Spaanse vrouw, die haar huis uit zou worden gezet. Voor haar was er geen vangnet. ( → newser.com en
→ Yahoo )

Met Malala gaat het beter. Er is een actie gestart om haar voor te dragen voor de Nobelprijs voor de vrede. Zie: → petitions/nobel-peace-prize-for-malala

Because it is not allowed that women make to Mecca alone, they have a male relative with them. It was in this case her youngest son, Mahmud. For him it was a great experience. If no male relative is available, then a group of seven women make the pilgrimage.
The pilgrimage implicated among other things that pilgrims go seven times around the Qa’aba, a cube-like sanctuary, the most important in Islam, and they do this twice. One procession around the Qa’aba takes one hour. There were 5 million people on pilgrimage. That is why it took so long. Only once and then twice three times the pilgrims throw a rock at Satan.
Furthermore, they run three times between two hills. It takes half an hour each time.
During the pilgrimage Sana lost Mahmud. After a half day they had found each other again.
I received as a gift a rosary, made in China.

11. made in China

An adverse event was that last week Thursday evening after my visit Mohanad had a fight with a neighbor of another family, which resulted in a brawl between the two families. Mohanad ended up in the hospital and was there arrested, because the other family claimed that one of them was killed. This was a lie with consequences. The family demanded 5000 Jordanian Dinar or over $ 7000 as compensation. Only after payment of this amount, he and several other family members may be released from prison. I offered the help of my lawyer, but the men of the family refused his help and preferred to play for Santaclaus for a bunch of liars. The family honor is very valuable.

Sunday also Yihya was arrested for several hours.
It appeared that Mohanad was in a prison near the church. He was released on Thursday and first he came to see me and also to refresh him. In prison, there was no water available. Mohanad be scared of jail. He sat there with drug addicts and Mafia people. This was worse than the Israeli prison.

Tuesday something magical happened. I sat in the evening outside the souvenir shop of John and Mike. Then another Mahmud came along, who I knew already when he was a child.
He wanted to run, but I moved my hand to him and he came back to shake my hand and that of John. Then he continued to talk to John. A moment later there was a small truck to deliver stuff for the home above the souvenir shop. Mahmud offered a helping hand. Then Omar came along on his bike. Also I know him as a child. He stopped and helped them also. After this a third young man came along and he also was going to help. It was all very obvious, Palestinians together.

06. continues

Yesterday the patriarch of the Russian Orthodox Church was in Bethlehem to visit with a parade cars. Our church was closed and the patriarch was received by our Russian fellow friar.

Thursday I visited Hajj and discussed his plans for the future. That means for me that there is still some work to do.
I started a process to young Palestinians through a friend in Brussels to find work for them. I hope this will give some results.

As expected, Obama has been reelected. In my eyes Romney would be a worse choice. I’ve read that Obama can hold pretty speeches, but his actions speak a different language. I refer here in particular the deployment of unmanned aircraft, drones, against so-called terrorists, which he enormously promoted with countless civilian deaths as consequence. Besides the civilian deaths these are extrajudicial executions.
How much the U.S. Army derailed, shows for example a movie that Bradley Manning has apparently passed, to Wikileaks about killing Iraqi civilians
see: → http://www.bradleymanning.org/learn-more/collateral-murder-video
Here were people directly in sight, but nevertheless slain. What can you expect from someone who sits behind a computer and a button which determined who is slain. The drones are not only active in Pakistan, but also over Yemen. This week there was a drone over Iran actively to explore. The commander of U.S. forces is responsible for: Barack Obama. Which country is next?

Dramatic is the suicide of a 54 year old Spanish woman, she would be evicted from her house. For her there was no safety net. ( → newser.com and → Yahoo )

Malala is doing better. There has been started an action to nominate her for the Nobel Peace Prize.
See: → petitions/nobel-peace-prize-for-malala

Afgelopen donderdag is het eindelijk een stuk frisser geworden. De heftige regenval zoals boven Cyprus heeft echter ons niet bereikt, wel het noorden van Israël.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

Last Thursday it has finally become a lot fresher. The heavy rainfall as was above Cyprus and the north of Israel didn’t arrive here.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte
Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.