390 unfortunate Gaza

Bethlehem 18 november 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Gaza staat helaas in het middelpunt van de belangstelling. Een vraag is hoe dit zo heeft kunnen escaleren.

Bethlehem November 18, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Gaza is unfortunately in the center of the news. One question is how this may escalate.

22. a vigil for Gaza on Nativity square

Afgelopen donderdag stond in de Israëlische krant Ha’aretz, dat volgens de Israëlische vredeswerker
Gershon Baskin de Hamas leider Jabari werd vermoord temidden van besprekingen om tot een lange termijn wapenstilstand te komen. Ik ga ervan uit, dat Gershon de waarheid spreekt. zie ook: www.haaretz.com

Ik hoor van Israëlische kant, dat voor de Israëlische verkiezingen in januari veiligheid het centrale thema is. Ik vermoed, dat hier de mogelijke ontwikkeling van een Iraans kernwapen mee bedoeld wordt. Dit thema van veiligheid zou dan net als vier jaar geleden het achterliggend motief zijn voor een oorlog tegen Gaza. Een oorlog is volgens dit denken niet te vermijden.
Ik heb nog een ander vermoeden. Op 29 november wil president Abbas de Algemene Vergadering van de VN vragen de status van Palestina op te waarderen. Met deze opwaardering wordt het voor de Palestijnen mogelijk om Israëliërs voor het Internationaal Strafhof te dagen. Dit gaat niet zomaar. Palestina moet dan eerst bewijzen leveren voor beweerde oorlogsmisdaden. Het strafhof onderzoekt of er een grond is om tot vervolging over te gaan. Als de aanklacht gegrond wordt bevonden, dan kan pas een opsporingsbevel uitgaan. Maar dan wordt het voor zulke gezochte personen lastig om te reizen. Zij kunnen bijvoorbeeld alleen naar een land als de VS, omdat de VS het Strafhof niet erkend heeft.

Vrijdag in de namiddag is een raket vanuit Gaza hierin de buurt terecht gekomen. Om precies te zijn: tussen de nederzetting Gilo en Beit Jala, dat Palestijns gebied is en tegen Bethlehem aanligt. De streek daar heet Cremisan, waar een Palestijn in een grot woont. Ik ben daar een keer met Jack op bezoek geweest.
Mijn hiphopper Hajj zag de raket dwarrelend omlaag komen.
Voor de raket insloeg, gingen in Jerusalem de sirenes loeien. Sommige mensen gingen hierop op de grond liggen. Een tienermeisje nam het geluid van de sirenes op haar I-phone op.
Op youtube zijn zeer schokkende beelden te zien van de aanvallen op Gaza. Zie:

Last Thursday I read in the Israeli newspaper Ha’aretz, according to the Israeli peace activist
Gershon Baskin Hamas leader Jabari was killed amid talks to reach a long-term truce. I assume that Gershon speaks the truth.
see also: www.haaretz.com

I hear from the Israeli side that for the Israeli elections in January safety is the central theme. I suspect that here is meant the possible development of an Iranian nuclear weapon. This theme of safety is just the same like four years ago, the underlying motive for a war against Gaza. A war, according to this thinking cannot be avoided.
I have another suspect. On November 29, President Abbas wants to request the General Assembly to upgrade the status of Palestine. With this upgrade it is for the Palestinians possible to bring Israelis for the ICC (the International Criminal Court in The Hague). This is not simple. Palestine must first provide proof for alleged war crimes. The ICC investigates whether there is reason to prosecute. If the complaint is justified, only then the ICC can issue a warrant that someone has been wanted. But then it becomes difficult for such persons sought to travel. Example, they can only to a country like the U.S., because the USA has not recognized the ICC.

Friday afternoon was a rocket from Gaza landed nearby. To be precise: between the settlement Gilo and Beit Jala, Palestinian Territories, which lays to Bethlehem. The region has been called Cremisan, where a Palestinian lives in a cave. I have him once together with Jack, his friend.
My rapper Hajj saw the missile come whirling down.
Before the missile struck, the sirens sounded in Jerusalem. Some people went lay down on the ground. A teenage girl recorded the sound of the sirens on her I-phone.
On YouTube there are very shocking images of the attacks on Gaza. See:

http://www.youtube.com/watch?v=oIpBnbnraCY

Het is afwachten wat er komen gaat. In het ergste geval wordt de bevolking van Gaza overgebracht naar de West Bank.
Niet alle Palestijnen zijn blij met een onafhankelijke staat Palestina onder de huidige omstandigheden. De kliek, die nu aan de macht is, heeft in andere Arabisch landen geleerd hoe je de bevolking moet onderdrukken. Daar heeft de gewone man en vrouw geen trek in.

Maar er gebeurde ook iets aardigs. De week begon voor mij met een gesprek met een vrouw uit Noord Duitsland. Zij had mijn naam en emailadres van een lezeres van mijn brieven gekregen. Het werd een onderhoudend gesprek. Zij is in de dertig van een generatie, voor wie Kerk niet boeiend is. Zij heeft er geen band mee, maar heeft wel een gevoel, dat er iets Hogers is, met name als zij in de natuur wandelt. Zij durft hierbij niet direkt het woord God te gebruiken. Ik denk, dat zij iets uitdrukt, dat bij veel leeftijdsgenoten en jonger leeft. Als Kerk hebben wij geen kontakt met hen. Daarom voel ik mij bevoorrecht met zo’n iemand in kontakt te komen. Ik had niet de behoefte haar de kerk in te praten. Het is wel een uitdaging om met zo’n iemand te communiceren.
In een gesprek met Raida hoorde ik, dat zij waarschijnlijk haar problemen oplost, wat een knappe prestatie is in een door mannen gedomineerde samenleving.

Ik heb ook met Mohanad een gesprek gehad. Het blijkt hem goed te doen om zijn ervaringen in de Israëlische gevangenis op te schrijven. Hij voelt zich er sterker door. Ik was er woensdag namiddag. Toen pas werd de eerste van de vier watertanks op het dak gerepareerd, die door de familie met wie er ruzie was, kapot was gemaakt. Donderdag zouden de andere tanks gemaakt worden, want het was inmiddels donker geworden. Maar dan is er geen aanvoer van water en moeten ze nog een week wachten. De familie heeft twee weken zonder water gezeten.

21. the evening is coming

Dinsdag aan het begin van de avond waren er Israëlische jeeps bij ons in de buurt. Dit kreeg Lawrence van winkeliers in de Melkgrot straat te horen. Zij waren vlak bij onze school, die tegenover ons klooster ligt. Zij zouden naar iemand op zoek zijn.

In Jordanië is het onrustig door gestegen brandstofprijzen. De subsidie hierop werd verlaagd vanwege het tekort op de begroting. Ik hoorde over de Jordaanse radio bij herhaling zeggen, dat over het hele land vreedzame betogingen waren, maar ook dat er gewaarschuwd werd geen eigendommen van anderen te vernielen.
Mijn Jordaanse medebroeder vertelde echter, dat twee mensen gedood waren. Van een dode wilde de familie niet meteen een begrafenis, omdat ze wilde weten onder welke omstandigheden de man – naar ik veronderstel – om het leven is gekomen.

Ik wil eindigen met iets aardigs. Ik liep vrijdagmiddag door de stad. Als gebruikelijk was het heel stil. Een knul van een jaar of 14 kwam recht op mij toe gefietst en stopte vlak voor mij. Ik vroeg hoe het met hem ging en gaf hem een hand en een schouderklopje. Gistermiddag kwam ik hem weer tegen. Ik draaide me om en stootte tegen zijn fiets. Hij was ongemerkt achter mij komen staan. Hij moest lachen. Echt gedrag van een tiener.

Als aanhangsel voeg ik toe: een artikel over drones, over een dreiging van een oorlog in het Midden Oosten, de Levant, een reactie van de Israeli Committee Against House Demolitions op de situatie in Gaza en een reactie van Rabbi Lerner op de verkiezingen in de VS.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

It remains to be seen what will come. In the worst case, the population of Gaza will be transferred to the West Bank.
Not all Palestinians are happy with an independent state of Palestine under the present circumstances. The clique, who is now in power, has learned in other Arab countries how to suppress the population. Ordinary man and woman don’t like this.

But there was also something nice. The week began for me with a conversation with a woman from North Germany. She got my name and email from a reader of my letters. It was an entertaining conversation. She is in her thirties of a generation for whom Church is not interesting. She has no relationship with it, but does have a feeling that there is something Higher, especially if she walks in the nature. She doesn’t dare to use here directly the word God. I think it expresses something, that lives among many peers and younger. As a Church we have no contact with them.

01. men outside during the celebration inside th church

Therefore, I feel privileged to get contact with such a person. I did not feel the need to talk her into the Church. It is a challenge to communicate with such a person.
In a talk with Raida I heard that she probably solves her problems, which is an achievement in a male-dominated society.

I also had a conversation with Mohanad. It turns it is doing him well that he writes down his experiences in the Israeli prison. He feels he is stronger. I was there Wednesday afternoon. Only then was the first of the four water tanks on the roof repaired, which were damaged by the family with his family had a fight. The next day, Thursday, the other tanks would be repaired, because it was already dark. But then there is no supply of water and they have to wait a week. The family has been without water for two weeks.

Tuesday at the beginning of the evening there were Israeli jeeps in our neighborhood. Lawrence heard this from retailers in the Milk Grotto Street. They were close to our school, which is situated opposite to our monastery. They were looking for someone.

In Jordan, there is unrest because of higher fuel prices. The subsidies were reduced because of the budget deficit. I heard that the Jordanian radio repeatedly say that over the country there were peaceful demonstrations, but also warned not to destroy property of others.
My Jordanian fellow friar told however, that two people were slain. From dead the family didn’t want a funeral, because they wanted to know under which circumstances the man – I suppose – lost his life.

18. flowers flourishing

I want to end with something nice. Friday afternoon I walked through the city. As usual, it was very quiet. A boy of about 14 years came right to me with his bike and stopped in front of me. I asked him how he was and gave him a hand and a pat. Yesterday afternoon I met him again. I turned around and bumped his bike. He had silently come behind me and stand. He laughed. Real behavior of a teenager.

As Attachment I add: a threat of war in the Middle East, the Levant, a reaction of the Israeli Committee Against House Demolitions on the situation in Gaza and a response from Rabbi Lerner on the elections in the USA.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

attachments:

1. a threat of war in the Middle East, the Levant


back to menu attachments

2. a reaction of the Israeli Committee Against House Demolitions on the situation in Gaza


back to menu attachments

3. a response from Rabbi Lerner on the elections in the USA


back to menu attachments

4. drones


back to menu attachments

5 sraël heeft met liquidatie Jaabari grote fout gemaakt By GERSHON BASKINback to menu attachments

6 Israel’s Shortsighted Assassination By GERSHON BASKINback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.