391 Gaza – cleared?

Bethlehem 25 november 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

16. rainbow

Gelukkig zijn de ellende van bombardementen van Gaza en de raketaanvallen op Israël gestopt, maar voor hoelang? Vrijdag was alweer een Palestijnse boer in Gaza doodgeschoten.

Bethlehem November 25, 2012

Dear friends,

Peace and all good.

Fortunately, the misery of the bombing of Gaza and rocket attacks on Israel stopped, but for how long? Friday a Palestinian farmer in Gaza was shot.

Er is nu gelegenheid om op adem te komen en het slagveld te over zien. Op de eerste plaats: hoe is de korte oorlog begonnen? Op 8 november werd een 13 jarige jongen, Hameed Abu Daqqa, die met zijn vriendjes aan het voetballen was, door zijn hoofd geschoten. Hij stierf in het ziekenhuis. Zie:

http://edition.cnn.com/2012/11/08/world/meast/gaza-violence/index.html

Zie ook de bijlage 5 lies in Huffington Post.

Ik heb iets kunnen proeven, wat het effect van de strijd was. In Bethlehem waren er demonstraties tegen het Israëlisch optreden in Gaza. Met name waren er botsingen tussen jongeren en Israëlische soldaten in de buurt van het graf van Rachel. Er kwam een groep meisjes vanuit Beit Sahour naar het Kribbeplein, luid roepend. De demonstraties namen toe, mede omdat de mensen aan de TV gekluisterd waren en zagen wat er in Gaza gebeurde.
Aan de andere kant was ik afgelopen dinsdag in Jerusalem, toen de sirenes gingen loeien. Het was tamelijk kort, maar spoedig was de straat, waarin ik mij bevond vrijwel leeg behalve bij de halte van de sneltram, waar ik ook stond te wachten. Toen het gewone leven hervat werd, hing er een beklemmende sfeer in de lucht.
Voor wie enig beeld wil krijgen van de gevolgen van de bombardementen, kan het beste naar de volgende link gaan met schokkende foto’s:

http://www.hln.be/hln/nl/9097/Wereld/photoalbum/detail/1536097/1200206/9/100-schokkende-beelden-uit-hel-van-Gaza.dhtml

Het zijn inderdaad schokkende beelden. De vraag is wat het Israëlische leger bedoelt met zoveel mogelijk burgers ontzien.

De jongste zoon van oud-premier Sharon, Gilad Sharon is helder in wat hij als doel zag: was Gaza plat. Zie zijn bijdrage in de Jerusalem Post:

http://www.jpost.com/Opinion/Op-EdContributors/Article.aspx?id=292466

Een andere bijdrage is van de Israëlische ambassadeur in de VS, Michael Oren. Zie bijlage Hamas left Israel no other choice than strike. Hij vertelt een aperte leugen, namelijk dat de oorlog in 1956, bekend als de Sinaïcampagne, een nieuwe ronde oorlog was tussen de Arabische landen en Israël. Het was in feite een oude koloniale oorlog van Engeland en Frankrijk tegen Egypte om het Suezkanaal, waar Israël zich in liet meeslepen.

Er zijn twee verliezers naast de bevolking in Gaza en Israël: president Abbas en Fatah, die hebben laten zien, dat zij niets voor de Palestijnen voor elkaar kunnen krijgen, maar Israël onderhandelt wel met Hamas. De vraag is wel of verdere onderhandelingen het leven in Gaza draaglijker kan maken. Het is bijvoorbeeld niet aan te raden in Gaza water te drinken behalve uit flessen. Genoeg hierover.

Er is natuurlijk meer gebeurd.

Maandag bezocht ik Raida, waar vlak na mijn aankomst er een familieraad plaatsvond met de man van Raida en denk ik, zijn vader om de problemen, die Raida had, op te lossen. Zij is nu weer bij haar man.

Zondag had ik bezoek van een jonge vrouw, die met haar moeder mij kwam bezoeken. Zij studeert voor fotografie en wil een serie foto’s maken rond Sinterklaas. Zij behoort tot onze parochie en vroeg om contact via een medebroeder, die in de parochie werkt. Zij neemt later weer contact met mij op.
Ik bezocht ook Sana, die vertelde, dat zij in Mekka tijdens haar bedevaart al zorgen vergat en met Allah was. Zij is een voortreffelijke gelovige vrouw.

Dinsdag was ik, zoals gezegd, in Jerusalem, waar ik eerst mijn vriendin Hadassah bezocht en daarna gingen we naar de bijeenkomst van het Interfaith Encounter Association. Het onderwerp was zonde in de drie tradities. In de katholieke traditie zijn er zeven hoofzonden:
1. Hoogmoed, Hovaardigheid, IJdelheid.
2. Hebzucht, Gierigheid;
3. Onkuisheid, Lust, Wellust.
4. Nijd, Jaloezie, Afgunst.
5. Onmatigheid, Gulzigheid, Vraatzucht.
6. Woede, Toorn, Wraak, Gramschap.
7. Gemakzucht, Traagheid, Luiheid, Vadsigheid,

Het is opmerkelijk, dat het om een houding gaat, waaruit daadwerkelijke zonden kunnen voortvloeien. Een boeiende vraag is in hoeverre deze zonden actueel zijn. Hiermee bedoel ik in hoeverre deze zonden de verhoudingen tussen mensen verzieken: zowel in het klein binnen een familie of met buren als in het groot tussen volken. De ongelijke verdeling van welvaart en welzijn is een voorbeeld.
Het was een geanimeerd gesprek. Het was niet verwonderlijk, dat o.a. het sexueel misbruik in de Katholieke Kerk aan de orde kwam. Ik wees op de negatieve houding in de Kerk tegenover sexualiteit als bron. Verdring je dit, dan komt het op een andere, oncontroleerbare wijze naar buiten met alle ellende van dien.

Ik vertelde ook over de Romeinse cultuur waarbinnen het Vaticaan zich bevindt. Deze cultuur streeft ernaar vele volmaakte wetten te maken, waarna vervolgens het de kunst is om er onderuit te komen. In de VS is het omgekeerd: weinig wetten, maar daar moet je je dan ook strikt aan houden. Voor onze Nederlandse mentaliteit is dit een probleem. Wij vinden, dat je je aan wetten moet houden.
In het Judaïsme is nalatigheid de grote zonde.

Toen ik naar huis terugkeerde, reed mijn taxi vanaf de checkpoint langs een heel andere rout naar het Geboorteplein vanwege problemen met Israëlische soldaten.

Sinds een maand hebben wij hier in huis een Syrische medebroeder. Zijn familie woont in Aleppo en leeft daar in moeilijke omstandigheden.

Ik kan nog iets moois melden. Het is mij gelukt om een aanzet te geven tot de oplossing van een botsing tussen twee vrouwen. Ik realiseer mij dat er mannen zijn, die vrouwen onbegrijpelijk vinden. Ik denk dat het probleem is, dat mannen teveel met hun hoofd denken in plaats van met hun hart. Zij hebben dan niet in de gaten, dat zij vrouwen met een gebrek aan respect behandelen, denkend dat zij het beter weten en beter doen.

Ik was gisteren bij John en Mike in hun winkel. Daar waren op dat moment vier vrouwen van EAPPI, een organisatie van de Wereldraad van Kerken, die o.a. bij de checkpoints een oogje in het zeil houden, hoe Palestijnen door Israëlische soldaten behandeld worden.

Een van hen vertelde, dat zij veel tijd kwijt waren met incidenten in dorpen. Een Palestijn, die erbij zat, Tareq, legde uit, dat geregeld vee wordt gedood en olijfbomen door Israëliërs worden omgehakt.

Donderdag aan het begin van de avond gebeurde er iets aardigs. Ik liep naar huis en passeerde zoals gebruikelijk het Vredescentrum. In een hoekje zat straatjeugd. Ik wilde er op afstand blijven, maar een riep mij. Bij het groepje aangekomen vroegen zij mij, wat ik van een van hen vond. Die jongen was Ibrahim, die ik al een aantal jaren ken als een leuke knul. Het was niet moeilijk te zeggen, dat hij goed was.

Gisteren las ik op teletekst, dat een Serviër, de 49 jarige Kosanovic in 2005 naar Nederland gevlucht was. In 2007 was hij het land uitgezet en 2 jaar later vermoord door een man, die hem al eerder had bedreigd. De IND beweert de aanvraag voor asiel zorgvuldig te hebben beoordeeld en dat de rechter en de Raad van State de afwijzing heeft getoetst. Hiermee hebben zij hun incompetentie bewezen met daarachter de politieke verantwoordelijkheid hiervoor.

Gisteren begon het seizoen van de intochten met de intocht van de custos vanwege het Caterinafeest.

Als aanhangsel heb ik toegevoegd een brief van een Israëliër, die in een Kibboetz vlak bij Gaza woont. Hij wil niet zo verdedigd worden: a message to Israel’s leaders. Verder Israel and Gaza. Enough is enough van Rabbi Lerner. Palestinian report over de dood van de 13 jarige jongen en het vervolg. Tot slot een rondzendbrief van mijn medebroeder Bert Hagendoorn, die in het vroegere Nieuw Guinea leeft en werkt met een berg Everest aan problemen.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

There is now an opportunity to catch your breath and to overlook the battlefield. First: how started the short war? On 8 November, a 13 year old boy, Hameed Abu Daqqa, who was playing football with his friends, was shot in his head. He died in hospital. See:

http://edition.cnn.com/2012/11/08/world/meast/gaza-violence/index.html

See also Attachment 5 lies in Huffington Post.

I got the chance to taste something from the effect of the war. In Bethlehem, there were demonstrations against the Israeli action in Gaza. In particular, there were clashes between youths and Israeli soldiers near Rachel’s tomb. There was a group of girls from Beit Sahour going to the Manger Square, shouting loudly.

07. demonstrating girls

The demonstrations grew, partly because people were glued to the TV and saw what was happening in Gaza.
On the other hand I was last Tuesday in Jerusalem, when the sirens went moo. It was rather short, but soon the street, which I found myself almost empty except for the stop of the tram, where I was waiting. When ordinary life was resumed, there was a chilling atmosphere in the air.
Who wants to get some picture of the effects of the bomb breath grafting, it is best to access the next link with shocking pictures:

http://www.hln.be/hln/nl/9097/Wereld/photoalbum/detail/1536097/1200206/9/100-schokkende-beelden-uit-hel-van-Gaza.dhtml

You see indeed shocking images. The question is what is meant by the Israeli army to save as many citizens as possible.

The youngest son of former Prime Minister Sharon, Gilad Sharon is clear in what he saw as a goal: make Gaza flat. See his contribution in the Jerusalem Post:

http://www.jpost.com/Opinion/Op-EdContributors/Article.aspx?id=292466

Another contribution is from the Israeli ambassador to the U.S., Michael Oren. See attachment Hamas left Israel no other choice than strike. He tells a blatant lie, namely that the war in 1956, known as the Sinai Campaign, was a new round of war between the Arab countries and Israel. It was in fact an old colonial war by England and France against Egypt, the Suez Canal, in which Israel let it pulled in.

There are two losers in addition to the population in Gaza and Israel: President Abbas and Fatah, which have shown that they can’t manage anything for the Palestinians, but Israel is negotiating with Hamas. The question is whether further negotiations life in Gaza can make bearable. Example, it is not advisable in Gaza drinking water except bottled. Enough of this whole story.

There is of course more happened.

Monday I visited Raida, where shortly after my arrival, a family council was held with the husband of Raida and I think his father to solve the problems that Raida had. She is now back to her husband.

Sunday I had a visit from a young woman who came with her mother to see me. She is studying photography and wants to make a series of pictures around Santa Claus. She belongs to our parish and asked for contact by a fellow brother who works in the parish. She will later contact me.

I also visited Sana, who said that during her pilgrimage in Mecca that she forgot all her worries and was with Allah. She is an excellent woman of faith.

Tuesday I was, as I said, in Jerusalem, where I visited my friend Hadassah and then we went to the meeting of the Interfaith Encounter Association. The subject was sin in the three traditions. In the Catholic tradition, there are seven main sins:
1. Pride – vanity.
2. Greed.
3. Immorality – lust.
4. Envy – jealousy.
5. Intemperance – Gluttony.
6. Anger – wrath.
7. Laziness – inertia.

It is remarkable, that it is an attitude, which actual sins may arise. An interesting question is to what extent these sins date. I mean how far these sins ruin the relationships between people: both within a small family or neighbors as in the large between nations. The unequal distribution of wealth and welfare is an example.
It was an animated conversation. It was not surprising that include the sexual abuse in the Catholic Church was discussed. I pointed to the negative attitude of the Church towards sexuality as a source. If you suppress it, it comes in a different, uncontrollable way out with all the misery as consequence.

I also told him about the Roman culture within which the Vatican is located. This culture strives to make many perfect laws, and then the trick is to get out of it. In the U.S., it is the reverse: few laws, but you should therefore strictly observe them. For our Dutch mentality, this is a problem. We believe that you should observe laws strictly.
In Judaism careless is the great sin.

09. controlling

When I returned home, drove my taxi from the checkpoint along a different route to the Nativity Square because of problems with Israeli soldiers.
Since one month we have here in the house a Syrian fellow friar. His family lives in Aleppo and lives in difficult circumstances.

I can report something beautiful. It is I managed to initiate the solution of a clash between two women. I realize that there are men who find women incomprehensible. I think the problem is that too many men think with their heads instead of with their hearts. They maybe are not aware that they treat women with disrespect, thinking that they know better and do better.

I was yesterday with John and Mike in their shop. There were at that time four women of EAPPI, organization of the World Council of Churches, which i.a. keeps an eye at checkpoints, for how Palestinians are treated by Israeli soldiers. One of them said that they have spent a lot of time with incidents in villages. A Palestinian who was in the shop, Tareq, explained that regularly cattle are killed and olive trees are cut down by Israelis.

Thursday at the beginning of the evening happened something nice. I walked home and passed as usual the Peace Center. Street youth were sitting in a corner. I wanted to pass them from a distance, but one called me. Arriving at the group they asked me what I thought of one of them. That boy was Ibrahim, whom I had known for several years as a nice guy. It was not hard to tell that he was good.

Yesterday I read on ceefax that a Serb, the 49 year old Kosanovic fled to the Netherlands in 2005. In 2007 he was expelled from the country, and two years later murdered by a man who had earlier threatened. The Immigration service claims that they have carefully reviewed the application for asylum and that the court and the State Council have assessed the rejection. Doing, they have proven their incompetence with behind the political responsibility.

Yesterday began the season of the entries, with the entry of the custos because the Catherina feast.
As attachment I added a letter from an Israeli, living in a Kibbutz near Gaza. He will not be defended like this: a message to Israel’s leaders. Further Israel and Gaza. Enough is enough from Rabbi Lerner. Palestinian report on the death of the 13-year-old boy and the aftermath.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

attachments:

1. a message to Israel’s leaders


back to menu attachments

2. Further Israel and Gaza. Enough is enough from Rabbi Lerner.


back to menu attachments

3. Palestinian report on the death of the 13-year-old boy and the aftermath.


back to menu attachments

4. letter from an Israeli, living in a Kibbutz near Gaza. He will not be defended like this: a message to Israel’s leaders.


back to menu attachments

5. een rondzendbrief van mijn medebroeder Bert Hagendoorn, die in het vroegere Nieuw Guinea leeft en werkt met een berg Everest aan problemen.


back to menu attachments

6.Lies the Media Keeps Repeating About Gaza


back to menu attachments

november 29, 2012 – vote

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.