392 U.N. Assembly, Elevates Status of Palestine

Bethlehem 2 december 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het grote nieuws van deze week was uiteraard de opwaardering van de status van Palestina tot waarnemend niet-lid staat van de VN.

13. Manger Square

13. Manger Square

Ik voelde me als Nederlander wel in mijn hemd staan vanwege de stemonthouding van Nederland.
Wie voor een twee-staten oplossing is, wil daarmee Israëliërs en Palestijnen gelijkwaardig behandelen. Dat staat haaks op stemonthouding of tegenstemmen.

Bethlehem December 2, 2012

Dear friends,

Peace and all Good.

The big news this week was of course the upgrading of the status of Palestine as acting non-member state of the UN.

12. celebration succes in UN

12. celebration succes in UN

I felt as Dutchman not convenient because of the abstention of the Netherlands.
Who is in favour of a two-state solution will treat Israelis and Palestinians equally. This is at odds with the abstention or vote against.

Een van de gevolgen van de erkenning is dat de Palestijnen Israëliërs voor het Internationaal Strafhof in Den Haag brengen. Wat is daarop tegen? Omgekeerd geldt hetzelfde. Voorts, wie misdrijven begaat, die onder het internationaal strafrecht vallen, zal zich hiervoor moeten verantwoorden. Dat is internationaal recht respecteren. Het Internationaal Strafhof is hiervoor, als tenminste het eigen land zulke mensen niet vervolgt.

Het was wel een dag vol symboliek: het was precies 65 jaar geleden, dat resolutie 194 in de Algemene Vergadering van de VN werd aangenomen, die de basis vormde voor de stichting van de staat Israël en nu Palestina als mogelijke 194ste lid van de VN.

De reacties waren hier verdeeld. Sommigen enthousiast, maar ik bespeurde ook scepsis. Mensen herinneren zich het enthousiasme 18 jaar geleden, toen de Palestijnse Autoriteit zich hier vestigde, maar dat verdween snel. Een symbolisch teken hiervoor is een bord met de letter H van hospitaal langs de weg tussen de Hebronweg en Beit Sahour. Het ziekenhuis moest sluiten, omdat de PA eiste dat de helft van alle inkomen naar de PA zou gaan. Een ziekenhuis in Beit Jala pakte het slimmer aan: het vroeg een maand uitstel aan en in die maand werd het ziekenhuis bij het Vaticaan ondergebracht. Toen viel er niets meer te halen.

We zullen moeten afwachten, wat er in de nabije toekomst ons te wachten staat. In ieder geval heeft Israël aangekondigd meer huizen op Palestijns gebied te bouwen. Dit kan ik zo schrijven, omdat de VN een Palestijnse staat heeft erkend binnen de grenzen, die voor de oorlog in 1967 golden.

Het gewone leven gaat ondertussen door. Bij mijn bezoek aan Sana vertelde zij, dat tijdens haar pelgrimsreis naar Mekka Arabische vrouwen verbaasd waren, dat zij behoorlijk Engels spreekt en daarmee met vrouwen uit niet-Arabische landen kon spreken. In vele Arabische landen leren mensen geen Engels, dat wordt niet op regeringsscholen onderwezen. Dit gebeurt wel op privéscholen, veelal in handen van Christenen zijn. Hier is op zich niets mis mee, maar het gevaar bestaat, dat dit jaloezie oproept, waar Christenen de prijs voor kunnen betalen.

Ik bezocht ook een zus van Sana, Raida, die in Al Doha woont. Ik was daar een keer eerder geweest tijden het offerfeest om de dochter van Sana te bezoeken, die daar logeerde tijdens de pelgrimage van Sana. Nu was ook de man van Raida thuis. Het werd een zeer plezierig gesprek. Hij werkt voor de VN in Jerusalem, die sinds 1948 zich bezighoudt met Palestijnse vluchtelingen en o.a. onderwijs voor kinderen van vluchtelingen verantwoordelijk is. Komende zomer gaat hij met zijn gezin verhuizen naar een eigen huis, dat zo’n 20 km van Bethlehem ligt.

Dit bezoek was op donderdag en hierna bezocht ik de familie van Hajj. Daar is het op donderdag een drukte van belang, omdat dan de twee getrouwde dochters met hun kinderen op bezoek komen. Dat is vaste prik. Zij hebben veel kinderen.

Dinsdag was ik voor een klus in Jericho. Ik merkte hoe heerlijk het klimaat in de late herfst is. Zomers is het niet te harden, zo heet.

05. Jericho

05. Jericho

Ik was bij mijn medebroeders daar en met een van hen had ik een onverwacht uitgebreid en plezierig gesprek. Ik had dit totaal niet verwacht, maar was er wel blij mee. Hij trouwens ook.

Woensdag bezocht ik eerst Raida in het huis van haar familie en daarna de moeder van Mohanad. Mohanad was wel thuis, maar lag te slapen. Hij had de hele nacht gestudeerd voor een examen, dat hem goed afging.

Ik ben afgelopen week ook een aantal problemen tegengekomen, maar daar is het lastig over schrijven vanwege de privacy van en respect voor de mensen. Het maakt mijn bezoeken wel zinvol.

Vrijdag en gisteren was de patriarch op bezoek voor de parochie. Dat leverde een etentje in ons Casa Nova hotel op, al geef ik de voorkeur aan eten bij mensen thuis.

Er is nog iets bijzonders over de custody te melden. Zoals ieder organisatie heeft de custody ook een secretaris, die allerhande communicatie verzorgt. Ik ken hem van 10 jaar terug, toen hij nog student was. Maar plotseling werd hij gevraagd voor een functie op de curie ofwel ons hoofdkantoor in Rome, zodat we ineens zonder secretaris zijn komen te zitten.

02. the custos is leaving Bethlehem

02. the custos is leaving Bethlehem

Het is werk voor meer dan 40 uur per week. Er is nu een noodverband gelegd, want over een half jaar is er een kapittel, een vergadering van vertegenwoordiging van broeders en het bestuur onder leiding van een broeder van buiten. Hierna vinden allerlei benoemingen plaats, ook voor de functie van secretaris van de custodie. Het heeft weinig zin om iemand voor zes maanden benoemen. Daarom wordt het gat gevuld door de vorige secretaris, die nu mijn gardiaan is en bestuurslid, en een ander bestuurslid, die tevens verantwoordelijk voor de broeders in opleiding is en al een volle agenda heeft.

Als bijlage voeg ik toe: twee over de opwaardering van Palestina, een over een Israëliër die dienst weigert en een over de behandeling van Bradley Manning in gevangenschap, die het optreden van het Amerikaanse leger in Irak in de openbaarheid heeft gebracht.

Groeten uit een nog behaaglijk Bethlehem (maar niet lang meer),

Louis

One of the consequences of the recognition is that the Palestinians can bring Israelis for the International Criminal Court in The Hague. What is wrong with this? It is vice versa. Furthermore, those who commit crimes, under international criminal law, are accountable for a Court. That international law is respected. The ICC is for this, at least if the country does not prosecute such people.

It was a day full of symbolism: it was exactly 65 years ago, that Resolution 194 of the UN General Assembly adopted, which formed the basis for the foundation of the state of Israel and Palestine as possible now 194th member of the UN.

The responses were divided here. Some enthusiastic, but I also sensed scepticism. People remember the enthusiasm 18 years ago, when the Palestinian Authority settled here, but it disappeared quickly. A symbolic sign for this is a sign with the letter H for hospital along the road between the Hebron road and Beit Sahour. The hospital had to close because the PA claimed that half of all income should go to the PA. A hospital in Beit Jala took the smarter approach: they asked for a delay of one month for this decision and in that month, the hospital became a part of the Vatican. The PA couldn’t ask money anymore. That was no longer possible.

We will have to wait and see, what happens in the near future. In any case, Israel has announced to build more houses on Palestinian land. I can write so, because the UN has recognized a Palestinian state within the borders applied before the war in 1967.

Ordinary life goes on. On my visit to Sana she told me that during her pilgrimage to Mecca Arab women were surprised that she speaks well English and therefore could speak with women from non-Arab countries. In many Arab countries, people cannot learn English, which is not a subject at government schools. This happens in private schools, mostly in the hands of Christians.

07. our new school in Jericho under construction

07. our new school in Jericho under construction


There is nothing wrong with that, but there is a risk that this evokes jealousy, where Christians could pay the price.

I also visited a sister of Sana, Raida, who lives in Al Doha. I was there once before at the time of eid al Adha to see the daughter of Sana who stayed there during the pilgrimage of Sana. Now was the husband of Raida home. It was a very pleasant conversation. He works for the UN in Jerusalem, which since 1948 deals with Palestinian refugees and include responsibility for the education of refugee children responsible. This summer, he and his family move into their own house, which lies about 20 km from Bethlehem.

This visit was on Thursday and then I visited the family of Hajj. There is very busy on Thursday, because the two married daughters and their children visit their family’s home. That’s hard prick. They have many children.

Tuesday I had to do a job in Jericho. I noticed how wonderful the climate is in the late autumn. In summer it is unbearable, so hot. I was with my brothers there and one of them I had an unexpectedly rich and enjoyable conversation. I did not expect this, but was happy with it. He too.

Wednesday I visited first Raida in the house of her family and then the mother of Mohanad. Mohanad was home, but asleep. He had all night studying for an exam that it went off well.

Past week, I faced a number of problems, but it is difficult to write because of the privacy and dignity of the people. It makes my visit is worthwhile.

Friday and yesterday the patriarch was here visit to the parish.

14. dinner with the patriarch

14. dinner with the patriarch

That gave a dinner in our hotel Casa Nova, though I prefer to eat in homes of ordinary people.

There is something special to note about the custody. Like every organization the custody has also a secretary, who cares for all kinds of communications. I’ve known him for 10 years, when he was a student. But suddenly he was asked for a position at the curia, our headquarters in Rome, so we suddenly get stuck without a secretary. It’s work for more than 40 hours a week. There is now a bandage placed, for after half a year, there is a chapter, a meeting of representatives of friars and the administration led by a friar from elsewhere. After this there are all kinds of appointments like for the post of Secretary of the Custody. It makes little sense to appoint someone for six months. Therefore, the gap is filled by the previous Secretary, who is now my guardian and board member, and another board member, who is also responsible for the brothers in formation and have a full agenda.

As attachment I add: two on the upgrade of Palestine and one about an Israeli who refuses service. Greetings from Bethlehem still snug (but not for long), Louis

16. watchtower for Israeli army

16. watchtower for Israeli army

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohteattachments:

1 Middle East 011212back to menu attachments

2 November 29 Palestinian State by Jewish Eyesback to menu attachments

3 Israeli Who Refuses to Serve the Armyback to menu attachments

4back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.