393 Who wants to know what happened?

Bethlehem 9 december 2001

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met een vervelend verhaal. Sinds een paar weken zit mijn vriend Wisam in zijn hoedanigheid als advocaat, samen met een collega en twee getuigen in de gevangenis. De reden? Hij was gevraagd een verkoopcontract op te stellen dat een stuk land bij Bethanië betreft, niet ver van Jerusalem.

Bethlehem December 9, 2001

Dear friends,

Peace and all good.

I want to start with a boring story. Since a few weeks my friend Wisam is in his capacity as a lawyer, together with a colleague and two witnesses in prison. The reason? He was asked to arrange a sales contract concerning a piece of land near Bethany, not far from Jerusalem.

16. a young photographer

16. a young photographer

Maar het stuk land ligt in zogeheten C-gebied, wat wil zeggen, dat het weliswaar Palestijns gebied is, maar onder volledige controle van Israël. Zo’n transactie is bij Palestijnse wet verboden. Derhalve weigerde Wisam dit contract af te handelen. Maar ten gevolge van corruptie zit hij nu vast. Maar er schijnt een oplossing in zicht te zijn gebaseerd op een oude Arabische traditie, waarbij geld een belangrijke rol speelt.

Er is meer in dit land aan de hand. Israël heeft als strafmaatregel voor de opwaardering van de status van Palestina bij de VN besloten 3000 woningen te bouwen in zogeheten E1 gebied. Om dit te begrijpen voeg ik een kaartje van dit gebied toe. Het beslaat het gebied tussen Oost Jerusalem en de oostelijker gelegen nederzetting Ma’ale Adummim. De verbinding tussen Bethlehem en de rest van zuidelijk West-Bank met Ramallah en noorderlijker gelegen West Bank loopt door dit gebied. Het betekent derhalve dat door de bouw van de 3000 woningen de West Bank in tweeën wordt gedeeld en los van elkaar komen te staan.
Het is duidelijk, dat Israël zich zo verder isoleert, wat in mijn ogen gevaarlijk is. Isolatie kan tot onberekenbaar en wellicht gewelddadig gedrag leiden.

Maandag bezocht ik een man, wiens oudste dochter en zoon in Taiwan studeren: zijn dochter is met een promotieonderzoek bezig en zijn zoon met zijn masters. Ik merkte, dat hij volmondig beaamde, dat er groot wantrouwen in de samenleving is. Een van de oorzaken is wat er gedurende de eerste Intifada, die vandaag precies 25 jaar geleden begon, gebeurde (Hamas bestaat nu ook 25 jaar mede dank zij Israël). Fatah ging als een maffia rond om geld in te zamelen. Wie weigerde, werd ervan beticht een collaborateur van Israël te zijn. Jongens van 14, 15 jaar kregen de opdracht om zo’n iemand dood te schieten. Een glimp vind je terug in → wiki/First_Intifada, onder het hoofdje Intra-communal violence, maar niet zo gedetailleerd als ik hier beschrijf. Hij kende dit verhaal niet.

Een andere factor, verantwoordelijk voor het wantrouwen, is de handel in land. Het komt voor, dat iemand van de Palestijnse Autoriteit van iemand zijn zoon in de gevangenis laat zetten om vervolgens de vader te dwingen zijn stuk land goedkoop van de hand te doen. Vervolgens wordt dat stuk grond voor veel geld aan Israël verkocht. Wie kun je dan nog vertrouwen.
Ik heb dit verhaal recentelijk gehoord. Gezien wat Wisam overkomt, niet vreemd.

Dezelfde maandag was er een bijeenkomst van broeders van de custodie, die verbonden zijn aan de heilige plaatsen om al het wel en wee te bespreken. Dat leverde om 12 uur een drukke processie naar de geboortegrot op met aansluitend een lunch.]

Afgelopen vrijdag werd herdacht dat het zogeheten Kairos document drie jaar geleden door de Kerken werd gepubliceerd tegen de bezetting zoals in 1985 het Kairon document tegen de Apartheid. Hiertoe was er een conferentie georganiseerd in het internationaal centrum van de Lutherse kerk midden in Bethlehem. Ik vond het een boeiende bijeenkomst. Zo werd er een brief voorgelezen van een Christenvrouw, die verantwoordelijk is voor een ziekenhuis in Gaza. Zij was gewond gedurende de korte oorlog en kon daarom niet komen. Zij vertelde, dat o.a. de begraafplaats naast het ziekenhuis doelwit van een aanval van een F-16 was.
Zij verweet de kerken de Christenen in Gaza spiritueel in de steek te laten.
Indirect kwam dit later terug, toen verteld werd, dat de Grootmufti van Jerusalem de kerken verweet niets te doen aan het vertrek van Christenen uit het Heilige Land. De Grootmufti is de hoogste geestelijke leider van de Moslims.

Twee jonge kerels deden hun verhaal. Zij waren geboren in respectievelijk de VS en Chili, maar hadden beiden besloten naar het land van hun ouders terug te keren. De man uit de VS merkte na de aanslagen van 11 september 2001 hij in de VS voor een Arabier werd uitgemaakt en in Palestina voor een vreemdeling.

Een ander verhaal was dat de vader van een van de twee van plan was om twee jaar naar Amerika te gaan en vervolgens weer terug te keren naar Palestijns gebied. Maar na twee jaar mocht hij niet meer terug, alleen als bezoeker voor drie maanden.

Een vrouw uit Nazareth vertelde haar verhaal van het leven van een Palestijnse vrouw in Israël. Om in contact te blijven met het Palestijnse gebied, is zij een half jaar in Ramallah. De andere helft is zij in Nazareth. Voor haar is het belangrijk geweest, dat haar moeder haar als kind de geschiedenis van 1948 heeft uitgelegd om haar situatie nu te begrijpen. Zij is een actrice en gebruikt haar talent om het verhaal van de Palestijnen levend te houden.
De gespreksleider van dit onderdeel was de directeur van de Pontifical Mission. Hij was pas in Gaza geweest en heeft de verschrikkingen met eigen ogen kunnen zien.
Een inleider was somber over de situatie hier in het Heilige Land, omdat naar zijn constatering er geen communicatie tussen Moslims en Christenen is.

De ontwikkelingen hier in de regio zijn zeer verontrustend. Het plaatsen van patriot raketten aan de grens tussen Turkije en Syrië doet het ergste vrezen. De plaatsing is in mijn ogen een smoes van de NATO om zich meer met de situatie te bemoeien en Assad tot aftreden te dwingen en wellicht hem uit de weg te ruimen. De rebellen zijn maar deels Syriërs. Wat gaat er na het te verwachte vertrek van Assad gebeuren? De toekomst van Syrië ziet er weinig rooskleurig uit.
In Jordanië is het onrustig. De verkiezingen zijn twee maanden uitgesteld. In Libanon zijn er gevechten in het noorden in Tripoli.

Sommigen doen schamper over de Arabische lente, maar bij mijn weten zit niemand van de mensen die de dictators hebben verdreven in een van de nieuwe regeringen.

Iets anders. Het schandaal van de zelfverrijking door de top van de vroegere schoolkoepel Amarantis is naar ik vrees, een topje van de ijsberg. De inhaligheid kent geen grenzen. Het aftreden van Verdaas is een ander signaal voor de normvervaging in de samenleving. Kerken hebben hun moreel gezag verloren.
Hierop aansluitend: een onderzoek in Duitsland meldde, dat sexueel misbruik in Duitsland door ‘gewone’ priesters begaan werd. Ik merkte niet dat het probleem van een negatieve houding tegenover sexualiteit op tafel kwam.
Toch hoeven we ons niet te verbazen. Er is juist een boek verschenen over de martelpraktijken door Britten gedurende de afgelopen 70 jaar, terwijl zij de pretentie hadden moreel hoogstaand te zijn. Zie bijlage uit Trouw. Nederland heeft zijn eigen verleden, maar ook heden gelet op verhoorpraktijken in de gevangenis hier en elders.

Schrijnend is de dood van de verpleegkundige, die werd misleid door twee DJ’s om contact te maken met Kate. Zij werd als een stuk speelgoed gebruikt.

Er is een nieuwe groep vrijwilligers van de wereldraad van kerken actief hier in het Heilige Land. Hij is een blog begonnen, zie → verhalen uit het veld van Gerrit Buunk van Kerk in Actie.

Als aanhangsel voeg ik nog toe: een serie foto’s uit NRC van bootvluchtelingen, die vanuit Marokko naar Spanje proberen te komen. De foto’s spreken voor zich.

Groeten uit Bethlehem, dat zich opmaakt voor het Kerstfeest,

Louis

But the land is located in so-called C-area, which means that although it is Palestinian territory, it is under full Israeli control. Such a transaction is illegal according to Palestinian law. Therefore Wisam refused to handle this contract. But because of corruption he’s now in prison. But there seems to be a solution in sight to be based on an old Arab tradition, where money plays an important role.

There is more in this country to worry about. Israel decided to build 3,000 homes in so-called E1 region as punishment for the upgrading of the status of Palestine to the United Nations. To understand this, I add a map of this area. It covers the area between East Jerusalem and the easterly located settlement Ma’ale Adummim. The connection between Bethlehem and the rest of Southern West Bank with Ramallah and the northern part of the West Bank runs through this area. It therefore means that the construction of 3,000 homes cut the West Bank into two parts and become separated from each other.
It is clear that Israel becomes further isolated, which is in my eyes dangerous. Isolation can lead to unpredictable and possibly violent behavior.

Monday I visited a man whose eldest daughter and son studying in Taiwan: his daughter is doing a PhD and his son his masters. I noticed that he wholeheartedly agreed that there is great distrust in society. One reason is what happened during the first Intifada, which began exactly today 25 years ago (Hamas is now 25 years also thanks to Israel). Fatah was like a mafia going around raising money. Those who refused, was accusing a collaborator of Israel. Boys of 14, 15 years were instructed to kill such a person. A glimpse can be found in → wiki/First_Intifada, under the heading Intra-communal violence, but not as detailed as I describe here. He didn’t know this story.

Another factor responsible for the distrust is the trade in land. Sometimes, someone from the Palestinian Authority put from somebody his son in prison to enforce him to sale his land for a cheap price. Then he sold that piece of land for a lot of money to Israel. Who can you still trust?
I recently heard this story. Seeing what happened to Wisam it is not strange.
Same Monday there was a meeting of brothers of the Custody, working at the Holy Sites to discuss all the ups and downs. This led to a crowded procession to the Nativity Grotto at noon followed by a lunch.

04. lunch on Monday

04. lunch on Monday

Last Friday there was remembered the so-called Kairos document against the occupation of Palestine was published by the Churches three years ago like in 1985 in South Africa the Kairos document against the Apartheid. To this end, there was a conference organized in the international centre of the Lutheran church in the middle of Bethlehem. I thought it was an interesting meeting. So a letter was read from a Christian woman, who is responsible for a hospital in Gaza. She was injured during the brief war and could not come. She said that including the cemetery next to the hospital was a target by an attack from an F-16.
She reproached the churches to abandon the Christians in Gaza spiritually.
Indirectly, this came later, when the Grand Mufti of Jerusalem blamed the Churches nothing to do against the departure of Christians from the Holy Land. The Grand Mufti is the highest spiritual leader of the Muslims.

10. speech by Greek Orthodox bishop Attalah Hanna

10. speech by Greek Orthodox bishop Attalah Hanna

Two young guys did their story. They were born respectively in the U.S. and Chile, but both had decided to return to the country of their parents. The man from the U.S. remarked that after the attacks of September 11, 2001 he was seen as an Arab in the U.S. and in Palestine as a foreigner.

Another story was that the father of one of the two had planned to go to America for two years and then to return to the Palestinian territories. But after two years he could not return, only as a visitor for three months.

A woman from Nazareth told her story of the life of a Palestinian woman in Israel. To stay in touch with the Palestinian territory, she lives six months in Ramallah. The other six months she is in Nazareth. For her it’s been important, that her mother explained to her as a child the history of 1948 to her to understand now her situation. She is an actress and used her talent to keep the story of the Palestinians alive.
The moderator of this part of the conference was the director of the Pontifical Mission. He was recently in Gaza, and has seen the horrors with his own eyes.
One speaker was pessimistic about the situation here in the Holy Land, because in his statement there is no communication between Muslims and Christians.

The developments in this region are very disturbing. Placing Patriot missiles in Turkey near the border with Syria does not bode well. The placement is in my eyes an excuse for NATO to become more involved with the situation and to enforce Assad to resign and perhaps to eliminate him. The rebels are only partly Syrians. What will happen after the anticipated departure of Assad happen? The future of Syria looks little rosy.
In Jordan, there is unrest. The elections have been postponed for two months. In Lebanon, there is fighting in the north in Tripoli.

Some are disdainfully about the Arab Spring, but to my knowledge no one of the people who have ousted dictators, is sitting in one of the new governments.
In the Netherlands there are signs of self enrichments. Some people are greedy and lost morality. Churches have lost their moral authority.

Related to this, a study in Germany by the Catholic Church reported that sexual abuse in Germany was committed by ordinary priests. I did not notice that the problem of a negative attitude toward sexuality was on the table.
Yet we don’t need to be surprised. There is actually a book about the torture by British during the past 70 years, while they pretend to have had high morale.

Distressing is the death of the nurse, who was deceived by two DJs to connect with Kate. She was used as a toy.
As Attachment I would add: a series of photos from NRC newspaper of boat refugees, who try to flee from Morocco to Spain. The photos speak for themselves.

17. the Bethlehem tree under construction

17. the Bethlehem tree under construction

Greetings from Bethlehem, which is preparing for Christmas,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

attachments:

1. Boat Refugees From Africa


back to menu attachments

2

2. Settlement E1


back to menu attachments

3

3. Te Lang is Gedacht


back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.