395 Merry Christmas

Bethlehem 23 december 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Gistermiddag heb ik mijn broer Frans, zijn vrouw Lodie en hun dochters Adinda met haar man Jeroen en Serena van het vliegveld gehaald. Niet onverwacht werd mijn jongste nicht eruit gepikt voor nadere ondervraging, waarop de hele familie om haar heen gingen staan. Spoedig konden ze verder gaan.

Bethlehem December 23, 2012

Dear friends,

Peace and all Good.

Yesterday afternoon I took my brother Frans, his wife Lodie and their daughters Adinda accompanied with her husband Jeroen and Serena up from the airport. Not unexpectedly, my youngest niece was singled out for further interrogation, which the whole family around her were standing. Soon they could go.

11. under the Christmas tree

11. under the Christmas tree

Zij komen hun Kerst bij mij vieren. Een eerste indruk hebben zij al opgedaan. De komende week is mijn tijd gevuld met hun bezoek.

Uiteraard gebeurde er genoeg. Dinsdag was een dag in Jerusalem. Eerst bezocht ik mijn vriend Maher gevolgd door en bezoek aan Ofer en Hadassah. Bij Ofer kwamen twee jonge buren op bezoek, van wie een juistterug uit India is, waar hij een cultuurschok ondergaan had. Kennelijk had hij zijn diensttijd erop zitten. Mensen als hij gaan dan vaak naar India om los te komen van hun dienstplicht in de West Bank.

Hierna ging ik naar het Interfaith Encounter Association, waar licht het onderwerp van gesprek was vanwege het Joodse Hanuka of licht feest en vanwege Kerstmis. Dit keer mocht ik beginnen.

08. instruction about Hanuka

08. instruction about Hanuka

Met de Kerst vieren we als Christenen de geboorte van Jesus als licht voor de wereld. Zo’n beeld klinkt mooi, maar wat betekent het? Ik heb dit beeld verhelderd met een uitspraak van Jesus over zichzelf: ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Wat zou de wereld er anders uitzien, als Christenen dienen. Ongetwijfeld zal er als bezwaar worden aangevoerd, dat je dan gemakkelijk over je heen laat lopen. Maar: in zo’n geval dien je niet de menselijkheid van een mens, die over anderen loopt. Mensen dienen betekent óók aandacht schenken aan hun menselijke zijde. Lees maar hoe Jesus sommige godsdienstige leiders afschildert als witgepleisterde graven of hoe hij de tempel schoonveegt. Hij slikte niet alles.

De dag ervoor bezocht ik de zwangere Rajaa. Ik merkte, dat zij zich heeft ingesteld om haar kind via een keizersnede ter wereld te laten komen. Dan kan meteen aansluitend de behandeling beginnen voor het ontbreken van urinewegen.

Wij hebben hier via de satelliet een groot aanbod van TV zenders: meer dan 1600. Op een ervan, PressTV kwam ik een dikussie tegen over maximum loon. Ik hoorde, dat Plato, een oud Griekse wijsgeer uit de vierde eeuw voor onze jaartelling, vond, dat het maximumsalaris niet meer mocht zijn dan 6 x het minimum loon.
Deze verhouding heeft zich ontwikkeld naar 20x, 50x tot nu 500x tot 1000x. Het is een voorbeeld van normvervaging.
Het is niet je verdienste dat je in het rijke Westen bent geboren, noch dat je begiftigd bent met talenten.

Hierop aansluitend herinner ik mij van alweer vele jaren terug, toen grensoverschrijdend gedrag tegenover vrouwelijk personeel de aandacht had. De directeur van een bedrijf zijn accountant gebruikte om dit wangedrag op het spoor te komen. Hij ging ervan uit, dat wie sjoemelt met declaraties, ook dit soort wangedrag zal vertonen.

Ik kreeg een link toegestuurd van Een Ander Joods Geluid, die de gechiedenis van het Heilige Land na de Tweede Wereldoorlog laat zien. Het is een goede beschrijving. Zie: http://youtu.be/Y58njT2oXfE.

They are celebrating their Christmas with me. A first impression they have already gained. The next week my time will be filled with their visit.

12. family visit

12. family visit

Naturally enough happened. Tuesday was a day in Jerusalem. I first visited my friend Maher followed by and visit Ofer and Hadassah. Ofer got the visit of two young neighbours to visit, of whom one just returned from India where he had undergone a culture shock. Apparently he had finished his military service. People like him go often to India to get away from their military service in the West Bank.

After I went to the Interfaith Encounter Association, which presented the topic of light because the Jewish Hanukah or light festival and because of Christmas. This time I was allowed to start.

At Christmas we as Christians celebrate the birth of Jesus as a light to the world. Such image sounds nice, but what does it mean? I have this clarified a statement by Jesus about himself: I didn’t come to be served, but to serve. What would the world be different if Christians serve. Undoubtedly someone will criticize as that you easily let walk over you. But, in this case, you are not serving the humanity of a man who abused others. People should also means paying attention to their human side. Read how Jesus called some religious leaders like whitewashed tombs depict or how he cleans the temple. He swallowed not everything.

Giotto_-_Scrovegni_Expulsion_of_the_Money-changers_from_the_Temple

The day before, I visited the pregnant Rajaa. I noticed that she can handle that she will deliver her child by caesarean. Then followed immediately begin treatment for the absence of urinary tract.

We have a wide range of satellite TV channels: more than 1600. On one of them, I saw on a PressTV a discussion about maximum wage. I heard that Plato, an ancient Greek philosopher of the fourth century BC, found that the maximum salary could not be higher than 6 times the minimum wage.
This relationship has evolved to 20x, 50x to 500x to 1000x now. It is an example of blurring of moral standards.
It’s not your credit that you are born in the rich West, or that you’re gifted with talents.

Related to this, I remember from many years backwards when unacceptable behaviour towards female staff’s had attention. The director of a company used an accountant to trace this misbehaviour. He assumed that whoever cheats with declarations will also exhibit this kind of misconduct.
I received a link from A Jewish Voice for Peace, which shows the development of the Holy Land after the Second World War. It’s a good description. See: http://youtu.be/Y58njT2oXfE.

Bij mijn bezoek aan de familie van Al Azza hoorde ik een interessante ontwikkeling, kennelijk als gevolg van de erkenning van Palestina als waarnemend niet-lid staat van de VN. Verspreid over de West Bank treden de Palestijnse politie en leger tegen binnenvallende Israëlische leger op. Die zijn hierop niet bedacht en trekken zich terug.
Bij de familie is het ondertussen wachten op enige ontwikkeling in de zaak van Wisam, die weigerde met corruptie mee te doen.

Husam was ook even thuis en met hem sprak ik over zijn rol van Caligula, een despotische keizer uit de eerste helft van de eerste eeuw van onze jaartelling. Hij heeft nu uit eigen ervaring kunnen constateren, hoezeer het gebrek aan tegenspel van zijn omgeving hem een machtspositie geeft.

Ik bezocht ook Ahmad, wien zoon in een Israëlische gevangenis zit. Hij en zijn vrouw hebben hem donderdag kunnen opzoeken. ’s Morgens om 5 uur vertrokken en reisden via Ber Sheva en Dimona. Daar aangekomen moesten zij tot elf uur buiten in een snijdende koude wind wachten, tot zij naar binnen konden gaan. Maar het was droog. Dat zal gauw een uur of twee wachten zijn geweest.

Donderdagavond was ik bij een studente fotografie op bezoek voor een serie foto’s met mij in de rol van Kerstman. Dit duurde zowat 3 uur. Ik kwam zo in een ander sociale laag van Bethlehem terecht. Haar vader is dokter in Israël en heeft een goed inkomen.

Ik voeg twee bijlagen toe: een over een kandidaat voor het ministerschap van defensie in de VS, tegen wie Israël fel tegen en een bijlage met een waarschuwing voor gevaar van een aanval van Moslim fanatici op Jordanië en Israël.

bethlehem-cartoon-mary-joseph-israeli-soldiers

Groeten uit Bethlehem,

Louis

On my visit to the family of Al Azza, I heard an interesting development, apparently as a result of the recognition of Palestine as acting non-member state of the UN. Spread over the West Bank, the Palestinian police force and army act against invading Israeli army. They were not prepared for this and withdraw.
Meanwhile the family is now waiting for some development in the case of Wisam, who refused to join with corruption.

Husam was at home and I spoke with him about his role of Caligula, a despotic emperor from the first half of the first century of our era. He is now able to see firsthand, how the lack of counter play of his environment gives him a dominant position.

15-caligula

15-caligula

I also visited Ahmad, whom son is in an Israeli prison. He and his wife could visit him on Thursday. In the morning at 5 am they travelled through Ber Sheva and Dimona. Once there, they had to wait outside until eleven o’clock outside in a biting cold wind until they could go inside. But it was dry. It meant that they have to wait at least two hours before they could enter.

Thursday evening I was visiting a photography student for a series of pictures with me in the role of Baba Noel. This lasted about 3 hours. I visited in a different social stratum of Bethlehem. Her father is a doctor in Israel and has a good income.

I add two attachments: one about a candidate for secretary of defence in the U.S., who Israel is vehemently against and an attachment containing a warning of danger of an attack by Muslim fanatics in Jordan and Israel.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

attachments:

1. a warning of danger of an attack by Muslim fanatics in Jordan and Israel

back to menu attachments

2. a candidate for secretary of defence in the U.S., who Israel is vehemently against


back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s