396 palestine – Did you mean Israel? all the best for 2013!

Bethlehem 30 december 2012

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik begin met een telefoontje, dat ik afgelopen woensdag van een overgelukkige Abeer kreeg. Haar man, de advocaat Wisam, was die dag vrijgelaten.

Bethlehem December 30, 2012

Dear people,

Peace and all good.

I start with a phone call that I got last Wednesday from an overjoyed Abeer.
Her husband, the lawyer Wisam, was released that day.

14. T-shirt in Jerusalem

14. T-shirt in Jerusalem

Ik had de gelegenheid om hen in het huis van zijn familie te bezoeken. Daar hoorde ik van hem onder welke omstandigheden hij in Ramallah vastzat. Hij zat in een cel van 6 meter bij 1,80 en 2,70 hoog. Het raampje had de grootte van 20 bij 20 centimeter. De verlichting was slecht. De muren waren grijs. De eerste 24 dagen had hij geen pen, alleen een Koran, die hij zes keer las. Ieder tijdsbesef werd hem ontnomen.
Hij heeft 37 dagen vastgezeten. Hij weigerde zijn mond open te doen. Zijn collega advocaat zat bij zijn arrestatie met nog twee getuigen al 37dagen vast en zijn nog steeds niet vrij.
’s Avonds was er al een feestelijke maaltijd. Er komt nog zo’n maaltijd voor zijn vrienden. Daar wordt ik ook bij uitgenodigd.

Deze affaire zal nog een staart krijgen. Een zaak is, dat Wisam nog 2 tot 3 jaar moet wachten voor de rechtbank een uitspraak zal doen. Wordt hij vrijgesproken – er is geen enkel bewijs van enige wetsovertreding – dan zal hij een schadevergoeding opeisen.
Hier blijft het niet bij. Hij wil optreden tegen de mensen, die verantwoordelijk voor zijn gevangenschap zijn. Hierbij wil hij van mijn diensten gebruik maken. Voorlopig overzie ik niet alle gevolgen, maar mij is duidelijk, dat het van betekenis kan zijn.
Tijdens zijn gevangenschap gingen er roddels over hem rond, niet ongebruikelijk.

Dan het bezoek van mijn broer Frans: het was een week met vele indrukken, waar hij en zijn gezin nog wel even zoet mee zullen zijn.
Een bezoek, dat indruk maakte, was aan de Tent of Nations, waar Daud Nasser een stuk land heeft temidden van nederzettingen en buitenposten. Maar hij weigert een vijand te zijn. Hij maakt onderscheid tussen de mensen en zijn gedrag, zoals ik dat ook graag doe. Je kunt iemands gedrag verwerpen zonder hem of haar als mens te verwerpen.

Vlak bij de Tent of Nations ligt temidden van de nederzettingen een dorp, Nahhaleen. Een inwoner, die ik ken, werkt bij de toeristenpolitie. Ik kwam hem in Jericho tegen bij een historische plek. Hij heeft ook voor gids gestudeerd en als zodanig gaf hij uitleg over de plek, waar hij werkt.

23. old Jericho

23. old Jericho

De man, Mohammed, vertelde mij, dat hij al 50 dagen geen salaris ontvangen had, maar hij moet iedere week van zijn huis naar Jericho en terug. Dat kost hem iedere keer zo’n 50 shekel of 10 euro. Dit gaat een keer mis.

Bij het bezoek aan de familie van Wisam en Husam leidde Husam Frans en zijn gezin door het kamp. Hij sprak tegenover hen de verwachting uit dat binnen enkele jaren een derde Intifada zal uitbreken, gericht tegen de Palestijnse Autoriteit. Het is erger onderdrukt te worden door een eigen gekozen regering dan door een buitenlandse bezetter.

Een leuk bezoek was aan Sana, waar haar dochter Nouran iets liet zien van de Palestijnse dans, dabke.

Vanmorgen ontving ik van ons secretariaat in Jerusalem over de toestand in Syrië, die zeer slecht is. Onze broeders daar zitten klem en sommigen hebben de grootste moeite om aan eten te komen. Zij vragen ons om ons gebed.

Twee heel andere zaken: in een Belgische krant stond een bericht, dat drie jongeren een filmpje in elkaar hebben gezet tegen pesten. Zie: Molse jongeren timmeren film over pesten neen

In het NRC stond een bericht over onderwerpen, die niet in de doorsnee media in de VS aan de orde komen. Een overzicht van 25 onderwerpen is als bijlage toegevoegd. Je kunt ook de volgende link gebruiken: projectcensored
Via deze link kom je bij andere links, die verdere informatie geven. Een van de onderwerpen is, dat de VS steeds meer een politiestaat wordt. Een ander onderwerp is situatie van gevangenissen voor Palestijnse vrouwen in Israël.

Om niet in mineur te eindigen, mijn kerst- en nieuwjaarswens:

Het is weer Kerstmis
We vieren de geboorte van Jesus Christus
Hij wordt het Licht van de wereld genoemd
Wat voor licht laat Hij schijnen?
Hij zei van zichzelf:
Ik ben niet gekomen om gediend te worden
Maar om te dienen
De wereld zal er anders uitzien
Als wij in Zijn voetstappen dienen
Elkaars menselijkheid hoog houden
Niet langer aanvaardend mensonwaardig wangedrag
Dan is waarachtige Vrede en Gerechtigheid mogelijk
Te beginnen nu
Het Licht van Jesus Christus schijnt dan
Meer en meer in onze wereld
Een vreedzaam Kerstfeest en alle Goeds voor 2013

Ik wens iedereen het beste voor het komend jaar, maar houd mijn hart vast voor wat ons te wachten kan staan.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

I had the opportunity to visit them in the house of his family. I heard from him under what circumstances he was imprisoned in Ramallah. He sat in a cell of 6 meters at 1.80 and 2.70 high. The window had a size of 20 by 20 centimetres. The lighting was poor. The walls were gray. The first 24 days he had no pen, only a Koran, which he read six times. Any sense of time was taken from him.
He has 37 days stuck. He refused to open his mouth. His colleague lawyer sat at the time of his arrest together with two witnesses 37dagen already fixed and are still not free.
In the evening there was a festive meal. There will be a meal for his friends. There, I also invited.

This affair will have an aftermath. One thing is that Wisam has to wait another 2 to 3 years before the court will rule. If he is acquitted – there is no evidence of any violation of the law – he will claim compensation.
This is not all. He wants action against the people responsible for his captivity. Here he wants my services. For now I do not overlook all the consequences, but to me it is clear that it can be meaningful.
During his captivity, it was rumoured about him in a bed way, not unusual.

Then the visit of my brother Frans: it was a week full of impressions, where he and his family still need time to deal with.

01. sitting outside in the sun

01. sitting outside in the sun

A trip that impressed was the Tent of Nations, where Daud Nasser has a piece of land surrounded by settlements and outposts. But he refuses to be an enemy. He makes a distinction between the people and their behaviour, as I like to do. You can reject someone’s behaviour without rejecting him or her as a person.

Close to the Tent of Nations is a village surrounded by settlements, Nahhaleen. A resident, I know, works at the tourist police. I met him in Jericho, at an historic place. He also studied for guide and as such he gave explanations about the place where he works.
The man, Mohammed, told me that he didn’t receive salary for 50 days, but he has to go every week from his home to Jericho and back. That cost him every time about 50 shekels or 10 Euros. Once, this will go wrong.

When visiting the family of Wisam and Husam, Husam led Frans and his family through the camp. He spoke to them the expectation that within a few years a third intifada will break out against the Palestinian Authority. It is worse to be oppressed by their elected government than by a foreign occupier.

A nice visit was to Sana, where her daughter Nouran showed something of the Palestinian dance, dabke.

This morning I received from our office in Jerusalem a message about the situation in Syria, which is very bad. Our fellow friars are caught and some have the greatest difficulty to get food. They ask us for our prayers.

Two very different things: in a Belgian newspaper was a message, that three young people have put together a video against bullying. See: Molse jongeren timmeren film over pesten neen

three young Belgium people - Jasper Nys (16), Michel Ballings (17) en Yelein Theeuws (17)

three young Belgium people – Jasper Nys (16), Michel Ballings (17) en Yelein Theeuws (17)
(bron: Gazet van Antwerpen 30 dec. 2012)

A Dutch newspaper informed us about topics that are not discussed in the mainstream media in the U.S. A list of 25 topics is attached. You can also use the following link: projectcensored
This link will take you to other links that provide further information. One of the subjects is that the U.S. becoming a police state. Another issue is the situation in the prisons for Palestinian women in Israel.

To avoid minor to end my Christmas and New Year wish:

It’s Christmas
We celebrate the birth of Jesus Christ
He is called the Light of the world
What light does He appear?
He said from himself:
I came not to be served
But to serve
The world will look different
If we serve in His footsteps
Upholding Each other’s humanity
No longer accepting degrading misconduct
Then true Peace and Justice may possible
Starting now
The Light of Jesus Christ will shine
More and more of our world
A peaceful Christmas and all the best for 2013

I wish you all the best for the coming year, but hold my breath for what lies ahead can stand.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2012 Louis Bohte

© 2012 Louis Bohte

attachments:


Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.