397 …important point is that poor young Palestinians get the chance to study.

Bethlehem 6 januari 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met een positief verhaal. Afgelopen vrijdag bezocht ik eerst Toine van Teeffelen om hem en zijn gezin het beste voor het nieuwe jaar te wensen om vervolgens de familie Al Azza te bezoeken. Daar was ook de vorige week vrijgelaten Wisam in huis. Met hem had ik een heel gesprek over de periode in de gevangenis.

Bethlehem January 6, 2013

Dear friends,

Peace and all Good.

I want to start with a positive story. Last Friday I visited first Toine Teeffelen, a Dutchman, who lives here for many years and married with a woman from Bethlehem and has two children, to wish him and his family all the best for the New Year. Then I visited the family Al Azza. There was also the last week released Wisam at home. With him I had a good conversation about the period in prison.

06. watching firework

06. watching firework

Het bleek, dat hij tijdens zijn gevangenschap in een cel van 2 bij 2,5 bij 2 meter ( kleiner dan ik vorige week geschreven had) veel steun had aan de waarden, die ik hem vele jaren terug had voorgehouden: waardigheid, zelfrespect en wederzijds respect. Toen iemand in de gevangenis zelfrespect minachtend wegzette, was zijn antwoord simpel: respecteer jij jezelf niet? De ander zweeg.
Het had hem jaren gekost om deze waarden zich eigen te maken, maar zijn gevangenschap hielp hem hiermee. Zij waren een steun voor hem.
De tijd in de gevangenis heeft hij onder meer gebruikt om zijn plannen voor de toekomst op een rijtje te zetten. De waarden en zijn ervaring in zijn leven spelen hierbij een belangrijke rol. Zo is het voor hem als advocaat niet belangrijk om een I-phone en een Samsung Galaxy te hebben. Verder stelde hij, dat buiten kantoor of rechtbank hij gewoon een mens is als ieder ander. We zullen nog veel verder praten over zijn plannen, waar zijn broer Husam, de acteur, eveneens deel van uitmaakt. Een belangrijk punt is dat jonge arme Palestijnen de kans krijgen te studeren.
Zijn jongste broer Najuan stelt zich vragen naar aanleiding van de reactie van mensen op de gevangenschap van Wisam.

16. Najouan

16. Najouan

Zijn moeder vertelde mij dit. Ik gaf als hint, dat mensen wellicht jaloers zijn. Tien jaar geleden leefde het gezin in armoede. Door de tweede Intifada was haar man werkloos geworden. Een sociale voorziening was en is er niet. Nu is hun positie een stuk rooskleuriger, omdat twee zoons werk hebben: als advocaat en als acteur, wat ik voor hen mogelijk heb gemaakt.
Mensen in het kamp vragen, wat zij moeten doen in ruil voor de steun, die ik gaf om te kunnen studeren. Zij kunnen niet geloven, dat het voor niets was.

De opstelling om het niet belangrijk te vinden rijk te worden staat haaks op de huidige mentaliteit van mensen aan de top, die hoe langer hoe meer bonussen willen krijgen en zich er weinig van aantrekken, dat mensen in armoede moeten leven en kinderen weinig kansen krijgen zich te ontplooien. Zo las ik gisteren op teletekst: ¨Zeven maanden na de val van Bankia heeft oud-topman Rodrigo Rato weer een mooie baan. Ondanks beschuldigingen van onder meer fraude heeft telecomgigant Telefónica hem als adviseur aangesteld. Bankia kwam in grote problemen door beleggingen in de ingestorte Spaanse vastgoedmarkt. Rato moest weg toen de bank werd genationaliseerd. Vele kleine aandeelhouders verloren hun geld en betogen nog dagelijks bij de kantoren.¨ je kunt voor minder werkloos worden.

Afgelopen zondag sprak ik onze Syrische medebroeder Harout over de toestand daar. Hij had juist die dag zijn ouders in Aleppo gesproken. Hij vertelde, dat eten nauwelijks te krijgen is. Brood is 3x zo duur geworden. Gas voor verwarming en koken is 23x zo duur.

De jaarwisseling heb ik bij John en Mike voor hun winkel gevierd en wat Palestijns eten gekregen: knoflook als barbecue geroosterd. Er was aardig vuurwerk te zien.

Woensdag bezocht ik Hajj en vervolgens een zus van Sana, Raida geheten. Bij Hajj was het onverwacht druk met neefjes en nichtjes. Normaal komen zij op donderdag. Een neefje, die nog maar amper kan lopen, draafde herhaaldelijk naar mij toe om opgepakt te worden en vervolgens zich tegen mij aan te vleien. Daar wist de familie niet goed raad mee en probeerde iedere keer weer hem van mijn schoot te nemen.

Het bezoek aan het gezin van Raida was heel plezierig. Het is een plezierig gezin met een open geest. Er was een diskussie over het gegeven, dat in de Islam toegestaan is dat een man maximaal 4 vrouwen mag hebben. Ik verwees naar de situatie ten tijde van de profeet Mohammed van vele oorlogen met vele weduwen als gevolg voor wie geen sociale voorziening bestond. De oudste dochter moest er niets van het idee hebben, dat haar man nog een vrouw zou trouwen, al is dan wel haar toestemming nodig.
Een tweede argument in de Koran, dat een man meer dan één vrouw mag trouwen, is dat voor sommige mannen één vrouw niet genoeg is. Dat laatste zie je in het Westen ook met een liefje naast de eigen vrouw.

Donderdag was er ’s avonds een concert voor het komende Orthodox Kerstfeest. Het was een koor, waar ook Shukri, de zoon van Jack, lid van is. Het concert was in een nieuw theater, een opgeknapt kasteel, ten zuiden van Bethlehem. Er is plaats voor zo’n 1000 mensen.

Deze week is een man uit Italië hier te gast, die afgelopen zomer als kandidaat voor de orde drie weken bij ons was, maar toen weer vertrok. Hij is een prima man, die religieus geïnspireerd is.

Gisteren en vandaag was er weer een hoogfeest vanwege Driekoningen, compleet met de intocht van de custos. Voor hem is het de laatste keer, want met Pinksteren treedt hij af.

In een Belgische krant las ik een doorslaan van privatisering. In Italië kreeg een moeder een rekening van een schoonmaakbedrijf, omdat deze het wegdek schoon heeft gemaakt van het bloed van haar zoon, die daar verongelukt was.

Op 22 januari zijn er verkiezingen in Israël. Een kandidaat was afgewezen, Hanin Zuabi. Zij is een Palestijnse, maar het hooggerechtshof heeft dit besluit ongedaan gemaakt.

Als bijlage plaats ik het begin van een bericht in Haaretz, dat buitenlanders, die in de West Bank wonen, alleen een visum voor de West Bank krijgen, waarmee ze niet Jerusalem en verder binnen kunnen komen.
Een film over een actie om olijfbomen in Palestijns gebied te planten onder de titel houd hoop levend vind je via de link: http://www.youtube.com/watch?v=AgXW7EZrY1k&uid=CNmLz7DdWNyydAT6Dm7_Jw&lr=1

It turned out that during his imprisonment in a cell of 2 x 2.5 x 2 meters (less than I had written last week) he had a lot of support from the values ​​that I had told him many years ago: dignity, self-respect and mutual respect. When someone in prison contemptuously put away self-respect, his answer was simple: you don’t respect yourself? The other was silent.
It has cost him many years to internalize these values, but his captivity helped him to manage this. They were a support for him.
The time in prison, he used it among other things to develop his plans for the future. The values ​​and his experience in his life play an important role. So it is not important for him as a lawyer to have an I-phone and a Samsung Galaxy. Furthermore, he stated that out of the office or court he’s just a man like any other. We will have much more to talk about his plans. His brother Husam, the actor, is also a part. An important point is that poor young Palestinians get the chance to study.
His youngest brother Najuan raises questions from the reaction of people because of the imprisonment of Wisam. His mother told me this. I gave as a hint that people may be jealous. Ten years ago, the family lived in poverty. The second Intifada made her husband unemployed. A social provision was and is not. Now their position is a lot brighter because two sons have work: as a lawyer and as an actor, what I’ve made them possible.
People in the camp are asking what they should do in return for their support, which I gave to their study. They cannot believe that it was for nothing.

The setup not to find important to become rich is opposite to the current mentality of people at the top who want to get more and more bonuses, and they don’t show to be interested that many people live in poverty and children have few opportunities to develop their potential. I read yesterday on Ceefax: ¨ Seven months after the fall of Bankia has former chief Rodrigo Rato another beautiful job. Despite accusations of that include fraud telecom giant Telefónica appointed him as advisor. Bankia was in big trouble by investing in the collapsed Spanish property market. Rato had gone when the bank was nationalized. Many small investors lost their money and argue every day at the office.¨ You can for less become unemployed.

Last Sunday I spoke our Syrian fellow friar Harout about the situation there. He had spoken with his parents in Aleppo just that very day. He said that food is barely obtainable. Bread is 3x as expensive. Gas for heating and cooking is 23x as expensive.

The New Year I celebrated with John and Mike for their store and received some Palestinian food: roasted garlic like barbecue. There was a display of nice fireworks.

04. firework

04. firework

Wednesday I visited Hajj and then a sister of Sana, called Raida. At the home of Hajj it was unexpectedly busy with nephews and nieces. Normally they come on Thursday. A nephew, who can barely walk, repeatedly trotted to me to be picked up and then flattered against me. The family did not know how to cope with it and tried again and again to take him from me.

The visit to the family of Raida was very enjoyable. It is a pleasant family with an open mind. There was a discussion of the issue that it is permitted in Islam that a man is allowed to have up to 4 women. I was referring to the situation at the time of the Prophet Muhammad with many wars with many widows due for whom no social provision existed. The oldest daughter dislikes the idea that her husband would marry another woman, though he needs her consent.
A second argument in the Koran, that a man may marry more than one wife, is that for some men, one woman is not enough. That last one you see in the West with a sweetheart beside the own wife.

Thursday, there was an evening concert for the upcoming Orthodox Christmas. It was a chorus, from which Shukri, the son of Jack, is a member. The concert was in a new theatre, a restored castle, south of Bethlehem. There is room for about 1,000 people.

10. a new theatre

10. a new theatre

This week a man from Italy is guest here, who last summer as a candidate for the order stated here for about three weeks with us, but then left again. He is a fine man who is religiously inspired.

Yesterday and today there was the feast for Epiphany, complete with the arrival of the Custos. For him it is the last time, as at Pentecost, he will resign.

In a Belgian newspaper I read an example of privatization. In Italy, a mother got a bill of a cleaning company, because it had made clean the road from the blood of her son, who was killed by an accident.

On January 22, there are elections in Israel. One candidate was rejected, Hanin Zuabi. She is a Palestinian, but the Supreme Court has dismissed this decision.

As attachment I place the beginning of a message in Haaretz, that foreigners, who live in the West Bank, receive only a visa for the West Bank, by which they are not able to enter Jerusalem and beyond.
A film about an action to plant olive trees in Palestinian territory under the title keep hope alive found you can find via the link: http://www.youtube.com/watch?v=AgXW7EZrY1k&uid=CNmLz7DdWNyydAT6Dm7_Jw&lr=1

Met respekt vermeld ik hier de naam van de 23 jarige vrouw, die in New Dehli, India werd verkracht en vermoord: Jyoti Singh Pandey

Groeten uit Bethlehem,

Louis

With respect, I am listing the name of the 23 year old woman in New Delhi, India, who was raped and murdered: Jyoti Singh Pandey

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachment:

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.