398 Commoners suffer from the Western conception of democracy

Bethlehem 13 januari 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Vandaag is het 96 jaar geleden, dat mijn vader geboren werd.
Deze week stond in het teken van heftig weer. Er was in het algemeen al voorspeld, dat door de opwarming van het klimaat in deze regio meer neerslag zou vallen in kortere tijd. Zo gebeurde ook.

A

A barefoot child walked through puddles at the Zaatari refugee camp, where about 55,000 Syrians live in hardship. A storm washed away tents last week.
Rina Castelnuovo for The New York Times

Bethlehem January 13, 2013

Dear friends,

Peace and all Good.

Today it is 96 years ago that my father was born.
This week was marked by violent weather. There was generally predicted that the warming of the climate in this region means more rain would fall in a shorter time. So this happened.

Er kwamen drie koufronten langs met eerst storm, gevolgd door regen, hagel, sneeuw en onweer. Het dagelijks leven was compleet ontregeld en lag stil behalve dat donderdag vele foto’s van de sneeuw werden gemaakt en kinderen en jongelui zich konden uitleven.
De keerzijde was dat vele doden te betreuren waren en dat het leven in de vluchtelingententen voor Syrische vluchtelingen ondraaglijk werd. Er werden zelfs hele tenten weggeblazen.

Hier kom ik bij de speech van president Assad afgelopen zondag. Het commentaar in het Westen, dat hij niets nieuws vertelde. Ik kreeg de indruk, dat het commentaar al geschreven was, voordat hij de speech had gehouden. Assad verwees naar de situatie in Irak, dat aan het uiteenvallen is, wat met veel geweld gepaard gaat. De situatie in Egypte, Libië en Tunesië is weinig hoopvol. Hij verwees naar de jaren tachtig, toen de VS mensen naar Afghanistan stuurden om tegen de Soviet Unie te vechten. De VS steunden Osama Bin Laden. Het resultaat kennen wij. Maar ik heb geen woord gehoord over deze verwijzingen. Ik heb de indruk, dat het Westen geen benul heeft van de Arabische (en Afrikaanse) cultuur of dat niet wil weten. Het Westen heeft er allen belang bij om per land met één leider te onderhandelen om de grondstoffen te winnen. Maar binnen deze culturen is de president gebonden aan zijn stam, voor wie hij de zorg moet dragen als stamhoofd. Het alternatief is het Afghaanse model van de Loya Jirga: een vergadering van alle stamoudsten, waarop alle kwesties besproken worden en afspraken gemaakt worden. ( Een detail: de vrouw van Wisam is bezig met haar Masters met als onderwerp democratie en mensenrechten. Dit begrip was voor haar nieuw.) Het gewone volk lijdt onder de Westerse opvatting van democratie.
Ik hoorde van zowel Christelijke als van Moslim zijde welwillende woorden over Assad.

Afgelopen zondag vierden wij het Driekoningenfeest en waren er de intochten van de patriarchen van Orthodoxe kerken. Ook de Ethiopische orthodoxen vierden feest, maar hebben geen eigen plek in de Geboortekerk zoals de Koptische en Syrisch Orthodoxen. Zij maakten er een feest op het Kribbe plein van.

Ondanks het weerbeeld van regen en wind heb ik woensdag een bezoek aan de familie van Mohanad en van Raida gebracht, die vlak bij elkaar wonen. Toen ik na zes uur weer op huis aan ging, was er geen service taxi en begon ik welgemoed naar huis te wandelen. Het was droog. Na een minuut of vijf stopte er een auto, die mij een lift naar huis gaf. Hij was familie van de familie Sleiby van de naaiwinkel en werkt voor de custodie in Jerusalem. Dat was mooi geregeld.

Donderdag ging ik op verjaardagsvisite, want de dochter van Jack, Razan werd 18. We vierden het bescheiden. Jack kon erbij zijn, omdat vanwege de sneeuw hij niet hoefde te werken.

’s Morgens gingen wij op bezoek bij de Grieks Orthodoxe monniken om hen te feliciteren met hun Kerstfeest.

08. Greek Orthodox monks

08. Greek Orthodox monks

Vrijdag bezocht ik eerst het Arab Educational Instituut, waar ik een gesprek met Elias had. Hij vertelde een verhaal, dat iets laat zien van de problemen hier. Een man ging naar de bank om zijn salaris op te nemen. Hij kreeg welgeteld 1 Shekel mee. Vanwege leningen bij de bank, die de bank bij voorrang opnam, bleef er niets meer voor hem over. Het is een gevolg van enerzijds overheidsbeleid, die banken dwong om leningen te verstrekken, en anderzijds het niet volledig uitbetalen van de salarissen door de overheid. Verder betwijfel ik of de mensen voldoende overzicht hebben over welke omvang van leningen zij kunnen dragen.

Elias stelde een vraag naar de menselijkheid in de wereld, die de ellende van de Syrische vluchtelingen maar laat gebeuren. Aan hen valt kennelijk geen eer te behalen.

Vervolgens bezocht ik de familie Al Azza, waar ook Wisam en zijn vrouw Abeer waren. Met hem heb ik verder gesproken over de plannen, die hij heeft en met mij wil uitvoeren. Hij is overigens goed bij de tijd. Hij heeft mij eens gezegd, dat de wet voor de armen is. Hij vertelde pas ook, dat tegenwoordig wetten gemaakt worden ten dienste van rijken.

Ik stel mij de vraag of de versoepeling van het ontslagrecht erop gericht is om de mensen zich beter te laten ontplooien of om de aandeelhouders van dienst te zijn en de bonussen te kunnen verhogen. De stijging van de topsalarissen in de (semi)overheidssector is een veeg teken. Het Amerikaanse voorbeeld is niet beter.

Vrijdag heb ik naar een monoloog geluisterd van een aanhanger van de beweging, die het Tweede Vaticaans concilie van 50 jaar geleden de nek wil omdraaien. Hij betitelde de Joden en de vrijmetselaars als vijanden van de Kerk. Het merendeel van de eerste vijf kwartier is niet bijster interessant. Daarna komt onder meer de opmerking over Joden en vrijmetselaars. De laatsten werden al eerder genoemd. Zie:

There were three cold fronts along passing with first storm, followed by rain, hail, snow and thunderstorms. Daily life was completely disrupted and lay still except that on Thursday many photos of the snow were made and children and young people are able to enjoy it.
The downside was that many lives were lost and that life in the refugee tents for Syrian refugees became unbearable. There were even entire tents blown away.

Here I come to the speech of President Assad on Sunday. The commentary in the West was that he said nothing new. I got the impression that the comment was already written before he had kept the speech. Assad referred to the situation in Iraq which is disintegrating with much violence. The situation in Egypt, Libya and Tunisia is little hopeful. He referred to the eighties, when the U.S. sent men to Afghanistan to fight against the Soviet Union. The U.S. supported Osama bin Laden. The result we know. But I have not heard a word about these references. I have the impression that the West has no idea of ​​the Arab (and African) culture or that do not want to know. The West has any interest in a country with one leader to negotiate to win the resources. But within these cultures is the president tied to his tribe, for whom he must ensure as chieftain. The alternative is the model of the Afghan Loya Jirga, a meeting of all the elders, where all issues discussed and agreements made. (A detail: the wife of Wisam is working on her Masters with subject democracy and human rights. This concept was new to her.)

Oiling the wheels of Western Democracy
Posted by Douglas Racionzer

Commoners suffer from the Western conception of democracy.
I heard from both Christian and Muslim side of benevolent words about Assad.

Last Sunday we celebrated the Epiphany, and there were the entrance ceremonies of the patriarchs of Orthodox churches. The Ethiopian Orthodox celebrated too, but do not have their own place in the Nativity Church as the Coptic and Syrian Orthodox. They made a feast in the Manger Square.

Despite the weather of rain and wind Wednesday I visited the family of Mohanad and of Raida, who live near one another. When I went home after six o’clock, there was no service taxi and I began cheerfully walking home. It was dry. After about five minutes a car stopped, who gave me a lift home. He was a relative of the family Sleiby from the tailor shop and works for the Custody in Jerusalem. That was nicely arranged.

Thursday I went to the birthday party, for the daughter of Jack, Razan who became 18. We celebrated it humble. Jack could be there because of the snow, he didn’t have to go to his work.

In the morning we went to visit the Greek Orthodox monks to congratulate them on their Christmas.

Friday I visited first the Arab Educational Institute, where I had a conversation with Elias. He told a story, something that shows the problems here. A man went to the bank to take his salary. He got all in all one Shekel. Due to bank loans, the bank took priority; there remained nothing more for him. It is a result of both government that forced banks to lend, and secondly not fully paying the salaries by the government. Furthermore, I doubt if the people have enough overview about what size of loans they can manage.

Elias asked a question about humanity in the world, seeing the misery of Syrian refugees but do happen. To them is apparently no profit to be gained.

Then I visited the family Al Azza, where Wisam and his wife Abeer were. With him, I also talked about the plans he has and wants to run with me. He is also well updated. He has told me that the law is for the poor. He also told recently that today laws are made to serve the rich.

I imagine whether the relaxation of firing employees is aimed for the benefit of them to develop them or to serve its shareholders and to increase the bonuses. The rise of the top salaries in the (semi) public sector is a bad sign. The American example is not better.

Friday, I listened to a monologue of a supporter of the movement, which will demolish the Second Vatican Council 50 years ago. He called the Jews and the Freemasons as enemies of the Church. Most of the first seventy-five minutes is not very interesting. Then comes included the remark about Jews and Freemasons. The latter were mentioned earlier. See:

Mij is nu duidelijk geworden waarom bisschop Williamson de Holocaust ontkent. Hij blijkt twee feiten niet te kennen. Ten eerste gingen de mensen ongekleed naar de gaskamers. Hierdoor bleef het gifgas niet aan kleren hangen. Ten tweede waren de gaskamers ondergronds gebouwd. Zo waren ze niet zichtbaar.
Een andere dolle opmerking kwam van de commandant van de Nederlandse strijdkrachten, die beweerde, dat “Soms voorkom je met wapens juist doden en gewonden”, het betrof de plaatsing van patriot raketten in Turkije met als argument, dat zo eventuele Syrische raketten tegengehouden kunnen worden. moeten alle huizen bewapend zijn om doden en gewonden te voorkomen?

Afgelopen week werd de uitslag bekend van de eerste ronde voor de verkiezing van een nieuwe custos. Tot mijn verwondering kreeg de huidige custos, die volgens mij niet verkiesbaar was, juist meer dan het dubbele van het aantal stemmen, die de tweede op de lijst werd, de huidige plaatsvervangende custos. Nummer 3 en 4 zijn huidige bestuursleden.

Als bijlagen stuur ik mee: twee foto’s over de gevolgen van het noodweer en een artikel over een jonge Israëliër, die dienst weigert.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

For me, it is now clear why Bishop Williamson denies the Holocaust. He appears not to know two facts. Firstly, people went naked to the gas chambers. This was that the poison gas doesn’t stick on clothes. Second, the gas chambers had been built underground. So they were not visible.
Another crazy comment came from the commander of the Dutch forces, who claimed that “Sometimes you avoid by weapons just dead and wounded,” It was about the placement of Patriot missiles in Turkey, arguing that so any Syrian missiles will be restrained. Houses, all armed to prevent deaths and injuries?

Last week it was announced the results of the first round of the election for a new custos. To my astonishment got the current custos, who was according to me not eligible, just over double of the number of votes, who was the second on the list, the current deputy custos. Number 3 and 4 are current members of the board.

I send as attachments: two photos on the effects of the storm and an article about a young Israeli who refuses to serve the army.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1. Flooding in Taibeh Photo by Nir Keidarback to menu attachments

2. Israeli refuses to serve the armyback to menu attachments

3. road in West Bankback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.