399 light in darkness

Bethlehem 20 januari 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

In mijn vrienden-­ en kennissenkring heb ik o.a. een groep van oude mensen: van tegen de tachtig tot negentig. Het is dan ook te verwachten, dat wel eens iemand in die groep komt te overlijden.

Bethlehem January 20, 2013

Dear friends,

Peace and all good.

Among my friends and acquaintances I have a group of old people from almost eighty unto ninety. It is therefore expected that sometimes someone in that group dies.

El Greco’s landscape of Toledo depicts the Priory in which John of the Cross was held captive, just below the old Muslim Alcazar and perched on the banks of the Tajo on high cliffs

Zo overleed afgelopen woensdag Ria Faasen – Dissel, die vandaag 79 geworden zou zijn. Dat gebeurde na één nacht intensive care. Nadat haar man en twee dochters gekomen waren, werd haar sterven efficiënt afgehandeld. Dit maakte ik op uit wat haar man mij vertelde. Hij kon niets meer tegen haar zeggen. Dat zij nu mag rusten in vrede. Ik heb haar ruim 40 jaar gekend.

Ik ben afgelopen week twee uitersten bij mijn bezoeken tegengekomen: eerst een gezin, van wie de man als dokter in Israël een goed inkomen heeft. Vervolgens bezocht ik twee broers, van wie één mij bekende, terwijl hij mij terugreed naar huis, dat hij arm is. Dit gebeurde zonder opsmuk. Ik was onder de indruk.

Dinsdag ging ik per bus naar Jerusalem voor de maandelijkse bijeenkomst van het Interfaith Encounter Association. Opmerkelijk was, dat bij de checkpoint de Palestijnen niet gecontroleerd werden. Alleen kreeg ik de vraag, waar ik vandaan kwam.

Eerst bezocht ik Hadassah en daarna de bijeenkomst. Van de weeromstuit was als onderwerp duisternis gekozen als contrast met het vorige onderwerp, licht. Ik merkte, dat gemakkelijk duisternis op een negatieve manier benaderd wordt, bijvoorbeeld met zonde. Ik bracht de mystiek in en met name Johannes van het Kruis, een Carmeliet, die het zwaar te stellen had met zijn mede-Carmelieten, die er niet voor terugschrokken hem in een cel op te sluiten.
Zie Wikipedia.

'

Reliquary of John of the Cross in Úbeda, Spain

Ondanks deze duisternis bleef hij op God vertrouwen. Het duister was voor hem licht genoeg.

Van de checkpoint naar huis kreeg ik een taxi van een nog vrij jonge man, die zich voorstelde als een Bedouïen. Zijn familie woont in Jordanië vlak bij de toeristenplaats Petra, bekend van de roze gebouwen. Hij vertelde, dat zijn oom rijk is: hij heeft meer dan 1000 schapen en 150 kamelen. Zijn uitstekende rijstijl viel mij op. Hij had een vaste wegligging.

Vrijdag was de intocht van de Armeense patriarch ter afsluiting van het seizoen van intochten en van Kerstmissen.

15. the patriarch the female mayor and the governor

15. the patriarch the female mayor and the governor

Die dag was er ook een demonstratie van de jeugd bij het graf van Rachel met stenen en molotovcocktails. Hierbij werd een jongen van 15 door zijn hoofd geschoten. Hij is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis in Beit Jala.

Afgelopen dinsdag werd in de buurt van Ramallah een jongen van 17 doodgeschoten.
Komende dinsdag zijn er verkiezingen in Israël en de dag erop in Jordanië.

Ik zag van de week op internet een boeiend gesprek met Noam Chomsky, al werd ik er niet vrolijk van. De titel van het gesprek was ¨The responsibility of privilege.

Thus died last Wednesday Ria Faasen – Dissel, who today would have become 79. This happened after a night of intensive care. After her husband and two daughters came, her death was handled efficiently. This I gathered from what her husband told me. He could not say to her something. That she may now rest in peace. I’ve known her for over 40 years.

I have encountered two extremes during my visits past week: first a family, whose the husband as a doctor in Israel has a good income. Then I visited two brothers, one of whom I know, as he drove me back home, that he is poor. This happened unadorned. I was impressed.

Tuesday I went by bus to Jerusalem for the monthly meeting of the Interfaith Encounter Association.

19. Palestinian soldiers near Al Azza camp

19. Palestinian soldiers near Al Azza camp

Of note, at the checkpoint Palestinians were not checked. Only I was asked from where I came.

I first visited Hadassah and thereafter I attended the meeting. From the rebound the subject darkness was chosen as a contrast to the previous topic, light. I noticed that easily darkness was approached in a negative way, e.g. sin. I paid attention to mysticism and especially John of the Cross, a Carmelite, who had heavily be maltreated to his fellow Carmelites, who even put him in a locked cell. See: Wikipedia.

Saint John of the Cross’ shrine and reliquary, Convent of Carmelite Friars, Segovia

Despite this darkness he continued to trust in God. The darkness was light enough for him.

From the checkpoint back home I got a taxi from a fairly young man, who introduced himself as a Bedouin. His family lives in Jordan near the tourist town Petra, known for its pink buildings. He told me that his uncle is rich; he has more than 1000 sheep and 150 camels. His excellent driving struck me. He had a solid grip.

Friday there was the arrival of the Armenian patriarch at the end of the season of entrances and ceremonies of Christmases.
That day there was also a demonstration of the youth at the tomb of Rachel with stones and Molotov cocktails. A boy of 15 was shot through his head. He is in critical condition in an hospital in Beit Jala.

Last Tuesday was near Ramallah a boy of 17 shot.
Next Tuesday there will be elections in Israel and the day after in Jordan.

I saw this week on Internet a fascinating interview with Noam Chomsky, though I was not happy. The title of the talk was ¨The responsibility and privilege¨.

Noam Chomsky

Hij bedoelde hiermee, dat wie privileges heeft, kansen krijgt. Wie kansen krijgt, heeft ook verantwoordelijkheid. Hij wees op wat hij van een Afro-Amerikaan hoorde, dat Obama geen moreel standaard heeft. In het verlengde hiervan wees hij op de wereldwijde campagne van moorden met drones, onbemande vliegtuigen, die bommen vervoeren en vanaf een computer in de VS gelanceerd worden. Het zijn buitengerechtelijke executies met ¨bijkomende schade¨ in de vorm gedode burgers, onder wie veel kinderen. Maar niemand doet zijn mond open.
drones-eye-view/

Hij wees verder op de gevolgen van de wereldwijde opwarming met natuurcatastrofes als gevolg.
Chomsky is ook kritisch op autoritair links, dat bijvoorbeeld met de president van Wit-Rusland in zee gaat.

Een ander verhaal, dat ik op internet hoorde, liet zien hoe religieus rechts in de VS denkt. Luister naar: max-maverick-interviews-eric-jon-phelps

Je hoort twee paranoïde heren met elkaar keuvelen. De titel geeft al aan, hoe zij over de Katholieke Kerk denken: vatican assassins, Vaticaan moorden. Het paranoïde blijkt al uit de bewering, dat de bombardementen op steden in Duitsland en Japan een wraakneming door Jezuïeten zou zijn vanwege het feit, dat zij enkele eeuwen geleden in die landen verboden waren.
Ik vertelde het verhaal aan Mike van de souvenirwinkel, de erop wees, datdoor de bommen op Hiroshima en Nagasaki de oorlog werd beëindigd. Ik vertelde hem, dat de oorlogsverklaring door de Soviet Unie de doorslag gaf, want hierdoor kon de SU eilanden aan de noordkant van Japan veroveren.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

He meant by this, that he, who has privileges, has opportunities. Who has opportunities, also has responsibility. He pointed to what he had heard from an Afro-American that Obama has no moral standard. In consequence, he pointed to the worldwide campaign of assassinations with drones, unmanned aircraft, with bombs, launched from a computer in the U.S. It is extrajudicial executions with ¨ collateral damage¨ in the form of civilians killed, including many children. But no one opens his mouth.
drones-eye-view/

He also noted the effects of global warming which causes natural catastrophes.
Chomsky is critical of authoritarian left, for example, joining the President of Belarus.
Another story that I heard on the internet, showed how religious right in the U.S. thinks. Listen to: max-maverick-interviews-eric-jon-phelps/

You will hear two men together chatting paranoid. The title already indicates, how they think about the Catholic Church: Vatican assassins, Vatican murders. The paranoia turned out by the assertion that the bombing of cities in Germany and Japan was revenge by Jesuits due to the fact that they were prohibited in those countries a few centuries ago.
I told the story to Mike from the souvenir shop. He pointed that by the bombs on Hiroshima and Nagasaki the war ended. I told him that the declaration of war by the Soviet Union was decisive, as this would make it possible for the SU to conquer islands in the north of Japan.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.