400 Four Palestinian shot dead in less than a week. (Ma’an last Tuesday)

Bethlehem 27 januari 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Gisteren ging ik op condoleance bezoek bij de familie van Saleh al-Amarin, de 15 jarige jongen, die vorige week vanuit de wachttoren bij het graf van Rachel was neergeschoten en aan zijn verwondingen bezweken is. Hij was vergeefs naar het Hadassah ziekenhuis in Jerusalem overgebracht. Zijn begrafenis was afgelopen woensdag.

Bethlehem January 27, 2013

Dear friends,

Peace and all Good.

Yesterday I went on condolence visit to the family of Saleh al-Amarin, the 15 year old boy, who was shot from the watchtower at the tomb of Rachel last week and succumbed to his injuries. He was in vain transferred for the Hadassah hospital in Jerusalem. His funeral was last Wednesday.

09-saleh-al-amarin-15.jpg

more pictures: → Maan News Agency | Jan 23, 2013

Ik heb een tijdje met zijn vader gesproken, Abu Saleh, vader van Saleh, zoals het hier in de cultuur gebruikelijk is. Het was voor mij een indrukwekkend gesprek. Het meest kwam ik onder de indruk, toen hij tegen mij zei: ¨My son is your son¨. Maar ik vermoedde wel, dat hij ook een verwachting mee uitsprak. ’s Middags bezocht ik Mohammed Owaineh, die dit bevestigde. Volgens hem kan het erop wijzen, dat hij van mij verwacht, dat ik aan de dood van Saleh meer bekendheid geef.
Wat in die richting wijst, was zijn opmerking, dat als een Palestijn een Israëlische van 15 zou doodschieten, de hele wereld zou reageren. Maar de wereld bleef bij de dood van zijn zoon muisstil.
Hij sprak over de Shoa. Hij vond het begrijpelijk, dat de wereld achter de Joden stond. Maar waarom doodt dan iemand van hen een kind, die totaal geen bedreiging voor de soldaten kon vormen. Die zaten veilig hoog in de wachttoren, waar geen duizend stenen hen kon raken.
Abu Saleh was overrompeld door het vele medeleven vanuit de hele West Bank. Hij was vol lof over mijn medebroeder Ibrahim Faltas. Die was de dag ervoor op condoleancebezoek geweest, nadat hij ook al Saleh in het ziekenhuis had opgezocht. Ibrahim gaf hem een CD met foto’s van zijn zoon, die dol op voetballen was.
Ook de andere Nederlander, Toine van Teeffelen, was op condoleancebezoek geweest.
Van Hajj hoorde ik, dat veel mensen onder de indruk van de dood van Saleh waren. Het leidde in één geval tot problemen. Een jongen van 15 raakte buiten zichzelf, viel de Palestijnse politie aan en wilde bij de muur actie voeren. Hij werd ter afkoeling in een cel gezet. Nadat hij weer was vrijgelaten, heeft o.a. de vader van Hajj met hem gepraat om hem tot bedaren te brengen.
Tijdens mijn condoleancebezoek kwamen klasgenoten van Saleh hun deelneming betuigen. Onder hen was Murad, de jongere broer van Mohanad.

Abu Saleh vertelde mij dat twee dagen eerder, op donderdag, in het gebied van Hebron twee studentes op straat liepen, toen een auto passeerde, die met stenen bekogeld werd. De auto stopte, de chauffeur, een Israëlische soldaat, stapte uit, pakte zijn geweer en schoot op de twee studentes. De ene vrouw stak haar handen omhoog en een hand werd met een kogel doorboord. De andere, Loebna, 22 jaar oud, werd vermoord.

3 links:

1. Israeli forces kill woman near Hebron Published Wednesday 23/01/2013 (updated) 25/01/2013

2. Witness: Israeli soldier killed woman ‘in cold blood’ Published Thursday 24/01/2013 (updated) 25/01/2013

3. Young Palestinian woman Lubna Hanash shot dead by Israeli occupation forces Submitted by Ali Abunimah on Wed, 01/23/2013

Tussen Bethlehem en Hebron ligt het vluchtelingenkamp Al Arroub. Daar gebeurde dit.
Abu Saleh zal mij een keer mij uitnodigen. Ik heb hem mijn visitekaartje gegeven.

Ik heb het deze week overigens rustig aan gedaan vanwege een keelontsteking. Maar afgelopen zondag ben ik nog naar de overkant van de vallei gegaan om een familie te bezoeken. Nauwelijks was ik daar binnen, of ik kreeg een uitnodiging voor een verlovingsfeest komende zaterdag in Beit Jala in een orthodox gelegenheid. Een van de zoons van de familie gaat zich verloven. De aanstaande verloofde was er ook. Met haar had ik snel een gesprek. De vrouw maakt op mijn een sterke indruk. Alleen leed zij aan een met name bij vrouwen een bekende kwaal. Zij vindt dat zij moet afvallen. Ik vroeg haar, of zij niet sterk wilde zijn. Met die vraag had zij moeite. Zij wilde niet een relatie op het spel zetten.

Op een goed moment vertrok ik en kreeg even verderop een lift naar Beit Sahour, goed gepland.

Beit Sahour, along with many other locations throughout Palestine, is home to many sites of archaeological and religious importance. The most notable event in Beit Sahour’s history was the announcement to the world of the birth of our Savior, the Lord Jesus Christ.

Een van de twee broers, die ik vorige week bezocht, studeert voor gids, maar moest nog voor de opleiding betalen. Het is dan plezierig om zo’n iemand te kunnen steunen. Zijn broer toonde de hier gebruikelijke gastvrijheid: my home is your home. Binnenkort kom ik bij hen eten.

Als aanhangsels voeg ik toe: een kritisch commentaar op het gebruik van onbemande vliegtuigjes, de drones, een kritisch commentaar over de nu geprezen president van Birma, een commentaar door Een Ander Joods geluid op de verkiezingen in Israël en een stuk over de afkomst van Europese Joden.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

For some time, I spoke with his father, Abu Saleh, father of Saleh, as is common here in the culture. For me it was an impressive talk. It was most impressed me when he said to me: ¨My son is your son¨. But I guessed that he also uttered some expectation. In the afternoon I visited Owaineh Mohammed, who confirmed this. According to him, pointing out that he expected from me that I will give more publicity to the death of Saleh.
What points in that direction was his comment that if a Palestinian should have shot, an Israeli of 15, the whole world would react. But the world remained completely silent at the death of his son.
He spoke about the Holocaust. He found it understandable that the world stood behind the Jews. But why then kills one of them a child, which absolutely could form no threat to the soldiers at all. They were safely high in the tower, where a thousand stones could not touch them.
Abu Saleh was overwhelmed by the many condolences from the entire West Bank. He praised my fellow brother Ibrahim Faltas. He was the day before on condolence visit, after he already visited Saleh in the hospital. Ibrahim gave him a CD with photos of his son, who was fond of football.
The other Dutchman Toine Teeffelen, was on condolence visit.
From Hajj I heard that many people were impressed by the death of Saleh. It led in one case to problems. A boy of 15 was outraged, attacked the Palestinian police and wanted to campaign near the wall. He was put in a cell to calm down. After he was released, among others the father of Hajj has talked to him to quiet him down.
During my visit of condolence also classmates Saleh came to offer their condolences. Among them was Murad, the younger brother of Mohanad.

Abu Saleh told me that two days earlier, on Thursday, in the area of ​​Hebron two students were walking on the street when a car passed, which was pelted with stones. The car stopped, the driver, an Israeli soldier, got out, grabbed his gun and shot the two students. One woman held up her hands and a hand was pierced by a bullet.

Suad Jaara was shot in the hand by an Israeli soldier who killed her
friend Lubna al-Hanash near Hebron on Jan. 23. (MaanImages)

The other, Lubna, 22 years old, was killed.

3 links:

1. Israeli forces kill woman near Hebron Published Wednesday 23/01/2013 (updated) 25/01/2013

2. Witness: Israeli soldier killed woman ‘in cold blood’ Published Thursday 24/01/2013 (updated) 25/01/2013

3. Young Palestinian woman Lubna Hanash shot dead by Israeli occupation forces Submitted by Ali Abunimah on Wed, 01/23/2013

Between Bethlehem and Hebron is the refugee camp Al Arroub. There this happened.
Abu Saleh will once invite me. I have given him my business card.

I took it this week easy because of a throat infection. But last Sunday I went to the other side of the valley went to visit family. Hardly was I there or I got an invitation for an engagement party next Saturday in Beit Jala in an orthodox occasion. One of the sons of the family will then engaged. The upcoming fiancé was there. With her I had quickly a conversation. The woman makes a strong impression on me. Only she suffered something which is especially among women known ailment. She found that she needed to lose weight. I asked her if she didn’t want to be strong. With that question she had trouble. She did not want a relationship at stake.

At one time I left and got a little further a ride to Beit Sahour, well planned.
One of the two brothers, who I visited last week, is studying for guide, but still need to pay for the training. It is a pleasure to support such a person. His brother showed the usual hospitality here: my home is your home. Soon I get to eat at their home.

As I add attachments: a critical commentary on the use of unmanned aircraft, drones and a critical commentary on the now acclaimed President of Burma.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

a critical commentary on the use of unmanned aircraft, drones

back to menu attachments

2 a critical commentary on the now acclaimed President of Burma

back to menu attachments

3 “Missing link”

back to menu attachments

4 bestuursverkiezing

back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.