401 Accused…

Bethlehem 3 februari 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Als vervolg op mijn vorige brief over Saleh kan ik nog het volgende melden: zoals ik het eerder heb meegemaakt, was voor de begrafenis van Saleh buiten op straat tegenover het Intercontinental hotel zijn lichaam neergelegd. De twee jongste zonen van de familie Al Azza wilden erheen gaan om voor hem uit de Koran te bidden. Zij werden echter door een Palestijnse soldaat tegengehouden, omdat zij het gevaar zouden lopen vanuit de wachttoren even verderop bij het graf van Rachel door een Israëlische soldaat beschoten te worden.

Bethlehem February 3, 2013

Dear friends,

Peace and all good.

As a follow up to my previous letter about Saleh I can notify the following: as I have previously seen, was before the funeral of Saleh his body was put down in the street opposite to Intercontinental hotel. The two youngest sons of the family Al Azza wanted to go there to pray for him from the Koran. They were, however, stopped by a Palestinian soldier, because they would at risk to be shot from the watchtower little further near the tomb of Rachel by an Israeli soldier.


fortress-rachel-tomb

De jongste zoon, Najouan, was een van de vier vrienden van Saleh. Zijn dood houdt hem erg bezig. Hij vraagt zich af, of hij spoedig vergeten zou worden, als hij Shaheed ofwel martelaar zou worden. Zijn moeder maakte hem duidelijk, dat dit zeker niet zou gebeuren. Zij verwees hier naar de dood van zijn op een na oudste broer, die op 2 jarige leeftijd overleed door traangas in huis, waarbij zijn moeder niet met hem naar een ziekenhuis mocht gaan vlakbij in de buurt vanwege het uitgaansverbod. Toen zij eindelijk mocht gaan, was het te laat.

Moeder Al Azza vertelde, hoe zwaar het leven op dit moment is: mensen hebben geen geld meer om eten voor hun kinderen te kopen. Mensen, die voor hun inkomen van de regering afhankelijk zijn, krijgen maar de helft van hun normale salaris. Ik hoor ook geluiden, dat er mensen zijn, die helemaal geen salaris krijgen. Maar zij moeten wel belasting betalen en voor water en licht aan de regering betalen.
De mensen hebben geen geld voor medicijnen. Als ze die willen krijgen, moeten zij naar het Deheishakamp, en wel boven op de heuvelrug, waartegen het kamp gebouwd is. Daar komt geen bus of groepstaxi. Zo worden mensen gedwongen om de veel duurdere privé taxi te nemen. De heuvel oplopen is te zwaar.

De regering krijgt geld van buiten, maar dat bereikt de mensen, die dit zouden moeten krijgen, niet. Een explosie dreigt. Ik vrees dit meer, als de onrust in Egypte doorgaat. Dan kan die naar hier overslaan. Mensen zijn boos op de regering en meer speciaal op Abbas en consorten. Zij zien ook, dat er mensen zijn, die in grote dure auto’s rondrijden. Voordat de Palestijnse Autoriteit kwam, onder Israëlisch bestuur, waren de inkomensverschillen veel kleiner.

Mahmoud Abbas, president of the Palestinian Authority, addresses the UN general assembly in 2011. He is seeking 'non-member state' status at the UN. Photograph: Justin Lane/EPA

Mahmoud Abbas, president of the Palestinian Authority, addresses the UN general assembly in 2011. He is seeking ‘non-member state’ status at the UN. Photograph: Justin Lane/EPA

Nu heb ik gehoord, dat Saoedie Arabië en Qatar de salarissen willen betalen, maar dan wel rechtstreeks naar de mensen zelf. Dit zou betekenen, dat de Palestijnse regering de rekeningnummers moet overleggen, wat niet gebeurt. Hier speelt enerzijds mee, dat hiermee de corruptie omzeild zou worden, maar aan de andere kant speelt de Arabische trots mee. Beide landen weten dit uiteraard en kunnen zo voor niets mooi weer spelen, de gewone man en vrouw een fopspeen gevend.

Er is meer negatiefs te melden over de staat van Palestina. Het is hier vrij gemakkelijk om iemand in de gevangenis te doen belanden. De ene mogelijkheid om aan de Palestijnse Autoriteit te melden, dat iemand negatief over Abbas praat. Je hebt je dan te melden op het politiebureau, zonder dat je weet waarom. Vervolgens word je in de cel gegooid, voor zover het die naam mag hebben. De omvang is bijzonder klein, waar slechts ruimte is voor één persoon. Je wordt dan gedwongen je wachtwoord van facebook en van je email adres te geven, zodat gekeken kan worden naar bezwarend materiaal. Vinden zij dit niet, dan wordt je weer vrijgelaten.

De andere mogelijkheid is om aan Israëlische autoriteiten te melden, dat je stenen naar een jeep gegooid zou hebben. Dan draai je de gevangenis in voor ongeveer één jaar met een boete. Als je die niet kan betalen, dan blijf je voor iedere 1000 shekel nog een maand in de gevangenis. Moet je weer een keer voor de Israëlische rechtbank komen voor zo’n beschuldiging, dan mag je drie jaar in een Israëlische gevangenis blijven.

Ik had Mohanad aangemoedigd om zijn verblijf in de Israëlische gevangenis op schrift te stellen. Dat heeft hij gedaan. Hij is blij dit gedaan te hebben. Het heeft hem sterker gemaakt. Hij stuurt nu ook zijn jongere broer Murad aan om geen stenen te gooien.

Het bleek gisteren dat Nur en Najouan Mohanad kennen net als Murad. Ik heb hen aangemoedigd om met Mohanad over het stenen gooien te praten.

Is er ook iets positiefs te melden? Ja. Bij de burgemeestersverkiezingen vorig jaar blijkt in Al Doha, dat tegenover het Deheishakamp ligt, een Afro-Palestijn tot burgemeester gekozen. De straat, waarin hij woont, heet nu in de volksmond Obamastraat. Het is dezelfde straat, waaraan het jongerencentrum lag. Ik ken de man dan ook van gezicht.
Hoe komt een Afrikaan in Palestijns gebied terecht? Ik vermoed het volgende: In Soedan bestond de gewoonte om Zuid-Soedanezen als slaven in het noorden te gebruiken. Ik heb 10 jaar geleden zo’n jongeman in Cairo ontmoet. Vervolgens zijn sommigen verder kunnen komen en via Egypte hier in de buurt beland.

Dinsdag bezocht ik Ahmad, wiens zoon in een Israëlische gevangenis zit voor stenen gooien. De dag ervoor hadden hij en zijn vrouw te horen gekregen, dat zijn zoon Fuad veroordeeld werd tot 1 jaar gevangenisstraf met een boete van NIS 4000 ofwel 800 euro of 4 maanden extra zitten. Je kunt hem helpen deze 4 maanden te vermijden, als je bijdraagt aan de boete van NIS 1000. Als iedereen mee zou doen, dan is 4 euro per persoon voldoende. Dit kan op bankrekening van de Triodos bank NL96 TRIO 0212 1905 63 tnv A.A.F.M. Bohte, Utrecht, ovv Fuad.

Ik bezocht Mohammed Alafandi, die ik geholpen heb met zijn studie aan de Universiteit van Bethlehem. Hij woont in Deheishakamp en vertelde mij, dat zijn vader in het kamp veel neerslachtigheid tegenkomt. Zijn vader is imam van de moskee in het kamp vlak bij de ingang van het kamp. Ook hij krijgt maar een halve salaris uitbetaald.

Ik bracht een plezierig bezoek aan de huisbaas van het vroegere jongerencentrum. Hun tweede zoon begint al wat Engels te praten. Hij zit in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Er kwam een lastig probleem op tafel. De vrouw van de huisbaas twijfelt eraan of in de 2e wereldoorlog 6 miljoen Joden zijn vermoord. Zij kan zich niet voorstellen, dat Joden zo systematisch gedood werden. Ik denk dat dit buiten de Westerse wereld meer voorkomt. Ik bevestigde dat er zoveel Joden omgebracht zijn en richtte vervolgens het gesprek naar de vraag hoe dit mogelijk was geweest. Dit lijkt mij zinniger dan een discussie over het aantal gedode Joden.

Donderdag was er een bijzondere plechtigheid. Er werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Custody en de Universiteit van Bethlehem, waardoor de Universiteit geld beschikbaar krijgt om het aanbod van de Universiteit aan de studenten te vergroten.

Ik heb van de week iets nieuws meegemaakt: ik zag dat er in twee families een hond als huisdier gehouden werd. Dit had ik tot nu toe nooit meegemaakt.

Ik las van de week, dat de Israëlische documentaire, die voor een Oscar genomineerd is, door de regisseur uitdrukkelijk ook gericht is op Netanyahu als medeverantwoordelijk voor de sfeer, waarbinnen de moord op Rabin mogelijk werd. De premier is niet van plan de documentaire te zien.

Als bijlage voeg ik een beschouwing in The Guardian toe over hoe de democratie bedreigd wordt. Als voorbeelden wordt verwezen naar Griekenland en Slovenië, waar de rechterlijke macht een referendum, waarvan de mogelijkheid in de grondwet staat, heeft afgewezen, omdat dit ten koste zou gaan van de welvaart van het volk, wat volgens de grondwet ook gewaarborgd moet worden. Zie de bijlage. Het is het hoofd buigen voor zogeheten financiële experts, die het ook niet weten. Het origineel is te vinden op de volgende website: → www.guardian.co.uk

Groeten uit Bethlehem, Louis

The youngest son, Najouan, was one of the four friends of Saleh. His death keeps him very busy. He wondered whether he would be soon forgotten, as he would be Shaheed or martyr. His mother told him that it certainly would not happen. She was referring to the death of his second eldest brother, who died at age of 2 through teargas at home. His mother could not take him to a hospital nearby because of curfew. When she was finally allowed to go, it was too late.

Mother Al Azza told, how hard life at the moment is: people have no money to buy food for their children. People, who are dependent on the government for their income, receive only half of their normal salary. I also hear sounds that there are people who have no salary. But they have to pay taxes and for water and light to the government.
The people have no money for medicines. If they want to get, they have to go to Deheisha camp and further to the top of the ridge, against which the camp has been built. There is no bus or group taxi. So people are forced to spend much more for a private taxi. Walk up the hill is too heavy.

Dheisheh refugee camp; a five minute taxi ride from the Church of The Nativity

Dheisheh refugee camp; a five minute taxi ride from the Church of The Nativity

The government gets money from outside, but that doesn’t reach the people who should receive. An explosion threatens. I fear this more, as the unrest in Egypt continues. You can skip to here. People are angry at the government and more specifically on Abbas and his associates. They also see that there are people who are driving around in large expensive cars. Before the Palestinian Authority came, under Israeli administration, the income differences were much smaller.
Now I have heard that Saudi Arabia and Qatar want to pay salaries, but directly to the people themselves. This would mean that the Palestinian government must submit the accounts of the employees, which is not happening. Here plays at one hand this corruption would be circumvented, but at the other hand, the Arab pride along. Both countries know this, of course, and thus they play nice weather, giving the ordinary man and woman a pacifier.

There is more negative to say about the state of Palestine. It’s pretty easy to get someone in prison to land. One possibility is to report to the Palestinian Authority that someone talks negative about Abbas. You have to go to the police station, without knowing why. You will then be thrown into the cell, where it may have that name. The size is very small, which is only room for one person. You are then forced to give your password of face book and your email address, so that can be looked into incriminating material. Do they not find it, then you released.

The other possibility is to report to Israeli authorities that you would have thrown threw stones at a jeep. Then you go to prison for about a year with a fine. If you cannot pay, then you stay for every 1,000 shekels one month more in prison. Should you again go for the Israeli court for such an accusation, then you will put in jail for another three years.

I had Mohanad encouraged to write about his stay in the Israeli prison. That he did. He is happy to have done this. It has made him stronger. He now guides his younger brother Murad not to throw stones.

Yesterday, it emerged that Nur and Najouan know Mohanad like also Murad. I encouraged them to talk with Mohanad about throwing stones.

Is there anything positive to say? Yes. In the mayoral election last year appears in Al Doha, which lies opposite to the Deheisha camp, ​​an Afro-Palestinian mayor was elected. The street, in which he lives, is now popularly known as Obama Street. It’s the same street, which was the youth centre. I know therefore the man his face.
How does an African come in Palestinian territory? I suspect the following: In the Sudan was the habit to use South Sudanese as slaves in the north. I have met such a young man in Cairo 10 years ago. Then, some can manage to come through Egypt around and arrived here.

Tuesday I visited Ahmad, whose son is in an Israeli jail for throwing stones. The day before he and his wife had been told that his son Fuad was sentenced to one year imprisonment with a fine of NIS 4000 or 800 Euros or 4 months more in prison extra seating. You can help him to avoid these four months, if you contribute to the fine of NIS 1,000. If everyone would do, then 4 Euros per person is sufficient. This may account for the Triodos Bank NL96 TRIO 0212 1905 63, AAFM Bohte, Utrecht, mentioning Fuad, BIC: TRIONL2U. I ask this only for people in the EU, because transfer of money is for free.

I visited Mohammed Alafandi, which I helped with his studies at the University of Bethlehem. He lives in Deheisha camp and told me that his father encounters in the camp much depression. His father is imam of the mosque in the camp near the entrance of the camp. He also gets only half salary.

I spent an enjoyable visit to the landlord of the former youth centre. Their second son begins to speak some English. He is in the seventh grade. There was a difficult problem on the table. The wife of the landlord is concerned that in the 2nd World 6 million Jews were murdered. She cannot imagine that Jews were slain as systematically. I think this is more common outside the Western world. I confirmed that so many Jews were killed, and then I turned the conversation to how this was possible. This seems to me more sensible than a discussion about the number of murdered Jews.

Thursday was a special ceremony. A partnership agreement was signed between the Custody and the University of Bethlehem, by which the University gets money to enlarge the offer of studies by the University to students.

08. the ceremony of signing partnership Custody and University

08. the ceremony of signing partnership Custody and University

I experienced something new of the week: I saw that in two families a dog as a pet was held. This is something I have never experienced before.

I read this week that the Israeli documentary, which was nominated for an Oscar, explicitly aimed by the director at Netanyahu as partially responsible for the atmosphere in which the murder of Rabin became possible. The prime minister is not going to see the documentary.

In The Guardian was an article about how far democracy is threatened. As examples, reference is made to Greece and Slovenia, where the judiciary rejected a referendum, which is possible according to the constitution, as this would reduce the welfare of the people, which according to the constitution must also be guaranteed. It is the main bow called financial experts, who do not know either how to deal with the crisis. See: → www.guardian.co.uk

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachment:

back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.