402 Spring time

Bethlehem 10 februari 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.
Ik wil beginnen met een toelichting waarom ik steun heb gevraagd voor Fuad, die in een Israëlische gevangenis vastzit vanwege het gooien van stenen. De realiteit hier is, dat het Israëlische leger naar believen Palestijns gebied binnenvalt en Palestijnse jongeren arresteert.
Bethlehem February 10, 2013
Dear friends,
Peace and all good.
I want to start with an explanation of why I have asked for support Fuad, who is imprisoned in an Israeli jail for throwing stones. The reality here is that the Israeli army at will invade Palestinian territory and arrests Palestinian youth.

Vorig weekend was dit weer eens goed raak, zie bijlage Israel detains Hamas MPs. Afgelopen dinsdag was er uitgebreide controle bij het zogeheten container checkpoint. Wie vanuit Bethlehem aan de Abu Dis Universiteit wil studeren, moet via deze checkpoint reizen. Diverse studenten kregen de opdracht zich bij Gush Etzion te melden, dat langs de weg naar Hebron ligt. Het is een val, want de kans is levensgroot, dat ze vervolgens vast worden gezet. Mohanad zag dit gebeuren en was zo wijs om rechtsomkeer te maken en weer naar huis te gaan.
De Palestijnse Autoriteit doet niets om hen te beschermen. Soms worden Palestijnse jongeren gedood, vorige maand 4, onder wie de 22 jarige studente Loebna zonder enige aanleiding wat haar betreft. Dat jongeren op een 3000 jaar oude traditie teruggrijpen (David en Goliat), is binnen deze contekst te begrijpen als uiting van hun frustratie. Er zijn genoeg stenen.

09. car for corps diplomatique in frontof Nativity Church

09. car for corps diplomatique in front of Nativity Church

Een ander aspect is, dat Fuad alleen bezoek van zijn ouders mag krijgen, want hij heeft geen broers of zussen onder de 16. Zijn moeder heeft een zwakke gezondheid. Om hem te bezoeken moeten zijn ouders ’s morgens rond 5 uur de deur uit en komen rond een uur of 7 weer thuis. De reis duurt enkele uren en eenmaal aangekomen moeten zij buiten een paar uur wachten zonder enige beschutting tegen regen, kou of hete zon. Daarom durf ik je te vragen om een geringe bijdrage om de boete te betalen, zodat zijn moeder niet ook nog eens in de hete zomerzon moet wachten, voor zij haar zoon mag bezoeken.

Ik heb al een aardig bedrag ontvangen, maar ik kan nog wat gebruiken: De Triodos bank NL96 TRIO 0212 1905 63 tnv A.A.F.M. Bohte, Utrecht, ovv Fuad.

Maar ook bij de Palestijnse Autoriteit ben je niet veilig. Een jongeman uit Nabloes is bij verstek tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij op facebook president Abbas in de shirt van Real Madrid had afgebeeld met als onderschrift: a new striker. De meeste Palestijnen zijn op de hand van Barcelona.

Ik sprak met mijn Jordaanse medebroeder Rami, die deels in de parochie werkt. Het is hier de gewoonte, dat in aansluiting op het feest van Driekoningen de huizen worden gezegend. (Hetzelfde zie je ook in Duitsland.) Het viel hem op, hoezeer hij werd geconfronteerd met problemen, die mensen hebben, met name, omdat zij geen volledig salaris van de regering krijgen: de helft van waar zij als leraar, politieman enz. recht op hebben.

Ik merk dat popmuziek van de jaren 60 en 70 hier goed aanslaan. Hajj houdt ervan en beschrijft de hedendaagse popmuziek als voornamelijk beat, dat maar blijft doordreunen. Ook de jongste zoon van Al Azza en zijn neef houden ervan. De neef heeft aan de Universiteit van Bethlehem gestudeerd, maar geen aandacht aan Engels besteed. Nu beseft hij hoe belangrijk Engels is. Ik heb een simpel programma gemaakt om Engels te leren: een serie van zeven bladzijden voornamelijk over de grammatica en 120 popsongs: muziek plus tekst. Bij het beluisteren van de muziek kunnen zij tegelijk de tekst volgen. Het is in feite de manier waarop jongeren Engels leren via popsongs en films.

Soms is het uitkijken met berichten, die ik hoor. Er worden gemakkelijk geruchten gefabriceerd. Zo hoorde ik beweren, dat over twee maanden toeristen een papier moeten tekenen, dat zij niet in de West Bank overnachten. Ik heb met Google nagezocht, of dit klopt, maar ik kon niets vinden. Een ander gerucht is, dat de Palestijnse Autoriteit over zou willen stappen op een eigen munt. Ook deze bewering kon ik niet verifiëren.

Een ander verhaal is, dat Palestijnen het heel gemakkelijk wordt gemaakt om naar de VS te gaan. Zij zouden zonder meer een visum voor vijf jaar krijgen en na 3 jaar al het staatsburgerschap.

Last weekend there were many young Palestinians arrested, see attachment Israel detains Hamas MPs.
Last Tuesday there was extensive control at the so-called container checkpoint. Who from Bethlehem wants to study at the Abu Dis University has to travel through this checkpoint. Several students were instructed to go to Gush Etzion, which lies along the road to Hebron. It’s a trap, because the chance is very big, that they then will be imprisoned. Mohanad saw this happen and was so wise to turn around and go home again.
The Palestinian Authority does nothing to protect them. Sometimes Palestinian youths are slain like last month 4, including the 22 year old female student Lubna for no reason regarding her. That young people revert to a 3000 year old tradition (David and Goliath), can be understood within this context as an expression of their frustration. There are plenty of stones.

Another aspect is that Fuad may only have visit of his parents have, for he has no brothers or sisters under 16. His mother has poor health. To visit him his parents have to leave their home in the morning around 5 am and return back home around 7 pm. The journey lasted several hours and once they arrived, they have to wait outside for a few hours without any shelter from rain, cold or hot sun. Therefore I dare to ask you for a small contribution to pay the fine, so his mother doesn’t have to wait in the hot summer sun for visiting her son.

I have already received a fair amount, but I need some more: The Triodos Bank NL96 TRIO 0212 1905 63 BIC: TRIONL2U at AAFM Bohte, Utrecht, mentioning Fuad.

But for the Palestinian Authority, you are not safe.

Mahmoud Abbas, president of the Palestinian Authority, addresses the UN general assembly in 2011. He is seeking 'non-member state' status at the UN. Photograph: Justin Lane/EPA

Mahmoud Abbas, president of the Palestinian Authority, addresses the UN general assembly in 2011. He is seeking ‘non-member state’ status at the UN. Photograph: Justin Lane/EPA

A young man from Nablus has been convicted in absentia to one year imprisonment, because he makes a joke with President Abbas in the shirt of Real Madrid in Facebook with the caption: a new striker. Most Palestinians are at the side of Barcelona.

I spoke with my Jordanian fellow friar Rami, who works partly in the parish. It is the custom here, that followed the feast of Epiphany the houses are blessed. (The same can be seen in Germany.) He noticed, however he was confronted with problems that people have, in particular, because they don’t get full salary from the government: the half where they as a teacher, policeman, etc. has right to.

03. some people cannot always feed their children

03. some people cannot always feed their children

I notice that pop music of the 60s and 70s are popular here. Hajj loves it and describes the contemporary pop music as main beat that continues to rumble. The youngest son of Al Azza and his cousin love it. The cousin has studied at the University of Bethlehem, but didn’t pay attention to English. Now he realizes how important English is. I’ve made a simple program to learn English: a series of seven pages mainly on grammar and 120 pop songs: music plus text. When listening to the music, they can simultaneously follow the text. It is in fact the way on which youngsters learn English through pop songs and movies.

Sometimes I have to look out for messages that I hear. There are easily fabricated rumors. So I heard I allege that in two months tourists have to sign a paper that they don’t stay overnight in the West Bank. I used Google to find out, if this is true, but I could not find anything. Another rumor is that the Palestinian Authority would introduce its own currency. Also I could not verify this claim.

Another story is that the Palestinians can easily be made to go to the U.S. They would get simply a visa for five years and after 3 years already the citizenship.

25. spring time – Ash Wednesday, in the calendar of Western Christianity, is the first day of Lent and occurs 46 days before Easter.
Genesis 3:19 In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken; for dust thou art, and unto dust shalt thou return.’

Ik ben gisteravond naar Beit Jala gegaan voor een verlovingsfeest , maar op de aangegeven plek kon ik niets vinden. Toch was de wandeling niet helemaal vergeefs. Op de terugweg kwam ik twee broers tegen, die een tweeling zijn en op het jongerenkoor zitten. Wij liepen een stuk met elkaar op en hadden een goed gesprek.
Het aardige is, dat zij van een drieling zijn: twee jongens en een meisje, maar de twee broers lijken totaal niet op elkaar. Nu kende ik ze al een tijdje en zoals ik zag hoe ze met elkaar omgingen, had ik de indruk, dat zij broers waren. Ook schatte ik ze op ongeveer dezelfde leeftijd, maar ik kon het niet bij elkaar brengen, omdat zij zo verschillend eruit zien. Dat probleem is nu volledig opgelost met de zus erbij.

16. Cremisan sisters with peace for all

16. Cremisan sisters with peace for all

Vrijdagmiddag was er een eucharistieviering in Cremisan als een daad van verzet tegen de bouw van de muur, dat een belangrijk stuk land van Beit Jala afpakt om twee nederzettingen met elkaar te verbinden.
Ik ben erheen gewandeld, ervan uitgaande dat ik onderweg wel een lift zou krijgen. Zo gebeurde ook. De emeritus patriarch Michel Sabbah ging voor. Er waren vijf cameraploegen op de been.

18. Michel Sabbah interviewed

18. Michel Sabbah interviewed

Wij hebben de tweede ronde voor de verkiezing van een nieuwe custos erop zitten. Hierbij is iets opmerkelijks aan de hand. De huidige custos was drie jaar geleden herkozen. Volgens de constituties ofwel bepalingen binnen de orde was hij niet meer herkiesbaar. Niettemin stond hij toch weer op de lijst en wordt hij hoogst waarschijnlijk opnieuw gekozen. Hier moet een ingreep van het Vaticaan hebben plaatsgevonden. Een andere uitleg is niet mogelijk. Het tekent wel hoezeer hij om zijn werk gewaardeerd wordt.

Als bijlage heb ik nog een interview met Noam Chomsky, dat over de Amerikaanse idee gaat, dat de aarde aan de VS behoort, maar door onafhankelijkheidsstreven steeds meer verloren gaat, te beginnen in 1949, toen China verloren ging.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

I went last night to Beit Jala for an engagement party, but on the indicated spot, I could not find anything. Still, the walk is not entirely in vain. On the way back home I met two brothers, who are twins and member of the youth choir. We walked a lot with each other and had a good conversation.
The nice thing is that they are triplets, two boys and a girl, but the two brothers don’t resemble each other. Now I knew them for a while and as I saw how they treated each other, I had the impression that they were brothers. Also, I estimated them at about the same age, but I could not bring together, because they are so different look. That problem is now fully resolved with the sister there too.

On Friday there was a Eucharist in Cremisan as an act of resistance against the construction of the wall, which will take an important piece of land away from Beit Jala to connect two settlements with each other.

17. Gilo settlement opposite to Cremisan

17. Gilo settlement opposite to Cremisan

I walked to Cremisan, assuming that I would get a ride on the way to it. So this happened. The Emeritus Patriarch Michel Sabbah presided. There were five camera crews present.

We have had the second round for the election of a new Custos. Something remarkable is going on. The current Custos was re-elected three years ago. According to the constitutions or rules within the order, he was not re-electable. Nevertheless, he was yet again on the list and he is probably re-elected.

The current Custos is Fr. Pierbattista Pizzaballa, appointed Custos of the Holy Land for the first time in May of 2004, for a period of six years, and reconfirmed by the Minister General of the Order of Friars Minor in May of 2010 for another three-year term. www.custodia.org

Here, an intervention of the Vatican has to be occurred. Another explanation is not possible. It draws it how much his work is appreciated.

As attached I have an interview with Noam Chomsky about the American idea that the earth belongs to the U.S., but increasingly is losing by strive for independence, starting in 1949, when the US lost China.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

08. sunset

08. sunset

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1. Greater China – By Noam Chomskyback to menu attachments

2 Israel detains Hamas MPs, officials across West Bankback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.