403 world news

26. lightning above St Peter

Bethlehem 17 februari 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Het grote nieuws afgelopen week was natuurlijk het onverwacht aftreden van paus Benedictus XVI. Ik las respect op zijn stap en ik denk dat het inderdaad een verstandig besluit is geweest. Wie weet, dat hij (zij) niet meer in staat leiding te geven en de nodige informatie te verwerken, die bij zijn (haar) functie past, kan beter aftreden. Het is nu afwachten wie volgende maand paus wordt.

Bethlehem February 17, 2013
Dear people,
Peace and all good.

The big news last week was of course the
unexpected resignation of Pope Benedict XVI. I read respects to his step and I think that it has been indeed a wise decision. Who knows, he (she) is no longer able to lead and to process the necessary information, which fits in his (her)
function, can better resign. The time now is to wait and see who is pope next month.

Ik zag een paar aardige cartoons. Een cartoon toonde een melding van aan vacature voor paus m/v met enkele bisschoppen ervoor. Een andere cartoon toonde Berlusconi als de nieuwe paus.

Ik heb van de week aardig rondgestruind. Het begon op zondag, waar ik iemand opzocht, die ik tot mijn schande lange tijd niet bezocht had. Een paar keer was hij niet thuis, maar nu wel; Elias Tweime. Hij is een man, die graag praat en er behoefte aan heeft. Hij is niet meer mobiel. Opmerkelijk genoeg was hij twee dagen eerder jarig. Hij werd 70, precies zo oud als rabbi Lerner uit Californië.

Maandag had ik een vergadering voor de commissie evangelisatie in Ramla, een Palestijns/Israëlische plaats in Israël.

08. Arab ghetto in Ramla

08. Arab ghetto in Ramla

Ik ging er met de president van de commissie erheen. Toen wij er arriveerden, schrok ik van een beeld, dat ik zag: een stel Afrikaanse mannen, zittend op de grond of staand tegen een muur. Ik heb er snel een foto van gemaakt. Ik vermoed, dat zij uit Zuid Soedan komen en via de Sinaï woestijn Israël zijn binnengekomen. Toen we weer vertrokken, waren zij verdwenen. Ik hoorde van onze medebroeder ter plekke, bij wie wij vergaderden, dat in Ramla nog steeds lovend over broeder Julio gesproken werd, die in 1948 daar woonde en werkte en die
tijdens de oorlog veel water en sigaretten naar de Palestijnse gevangenen had gebracht.

Vervolgens bezocht ik Hadassah en hierna de bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association. Wij waren daar alleen maar met zijn vieren, die er altijd komen. Op zich jammer,
maar wij hadden een goed gesprek. Ik kreeg de kans meer over Franciscus te vertellen, wat gewaardeerd werd.

Dinsdag bezocht ik Hajj, die verschillende plannen heeft, waaraan hij werkt.

Woensdag was Aswoensdag, waarvoor ik naar Jerusalem ging om samen met een groep voornamelijk Duitstalige mensen naar de woestijn te gaan, waar wij Aswoensdag vierden om zo de
vastentijd in te luiden. Hiervoor ging ik eerst bij Ofer en Marion langs. Toen wij aankwamen op de
beoogde plek in de woestijn, stond er al een bus. Die bleek bij een groep orthodoxe Joden te horen, die op dezelfde plek aan het bidden waren. Na enkele minuten gingen zij weg en konden wij aan onze viering beginnen onder een heldere hemel.

19. fire for ashes

19. fire for ashes

Terug naar huis had ik een taxichauffeur vanaf de checkpoint, die er trots op is geboren te zijn in de
geboorteplaats van de profeet Jesus. Hij heeft ook veel waardering voor Maria, net als zijn vader.

Donderdag was Toine jarig. Ik heb hem opgezocht. Hierna ging ik naar Jack toe, waar ook Jozef was, een oude vriend, waar we met elkaar kaartten.

Hierna bezocht ik nog Sana, die een balans probeert te houden tussen haar zoon Mahmoed en haar dochter Nouran. Mahmoed heeft er moeite mee, dat zijn zus meedoet met de
Palestijnse dans Dabke, want dat betekent , dat soms zij de hand vasthoudt van een jongen. Dit is eigen aan de dans. Daar heeft hij moeite mee.

’s Avonds ben ik nog op pad gegaan naar een moeder en haar 10 jarige zoon, die ik sinds Kerstmis 2011 ken, toen ik van hen een lift naar de schaapherdersvelden met een taxi kreeg.
Het is een moeilijke situatie, waarin zij verkeren. Zij is een Europese vrouw, maar de vader van de jongen is een Palestijn, die in Canada woont. Ik wil proberen er een oogje in het zeil te houden.

Vrijdag was ik bij John en Mike in hun winkel. Er was een groep mannen, die binnen zaten. De meesten ken ik. Onder hen was Omar, die vertelde van een nieuw probleem in de Arabische wereld. De jongeren willen echte verandering, maar de andere Arabieren zijn al tevreden, als zij iedere vier jaar een nieuwe dictator mogen kiezen.

Gisteren had ik via skype een uitgebreid gesprek met Tamer, de broer van Raida en Yihya, die in de
Oekraïne voor arts studeert. Een probleem is een serie lessen, die hij volgt en moet halen bij iemand, die volgens Tamer de gewoonte heeft om ieder jaar 10 Arabieren naar huis te sturen. Een decaan, die vorig jaar hier een probleem van
maakte, bedreigde hij met ontslag. Ook moet er aan het eind voor het examen geld op tafel gelegd worden om te kunnen slagen.

Ik bezocht ook Ahmad, wiens zoon in de gevangenis zit. Hij had zelf 1000 shekel gespaard. Jullie hebben voor de rest gezorgd, waarvoor hartelijk dank.
Op weg naar hem toe kwam een jongeman uit Al Doha naast mij zitten, die ik van de tijd van het
jongerencentrum ken. Hij is altijd een opgewekte persoon. Hij vertelde mij, dat hij volgende week naar Argentinië gaat, waar hij door iemand gevraagd is om een zaak te runnen. Dit is leuk voor hem. Hij heeft hier ervaring in een kledingzaak opgedaan.

Ik kreeg een link toegestuurd met een documentaire van 47 minuten over een Israëlische
journalist, die naast Hamira Hass de Palestijnse kant van het conflict laat zien: Gideon Levy. De link is: http://occupiedpalestine.wordpress.com/2013/02/14/documentary-going-against-the-grain/

I saw a few nice cartoons. One cartoon showed a notification of vacancy for Pope M / F with some bishops before. Another cartoon showed Berlusconi as the new pope.

I strolled this week. It began on Sunday, I went to see someone, and I am ashamed for a long time had not visited. A few times he was not at home, but now he was: Elias Tweime. He is a man who likes to talk and needs it. He is no longer mobile. Remarkably, he celebrated two days his birthday. He became 70, just as old as Rabbi Lerner from California.

Monday I had a meeting for the committee
evangelization in Ramla, a Palestinian / Israeli town in Israel. I went there with the president of the committee. When we arrived, I was shocked by a picture that I saw: a bunch of African men, sitting on the ground or standing against a wall. I have a quick picture of it.

04. African men in Ramla

04. African men in Ramla

I suspect that they come from South Sudan and have arrived Israel through the Sinai desert. When we left, they were gone.
I heard from our fellow brother on the spot, with whom we had the meeting that the people in Ramla still speak and praise Friar Julio, who lived and worked there during the war in 1948 and had brought a lot of water and cigarettes to the Palestinian prisoners.

Then I visited Hadassah and attended the
meeting of the Interfaith Encounter Association. We were there only four of us, who always come. In itself unfortunate, but we had a good conversation. I had the opportunity to tell more about Francis, which was appreciated.

Tuesday I went to Hajj, who has different
plans, which he works. Wednesday was Ash

Wednesday, which I went to Jerusalem to join a group of predominantly German-speaking people to go to the desert, where we celebrated Ash Wednesday Lent in order to usher. To do this I first went to Ofer and Marion along. When we arrived at the site in the desert for the celebration, there was already a bus. It belonged to a group of Orthodox Jews, who were praying at the same place.

17. orthodox Jews in the desert

17. orthodox Jews in the desert

After a few minutes they left and we were able to begin our celebration under a clear sky.
Back home I had a taxi driver from the checkpoint, who is proud to have been born in the birthplace of the prophet Jesus. He also appreciates Mary, just like his father.

18. Ashwednesday celebration

18. Ashwednesday celebration

Thursday it was Toine’s birthday, the other Dutchman in Bethlehem. I visited him. After I went to Jack, where Joseph was an old friend, we played cards together.

Then I visited Sana, who tries to keep a balance between her son Mahmud and her daughter Nouran. Mahmud was angry with his sister.
In the evening, I still went on the road to a mother and her 10 year old son, who I know since Christmas 2011, when I was going for the celebration of Christmas at the shepherd fields and I got a ride with a taxi. They are in a difficult situation. She is a European woman, but the
father of the boy is a Palestinian who lives in Canada. I want to try to keep an eye on them.

Friday I was with John and Mike in their
shop. There was a group of men who were inside. Most people I know. Among them was Omar, who told of a new problem in the Arab world. The young people want real change, but the other Arabs have been satisfied, if they can choose a new
dictator every four years.

Yesterday I had an extended conversation with Skype Tamer, the brother of Raida and Yihya, who studies for doctor in the Ukraine. A problem is a series of lessons, which he follows and have to succeed from someone who, according Tamer, has the habit to send home 10 Arabs every year. A dean, who made of a problem of this habit last year, was threatened with dismissal. Also, at the end of the examination he has to pay bribery in
order to succeed.

I also visited Ahmad, whose son is in jail. He himself had saved 1,000 shekels. Towards him a young man from Al Doha took a sit next to me, who I know from of the time of the youth center. He was always a cheerful person. He told me that next week he goes to Argentina, where he has been invited by someone to run a business. This is fun for him. He has gained experience in a clothing store.

I received a link to a documentary of 47
minutes about an Israeli journalist, who besides Hass Hamira shows the Palestinian side of the conflict: Gideon Levy. The link is:
http://occupiedpalestine.wordpress.com/2013/02/14/documentary-going-against-the-grain/

Als bijlage stuur ik twee foto’s: de ene is wereldpersfoto 2013, gemaakt door de Zweedse fotograaf Paul Hansen en de andere laat de blikseminslag zien van afgelopen maandag bovenop de Sint Pieter in Rome. Samen met de meteoriet inslag, die samenviel met de
passage van een asteroïde waren het deze week opmerkelijke natuurverschijnselen. Een andere bijlage is een column van Joris Luyendijk over
cynisme jegens politici en de machtspositie van de financiële wereld.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

Attached I send two photos: one is world
press photo 2013 taken by the Swedish photographer Paul Hansen and the other
allows the lightning show last Monday on top of St. Peter’s in Rome. Together with the meteorite impact, which coincided with the passage of an asteroid this week were the remarkable natural phenomena.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachment:


Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.