404 another year older again

happy birthday

Bethlehem 24 februari 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Afgelopen week heb ik het wat rustiger aan gedaan. Maar ik heb niet stil gezeten. Gistermiddag heb ik Ahmad opgezocht en hem de toegezegde 3000 shekel overhandigd dank zij jullie bijdrage. Hij was er erg blij mee. Hij en zijn vrouw kunnen nu hun zoon Fuad op 11 april in hun armen sluiten.

Bethlehem February 24, 2013
Dear friends,
Peace and all Good.

Last week I made it a bit easier. But I’ve been busy. Yesterday afternoon I looked up and Ahmad him the promised 3,000 shekels handed. He was very happy. He and his wife can now embrace their son Fuad on April 11.

Tijdens mijn bezoek kwam er een actueel bericht binnen. Een Palestijse gevangene is in de Israëlische gevangenis in Meggido overleden. Hij was ziek, maar nog gezond, toen hij de gevangenis inging. Er ligt nog een Palestijnse gevangene op sterven. Hij is een hongerstaker. Zijn eventueel overlijden kan meer gevolgen hebben. Het is onrustig hier in de West Bank. Ik zag botsingen tussen Palestijnse jongeren en het Israëlische leger in de buurt van Nabloes en in Hebron. Er was een demonstratieve bijeenkomst hier in Bethlehem in de buurt van het graf van Rachel. Onderwijzend personeel staakt om uitbetaling van hun salaris af te dwingen.

Van de week ben ik weer een jaartje ouder geworden met dank voor de vele gelukwensen. Hier in ons klooster vieren we geen verjaardagen, uitzonderingen daargelaten, maar naamdag. Maar ik heb mijn verjaardag bij de familie Al Azza gevierd. Dat was eenvoudig en gezellig. Daar kwam ook een neef van een buurjongen opdraven, Abed. Hij is een prettige knul van een jaar of 14, die goed in zijn vel zit.
De oudste twee zonen waren afwezig. Zij wonen in Ramallah. Maar als zij in Bethlehem zijn, doen we het nog eens over. Ik vond het leuk, dat de jongste zoon Najwan mij ’s morgens een SMS stuurde. Net 15 jaar oud heeft hij een vriendinnetje. Hij zal best goed voor haar zorgen. Zo ken ik hem wel.

Maandag was ik druk om twee vrouwen te assisteren om een tocht van 10 vrouwen en 2 mannen van Amman, Jordanië, naar Jerusalem te organiseren. Zij zijn onder meer één dag en nacht in Bethlehem en wel op 19 en 20 maart.
Ik kwam de twee vrouwen op het spoor dank zij Mike van de souvenirwinkel, waar de Nederlandse vrouw, Marjon, haar adres achterliet, welke Mike vervolgens aan mij had doorgespeeld. Wie meer wil weten, kan terecht op de website: connectingdaughters.com

Dinsdag was weer anders. Ik ging ’s morgens naar de familie Owaineh en wilde op tijd terug zijn voor de dagelijkse processie om 12 uur. Maar ik kreeg nog koffie aangeboden en dat duurde wel even. Het gevolg was, dat toen ik eindelijk naar huis kon gaan, ik bij het grote kruispunt tussen Beit Jala en Bethlehem drie Israëlische jeeps zag passeren.

06. three Israeli jeeps in front of UN building, where Jack is security

06. three Israeli jeeps in front of UN building, where Jack is security

Ik schrijf wel vaker, dat het Israëlische leger Bethlehem binnenkomt, maar zag ik het met eigen ogen en kon ik op mijn gemak enkele foto’s van de jeeps maken, die uit de richting van het Deheishakamp kwamen en kennelijk op weg naar het kantoor van DCO vlak bij de tunnelweg aan de andere kant van Beit Jala waren.

’s Middags bezocht ik Hajj en zijn familie en vervolgens zijn broer Hosny, die drie zonen heeft onder wie een tweeling. Hajj zit vol ideeën, wat soms lastig is, want je kunt ze niet allemaal tegelijk uitvoeren.

Op woensdag bezocht ik eerst Elias in het AEI. Hij vertelde mij een afschuwelijk verhaal. Een oude vrouw vroeg een meisje haar te helpen in een auto in te stappen. Toen zij daarmee bezig was, kwamen er drie mannen tevoorschijn, die hen de auto in duwden en wegreden. Vervolgens werd het meisje slachtoffer van groepsverkrachting. De recente groepsverkrachtingen in India heeft wellicht een rol gespeeld bij deze zieke en gevaarlijke mannen. Het meisje moest in het ziekenhuis opgenomen worden.

Donderdag las ik een verhaal hoe een journalist Republikeinen in de VS in de maling nam. Hij vertelde iemand van die partij, dat de kandidaat minister voor defensie van de VS Chuck Hagel steun zou hebben gehad van een groepering genaamd vrienden van Hamas. Dit werd doodserieus geloofd en er ontstond een rel.
Een commentaar op dit artikel over deze zaak maakte het nog mooier:

¨ I’m waiting for the real story to break that Hagel used to play quarterback for the Hezbollah Colts and was then traded to the Hamas Jihadi Tigers. When Hagel was younger he played in the Taliban Little League.¨

Ik las gisteren een bericht over Syië met onder meer een felle uithaal van Syrische trappistinnen naar het embargo tegen Syrië: (in het Italiaans)

¨ Una lettera delle suore trappiste siriane pubblicata su Avvenire domenica scorsa parla delle sanzioni come di un’altra guerra, “diretta da grandi potenze e grandi interessi”, una guerra che ha azzerato i posti di lavoro e provocato miseria; “il popolo siriano vuole la sua libertà e i suoi diritti, ma non così, non in questo modo. Così si uccide la speranza, la dignità, e anche la vita fisica di un popolo”.

(→ ook)
Ofwel: sancties zijn een nieuwe oorlog geregisseerd door de grote mogendheden met grote belangen, een oorlog, die banen wegvaagt en ellende veroorzaakt. Het Syrische volk wil haar vrijheid en haar rechten, maar niet zo, niet op deze manier. Zo dood je de hoop, de waardigheid, en ook het fysieke leven van een volk.
Duidelijker kan het haast niet, waar het gaat om de steun van het Westen aan de zogeheten rebellen.
Iran is een ander probleemgebied. Ik herinner mij, hoezeer de sancties tegen Irak vooral kinderen het leven kostte. Ik vrees hetzelfde nu voor Iraanse kinderen. Bovendien heeft Ayatolla Khamenei vorig jaar een fatwa op het maken van kernwapens uitgevaardigd. Toen zijn voorganger Khomeini een fatwa uitvaardigde tegen Salman Rushdie, was de wereld te klein. Maar nu is het oorverdovend stil rond deze fatwa ofwel verbod op het maken van kernwapens. Evenmin is er sprake van enige actie om de hele regio kernwapenvrij te maken.

Ik herinner mij, dat in de jaren tachtig politici van landen, die nu boycots steunen, riepen, dat een boycot tegen het toenmalige apartheidsregime in Zuid Afrika niet zou werken. Het resultaat is bekend, waarbij kerken een belangrijke rol hebben gespeeld. Het is trouwens een gulden regel, dat een boycot tegen een regering alleen doorgevoerd kan worden, als de plaatselijke bevolking erachter staat zoals indertijd in Zuid Afrika. Want een boycot betekent lijden van de bevolking.

Na vier maanden geen huiskapittel hadden we afgelopen week twee avonden achter elkaar een bijeenkomst van onze communiteit. De eerste op donderdagavond was een voorbereiding van het kapittel in juli, wanneer de nieuwe custos aantreedt. Overigens is in tegenstelling tot wat de constituties of statuten voorschrijft de huidige custos toch weer kandidaat en wordt hij waarschijnlijk weer herkozen. Kennelijk is door de congregatie van de religieuzen ingegrepen vanwege het vele uitstekende werk, dat de huidige custos heeft verricht en vanwege de huidige situatie, die om een ervaren iemand vraagt. Ik kan mij dit goed voorstellen.
Vrijdagavond was een bijeenkomst, dat over de communiteit ging. Een belangrijk punt ging om de vele jongemannen, die het afgelopen jaar hier in huis gekomen zijn en nog komen. De custos krijgt verzoeken binnen van jonge mannen, die ervaring in het Heilige land willen opdoen. Zij blijken voornamelijk dan naar Bethlehem te komen. Maar wij als communiteit kennen het beleid hierachter niet. Er laten zich verschillende vragen stellen zoals: waarom willen zij ervaring opdoen? Worden zij gescreend, voordat zij komen? Is er een programma? Wat wordt er van ons als leden van de communiteit verwacht? Realiseren wij ons wat de invloed is op ons communiteitsleven? Hebben zij een aanbeveling van hun parochie?

Ik voeg twee bijlagen toe. De bijlage Turkel commissie (officieel The Public Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010) opgezet door de Israëlische regering gaat over een onderzoek naar de flotilla van bijna drie jaar geleden, maar ook o.a. wat er werkelijk gebeurt met beloofde onderzoeken naar incidenten, waarbij Palestijnen sterven door geweld van het Israëlische leger, namelijk meestal niets. Zie derde bladzijde van de bijlage cursief en onderstreept.
De tweede bijlage gaat over het Bulgaarse onderzoek naar de moord op Israëlische toeristen in Bulgarije vorig jaar zomer. Israël poogt met dit rapport Hezbollah op de lijst van terreurorganisaties geplaatst te krijgen, maar volgens dit artikel is daar geen bewijs voor.

Groeten uit Bethlehem,
Louis

During my visit there was an actual message. A Palestijse prisoner in Israeli jail Meggido deceased. He was sick, but still healthy, when he entered the prison. There is still a Palestinian prisoner almost dying. He is a hunger striker. His death will have possibly more consequences. It is restless here in the West Bank. I saw clashes between Palestinian youths and Israeli army near Nablus and in Hebron. There was a demonstrative meeting here in Bethlehem near Rachel’s tomb. Teaching staff strike to enforce payment of their salaries.

This week I’m another year older again; thanks for the many congratulations. Here in our monastery we don’t celebrate birthdays with some exceptions, but name day. But I have celebrated my birthday at the family Al Azza. That was simple and cosy. There was also a cousin of a neighbor boy, Abed. He’s a pleasant lad of about 14 years, who is well-being.
The two eldest sons were absent. They live in Ramallah. But if they are in Bethlehem, we do it again. I liked that the youngest son Najwan sent me in the morning an SMS. Just 15 years old, he has a girlfriend. He will pretty good care of her. So I know him.

Monday I was busy for two women to assist their preparation of a march of 10 women and 2 men from Amman, Jordan, to Jerusalem. They include a day and night in Bethlehem and it will be on 19 and 20 March.

05. Marjon and Lana preparing a march of 10 women and 2 men

05. Marjon and Lana preparing a march of 10 women and 2 men

I came in contact with these two women thanks to Mike from the souvenir shop, where the Dutch woman, Marjon, had left her address, which Mike had passed to me. Who wants to know more, you can visit the website: connectingdaughters.com

Tuesday was different. I went in the morning to the family Owaineh and wanted to be back home in time for the daily procession at 12am. But I still got offered coffee and that took a while. The consequence was that when I finally could go home and came at the intersection between Beit Jala and Bethlehem, I saw three Israeli jeeps pass. I’ll write more often, that the Israeli army enters Bethlehem, but I saw it now with my own eyes and I was able to make some pictures of the jeeps which came from the direction of the Deheisha camp and apparently towards DCO office near the Tunnel road at the other side of Beit Jala.

In the afternoon I visited Hajj and his family and then his brother Hosny, who has three sons, including twins. Hajj is full of ideas, which sometimes proves difficult because you cannot do all simultaneously.

On Wednesday I visited first Elias in the AEI. He told me a horrible story. An old woman asked a girl to help her in a car to leave. When she was doing, came three men emerged, who pushed them into the car and drove away. Then the girl was a victim of gang rape. The recent gang rapes in India have probably played a role in these sick and dangerous men. The girl had to be hospitalized.

Thursday I read a story about how a journalist tricked Republicans in the U.S… He told someone from that party that the candidate Minister for Defence of the USA Chuck Hagel should have got support from a group called Friends of Hamas. This was believed seriously and there was a riot.
A commentary on this article made it even better:

¨ I’m waiting for the real story to break that Hagel used to play quarterback for the Hezbollah Colts and was then traded to the Hamas Jihadi Tigers. When Hagel was younger he played in the Taliban Little League.¨

Yesterday I read a post about Syië including a fierce shot by Syrian Trappistine to the embargo against Syria (in Italian)

¨ Una lettera delle suore trappiste siriane pubblicata su Avvenire domenica scorsa parla delle sanzioni come di un’altra guerra, “diretta da grandi potenze e grandi interessi”, una guerra che ha azzerato i posti di lavoro e provocato miseria; “il popolo siriano vuole la sua libertà e i suoi diritti, ma non così, non in questo modo. Così si uccide la speranza, la dignità, e anche la vita fisica di un popolo “.

(→ also)
In English: sanctions are a new war orchestrated by the great powers with big interests, a war which destroys jobs and causes misery. The Syrian people want her freedom and her rights, but not so, not in this way. So you kill hope, dignity, and even the physical life of a people.
Clearer can hardly, when it comes to the support of the West to the so-called rebels.
Iran is another problem area. I remember how the sanctions against Iraq especially killed children. I fear the same now for Iranian children. Moreover, Ayatollah Khamenei issued a fatwa last year on making nuclear weapons. When his predecessor Khomeini announced a fatwa against Salman Rushdie, the world was in commotion. But now it’s quiet around this fatwa prohibiting or making nuclear weapons. Nor is there any action to make the entire region free of nuclear weapons.

I remember that in the eighties politicians of countries that now support boycotts, cried, that a boycott against the then apartheid regime in South Africa would not work. The result is known, in which churches have played an important role. It is also a golden rule that a boycott against one government alone can be passed as the local population stand behind it as it did in South Africa. For a boycott means suffering of the population.

After four months, no house chapter last week we had two consecutive evenings a meeting of our community.

[Illustration: Community in Chapter House, Westminister]

[Illustration: Community in Chapter House, Westminister]

The first on Thursday evening was a preparation of the Chapter of the Custody in July, when the new custodian takes office. Moreover, contrary to the constitutions or statutes prescribe the current Custos is yet candidate again and he will probably be re-elected. Apparently there has been intervened by the Congregation of the Religious because of the many excellent works that the current Custos has done and because the current situation requires, an experienced person. I can well imagine this.Friday evening there was a meeting that about the community. An important point was about the many young men, who last year came here in the house and still come. The custodian receives requests from young men, who like to acquire experience in the Holy Land. They appear mostly to come over to Bethlehem. But we as a community don’t know the policy it. There raise several questions such as: why do they want to get experience? Are they screened before they come? Is there a program? What is required and expected from us as members of the community expect? Do we realize what the impact on our community life is? Do they have a recommendation from their parish?

I add two attachments. The Attachment Turkel committee (officially The Public Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010) set up by the Israeli government is about an investigation into the flotilla of nearly three years ago, but also include what is really happening with promised investigations into incidents, in which Palestinians die by violence of the Israeli army, which is usually nothing. See the third page of the attachment italic and underlined.
The second attachment is ​​about the Bulgarian investigation into the murder of Israeli tourists in Bulgaria last summer. Israel tries with this report to put Hezbollah on the list of terrorist organizations, but according to this article there is no proof.

Greetings from Bethlehem,
Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1 Turkel committee (officially The Public Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010)back to menu attachments

2 the Bulgarian investigation into the murder of Israeli tourists in Bulgaria last summerback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.