407 “…a practical approach to poverty…”

t_460x0_Pope_Francesco

Bethlehem 17 maart 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Het grote nieuws van afgelopen week is uiteraard het resultaat van de keuze voor een nieuwe paus, die uit Argentinië komt en zich Franciscus noemt. Dit laatste is verrassend voor een Jezuïet. Hij identificeert zich kennelijk met Franciscus, die aan het begin van zijn testament over zichzelf schreef, dat hij eerst in zonde leefde en vervolgens heeft de Heer hem het begin van een boetvaardig leven gegeven. De nieuwe paus heeft jarenlang sober geleefd. De wereld kan wel wat boetvaardig leven gebruiken met zoveel onrecht in ons midden.

Bethlehem March 17, 2013
Dear friends,
Peace and all good.

The big news last week was obviously the result of the choice of a new pope, who comes from Argentina and is called Francis. The latter is surprising for a Jesuit. He identifies himself apparently with Francis, who at the beginning of his testament wrote about himself that he first lived in sin, and then the Lord has given him the beginning of a penitential life. The new Pope has lived for years sober. The world could use some penitential life with so much injustice in our midst.

Franciscus kreeg de opdracht de kerk te herstellen. Hij begon het kerkje te herstellen, waar hij deze opdracht kreeg.

Er ging bij ons een gejuich op, toen zijn naam verteld werd. In een toespraak gisteren noemde de nieuwe paus uitdrukkelijk enkele kwaliteiten van Franciscus van Assisi als een man van vrede en zorg voor de schepping.
(Er is ook een Franciscus Xaverius, een Jezuïet, die belangrijk werk in China deed.)

Ik denk dat de nieuwe paus een aantal kwaliteiten heeft, die nu dringend nodig zijn: zijn betrokkenheid op arme mensen en hij is intellectueel goed ontwikkeld, waarmee hij tegenspel kan bieden aan mensen die feitelijk de dienst uitmaken en zich mateloos verrijken ten koste van arme mensen. Hij kreeg in een oogwenk tienduizenden mensen muisstil, toen hij hen vroeg voor hem te bidden.
Ik las, dat de nieuwe paus somber werd, toen het duidelijk dat meer stemmen zijn kant op kwamen. Hij besefte, wat op hem af kwamen wat hem te wachten stond.

Complicerend is zijn achtergrond van provinciaal van de Jezuïeten ofwel eindverantwoordelijke ten tijde van het terreurbewind van Videla. Hij was provinciaal van 1973 (het jaar van de val van Allende in Chili) tot 1979. Videla kwam in 1976 aan de macht. Maar het is veelzeggend, dat de Argentijnse Nobelprijswinnaar voor de vrede uit die tijd, Adolfo Pérez Esquivel in 1980 en een bekende bevrijdingstheoloog uit Brazilië, Leonardo Boff het voor paus Franciscus hebben opgenomen.

Overigens is deze geschiedenis ingewikkeld. Ik herinner mij hoe ik in maart van 1976 iedere morgen naar het nieuws luisterde om te horen, of er in Argentinië een staatsgreep gepleegd was. Argentinië werd namelijk bestuurd door Isabel, die als derde echtgenote van Perón achter hem vicepresident was en na zijn dood hem opvolgde. Met twee wichelroedelopers regeerde Isabel het land. Dit klinkt uitermate negatief, maar dat was de werkelijkheid. Gezien de vele gewelddadige heersers in die tijd in Zuid Amerika was er weinig goeds te verwachten. In deze situatie bloeide de bevrijdingstheologie, die de mensen politiek en religieus weerbaar probeerde te maken tegen wrede onderdrukking. In die tijd ook was de zogeheten Monroeleer van de toenmalige president van de VS uit 1823 levend. Deze leer weerde iedere inmenging van buitenaf (Europa) in Zuid Amerika af. Dit kantelde naar de opvatting, dat Zuid Amerika de achtertuin van de VS was.
Binnen deze contekst was paus Franciscus 6 jaar lang de eindverantwoordelijke van de Jezuïeten in Argentinië.

Vorige week zondag was ik weer eens in de Grieks katholieke kerk. De plaatselijk pastor verzuchtte, dat 50 jaar geleden ten tijde van het Vaticaans concilie de kerk veel meer betekenis had.

Maandag was weer de bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association. Het Zweeds instituut, waar de bijeenkomst plaatsvond en dat pas gerestaureerd was, was aan de voorgevel beschadigd door een boormachine, die gebruikt werd voor een nieuwe gebouw aan de overkant. Hierdoor werd de ingang tijdelijk onbruikbaar. De groep was klein, uiteindelijk 5 mannen.

Dinsdag was het vijf jaar geleden, dat vier Palestijnen midden op straat werden vermoord door een Israëlische commando. De weduwe van een van hen had ik juist die dag voor het eerst ontmoet: Sana Balboul. Ik heb haar dan ook opgezocht, wat haar goed deed.

Voordat ik bij haar was, passeerde ik de souvenirwinkel van John en Mike, waar ik Kristel ontmoette, die voor de allerlaatste keer een visum kreeg. Maar zij blijft hier wonen en gaat binnenkort met een Palestijn trouwen.

Donderdag was voor mij in één opzicht een bijzondere dag. Er was een Nederlandse groep hier in de kerk. De groep kwam uit Oisterwijk en de priester, die voorging in de viering bleek mijn overleden goede vriend Martijn Zandbergen heel goed gekend te hebben.

Die dag had ik ook een gesprek met mijn musicus John, die pas weer in Sri Lanka is geweest, en wel in het noorden, in Jaffna. Daar is verwoed oorlog gevoerd door de Tamils, die meer onafhankelijkheid wilden. John merkte niets meer van de oorlog, behalve dat mensen niet durfden te praten over de afloop van de oorlog, toen ineens de Tamils het onderspit dolven.

Ik heb van de week een lang artikel gelezen over de gezondheidszorg in de VS. Zie bijlage. Wie Engels goed beheerst, heeft een kleine twee uur nodig om het te lezen. Het is onthutsend te lezen wat voor woekerprijzen mensen moeten betalen voor hun gezondheid.

brill.pill9.indd

Enige navraag naar de prijzen wordt steevast afgewimpeld met een beroep op de wet en op de privacy. Zo worden producten tot 10 en zelfs 20x de kostprijs aan mensen verkocht. De presidenten van de non-profit ziekenhuizen verdienen milioenen.

Komende vrijdag gaat tijdelijk Bethlehem op slot vanwege het bezoek van Obama. Overigens zal hij in het hotel in Jerusalem, waar hij overnacht, waarschijnlijk geen brood krijgen, want het Joods Paasfeest, Pesach begint donderdag. Dan mag in geen enkel Joods huis zuurdesem te vinden zijn, nodig om brood te bakken.

Iets grappigs: toen ik van de week een keer aan het begin van de avond thuiskwam, kwam ik vlak bij ons klooster Yousef tegen, een jongen van een jaar of 10, 11. Hij reageerde meteen boos op mij. Even later zag ik de reden hiervoor: hij was aan het roken en voelde zich kennelijk door mij betrapt.

Ik bezocht van de week voor het eerst sinds lange tijd Mohammed Abu Alia. Ik merk dat hij in zijn voordeel veranderd is. Hierbij heeft het geholpen, dat ik hem naar zijn moeder heb gestuurd om met haar te praten. Zijn broeder Ahmed, die in de gevangenis zit vanwege stenen gooien, komt voor Pasen vrij.

Engeland en Frankrijk tonen oude koloniale reflexen door plotseling te pleiten voor wapenleveranties aan de zogeheten rebellen in Syrië, prettig voor Al Qaida groepen.

Ik las het verslag over de dood van de 13 jarige Anass Arouagh, die zich opgehangen zou hebben. Ik heb zeer grote twijfels aan deze versie gezien de smalle streep om zijn nek van de wurging. Bovendien is het voor mij met mijn scriptie over poging tot zelfdoding onder tieners onbegrijpelijk, dat hij eerst plichtsgetrouw reclamefolders rondbrengt en dan uit het leven stapt.

Als aanhangsel voeg ik verder toe: een korte typering van de nieuwe paus van vóór de pauskeuze in The Guardian en het programma van de Palestijn Daoud nassar, die nu door Nederland toert.

Vrijdag was het meer dan dertig graden, vandaag 14, lekker fris.

Groeten uit Bethlehem, Louis

Francis was commissioned to restore the church. He began to restore the church, where he got this task.

When his name as pope was mentioned, our reaction was excited. In a speech yesterday named the new pope explicitly some qualities of Francis of Assisi as a man of peace and care for creation.
(There is also a Francis Xavier, a Jesuit, who did important work in China.)

I think the new pope has some qualities that are urgently needed: his commitment to poor people and he is intellectually well developed, that allow him to counteract to people who actually run the show and are immensely enriched at the expense of poor people . He got in a moment tens of thousands of people silent when he asked them to pray for him.
I read that the new Pope was gloomy when it is clear that more votes were on his side. He realized, what to him were waiting.

Complicating is his background of provincial of the Jesuits or ultimately responsible at the time of the reign of terror by Videla. He was provincial of 1973 (the year of the fall of Allende in Chile) until 1979. Videla came to power in 1976. But it is significant that the Argentinean Nobel laureate for peace at that time, Adolfo Perez Esquivel in 1980 and a famous liberation theologian from Brazil, Leonardo Boff support Pope Francis.

Incidentally, this history is complicated. I remember how in March 1976 I wake every morning to listen to the news if there was a coup d’état in Argentina. Argentina was in fact governed by Isabel, who as the third wife of Perón was Vice President behind him and succeeded him after his death. With two dowsers Isabel ruled the country. This sounds very negative, but that was the reality. Given the many violent rulers at that time in South America, there was little good can be expected. In this situation flourished liberation theology, which tried to make people politically and religiously defensible against cruel oppression. At that time was the called Monroe Doctrine of the then U.S. president from 1823 alive. This doctrine parried every external interference (Europe) South America off. This tilted into the view that South America was the backyard of the U.S…
Within this context Pope Francis was 6 years the final responsible of the Jesuits in Argentina.

01. procession according to Greek Catholic tradition

Last Sunday I attended the Mass in the Greek Catholic Church. The local pastor sighed, that 50 years ago at the time of the Vatican Council the Church was much more significant.

Monday was again the meeting of the Interfaith Encounter Association. The Swedish Institute, where the meeting took place and that newly restored, was the facade damaged by a drill, which was used for a new building across the street.

 The Swedish Institute

The Swedish Institute

By this the entrance was temporarily unusable. The group was small, eventually 5 men.

Tuesday it was five years ago, that four Palestinians in the street were murdered by an Israeli commando. The widow of one of them, I had just met that day for the first time: Sana Balboul. I visited her, what did her good.

Before I was with her, I passed the gift shop of John and Mike, where I met Kristel, who for the last time got a visa. But she remains to live here and will soon marry a Palestinian.

Thursday was for me in a way a special day. There was a Dutch group here in the church. The group came from Oisterwijk, the Netherlands, and the priest, who was in celebration turned to have known well my late friend Martijn Zandbergen.

That day I had a conversation with my musician John, who recently has been again in Sri Lanka, in the north, in Jaffna. There is fierce war waged by the Tamils, who wanted more independence. John noticed nothing of the war, except that people do not dare to talk about the end of the war, when suddenly the Tamils have been defeated.

This week, I have read a long article about healthcare in the U.S. See attachment. Who manages English well, needs almost two hours to read it. It is disconcerting to read what people have to pay extortionate prices for their health. Any inquiry into the prices is invariably turned away with an appeal to the law and the privacy. Thus products to 10 and even 20 times the cost sold to people. The Presidents of the non-profit hospitals earn millions.

Next Friday Bethlehem is temporarily locked because Obama’s visit. Incidentally, he stays overnight at the hotel in Jerusalem, where he deems likely get no bread, because the Jewish Passover, which begins on Thursday. Then, in no Jewish home is leaven found, needed to bake bread.

Something funny: when I returned home at the beginning of an evening last the week, I met close to our monastery Yousef, a boy of about 10, 11. He responded immediately mad at me. A moment later I saw the reason: he was smoking and felt apparently caught by me.

I visited this week for the first time since a long time Mohammed Abu Alia. I notice that he has changed in his favor. It has helped that I have sent him to his mother to talk to her. His brother Ahmed, who is in prison for throwing stones, will be released before Easter.

England and France show old colonial reflexes by suddenly calling for arms supplies to the so-called rebels in Syria, pleasant for Al Qaeda groups.

As attachment I add further: a brief profile of the new pope before he was chosen as pope in The Guardian.

Friday was over thirty degrees, today 14, nice and fresh.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1 Health Insuranceback to menu attachments

2 Jorge Mario Bergoglio


back to menu attachments

3 Visit Daoud Nassar to the Netherlandsback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.