408 Palestine, My Home

contrast


photo: Alaa Badarneh

Bethlehem 24 maart 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Het dieptepunt van afgelopen week was de komst van Obama naar Bethlehem afgelopen vrijdag. Niet alleen was het Kribbeplein en het Geboorteplein afgesloten. Ook onze eigen kerk was verboden gebied voor ons. De veiligheidsdienst gaf als argument, dat anders Obama naar ons toe zou komen en met ons zou gaan praten.

Bethlehem March 24, 2013
Dear friends,
Peace and all Good.

The nadir of last week was the arrival of Obama to Bethlehem last Friday. Not only was the Manger Square and the Nativity Square closed. Our own church was forbidden territory for us. The security given as argument, otherwise Obama would come to us and would talk with us.

Dit schildert van de president van de VS een man, die graag praat. Maar wie graag praat, heeft minder oog voor concrete daden. Het is dan ook niet verbazingwekkend, dat hij in Palestina niet welkom was. Hij heeft voor de Palestijnen niets bereikt. Hij vroeg jonge Israëliërs zich in de schoenen van Palestijnen te verplaatsen en door hun ogen te kijken:

¨ Put yourself in their shoes. Look at the world through their eyes.¨

Maar zelf doet hij dat niet. Hij beseft niet, dat hij de Palestijnen diep teleurgesteld heeft door niets voor hen te realiseren. Wat Obama hier deed, heeft de betrekkingen met de Palestijnen verslechterd. Hij bracht wel een bezoek aan het graf van Rabin, maar niet aan het graf van Arafat. Voor plaatselijke Moslims speelt bovendien mee, dat zij hun wekelijks gebed op vrijdag naar donderdag moesten verschuiven, omdat Obama op vrijdag rond die tijd hier zou zijn. Palestijnen verwelkomden Obama liever met oude schoenen. Wrang was ook, dat een zus van een vriend van Jack donderdag overleed, maar niet op vrijdag begraven kon worden, zoals het hier gebruikelijk is, vanwege het bezoek van Obama.
Rabbi Lerner gaf als commentaar op de toespraak van Obama in Jerusalem, dat de op zich mooie toespraak te vergelijken valt met zijn toespraak in Cairo vier jaar geleden, die goed onthaal vond, maar niet gevolgd werd door concrete stappen om de betrekkingen met Moslims te verbeteren. Zie: → toespraak en commentaar

Een ander aspekt is de vraag hoe professioneel Obama is, als hij zich niet in de hand kan houden bij zien van mensen en wil praten.
Tijdens zijn bezoek aan het Heilige Land sprak Obama zijn 100 % steun aan Israël uit. Dit doet de vraag rijzen hoe sterk Obama is. Ik denk hierbij aan het rapport van De Soto. De Soto was een Peruviaanse diplomaat, die tusen 2005 en 2007 namens de VN lid van het zogeheten kwartet was naast de VS, Rusland en de EU. Hij vroeg de vroegere minister van buitenlandse zaken James Baker om advies. Het antwoord was:

“Be strong. These (Israeli) guys can smell weakness a mile away.”

Ik denk dat dit van toepassing is op Obama. Hij maakt mooie opmerkingen voor de Palestijnen, waarop hij steevast door Netanyahu onder handen wordt genomen, die hem dwingt steeds mee richting Israël op te schuiven, totdat hij uitspreekt eeuwig achter Israël te staan voor de volle 100 %. Dan is Netanyahu tevreden. Hij kan zijn gang gaan. Termen als contraproduktief laten zien, hoe zwak Obama is.

obama

Het hele bezoek van Obama heeft mij één ding duidelijk gemaakt. De VS is het land met op ieder gebied van het menselijk leven duizend experts heeft, die in vele boeken beschrijven, hoe een probleem opgelost kan worden. Maar in de praktijk loopt het land over van talloze problemen. Een symptoom hiervan is het aantal gevangenen per miljoen inwoners, dat vele malen hoger ligt dan in welk land in Europa ook. Er is een grote koof tusen de leefstijl in de VS en het denkwerk.
Is een andere benadering mogelijk? Ik denk van wel. Verwijs maar naar Abraham, de eerste Jood, die God aan zijn kant had, omdat hij een rechtvaardig mens was. Heeft Israël niet meer nodig rechtvaardig te zijn, omdat het genoeg wapens heeft? In het verleden werd het volk van Israël volgens zijn traditie gestraft met ballingschap, als het niet leefde volgens de geboden van de Eeuwige. Dat gevaar bestrijdt het nu met vernietigingswapens.

Het ziet ernaar uit dat de pas gekozen paus Franciscus van een ander kaliber is. Zijn preek of toespraak bij zijn inauguratie draaide om de notie bescherming van de zwakke, weerloze, van het milieu. Hij leefde in Buenos Aires hiernaar. Ik voeg zijn preek aan deze brief toe.
De paus koos de naam Franciscus onder invloed van de emeritus aartsbisschop kardinaal Hummes van Sao Paolo, Brazilië, een franciscaan, die naast hem zat. Zij kennen elkaar en zijn goede vrienden. Toen de tweederde meerderheid werd bereikt, omhelsde Hummes hem en zei tegen hem: vergeet de armen niet. Het woord ‘de armen’ raakte hem en koppelde hij aan Franciscus van Assisi.

¨At the election I had the archbishop emeritus of Sao Paulo next to me. He is also prefect emeritus of the Congregation for the Clergy, Cardinal Claudio Hummes [O.F.M.]: a dear, dear friend. When things were getting a little ‘dangerous’, he comforted me. And then, when the votes reached the two-thirds, there was the usual applause because the Pope had been elected. He hugged me and said: ‘Do not forget the poor.’ And that word stuck here; the poor, the poor. Then, immediately in relation to the poor I thought of Francis of Assisi.
Then I thought of war, while the voting continued, until all the votes [were counted]. And so the name came to my heart:: Francis of Assisi.
For me he is the man of poverty, the man of peace, the man who love and safeguards Creation. In this moment when our relationship with Creation is not so good—right?—He is the man who gives us this spirit of peace, the poor man … Oh, how I wish for a Church that is poor and for the poor!”

Van de week had ik weer een plezierig bezoek aan Hajj. Hij is nu met een twee jarige opleiding bezig om werk in media te vinden. Het mooiste vond ik zijn opmerking, dat hij nu met zijn verstand én met zijn hart denkt. Zo hoort het ook.

Vrijdagavond had ik een uitnodiging voor een maaltijd bij Naïm thuis, een vriend uit Beit Sahour, die ik heb leren kennen, toen hij mij en mijn provinciaal in november 2011 een lift naar de schaapherdersvelden gaf. Ik at er samen met zijn broer, die ik van zijn werk in de Geboortekerk voor de Armeniërs ken.

Een ander bezoek was aan de gepensioneerde leraar Engels Elias Tweime afgelopen dinsdag. Samen keken we naar de inhuldiging van paus Franciscus.

Verder bracht ik bezoeken in Deheishakamp aan Yihya met Raida en aan de familie van Mohanad. Yihya is inderdaad gestopt met het gooien van stenen. Hij heeft zich beter leren kennen. Bij Mohanad thuis had ik een gesprek met zijn jongere broer Moerad. Hun oudste zus heeft zich afgelopen vrijdag verloofd. Helaas was de planning ongelukkig, want het was niet duidelijk, of alle genodigden konden komen vanwege het bezoek van Obama, al was de plaats van het feest zo’n 3 kilometer van de Geboortekerk.

Een bizar bericht las ik gisteren op internet: een IC4 treinstel, bestemd voor Denemarken werd in … Libië aangetroffen. Vermoedelijk een kadootje van Berlusconi aan Khaddafi. Leverancier was Ansaldo Breda uit Italië, bekend van de Fyra.
Als bijlage stuur ik verder mee: een artikel van Tikkun over Israël en het Zionisme en commentaren op het bezoek van Obama. Contrast is een veelzeggende foto.

Groeten uit Bethlehem, Louis

This depicts the U.S. President as a man who likes to talk. But who likes to talk, has less focus on practical action. It is therefore not surprising that he was not welcome in Palestine. He has achieved nothing for the Palestinians.
He asked young Israelis themselves in the shoes of Palestinians to move and by their eyes:

¨ Put yourself in their shoes. Look at the world through their eyes.¨

But he himself does not. He does not realize that he has deeply disappointed the Palestinians, because he has nothing realized for them.
What Obama did here, deteriorated the relations with the Palestinians. He brought a visit to the tomb of Rabin, but not at the tomb of Arafat. For local Muslims also plays along, that their weekly prayers on Friday had to move to Thursday because Obama would be here on Friday around that time. Palestinians prefer to welcome Obama with old shoes.
Harsh was also that a sister of a friend of Jack died on Thursday but not on Friday could be buried, as it is usual here, because of Obama’s visit.
Rabbi Lerner commented on Obama’s speech in Jerusalem, that in itself it was a beautiful speech and can be compared with his speech in Cairo four years ago, which was well received, but was not followed by concrete steps to improve relations with Muslims .
header_lernerpage
See: → speech and comments

Another aspect is the question of how professional Obama is, if he cannot control himself, when he sees people and then wants to talk with them wherever he is.
During his visit to the Holy Land Obama spoke out his 100% support for Israel. This raises the question of how strong Obama is. I refer to the report of De Soto. De Soto was a Peruvian diplomat who between 2005 and 2007 was on behalf of the UN member of the so-called quartet alongside the U.S., Russia and the EU. He asked the former Secretary of State James Baker for advice. The answer was:

“Be strong. These (Israeli) guys can smell weakness a mile away.”

I think this applies to Obama. He makes nice comments for the Palestinians, and then Netanyahu tackles him, forcing him into ever to advance toward Israel, until he pronounces forever to stand with Israel for the full 100%. Then Netanyahu is satisfied. He can have his way. Terms as counterproductive show how weak Obama is.

The whole visit of Obama has made me one thing clear. The U.S. is the country that has for every area of ​​human life, one thousand experts, who describe in many books how a problem can be solved. But in practice runs the country of numerous problems. A symptom of this is the number of prisoners per million inhabitants, which is many times higher than in any other European country. There is a large gap between lifestyle in the U.S. and their thinking.
Is another approach possible? I think so. Refer it to Abraham, the first Jew to who had God on his side, because he was a righteous man. Israel did not need to be just as it has enough weapons? In the past, the people of Israel according to their tradition were punished with exile, as they did not live according to the commandments of the Lord. That danger they combats it with weapons of destruction.

It seems that the newly elected Pope Francis is from a different caliber. His homily or speech at his inauguration revolved around the notion of protecting the weak, defenseless, to the environment. He lived in Buenos Aires like this. I add his homily to this letter.
The Pope chose the name Francis under the influence of Cardinal Hummes Archbishop Emeritus of São Paolo, Brazil, a Franciscan, who next to him. They know each other and are good friends. When the two-thirds majority was reached, Hummes hugged him and said to him: Do not forget the poor. The word “the poor” touched him and he linked it to Francis of Assisi.

¨At the election I had the archbishop emeritus of Sao Paulo next to me. He is also prefect emeritus of the Congregation for the Clergy, Cardinal Claudio Hummes [O.F.M.]: a dear, dear friend. When things were getting a little ‘dangerous’, he comforted me. And then, when the votes reached the two-thirds, there was the usual applause because the Pope had been elected. He hugged me and said: ‘Do not forget the poor.’ And that word stuck here; the poor, the poor. Then, immediately in relation to the poor I thought of Francis of Assisi.
Then I thought of war, while the voting continued, until all the votes [were counted]. And so the name came to my heart: Francis of Assisi.
For me he is the man of poverty, the man of peace, the man who love and safeguards Creation. In this moment when our relationship with Creation is not so good—right? —He is the man who gives us this spirit of peace, the poor man … Oh, how I wish for a Church that is poor and for the poor!”

Last week I had another enjoyable visit to Hajj. He is now busy with a two year course trying to find work in media. The best I found his remark that he thinks with his mind and his heart. As it should be.

32. a simple but nutritious meal

32. a simple but nutritious meal

Friday night I had an invitation to a meal at home of Naïm, a friend from Beit Sahour, who I met when he gave me and my provincial in November 2011 a lift to the shepherd gave fields. I ate there with his brother, whom I know from his work in the Nativity Church for the Armenians.

Another visit was to the retired English teacher Elias Tweime Tuesday. Together we watched the inauguration of Pope Francis.

Furthermore I spent visits in Deheisha camp seeing Yihya with Raida and to the family of Mohanad. Yihya has indeed stopped throwing stones. He knows himself better. At the home of Mohanad, I had a conversation with his younger brother Murad. Their eldest sister has engaged last Friday. Unfortunately the planning was not good, because it was not clear whether all the guests could come because of Obama’s visit, though the place of the party was about 3 kilometers from the Nativity Church.

A bizarre post I read yesterday on the Internet: an IC4 train, destined for Denmark was found in … Libya. Probably a gift from Berlusconi to Gaddafi. Supplier was Ansaldo Breda from Italy.

Attached I send further: an article of Tikkun about Israel and Zionism and comments on Obama’s visit. Contrast is a telling picture.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

*******************************Alaa Badarneh, EPA photographer is an award winning photojournalist based in Nablus, Occupied West Bank. This short clip made in 2003 shows Alaa not only in the daily clashes between Palestinians and IDF but also at home and working to relieve the pain and suffering of the children of Palestine.
Geupload op 27 mrt 2011 → back to top

attachments:

1 comments on visit Obamaback to menu attachments

2 the text of the homilyback to menu attachments

3back to menu attachments

4 contrastback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.