409 gezegend Paasfeest – blessed Easter

23. Easter celebration

Easter celebration


Chime of the new bells of Notre-Dame de Paris
Saturday 23rd of march 2013 à 5 PM


Bethlehem 31 maart 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Op de eerste plaats een gezegend Paasfeest. Dood en verderf wordt uiteindelijk overwonnen.
Ik wil beginnen met iets, wat mij boeit. Apenkenner Frans de Waal heeft een boek gepubliceerd over het gedrag van apen in groepsverband. Het blijkt dat zij in groepsverband moreel gedrag vertonen. Op zich niet verwonderlijk, want leven in groepsverband veronderstelt voordeel op te leveren voor de leden van de groep, anders valt de groep uit elkaar. Maar dit brengt mij tot het vermoeden, dat wie zich losmaakt van groepsverband, minder moreel gedrag vertoont.Bethlehem March 31, 2013
Dear people,
Peace and all good.

First, a blessed Easter. Death and evil will be overcome.
I want to start with something that fascinates me. Ethologist of monkeys, the Dutchman Frans de Waal has published a book on the behavior of monkeys in groups. It appears that they show in a group moral behavior. In itself not surprising, because living in a group presupposes advantage on the members of the group, or the group falls apart. But this brings me to the belief that those who detaches from the group, shows less moral behavior.

Zoiets als losmaken van een groepsverband, van samenleving, heb ik in Brazilië gezien, waar mensen met vermogen zich afsluiten achter muren. Dit leidt tot de vraag, of ongeremd vergaren van bezit niet tot een verdampen van moreel gedrag leidt. ( Bill Gates laat zien, dat het ook anders kan. Hij verkeert in een positie, dat hij zeer rijk is geworden, maar probeert het geld goed te besteden ten dienste van armen) Dit kan dan leiden tot een vergroting van bezit ten koste van de samenleving, waar zo’n iemand zich van los heeft gemaakt. Groot probleem hierbij is, dat mensen met veel geld macht hebben, waar veel mensen van afhankelijk zijn. De recente crisis in Cyprus heeft dit laten zien.

Hoe kunnen wij ons hiervan losmaken? Het doet mij deugd om te zien dat paus Franciscus een andere weg is ingeslagen: voeten wassen van jonge gevangenen, Christenen en Moslims, mannen en vrouwen, is bevrijdend en inspireert mij. Het is een weg, die bevrijdt van dood en verderf.

Ik had afgelopen zondag een goed gesprek met Omar, die ik geregeld bij John en Mike of op het Kribbe plein zie. Hij is beducht voor de Moslim broederschap hij is zelf Moslim en weet waar hij over praat. Mensen in de lijn van de Moslimbroederschap verdelen de mensheid in wie gelovig is volgens hun opvattingen en wie niet. Maar de Islam leert, dat het alleen aan Allah of God toekomt om te oordelen.
Hij vertelde ook iets interessants over de Arabische cultuur, want als Palestijn is hij een Arabier. In de Arabische cultuur mag je een vrouw niet slaan. Doe je het toch, kun je ervoor gedood worden. Ook is het niet toegestaan te vertellen, wat je aan slechts gezien hebt. Het is een cultuur van je mond houden. Deze norm is te begrijpen, omdat er gemakkelijk geroddeld wordt.

Ik heb van de week een paar keer meegemaakt, dat een kind op mijn arm wil zitten en zich tegen mij aan vlijt of zijn armen om mij heenslaat. Daar weet soms de familie geen raad mee, maar ik laat zo’n kind begaan. Zoiets kan geen kwaad, zeker niet waar anderen bij zijn.

06. a tulip

Ik bezocht woensdag een zus van Sana, Raida. Met haar man had ik een plezierig gesprek. Twee verhalen zijn de moeite waard. De eerste ging over een docent van Bethlehem Universiteit. Als Christen informeert hij Moslims over het Christendom. Een sheik, voorganger in de moskee, in Hebron vond dat hij gedood moest worden. Hij ging naar de man toe, werd binnengelaten, en zei tegen de sheik: hier ben ik, dood mij maar. In de cultuur is het onbestaanbaar om een gast te doden. Er ontwikkelde zich een gesprek en de sheik nam het besluit, dat hij niet gedood mocht worden. hij vaardigde dit bevel uit. Zij werden goede vrienden.

Het tweede verhaal is een grap. Een man ging op pelgrimstocht naar Mekka. Hij had drie grote tassen bij zich. Bij de grens tussen Jordanië en Saoudie Arabië moest hij zijn tassen laten controleren. De eerste tas was vol met blikken eten. De douane vroeg hem, waar hij die voor nodig had. De man antwoordde: ik kan niet koken. Daarom eet ik uit de blikken. Als een blik leeg is, gooi ik die weg.
De tweede tas was met kleren. De douane vroeg hem, waar die voor waren. Hij antwoordde: ik kan mijn kleren niet wassen. Als een kledingstuk vuil is, gooi ik het weg en neem een nieuwe.
De derde tas was zeer zwaar. Toen die open werd gemaakt, bleek die vol met flessen wijn te zitten. De douane vroeg verbaasd: hoe kun je die meenemen? Je bent op pelgrimstocht. De man antwoordde: in Mekka kan ik niet om de Qa’aba lopen. Dan drink ik zoveel, dat ik aangeschoten ben. Dan draait de Qa’aba om mij heen.

Zaterdag kwam ik Raida bij Sana tegen. Sana ging met haar zus naar haar huis om even de zinnen te verzetten.

Gisteren kwam ik een man bij Deheishakamp tegen, die ik al tien jaar ken, Aqel. Hij onderhoudt zijn gezin met de verkoop van souvenirs op straat. Hij vertelde hoe het systeem in elkaar steekt. Er zijn zeven groep van vier mannen, die van het ministerie van toerisme souvenirs op straat mogen verkopen op zes verschillende plekken. Iedere zaterdag moeten zij een plek opschuiven. De zevende week mogen zij niet werken. Aqel merkt, dat ook onder de pelgrims en toeristen de economische crisis toegeslagen heeft. mensen houden hun geld op zak en zijn minder genegen souvenirs te kopen.

Als aanhangsel voeg ik een artikel in het Eindhovens dagblad toe over de nieuwe paus. Het klinkt hoopvol.
Eveneens uit het Eindhovens Dagblad een artikel over de nieuwe ‘bourdon Marie’ in de Notre Dame in Parijs, gemaakt door Eijsbouts in Asten.

Groeten uit een warm Bethlehem, die best wel eens mag overwaaien naar Europa, zodat de winter eindelijk eens voorbij is,

Louis

Frans de Waal Maintaining a peaceful society is one of the tendencies underlying human morality that we share with other primates, such as chimpanzees. After a fight between two adult males, one offers an open hand to his adversary. When the other accepts the invitation, both kiss and embrace.

Maintaining a peaceful society is one of the tendencies underlying human morality that we share with other primates, such as chimpanzees. After a fight between two adult males, one offers an open hand to his adversary. When the other accepts the invitation, both kiss and embrace. Frans de Waal

Something like detaching from a group or society, I have seen in Brazil, where people with capital live behind a wall. This leads to the question whether unrestrained accumulation of property is not an evaporation of moral behavior. (Bill Gates shows that things can be different. He is in a position that he has become very rich, but tries to spend money well serving the poor). This can then lead to an increase in money at the expense of society, where such a person has detached from. Big problem here is that people with money have power, which many people depend on. The recent crisis in Cyprus shows this.

How can we disconnect them? I am pleased to see that Pope Francis shows another way forward: he washed feet of young prisoners, Christians and Muslims, men and women. This is liberating and inspires me. It is a path that frees from death and destruction.

I had a good conversation last Sunday with Omar, whom I met regularly at the souvenir shop of John and Mike or on the Manger Square. He is afraid of the Muslim Brotherhood; he himself is Muslim and knows what he is talking about. People in line with the Muslim Brotherhood divide mankind into who is faithful according to their beliefs and who is not. But Islam teaches that it only belongs to Allah or God to judge.
He also told me something interesting about the Arabic culture, because he as a Palestinian is an Arab. In the Arab culture, it is not allowed to beat a woman. Do you do it, you can make be slain. It is also not allowed to tell what you just saw bad things. It is a culture of shut your mouth. This standard is understandable, because it easily gossip.

I have experienced a few times a week that a child wants to sit on my arm and nestled against me or put his arms around me. As you know sometimes the family does not handle it, but I let a child do it. That cannot hurt, especially in front of others.

I visited Wednesday a sister of Sana, Raida. With her husband, I had a pleasant conversation. Two stories are worth. The first was about a teacher of Bethlehem University. As a Christian he informs Muslims about Christianity. A sheik, head at the mosque in Hebron thought of he should be slain. He went up to the man, was admitted, and told the sheik: here I am, kill me. In the culture it is impossible to kill a guest. There developed a conversation and the sheik took the decision that he could not be slain. He issued this warrant. They became good friends.

The second story is a joke. A man went on a pilgrimage to Mecca. He had three big bags with them. At the border between Jordan and Saudi Arabia his bags had to be checked. The first bag was filled with cans of food. Customs asked him where he needed to. The man replied: I cannot cook. So I eat out of the cans. If a can is empty, I throw it away.
The second bag was clothes. Customs asked him where that was. He replied: I cannot wash my clothes. If a garment is dirty, I throw it away and get a new one.
The third bag was very heavy. When it was opened, it figured out that it was filled with bottles of wine. Customs asked surprised: how can you take it? You are on pilgrimage. The man replied in Mecca, I cannot run around the Qa’aba. I drink so much that I’m tipsy. Then rotate the Qa’aba around me.

Saturday I met Raida at Sana’s home again. Sana went with her sister to her home to change her mind.

Yesterday I met a man at Deheisha camp whom I already know ten years, Aqel. He maintains his family by selling souvenirs on the street. He told how the system works. There are seven groups of four men, who have a permit from the ministry of tourism to sell souvenirs on the street at six different places. Every Saturday they have to shift to another a place. The seventh week, they may not work. Aqel noted that even among the pilgrims and tourists the economic crisis has struck. People keep their money in their pocket and are less inclined to buy souvenirs.

Greetings from a warm Bethlehem, which may well be blow over to Europe, so the winter will be finally over,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:
Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.