410 Money, money, money…

shops are closed

Bethlehem 7 april 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Afgelopen woensdag hoorde ik over de Jordaanse radio, dat Israël als antwoord op raketbeschietingen vanuit Gaza doelen in Gaza had gebombardeerd. De eerste vraag, die bij mij opkwam, was: wat is er hieraan voorafgaand gebeurd? Dit bleek een goede vraag. De dag ervoor was een Palestijnse gevangene in een Israëlische gevangenis aan kanker overleden. De raketbeschietingen waren hier een reactie op. Zo is het naderhand ook vanuit Gaza uitgelegd. De reactie in Bethlehem op de dood van de Palestijn was een winkelsluiting op woensdag.

Bethlehem April 7, 2013
Dear friends,
Peace and all good.

Last Wednesday I heard on the Jordanian radio that Israel in response to rocket fire from Gaza had bombed targets in Gaza. The first question that came to my mind was: what has happened prior to this? This was a good question. The day before a Palestinian prisoner in an Israeli prison passed away from cancer. The rocket attacks were a response to this. So it is also subsequently explained from Gaza. The reaction in Bethlehem on the death of the Palestinian was closure of the shops on Wednesday.

Dit voorval laat iets zien van hoe communicatie verloopt. In de media is de raketbeschieting het beginpunt van de berichtgeving. De winkelsluiting laat iets zien van hoe gevoelig de positie van gevangenen in de Palestijnse samenleving ligt. Binnen dit klimaat is er ruimte voor geruchtenvorming zonder nader bewijs, die zich tegen Israël richt. Zo zou de man bewust zo behandeld zijn, dat hij kanker kreeg.
Het verwijt aan Israël was, dat hij geen goede medische behandeling kreeg. Wat ook zwaar woog, was, dat hij niet thuis temidden van zijn familie mocht sterven. Op haar beurt beweerde Israël, dat de procedure om hem naar zijn familie over te brengen al was gestart, uiteraard zonder enig bewijs. Het laat zien hoe giftig het klimaat is.

Ik was vrijdag even in Jerusalem en zag de spanning. Er waren veel Israëlische soldaten op de been vanwege het vrijdaggebed. De straat, Nabloesroad, die op de Damascuspoort uitkomt, had op enige afstand een soort controlepost, waar de Palestijnse Moslims één voor één doorheen moesten lopen.

Google Maps_Page_2

Het busstation was moeilijker bereikbaar gemaakt met linten. Ik trok me daar niets van aan en kon gewoon doorlopen. Het was alleen jammer, dat ik mijn fototoestel niet bij me had.

Ik merkte, dat de custos het razend druk heeft. Ik heb hem even gezien. Dit is wel begrijpelijk, want binnenkort is er driejaarlijk kapittel, een bijeenkomst van vertegenwoordiging van alle broeders. Een half jaar geleden had de minister generaal, de hoogst verantwoordelijke van de broeders, zijn secretaris weggeplukt voor een taak in Rome.

Overigens hoorde ik, dat hij zelf weer weggeplukt is door de nieuwe paus als secretaris voor de religieuzen. Hij wordt tevens titulair aartsbisschop. Dit laat wel zien, dat de nieuwe paus kordaat optreedt.

Ik merk ook persoonlijk, hoe communicatie soms lastig verloopt. Ik ken een jongeman van onze parochie, die het me kennelijk kwalijk neemt, dat ik jonge Moslims steun. Dit merkte ik aan zijn reactie, toen ik dit vertelde en aan zijn latere houding jegens mij.

Van de week ontstond er ophef na de publicatie van het onderzoekswerk van een groep journalisten naar de belastingparadijzen. Ik vind, dat zij goed werk hebben geleverd, maar dat nog veel meer werk gedaan moet worden. (→ Guardian)
Het volgende: het bedrag, waarover het gaat is 32 biljoen dollar. Het meeste is er legaal naar die paradijzen overgemaakt. Maar hiermee is het verhaal lang niet af. Als intermezzo het volgende: dit jaar wordt voor een bedrag van $ 300 miljoen een nieuwe kabel gelegd tussen het financiële hart van Londen en het financiële hart van New York, waardoor de financiële transacties tussen beide centra i.pv. 64,8 milliseconden nog maar 59,6 milliseconden duurt. (0,0648 – 0,0596 seconden) dit moet voordeel opleveren.
Hoe dit te begrijpen? Een mens, die opdracht geeft voor financiële transacties, heeft geen baat met zulk minimale tijdwinst. Daarvoor is hij te traag. Het laat zien, dat de financiële transacties zich afspelen tussen computers, die zo geprogrammeerd zijn, dat zij zelfstandig beslissen over transacties. Hier moet het om grote bedragen gaan, wil zo’n investering winstgevend zijn. Waar is dat grote geld te vinden? Volgens mij in die belastingparadijzen. Dit betekent, dat mensen achter dit grote geld winst maken zonder ervoor te hoeven werken. De computers doen al het werk.
Maar mensen, die wél werken, moeten inleveren via de harde maatregelen om de economie weer gezond te maken, zoals dit gerechtvaardigd wordt. Maar tegelijkertijd wordt de reële economie van werkende mensen leeggezogen door deze transacties, want er moet winst gemaakt worden.
Stel dat morgen alle landen hun schulden helemaal zouden aflossen, dan groeit het geld in die paradijzen reusachtig, waardoor nog meer met transacties gejongleerd kan worden. Dit stelt de kritiek op Dijsselbloem, die grote spaarders in de Cypruscrisis niet ontzag, in een ander daglicht.

Maar er is ook hoop. Het blijkt dat de nieuwe paus al het een en ander losgemaakt heeft.

05. visit of Greek Orthodox monks because of our Easter

05. visit of Greek Orthodox monks because of our Easter

Ik hoorde van een Armeens orthodoxe monnik, die bij ons op bezoek was om ons te feliciteren met ons Paasfeest (zij zijn op 5 mei aan de beurt), dat leiders van Orthodoxe kerken zich de vraag stellen hoe zij met hun gelovigen omgaan en wat hun leefstijl is.

Ik ga morgen voor een cursus over Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping voor twee weken naar Rome.

Een Moslim vriend vroeg mij om als ik de paus zie, van hem de groeten te doen.

Ik heb weer de nodige bezoeken afgelegd. Gisteren waren het er veel. Zo was ik op bezoek bij Mohammed Abu Alia, wiens broer vorige week uit de gevangenis was vrijgelaten, waar hij vastzat vanwege het gooien van stenen naar Israëlische soldaten.

Komende woensdag komt Fuad vrij. Zijn familie telt de dagen af. Er gebeurt trouwens in die familie veel.

Afgelopen week is een zus van Fuad met haar man afgereisd naar Khartoem, de hoofdstad van Soedan. De reis ging via Dubai. Zij verblijven daar 8 maanden.

Gisternacht is zijn broer Motassim voor het eerst vader geworden van een dochter. Zijn vader heeft een kneuzing aan zijn linkerpols opgelopen. Hij zit thuis, waardoor de tijd voor hem heel langzaam voorbijgaat.

Donderdag bezocht ik de grootmoeder van Rasha, die met de Kerst van mij foto’s als Kerstman gemaakt had. Zij is een vrouw, die behoefte heeft aan contact, want zoveel komt zij niet meer het huis uit.

Met Hajj had ik goede gesprekken. Wij hadden het o.a. over Marokkaanse sexfilms, die sinds een jaar in Marokko te zien zijn, kennelijk om te voorkomen, dat jongeren zich met politiek bezig houden. Dit verklaart het gedrag van Marokkaanse jongens, die tegenover meisjes zich niet weten te gedragen.

Husam de toneelspeler, had twee keer een vergunning aangevraagd om mee te spelen in een theater in Jerusalem, maar werd geweigerd. Vervolgens vroeg de directeur van het theater de vergunning aan. Husam kreeg een vergunning voor drie dagen om werk te zoeken. Hij heeft hiervoor bedankt.

Ten zuiden van Bethlehem is een recreatiegebied, bekend als Solomon’s poel. Sinds kort hebben Israëlische kolonisten dit gebied overgenomen, beschermd door Israëlische soldaten. Het levert geregeld acties van de Palestijnse jeugd op, die stenen naar de soldaten gooien, die dit met traangas beantwoorden. ‘Mijn’ knul Yihya is er een van, maar die heb ik op een ander spoor kunnen zetten. Zijn zus Raida en haar man Usama gaan hier verder mee door.

Als bijlage voeg ik toe een bericht over de dreigende versnippering van Syrië, Syrianization, een bericht over de raketbeschietingen vanaf Gaza, over de erfenis van de oorlog in Irak en een bericht uit een Belgische krant over de eenheid, die Osama bin Laden uit de weg heeft geruimd. Van de 25 man zouden er nu nog maar 2 in leven zijn!

Het weer is hier erg veranderlijk: aan het begin van de week was er veel stof dan wel zand in de lucht met slecht zicht, vrijdag was het ronduit fris en vandaag wordt het bijna 30 graden. Morgen, als ik naar Rome vertrek, koelt het flink af.

Groeten uit Bethlehem, Louis

This incident shows something of how communication takes place. In the media, the rocket firing was the starting point of the reports. The closure of the shops shows something of how sensitive the position of prisoners is in Palestinian society. Within this context, there is room for building of rumors without further evidence that targets against Israel. One rumor was that the man deliberately treated in order to get cancer.
The criticism on Israel was that he was not given proper medical treatment. What also weighed heavily was that he was not at home surrounded by his family, when he passed away. In turn, Israel claimed that the procedure to take him to his family to convey was already underway, of course without any evidence. It shows how toxic the climate is.

On Friday I was in Jerusalem and saw the tension. There were many Israeli soldiers around the old city because of the Friday prayer. On the street, Nablus road, which leads to the Damascus Gate, was at some distance a sort of checkpoint, where Palestinian Muslims had to pass one by one.

Damascus gate

Damascus gate

The bus station was made more difficult to reach with ribbons. I didn’t care about it, and could just walk through. It was just pity that I hadn’t my camera with me.

I noticed that the Custos is very busy. I have just seen him. This is understandable, because soon there triennial chapter, a meeting of representatives of all the brothers. Six months ago, the Minister General, the highest responsible of the friars picked the secretary of the Custos for a job in Rome.

Incidentally, I heard that he has been picked by the new Pope as secretary for the religious. He is also titular archbishop. This does show that the new pope shows determined action.

I also personally experienced how communication can be difficult. I know a young man of our parish, who apparently resent me, because I support young Muslims. This I noticed his reaction when I told this and his subsequent attitude towards me.

Last week there was controversy after the publication of the research work of a group of journalists to tax havens. I think that they have performed well, but much more work needs to be done. (→ Guardian)
The following: the amount at issue is $ 32 trillion. The majority is legally transferred to the havens. But this story is not finished. As interlude the following: This year is laid a new cable laid between the financial heart of London’s financial heart of New York, for an amount of $ 300 million the financial transactions between the two centers instead of 64.8 milliseconds only 59.6 milliseconds. (0.0648 to 0.0596 seconds) This has to be profitable.
How to understand this? A man, who places an order for financial transactions, has no benefit with such minimal time savings. He is too slow. It shows that the financial transactions take place between computers that are programmed so that they can independently decide on transactions. Here it has to be large sums, will such investment be profitable. Where is big money to be found? I think in these tax havens. This means that people behind this big money profits without having to work. The computers do all the work.
But people who do work, has to deal with austerity measures to recover economy, as it is justified. But meanwhile the real economy of working people sucked dry by these transactions, because these transactions has to be profitable.
Suppose that tomorrow all countries could repay their debts completely, and then grows the money in those havens huge, so even more with transactions can be juggled. This puts the criticism on Dijsselbloem who didn’t spare big savers in the Cyprus Crisis, in a different light.

But there is also hope. It appears that the new pope already has loosened one thing. I heard from an Armenian Orthodox monk, who was visiting us to congratulate us on our Easter (They celebrate their Easter on 5 May), that leaders of Orthodox churches are asking themselves how they deal with their believers and how their lifestyle is.

I’m going for a course on Justice, Peace and Integrity of Creation to Rome for two weeks.

A Muslim friend asked me if I see the Pope, to do his greetings.

I’ve got the necessary visits. Yesterday there were many. So I was visiting Muhammad Abu Alia, whose brother was released from prison last week, where he was put in for throwing stones at Israeli soldiers.

Next Wednesday Fuad will be released. His family counts down the days. There is indeed much to do in that family.

Last week a sister of Fuad and her husband traveled to Khartoum, the capital of Sudan. The trip went through Dubai. They stay there for 8 months.

Friday night his brother Motassim became father of a daughter, his first child. His father has a bruise on his left wrist sustained. He sits at home; time passes for him very slowly.

Thursday I visited the grandmother of Rasha, who had made pictures from me as Baba Noel. She is a woman who needs us, because she does not come much more out of the house.

With Hajj I had good conversations. We talked for example about Moroccan sex movies, which can be seen In Morocco since a year, apparently to prevent young people involved in politics. This explains the bad behavior of Moroccan boys against girls. They do not know how to behave.

Husam the actor, had twice applied for a permit to go to Jerusalem for playing in a theater in Jerusalem, but was refused. Then the director of the theater applied for the permit. Husam got a permit for three days to search for a job. He has declined it.

South of Bethlehem there is a recreation area, known as Solomon’s pool. Recently, Israeli settlers have taken over this area, protected by Israeli soldiers. It provides regular actions of the Palestinian youth, who throw stones at the soldiers. They respond with tear gas. ‘My’ boy Yihya is one of them, but I can put on a different track. His sister Raida and her husband Usama go on with talking with him.

As attachment I add a message about the impending fragmentation of Syria, Syrianization; a message about the rocket attacks from Gaza and the legacy of the war in Iraq. In a Belgian newspaper I read about the unit which executed Osama bin Laden. Of the 25 men would now only 2 be alive!

The weather here is very changeable: at the beginning of the week there was a lot of dust or sand in the air with poor visibility, Friday was absolutely fresh and today it is almost 30 degrees. Tomorrow, when I go to Rome, it cools considerably.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1. Middle East Syrianization of Syriaback to menu attachments

2. Gaza Rockets Fired at South Israel 040413back to menu attachments

3. Middle East Legacy War Iraqback to menu attachments

4. Van de 25 Navy Seals Van de Eliteback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.