411 do we need more than five Earths?

NASA-Apollo8-Dec24-Earthrise

Bethlehem 28 april 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Ik ben weer terug in Bethlehem en weer aan de slag. Mijn tijd in Rome was goed. De cursus Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor  de Schepping (GVES) was met name in de middag intensief en van hoog niveau. Een van de inleidingen werd door een Conventueel, een stroming binnen de franciscaanse eerste orde, die in een parochie werkt. Zijn bisschop gaf hem de bijnaam ‘garbage priest’, vuilnis priester, want hij werkt temidden van mensen, die leven van de afval van de stad. Die stad is Buenos Aires en zijn bisschop, die dit van hem zei is de huidige paus Franciscus.

Bethlehem April 28, 2013
Dear people,
Peace and all good.

I’m back in Bethlehem and back to work. My time in Rome was good. The course Justice, Peace and Integrity of Creation (JPIC) was intense, particularly in the afternoon and a high level.

11. all the participants and the two organizers together

11. all the participants and the two organizers together

One of the introductions was from a Conventual, a movement within the Franciscan first order, who works in a parish. His bishop gave him the nickname ‘garbage priest’, because he works among people who live in the waste of the city. That city is Buenos Aires and its bishop, who said this from him, is the present Pope Francis.

Iedere broeder gaf een presentatie van zijn lokale situatie van GVES. Een van hen was van een Indonesische medebroeder uit Papoea Indonesië, het vroegere Nieuw Guinea. Hij gaf een beeld vanaf de jaren 50. Hij deed dit keurig met respect.
Een belangrijk beeld, die ik al lang voor mezelf had, was: stel je voor dat je op de maan staat en de aarde ziet, hangend in het heelal. Wat dan opvalt, is dat die niet groeit, zie de klassieke foto van Apollo 8. Maar wij doen op aarde alsof de aarde eindeloos groeit. In feite wees de titel van de cursus hierop: sustainable development, houdbare ontwikkeling ofwel leven op één niveau, dat ook voor komende generaties mogelijk is.

10. lifestyle US, EU and Brazil, how many earths needed

10. lifestyle US, EU and Brazil, how many earths needed

Ter verduidelijking: als we leven op het niveau van de gemiddelde Amerikaan, hebben we meer dan 5 aardes nodig. Doen we het op het niveau van de gemiddelde Europeaan, dan zijn ruim 2 aardes nodig. Leven we op het niveau van de gemiddelde Braziliaan, dan is 1 aarde bijna voldoende. Zie foto 10.

Een ander begrip is ‘environmental justice’. Een zuster vertelde mij, dat de Braziliaanse regering een groot damproject op stapel heeft staan. Hiervoor moeten duizenden mensen wijken. De mijnindustrie is een ander groot probleem. Deze industrie verwoest de leefomstandigheden van de plaatselijke bevolking.

De sociale leer van de Katholieke Kerk kwam eveneens aan bod en was de moeite waard.
Ik hoorde een interessant verhaal over een man van het Amerikaanse congres uit North Carolina. Deze man vond, dat mensen met AIDS dit ook verdiend hadden. Een Jezuïet kreeg het klaar om hem mee te krijgen naar Nairobi, Kenia. Daar stopte hij een baby met AIDS in de armen van de congresman. Die hield het niet meer droog en werd een pleitbezorger voor mensen met AIDS. Politici hebben soms dit soort ervaringen nodig om te weten, waar ze over praten. Zo weet nu de huidige premier Mark Rutte wat een dode hoek van een vrachtwagen betekent, nadat hij een stervende vrouw bijstond, die slachtoffer van een rechtsfslaande vrachtwagen werd.

Gedurende mijn verblijf in Rome, waar ik in onze communiteit van de custodie overnachtte, vertrok een Syrische medebroeder naar huis, omdat zijn vader op sterven lag. Hij is veilig thuis aangekomen. Zijn vader is afgelopen donderdag overleden.

14. Martin Richard, killed in Boston

14. Martin Richard, killed in Boston

Afschuwelijk waren de aanslagen in Boston. Ik was er al meteen beducht voor, dat deze aanslagen de Islam in een negatief daglicht zou plaatsen. Maar belangrijker is de vraag hoe zulke aanslagen te voorkomen.

Texas kreeg een andere ramp te verwerken met de ontploffing van de fabriek bij een woonwijk. Ik vrees, dat gebrekkig onderhoud een rol gespeeld heeft. Onderhoud kost immers geld en gaat ten koste van winstmaximalisatie.

Afgelopen maandag zou ik een presentatie geven van Gerechtigheid, Vrede en Eerbied voor de Schepping aan broeders in Jerusalem, maar die waren te druk met andere zaken bezig, zodat de presentatie opnieuw uitgesteld moest worden.
Kort na dit bericht kreeg ik een telefoontje van Abu Saleh, de vader van Saleh, die afgelopen januari in de buurt van het graf van Rachel werd doodgeschoten door een Israëlische sluipschutter. Hij nodigde mij voor een bezoek uit, wat ik ’s avonds deed. Het bleek op de eerste plaats dat de volgende dag de geboortedag van zijn zoon te zijn. Hij zou 16 geworden zijn.
Maar er was meer. Hij heeft een dochter van 20, die haar leven lang met haar been tobt. Zij heeft een operatie nodig, waarmee haar been op een goede manier met haar heup verbonden worden. Hij vroeg mij te onderzoeken of dit in Istanboel kon gebeuren, want via internet wist hij, dat daar een uitstekende dokter zit.
Ik ben vorig jaar februari daar bij medebroeders geweest. Ik heb met een van hen contact opgenomen en hij is bereid daar verder onderzoek naar te doen.

Dit probleem van haar been heeft voor haar verregaande gevolgen. Zij kan in feite niet de straat op gaan, omdat zij zich niet gerespecteerd voelt. Bovendien zit een huwelijk er voor haar niet in. Ik merkte aan haar dat zij desondanks een sprankelende geest heeft. Zij maakte op mij een sterke indruk.

Dinsdag bezocht ik Yihya, die ik in goede doen aantrof. Hij blijkt zich nu ook met rap bezig te houden. Ik beschouw dit als een goede ontwikkeling.
Bij de jongste van de Al Azzah familie, Najouan, zie ik eveneens een goede ontwikkeling. Hij lijkt versneld volwassen te worden, waarbij de dood van zijn vriend Saleh zeker een rol speelt.

Bij de familie van Mohanad staan twee bruiloften op stapel. Eerst trouwt de oudste zoon in oktober en dan de oudste dochter in november. De trouwerij van de zoon heeft nogal gevolgen. Hij betrekt met zijn aanstaande vrouw het gedeelte, waar nu nog zijn familie woont. Zijn familie gaat een verdieping hoger wonen. Dat zal vermoedelijk spoedig gebeuren, waarna de oude woning geschikt gemaakt wordt voor de oudste zoon en zijn aanstaande vrouw.

Woensdag had ik verschillende bezoeken op mijn programma staan. Onder andere bezocht ik Ahmad, wiens zoon Foead nu vrij is. Hij zag er goed uit en zijn ouders zijn blij. Toen hij thuis kwam, was er een feestje: de mannen buiten op straat en de vrouwen binnen.

’s Avonds ging ik naar Jack toe, die mij gebeld had. Onderweg kwam ik een knul van een jaar of 16 tegen met zijn vader en zijn zusje. Ik ken de knul van zijn wekelijkse kerkgang. Ik begroetten hem en maakt vervolgens een praatje met zijn vader, die Duits bleek te spreken. De jongen genoot zichtbaar van mijn contact met zijn vader. Zoiets is goed voor zijn zelfrespect.

Gisteren bezocht ik Sana. Zij was druk met haar huishouden. Hiervoor had ik aan het begin van de middag even contact met Kristel, een vrouw uit Utrecht, die komende woensdag met een Palestijn trouwt, Tareq. Kristel was er met haar ouders en wat familie even in de kerk, juist na afloop van de dagelijkse processie.

Dinsdag is dan de troonswisseling. Ik heb het programma gezien over de vorige troonswisseling. Het viel mij op, hoezeer de toenmalige politiek totaal geen benul had van de gevolgen van het woningprobleem van jongeren. Hierdoor liepen krakersrellen volledig uit de hand. Het zal mij niet verbazen, als sociale problemen en met name van de huidige werkloosheid van jongeren uit de hand gaan lopen.

Als aanhangsel voeg ik toe: een verhaal over de aanslag in Boston, een bericht dat de binnenlandse veiligheidsdienst mensen, die het land binnenkomen, dwingt om toegang tot hun email te geven, een artikel van Uri Avnery over een bijeenkomst van mensen, die een dierbare verloren hebben door de oorlog tussen Israël en Palestina en een cartoon over de dood van Margareth Thatcher. Hierbij moet je wel weten, dat zij de mijnwerkers flink had aangepakt.

Ondertussen is de zomer hier losgebarsten. Afgelopen zondag en maandag was het fris, maar loopt de temperatuur tot rond de dertig op. Het winterseizoen is voorbij met helaas een tekort aan regenwater.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

Each brother gave a presentation of his local situation of JPIC.  One of them was an Indonesian confrere from Papua Indonesia, the former Dutch colony New Guinea. He gave a picture from the 50s on. He did this nicely with respect.
An important image, which I had long before myself, was: imagine that you are on the moon and see the earth, hanging in the universe. What strikes is that it does not grow, see the classic photo of Apollo 8. But we do on earth if the earth grows endlessly. In fact the title of this course showed this: sustainable development, or life at a level that is also possible for future generations.
To clarify: if we live at the level of the average American, we need more than five Earths. If we do it at the level of the average European, then two Earths are required. Do we live at the level of the average Brazilian, then one earth nearly enough. See photo 10.

Another concept is environmental justice. A sister told me that the Brazilian government has a large dam project in the pipeline. Thousands of people have to move to another place. The mining industry is another major problem. This industry destroyed the living conditions of the local population.

The social doctrine of the Catholic Church also was discussed and it was worth it.
I heard an interesting story about a man of the U.S. Congress from North Carolina. This man found that people with AIDS had also earned this. A Jesuit managed it to get him to Nairobi, Kenya. There he put a baby with AIDS in the arms of the congressman. Who could no longer dry and became an advocate for people with AIDS. Politicians sometimes need these experiences to know what they are talking about. So now the current Prime Minister Mark Rutte of the Netherlands knows what a blind spot of a truck means, after he assisted a dying woman who was victim of a turning right truck.

16. typically Italian

16. typically Italian

During my stay in Rome, where I stayed overnight in our community of the Custody, a Syrian fellow friar went to his family home because his father was dying. He arrived home safely. His father passed away last Thursday.

Horrible were the attacks in Boston. I was immediately apprehensive that these attacks would put Islam in a negative light. But more important is the question how to prevent such attacks.

Texas had to deal with another disaster by the explosion of a factory in a residential area. I fear lack of maintenance has played a role. Maintenance costs money and is at the expense of profit maximization.

Last Monday I would give a presentation of Justice, Peace and Integrity of Creation for friars in Jerusalem, but they were too busy on other things, by which the presentation had to be postponed again.
Shortly after this message I got a phone call from Abu Saleh, the father of Saleh, who was shot by an Israeli sniper near Rachel’s tomb last January. He invited me for a visit, which I did in the evening.

26. house of Saleh

26. house of Saleh

It appeared at first that the next day was the birthday of his son. He would have turned 16.
But there was more. He has a daughter of 20, her lifelong worrying with her leg. She needs an operation which are linked her leg in a good way with her hip. He asked to investigate whether this could happen in Istanbul over the internet because he knew that there is an excellent doctor me.
I was there with fellow friars last year in February and I contacted one of them and he is willing to do further research.

This problem of her leg has for her far-reaching consequences. Actually, she cannot go outside to the streets because she doesn’t feel respected. Moreover, she can’t marry because of this problem. I remarked to her that she still has a sparkling spirit. She made me a strong impression.

Tuesday I visited Yihya and I found he is doing well. He now appears to deal with rap. I consider this as a good development.
The youngest of the family Al Azzah, Najouan, I also see he is developing him well. He seems to become accelerated adult. The death of his friend Saleh certainly plays a role.

At the family of Mohanad two weddings are planned. First s the eldest son will marry in October and then the eldest daughter in November. The wedding of the son has quite implications. He will live together with his future his wife in the house, where his family still lives. His family will live one floor higher. That will probably happen soon, and the old house is made for the eldest son and his future wife.

Wednesday I had several visits on my program. Among others I visited Ahmad, whose son Fuad is now free. He looked good and his parents are happy. When he came home, there was a party: the men out on the street and the women inside.

In the evening I went to Jack, who had called me. Along the way I met a boy of about 16 with his father and his sister. I know the boy of his weekly church attendance. I greeted him and then had a chat with his father, who turned out to speak German. The boy visibly enjoyed my contact with his father. Something is good for his self-respect.

Yesterday I visited Sana. She was busy with her household. Before this I had a contact Kristel, a woman from Utrecht, who will marry with a Palestinian man, Tareq on Wednesday. Kristel was there with her parents and some family here in the church, just after the daily procession at noon.

… as the Netherlands Salutes Its Departing Monarch (NYT)

… as the Netherlands Salutes Its Departing Monarch (NYT- January 29, 2013)

Tuesday is the throne change. I have seen the program on the last throne change. It struck me, how the then politics had absolutely no idea of ​​the impact of the housing problem of young people. This caused riots squatters completely out of control. Not surprisingly, if social problems and in particular the current unemployment rate of young people will run out of control.

As attachments I add: a story about the attack in Boston, a message that Shin Bet, the domestic security service of Israel can force people who enter the country, to give access to their e-mail, an article by Uri Avnery about a gathering of people, who have lost beloved ones by the war between Israel and Palestine and a cartoon about the death of Margaret Thatcher. Here you have to know that she had addressed the miners very tough.

Meanwhile, the summer erupted here. Last Sunday and Monday it was fresh, but the temperature rises to around thirty now. The winter season is over with unfortunately a lack of rain.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1. a story about the attack in Bostonback to menu attachments

2. Shin Bet force people to give access to their e-mailback to menu attachments

3. gathering of people, who have lost beloved ones by the war between Israel and Palestineback to menu attachments

4. Margaret Thatcher who had addressed the miners very tough.back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.