412 …now they have five cars.

13. cars diplomatic corps

cars diplomatic corps

Bethlehem 5 mei 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Afgelopen maandag bezocht ik een vriend van wie ik een zoon met zijn studie steun. Hij heeft een groot gezin, die het op school allemaal goed doen. Terwijl ik bij hem was, kwam iemand hem vertellen, dat zijn buurman tijdens een dubbele bypass operatie in het ziekenhuis van Hebron overleden was.

Bethlehem May 5, 2013
Dear friends,
Peace and all good.

Last Monday I visited a friend of whom I support a son with his studies. He has a big family, who all do well in school. While I was with him, someone came to tell him that his neighbor passed away during double bypass surgery in the hospital in Hebron.

De man, die leraar Engels is, merkt, dat de leerlingen minder gemotiveerd zijn om te studeren. Dit is wel te begrijpen, want de meesten kennen wel familieleden, die gestudeerd hebben, maar nu werkloos thuis zitten. Van de regering valt niets te verwachten, want die is corrupt.

De volgende dag ging ik naar Ramallah voor het feest rond de troonsafstand van kongin Beatrix en inhuldiging van koning Willem Alexander.

08. speech of Dutch representative on Queens day

08. speech of Dutch representative on Queens day

De Nederlandse vertegenwoordigster hield een goede speech met aandacht voor gelijkwaardigheid en voor de jeugd. Salaam Fayyad was er ook, maar mij is het onduidelijk, of hij nog premier is of al afgetreden.

Wij konden rechtstreeks naar de speech van de koning luisteren. Hij deed dit goed en liet blijken te beseffen waar hij voor staat.

Na afloop ging ik eerst naar Arab Khailani, dochter van mijn vriend Hamza. Ik zag haar jongste spruit, een jongen van nu 7 maanden, die ook Hamza heet. Zij is lerares natuurkunde voor jongelui tussen 13 en 15 en heeft er plezier in.
Zij vertelde een verhaal van een leerling van gewone komaf. Hij woonde in een gewoon huis met één auto. Vervolgens werd zijn vader minister. Zij gingen naar een grotere woning en hebben nu 5 auto’s. Zij vertelde van een collega, die met moeite kan rondkomen, mede omdat haar man werkloos is. Desondanks kreeg zij het klaar om een nieuwe smartphone te kopen van zo’n 800 euro.

Hierna bracht haar man mij naar Wisam en Husam Al Azzah. Zij hebben ieder een flat, naast elkaar op de bovenste verdieping van een pas afgeleverd woonblok, 92 treden hoog. Halverwege deze maand is beloofd, zal de lift in werking gaan, maar ik er mijn twijfels over.

13. office of Wisam, lawyer

13. office of Wisam, lawyer

Wisam vertelde mij over zijn aanloopproblemen om een kantoor als advocaat te openen. Maar nu heeft hij een ruimte. Probleem is alleen de glazen wand, zodat er geen privacy is. Zijn vrouw Abeer is in verwachting. Zij is ook bijna klaar met haar master studie, maar er is een probleem gerezen. Er is plotseling een extra eis gesteld. Zij moet nog enkele studiepunten halen tegen een hogere prijs. Hieruit concludeer ik, dat ofwel de betreffend universiteit in Bir Zeit niet competent is om vooraf een duidelijk pakket samen te stellen voor de masters of dat ze corrupt, wat mij het waarschijnlijkst lijkt met de gestegen prijs per studiepunt.
Ik denk dan terug aan de jaren 90, toen ik mijn masters deed voor 750 gulden per jaar, terwijl nu studenten per jaar 1850 euro neertellen. Hier zijn sommige universiteiten nog een stuk duurder zoals inderdaad Bir Zeit, die twee zomersemesters heeft ingevoerd. In totaal moeten studenten per jaar bijna 3000 euro neertellen om te mogen studeren.

Wij zouden met zijn vijven gaan eten, maar Husam was verhinderd. Een collega van hem, een 28 jarige man uit het noorden, uit Jenin, werd thuis dood aangetroffen. Dit sloeg in als een bom. We hebben met zijn vieren gegeten. Na het eten zijn Wisam en ik naar het ziekenhuis gegaan, waar de overledene naar toe was gebracht.
Om onduidelijke redenen waren er bij het ziekenhuis veel politie van een speciale eenheid en soldaten op de been. Wel was een goede vriend van de overledene gek van verdriet.
Ik hoorde van Husam, dat de man tijdens de eerste Intifada al getroffen was in zijn organen. Een paar weken geleden ging hij naar het ziekenhuis. Hij werd met een bloeddruk van 20 weer naar huis gestuurd, omdat de dokter niets voor hem kon doen. Hij moest de volgende dag maar terugkomen. Dit gebeuren laat iets zien van het niveau van de gezondheidszorg in Palestijns gebied.

Woensdagavond had ik een bruiloftsfeest van Kristel en Tareq, haar Palestijnse man in Beit Sahour. Eerst ging ik naar Maria, die met haar zoon Emmanuel in Beit Sahour woont. Op het feest had ik een onderhoudend gesprek met een jonge Nederlandse vrouw, die zich bezighoudt met een onderzoek naar Soefisme, waarvoor ook uit Joodse hoek belangstelling bestaat.

Ik heb deze dagen wel als surrealistisch ervaren vanwege de tegengestelde gebeurtenissen.
Toen ik van de bruiloft thuiskwam, waarbij ik onderweg een lift kreeg van een Iraakse medebroeder op weg naar Jerusalem, sprak buiten ons klooster een man mij aan, die op zoek was naar een mogelijkheid van een viering voor een groep Russen. Het is vandaag namelijk Orthodox Paasfeest en hij wilde in de Geboortekerk een Witte Donderdag viering regelen. Dit is een chronisch probleem, want de Russisch orthodoxe Kerk heeft geen rechten in Jerusalem of Bethlehem.

Donderdagavond was ik weer bij Abu Saleh om te zien wat ik voor zijn dochter kan doen met haar onwillig been. Toen ik weer op huis aanging, stopte er een auto. Het was de vader van de studente fotografie, die met Kerst foto’s van mij had gemaakt als Kerstman. Zijn vrouw, de fotografe en haar broer zaten ook in de auto. Ik werd keurig thuis gebracht na eerst langs te zijn gegaan bij een pas geboren tweeling, waar dochter en zoon even naar binnen gingen.

Vrijdag werd mijn vriendin Hadassah 79. Ik heb dat bij haar thuis gevierd. Ik ben keurig op tijd weer vertrokken , want zo’n twee uur voor zonsondergang stopt het openbaar vervoer voor de Sabbath.
Hierna ging ik naar de familie Al Azzah, bij wie de grootvader weer in huis is.

Gisteren bezocht ik eerst Hajj. Op weg naar hem kwam ik Foead en Ahmed, vrij uit de gevangenis tegen. Op bijna dezelfde plek kwam ik hen weer tegen, toen ik naar huis ging. We, Hajj en ik, zaten gezellig boven op het platte dak met een verkoelende bries. Hierna ging ik nog bij de familie van Mohanad langs, die hun verhuizing naar boven aan het voorbereiden zijn, en de familie van Yihya, waar ook Raida was, druk met haar moeder om een maaltijd voor te bereiden.

Vorige week zondag ontmoette ik bij John en Mike een ouder Amerikaans echtpaar tegen, die beiden in hun kerk voorganger zijn. Zij waren eerder op de dag in Jerusalem geweest voor de Palmpasen processie van de Orthodoxen. Zij meldden een incident, dat tijdens de processie plaatsvond. Een stel tieners gingen midden op straat een rondedans maken, waar zich twee soldaten bij aansloten. Hiermee verstoorden zij de processie.

Als bijlage voeg ik toe een artikel van Uri Avnery over de rol, die de VS nu zou kunnen spelen om vrede in het Midden Oosten te realiseren en een artikel over het bederf van ethiek, het juiste en goede handelen, door de markteconomie.

Groeten uit een heet Bethlehem,

Louis

The man, who is teacher English, notes that the students are less motivated to study. This is understandable, as most know relatives, who have studied, but now unemployed sit at home. From the government is not to be expected to deal with this problem, because it is corrupt.

The next day I went to Ramallah for the party around the abdication of Queen Beatrix and inauguration of King William Alexander. The Dutch representative gave a good speech with a focus on equality and for the youth. Salaam Fayyad was there, but I think it’s unclear whether he is prime minister or already resigned.

We could listen directly to the speech of the king. He did so well and left appear to realize what he stands for.

After this I first went to Arab Khailani, daughter of my friend Hamza.

09. daughter of Arab Khailani

09. daughter of Arab Khailani

I saw her youngest one, a boy of 7 months now, who is also called Hamza. She is a teacher of physics for young people between 13 and 15 and enjoyed her work.
She told a story of an ordinary student of origin. He lived in an ordinary house with one car. Then his father became minister. They went to a bigger house and now have five cars. She told of a colleague who can meet the ends difficulty, partly because her husband is unemployed. Nevertheless, she managed to buy a new Smartphone from about around 800 Euros.

After this her husband took me to Wisam and Husam Al Azzah. They each have a flat, side by side on the top floor of a newly delivered residential block, 92 steps high. The owner promised that in the middle of this month, the elevator will go into effect, but I have my doubts.
Wisam told me about his initial difficulties to open an office as a lawyer. But now he has a space. The only problem is the glass wall, so there is no privacy. Abeer his wife is pregnant. She is almost finished her master studies, but there arose a problem. Suddenly, there is an additional requirement. She should still get some credit at a higher price. From this I conclude that either the concerned university in Bir Zeit is not competent to advance a clear set up a program for the masters or that it is corrupt, what seems to me most likely with the increased price per credit.
I think back to the 90s, when I did my masters for 750 guilders a year, and now students have to pay up 1850 Euros. Here there are some universities still a lot more expensive as indeed Bir Zeit, who has introduced two summer semesters. Totally students have to pay up nearly 3,000 Euros in order to study one year.

We were going to eat with our five, but Husam was prevented. A colleague of him, a 28 year old man from the north, from Jenin, was found dead at home. This hit like a bomb. We have eaten with the four. After dinner Wisam and I went to the hospital, where the colleague was brought to.
For some reason there were at the hospital many police and soldiers of a special unit near the entrance. Well a good friend of the deceased was mad with grief.
I heard from Husam, that the man had been hit during the first Intifada in his organs. A few weeks ago he went to the hospital. He was sent back home with a blood pressure of 20, because the doctor could do nothing for him. He had to come back the next day. This event shows something of the level of health care in Palestine.

Wednesday I had a wedding party of Kristel and Tareq, her Palestinian husband in Beit Sahour.

19. Kristel and Tareq entering the banquet

19. Kristel and Tareq entering the banquet

First I went to Mary, who lives with her son Emmanuel in Beit Sahour. At the party I had an interesting conversation with a young Dutch woman who is here for a study of Sufism, which also has interest from Jewish side.

I have experienced these days as surreal because of the opposite events.
When I came home from the wedding, getting a ride from an Iraqi fellow friar on the way to Jerusalem, outside our monastery a man spoke to me, who was looking for an opportunity of a celebration for a group of Russians. Today is Orthodox Easter and he wanted to arrange a Holy Thursday celebration in the Nativity Church. This is a chronic problem, because the Russian Orthodox Church has no rights in Jerusalem or Bethlehem.

16. security near Nativity Church

16. security near Nativity Church

Thursday I was back at Abu Saleh to see what I can do for his daughter with her unwilling leg. When I went back to home, a car stopped. It was the father of the student photography, who made pictures of me as Baba Noel. His wife, the photographer and her brother were also in the car. I was neatly brought home after first having gone along newly born twins, where daughter and son just went inside.

Friday became my friend Hadassah 79. I’ve celebrated at her home. I’m left again right on time, for about two hours before sunset stops public transport for the Sabbath.
After that I went to the family Al Azzah, whose grandfather is back again in the in home.

Yesterday I visited first Hajj. Towards him I met Ahmed and Fuad, free from prison. At almost the same place I met them again, when I went home. We, Hajj and I were cozy up on the flat roof with a cooling breeze. After that I visited the family of Mohanad, who is preparing their move to one floor higher, and the family of Yihya, where was also Raida, busy with her mother to prepare a meal.

Last Sunday I met at John and Mike an older American couple, both working as a reverend in their church. They had been in Jerusalem for the Palm Sunday procession of the Orthodox earlier in the day. They reported an incident that took place during the procession. A bunch of teenagers were in the street make a round dance, which was joined by two soldiers. This they disturbed the procession.

As attachment I add an article by Uri Avnery on the role that the U.S. could play to achieve peace in the Middle East and an article about undermining ethics, right and good deeds, by the market economy.

Greetings from a hot Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1. How the Market Economy Undermines Ethicsback to menu attachments

2. Uri Avnery and Role USback to menu attachments

3. Kritiek Op Rol Willemback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.