413 the price of cheap clothing in the West

nrc

Bethlehem 12 mei 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Ik wil met iets positiefs beginnen. Ik was van de week bij het gezin, bij wie de zwangerschap mislukt is; het jongetje stierf een uur na de geboorte. Ik raakte in gesprek met de oudste dochter, Malaki, ongeveer 16 jaar oud. Zij vertelde dat zij iedere avond uit de Koran én de Bijbel leest. Zij heeft soms vragen. Zij is heel enthousiast hierover. Zij is intelligent en vraagt goed door. Haar brede belangstelling voor godsdienst is een teken van hoop voor de toekomst.

Bethlehem May 12, 2013
Dear people,
Peace and all good.

I want to start with something positive. This week I visited the family, whose pregnancy has failed, the boy died one hour after birth. I got to talk with the eldest daughter, Malaki, about 16 years old. She said that she reads every night from the Koran and the Bible. She has some questions. She is very excited about this. She is intelligent and requires well. Her broad interest in religion is a sign of hope for the future.

Zulke mensen kunnen waardevol zijn, als zij de kans krijgen zich verder te ontplooien.
Ik heb er trouwens heerlijk gegeten: rijst in bladeren van de wijnstok, een Palestijnse specialiteit, die heel smakelijk is.

Afgelopen zondag vierden de Orthodoxen hun paasfeest. Er waren veel pelgrims van de verschillende orthodoxe Kerken hier op bezoek.

a group pilgrims

a group pilgrims

Woensdag bezochten wij de Grieks Orthodoxe broeders en de Armeens Ortodoxe broeders om hen te feliciteren met hun Paasfeest.
Ik hoorde dat de katholieken in Nazareth niet gelukkig waren met de beslissing van de patriarch om met uitzondering van Jerusalem en Bethlehem het Paasfeest gelijk met de Orthodoxe Kerken te vieren. Volgend jaar zal dit weer het geval zijn, maar dan omdat beide Paasfeesten samenvallen. Het geeft iets aan, hoe gevoelig de betrekkingen tussen de kerken zijn.

Het is wel verwarrend voor Christenen uit het Westen, die eind maart Pasen gevierd hebben en nu ineens opnieuw met Pasen in een katholieke kerk geconfronteerd worden.

Als gebruikelijk heb ik diverse bezoeken gebracht. Zondag bezocht ik Orthodoxe vrienden, zowel aan de overkant van de vallei als in Bethlehem. Dat was weer eieren eten, een gebruik die ook Moslims hebben overgenomen.

Ik bezocht donderdag de eigenaar van het pand, waar ik het jongerencentrum had. Het is er altijd een plezierig bezoek. De jongste twee zonen doen het goed. De jongste dochter doet haar eindexamen.
Op de terugweg bezocht ik Sana, die druk aan het studeren was voor een examen. Zij is blij met haar baan als lerares, omdat zij later pensioen krijgt. Leraren op de privé scholen krijgen een zak geld mee, waar ze het mee moeten doen.

Vrijdag ben ik met Abu Saleh, de vader van Saleh naar zijn graf gegaan. Het is een klein grafmonument geworden. Ik heb er geen foto’s van, want dat wilde de vader niet. Je stoort anders de rust van de overledenen.
Op de terugweg kwam ik een knul van een jaar of zestien tegen, die ik van de viering op zondagmorgen ken. Hij was samen met zijn vader. Zijn naam is Isqada. Kennelijk besteedt zijn vader veel tijd aan de opvoeding van zijn zoon, want ik heb hen eerder samen gezien. Een goed voorbeeld voor andere vaders.

Iets minder aardigs merkte ik woensdag. Een taxichauffeur riep mij bij hem. Hij was in onderhandeling met een jong Duitstalig stel. Zij wilden naar de Schaapherdersvelden en naar Herodion en probeerden af te dingen. Naar de Schaapherdersvelden rekende de man NIS 20, een normale prijs. Voor Herodion nog eens NIS 100. Dat was voor het stel teveel. Uiteindelijk werd het, naar ik later van de chauffeur hoorde, NIS 100 voor beide bezoeken in 3 uur. Dit is minder dan 7 euro per uur inclusief brandstofkosten.

Gisteren was er een begrafenis van een oude medebroeder, die ik ook hier heb meegemaakt, 95 jaar oud. Hij heeft wel wat van de wereld gezien. Hij heeft in China, Korea, Burundi en hier in het Heilige Land gewerkt.
Hierna bezocht ik nog Hajj, die goed in zijn vel zit.

In de wijdere wereld gaat het slecht. Syrië wordt steeds verder gesloopt. Het Westen probeert krampachtig het Syrisch bewind te beschuldigen van het gebruik van chemische wapens, waar de VN een andere mening heeft op basis van eigen onderzoek zonder evenwel een afsluitend oordeel nog te kunnen geven.

Ik schrok van de aanslag op een kerk in Tanzania door enkele mannen uit Saoedie Arabië. Een Amerikaanse medebroeder was daar nog pas geweest. Heethoofden duiken steeds dieper Afrika binnen om te laten zien, dat zij niets begrijpen van de Islam.

De ramp van het ingestorte gebouw in Daka, Bangla Desh laat de prijs zien van goedkope kleding in het Westen. Iets om over na te denken.

Israëliërs probeerden de tempelberg te betreden, dat voor Moslims heilige grond is. Om deze reden wilden de parlementariërs van Jordanië de Israëlische ambassadeur het land uit sturen. Jordanië is namelijk verantwoordelijk voor de Al Aqsa moskee en het gebied erom heen. Zo gaan de problemen maar door.

Ik voeg twee bijlage toe: een kritisch artikel van Ilan Pappe, een Joodse historicus, over het beleid van Israël en een artikel over het groen licht dat president Assad zou hebben gegeven aan militante Palestijnen in Syrië om Israël aan te vallen.

Groeten uit Bethlehem, Louis

Such people can be valuable, as they get the chance to develop further.
I have indeed delicious meal: rice in leaves of the vine, a Palestinian specialty, which is quite tasty.

Last Sunday, the Orthodox celebrated their Passover. There were many pilgrims of various Orthodox Churches here to visit. Some, however, caused problems. So the star got damaged in the Nativity Grotto.
I heard that Christians, who last Saturday went to the Holy Sepulcher to see the Holy Fire that appears in H. Sepulcher in the morning, were harassed by Israeli soldiers

Wednesday we visited the Greek Orthodox monks and Armenian Orthodox monks to congratulate them with their Passover.

visiting the Greek Orthodox monks

visiting the Greek Orthodox monks

I heard that the Catholics in Nazareth were not happy with the decision of the Patriarch to celebrate the Passover together with the Orthodox Churches except of Jerusalem and Bethlehem. Next year it will be again together, but then it is because both Passovers coincide. It shows something, how sensitive relations between the churches are.

It is confusing for Christians from the West, who have celebrated Easter at the end of March and are suddenly confronted again with Easter in the Catholic Church.

As usual I took several visits. Sunday I visited Orthodox friends, both across the valley and in Bethlehem. That was again eating eggs, a use which Muslims have taken over.

On Thursday, I visited the owner of the property, where I had the youth center. It is always a pleasant visit. The two youngest sons are doing well. The youngest daughter is doing her final exams.
On the way back I visited Sana, who was busy studying for an exam. She is happy with her job as a teacher, because she gets pension after retirement. Teachers in private schools receive a bag of money with which they have to work with.

Friday I went with Abu Saleh, the father of Saleh to his grave. It has become a small tomb. I have no pictures, because that his father didn’t want it. Otherwise you bother the peace of the dead.
On the way back I met a lad of sixteen, who I know from celebration on Sunday. He was with his father. His name is Isqada. Apparently his father spends much time on the education of his son, because I have seen them together before. A good example for other fathers.

Slightly less nice I noticed Wednesday. A taxi driver called me to him. He was negotiating with a young German-speaking couple. She wanted to go to the Shepherd Fields and Herodion and tried to haggle. To the Shepherd Fields charged the man NIS 20, a normal price. For Herodion he asked another NIS 100. That was too much for the couple. Eventually it was, I later learned from the driver, NIS 100 for both visits in 3 hours. This is less than 7 per hour including fuel costs.

Yesterday there was a funeral of an old fellow brother, I have experienced here too, 95 years old. He has seen something of the world. He has worked in China, Korea, Burundi and here in the Holy Land.
Hereafter I visited Hajj, who is doing well.

In the wider world it goes badly. Syria is increasingly demolished. The West is trying desperately to blame the Syrian government the use of chemical weapons, where the UN has a different opinion. However a final judgment based on their own research is still pending.

I was shocked by the attack on a church in Tanzania by some men from Saudi Arabia. An American confrere had been there just yet. Spitfires diving deeper and deeper into Africa to show that they do not understand Islam.

The disaster of the collapsed building in Dhaka, Bangladesh shows the price of cheap clothing in the West. Something to think about.

Israelis tried to enter Temple Mount, holy ground for Muslims. For this reason the parliamentarians of Jordan want to kick out the Israeli ambassador from the country. Jordan is in fact responsible for the Al Aqsa Mosque and the surrounding area. So, the problems go on.

I add two attachments: a critical article by Ilan Pappe, a Jewish historian, about the policies of Israel and an article on the green light that President Assad would have given militant Palestinians in Syria to attack Israel.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1 Palestinian militants in Syria: Assad grants green light to attack Israelback to menu attachments

2 When Israeli Denial of Palestinian Existence Becomes Genocidalback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.