414 Pinksteren – Pentecost

Syrian refugees

Syrian refugees

Bethlehem 19 mei 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Er is van de week genoeg gebeurd. Zo speelden er in en rond het gemeentehuis problemen. Er kwam een school uit de buurt met een presentatie. Hierbij werden o.a. gedichten voorgedragen. In één gedicht stond een woord, dat niet door de beugel kon. Het betekende zoveel als dat Bethlehem alleen voor de Moslims is. Het woord werd vervangen, maar niettemin toch voorgedragen.

Bethlehem May 19, 2013
Dear friends,
Peace and all good.

There is enough that happened this the week. There played problems in and around the municipality. There was a school from the neighborhood of Bethlehem with a presentation. There were among others poems. In a poem there was used a bad word. It meant something like that Bethlehem is only for Muslims. The word was replaced, but nevertheless used.

Een tweede incident was, dat een ruit van de auto van de burgemeester werd ingeslagen. De burgemeester is een Christen, behorend tot onze parochie. Ook dit leek een incident, dat de spanning tussen Christenen en Moslims opvoerde. Maar mijn rapper Hajj MC hoorde van een collega journalist, die Christen is, dat de burgemeester zelf niet verstandig opereert en een beeld oproept van iemand, die Christenen bevoordeelt. Dit is het laatste wat we kunnen gebruiken.
Ik had weer een plezierig gesprek met Hajj. Hij vertelde mij, dat hij binnenkort een korte cursus geeft aan de staf van de YMCA, Young Men Christian Association. Het onderwerp is hoe met jeugd om te gaan. Hij heeft daar goede ideeën over.

Van John, mijn musicus, die in een flatgebouw woont, hoorde ik, dat een paar weken geleden ’s avonds om half elf een groep jongelui voorbij kwam, die leuzen tegen Joden en Christenen riepen. Hierdoor groeit er wel onbehagen onder Christenen. En de verhalen over Syrië doen ook geen goed.

Over Syrië leeft hier de overtuiging, dat het Westen de informatie over Syrië verdraait om president Assad weg te krijgen. Dit is een boodschap aan Assad om zich dood te vechten. De zogeheten rebellen dragen zelf bij met bewijs, dat zij onvoorstelbare wreedheden begaan zoals executie van regeringssoldaten.

Als bijlage voeg ik een VN rapport toe over de situatie van vluchtelingen in omringende landen.

Er gebeurde ook leuke dingen. Zo kreeg ik donderdag onverwacht bezoek van vrienden van een vriend van mij met hun zoon. Ik vertelde hen mijn visie op het hele conflict, wijzend op aan de ene kant het eeuwenlang durende antisemitisme in Europa en aan de andere kant de perceptie op uitverkoren volk en beloofde land. Het was voor alledrie een eyeopener, waar zij mee uit de voeten konden.

Dinsdag hadden wij de wekelijkse eucharistieviering in de geboortegrot. Daar was een lange man. Ik kon maar net tot zijn schouders komen. Maar wat mij opviel, was, dat hij zich bescheiden gedroeg.

10. an Ethiopian priest

10. an Ethiopian priest

Ik loop hier tegen een cultureel probleem aan. Een zus en een broer uit hetzelfde gezin vragen mijn hulp bij de financiering van hun master studie. Ik merk, dat het vanzelfsprekend is, dat de zoon voor de oude dag van de ouders zorgt en dat de dochter onder de panne is bij haar man. Wie moet ik dan voorrang verlenen? Kort gezegd staan hier vrouwenemancipatie tegenover oudedagsvoorziening.

Van de week hadden wij regen en zelfs onweer.
Ik volg het afschuwelijke drama van Ruben en Julian. Het is onvoorstelbaar, wat hun vader met hen gedaan heeft. Zij zijn vermoedelijk dood. Het zal me niet verbazen, als hij hen in de Maas heeft gedumpt.

Dit doet wel de vraag rijzen, hoe dit kan gebeuren, dat een vader zijn eigen kinderen vermoordt. Het lijkt mij een complex probleem, waar ik één aspect uit wil lichten. Dit soort drama’s worden vaker door vaders begaan. Is er in de hulpverlening besef en vaardigheid om met mannen zo om te gaan, dat zij niet langer eenlingen zijn, die volledig ontsporen. Vanuit mijn studie weet ik, dat een tijdelijke hechting noodzakelijk is om zo’n ontsporing te voorkomen.

Vrijdag had ik een goed gesprek met Husam, die voor enkele dagen bij zijn ouders in Al Azza kamp is, samen met zijn vrouw Clio uit Frankrijk. Wij spraken over het gebrek aan gezag bij de huidige Palestijnse regering. Hij vertelde mij, dat sommige vrienden van de in januari vermoorde Saleh nadien door Palestijnse politie waren opgepakt, na drie dagen weer vrijgelaten en vervolgens opgepakt door het Israëlische leger. Het is een vorm van samenwerking tussen beide partijen. Ik wil proberen uit te zoeken, wat hiervan klopt.
Ik kreeg van de week een brief, die in Nederland op 12-12-12 was afgestempeld.

Ondertussen wachten wij hier op het nieuws wie de nieuwe custos wordt. Ik had het gisteren verwacht, maar ik moet nog wat geduld hebben.

Als bijlage voeg ik toe: een bericht in de krant over het oppakken van de hoogste Moslim leider in Jerusalem, de mufti, door Israël voor vijf uur met aansluitend een bericht over een film, gemaakt door een Israëlische vrouw, die een beeld schetst van de diensttijd van haar zus in het leger. Een ander bericht gaat over geweld tijdens de herdenking in Papua Indonesië, dat 50 jaar geleden Nederland het bestuur over dit gebied aan de VN overdroeg. Er vielen twee doden.
Een ontnuchterend bericht afgelopen week ging over het gebruik van mensen uit de DDR als proefkonijn door westerse pharmaceutische bedrijven.

Groeten uit Bethlehem, Louis

A second incident was that a window of the car of the mayor was smashed. The mayor is a Christian, belonging to our parish. This also seemed an incident that created more tension between Christians and Muslims. But my Hajj rapper MC heard from a colleague journalist who is Christian, that the mayor herself operates unwisely and evokes an image of someone who favors Christians. This is the last thing we need.
I again had a pleasant conversation with Hajj. He told me that he soon gives a short course for the staff of the YMCA, Young Men Christian Association. The issue is how to deal with youth. He has good ideas about this issue.

John, my musician who lives in an apartment, told me that a few weeks ago in the evening at half past ten a group of teenagers from about 15 passed, who shouted slogans against Jews and Christians. Through this, there is unease among Christians. And the stories about Syria also do no good.

About Syria the people here think that the West distorts the information to enforce President Assad to step down. This is a message to Assad to fight him to death. The so-called rebels themselves produced proof that they commit unimaginable atrocities such as execution of government soldiers.

As attachment I add to a UN report on the situation of refugees in neighboring countries.

But there are also nice things to mention. So I got an unexpected visit Thursday of friends of a friend of mine with their son. I told them my vision of the entire conflict, reflecting on the one hand, the centuries-long anti-Semitism in Europe and on the other hand, the perception of chosen people and Promised Land. It was an eye-opener for all three, which made it for them to understand better what is going on.

Tuesday we had the weekly Eucharist in the Nativity Grotto. There was a tall man. I could just come to his shoulders. But what struck me was that he behaved modestly.

I met here a cultural problem. A sister and a brother from the same family ask me to help them in financing their master studies. I notice that it is obvious that the son is responsible for his parents, when they are older and that the daughter will get her living from her husband. Who should I prioritize? Briefly, it is women emancipation versus pension provision.

This week we had rain and even thunderstorm.

20. flowersI follow the horrific tragedy of Reuben and Julian, two boys, 9 and 7 years old, who were taken by their father, who is divorced from their mother. It is unbelievable, what their father had done with them. They are presumed dead. It will not surprise me if he dumped them in the river Meuse

This does however raise the question how this can happen, that a father kills his own children. It seems a complex problem, which I’ll explain for one aspect. This kind of dramas is more often committed by fathers. Is there a counseling awareness and ability to deal with men so that they no longer are loners who completely derail? From my study I know that a temporary attachment is necessary to prevent such a derailment.

Friday I had a good conversation with Husam, who for several days is with his parents in Al Azza camp, along with his wife Clio from France. We talked about the lack of authority in the current Palestinian government. He told me that some friends of the in January murdered Saleh subsequently had arrested by Palestinian police and three days later released and then arrested by the Israeli army. It is a form of cooperation between the two parties. I want to try to figure out what its true.
I received a letter this week that was stamped in the Netherlands on 12-12-12.

Meanwhile we are waiting on the news who is the new Custos. I had expected it yesterday, but I still have to have some patience.

I read in a newspaper about arrest of the highest Muslim leader in Jerusalem, the Grand Mufti, by Israel for five hours. Another message is about violence during the commemoration in Papua Indonesia that 50 years ago the Netherlands government handed over to the UN for this area. Two people were killed. See attachment.
A sobering message last week was about the use of people from the GDR as a laboratory rabbit by Western pharmaceutical companies.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1 Israël pakt grootmoefti van Jeruzalem opback to menu attachments

2 Syria Trip – Mission Report Finalback to menu attachments

3 JURU RUNDING, Statement of 1 May Shooting_2013back to menu attachments

4 menselijke proefkonijnenback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.