415 Things in miniature are just as important as the big

01. street sellers of vegetables and fruit

Bethlehem 26 mei 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.Ik wil beginnen met een paar kleine voorvallen, die het leven aantrekkelijk maken. Zo was ik dinsdagmorgen bij een vriend van Jack, Youssef geheten. Hij had me al eens uitgenodigd om hem te bezoeken. Hij is een oudere man, getrouwd, maar zonder kinderen en heeft niets om handen. Op een gegeven moment kreeg hij bezoek van een man, die zich voorstelde als Yacoub uit Jerusalem. Hij en Youssef zijn vrienden. Yacoub vertelde, dat hij 75 jaar in Israël woont. Hij is een Jood, die kennelijk in staat is om zonder problemen Palestijns gebied binnen te komen en weer te verlaten. Hij spreekt vloeiend Arabisch. Mensen als hij kunnen een brug slaan tussen Palestijnen en Israëliërs.
Bethlehem May 26, 2013
Dear friends,
Peace and all good.I want to start with a few minor incidents which make life attractive. Tuesday morning I visited a friend of Jack, called Youssef. He had already invited me once to visit him. He is an older man, married but childless, and has nothing to do. Being there he was visited by a man who introduced himself as Yacoub from Jerusalem. He and Youssef are friends. Yacoub told that he lives in Israel for 75 years. He is a Jew, who apparently is able to get in Palestinian territory and to leave again without problems. He speaks fluently Arabic. People like he can bridge the gap between Palestinians and Israelis.

09. V for Victory

09. V for Victory

De dag erop kwam ik een jongere broer van de voormalige kindslaaf Amier tegen. Hij zat op een fiets en was aan het praten met een andere knul. Ik kende hem bij naam, Wisam, en begroette hem als zodanig. Kennelijk voelde hij zich vereerd, dat ik zijn naam ken en vroeg mij nog een keer hem bij name te noemen. Ik denk dat het voor tieners als hij – hij is een jaar of 13 – belangrijk is iemand te zijn door bij naam gekend te worden. Het is een vorm van erkenning als mens. (Voor wie ik liefheb, wil ik heten: uit een gedicht van Neeltje Maria Min.)

Een ander mooi verhaal vertelde Jack mij. In zijn vrije tijd maakt hij waterputten schoon. Er zijn veel putten, zodat de mensen niet afhankelijk zijn van de watervoorziening door de gemeente. Nu zat hij kort geleden zonder een shekel. Hij zou ergens heen gaan om een waterput schoon te maken. Maar hij kon geen vervoer betalen. Toen kwam iemand hem materiaal brengen om putten schoon te maken. Die man gaf hem ook honderd shekel. Probleem opgelost.

Een ander klein verhaal is minder mooi. Ik was vrijdagmiddag bij de familie Al Azza. De jongste zoon, Najoean, vroeg mij, of ik bij het graf van zijn vriend Saleh, die in januari door een Israëlische soldaat was doodgeschoten. geweest was. Ik bevestigde dit. Toen vroeg hij mij, of ik last had gehad met de Palestijnse autoriteit. Hij was namelijk naar het graf van Saleh gegaan om daar voor hem uit de Koran te bidden, maar werd door een Palestijnse soldaat weggestuurd: ¨Bid thuis maar uit de Koran¨ kreeg hij te horen.

Dingen in het klein zijn net zo belangrijk als in het groot. Dit laatste wordt steeds tastbaarder. Ik kreeg afgelopen woensdag een advertentie per email toegestuurd van de Israëlische krant Ha’aretz met de vraag de bevolking in het noorden te steunen onder de kop: ‘War threatens’. Zie bijlage.

warthreat

De situatie in Syrië dreigt volledig uit de hand te lopen. Aan de ene kant lijkt Israël de zogeheten rebellen te steunen, maar aan de andere kant heeft het al laten weten, dat in geval Assad ten val komt, Israël grootschalig zal optreden om te voorkomen dat radicale groepen de nieuwste wapens, die Rusland levert, in handen krijgt en tegen Israël gaat gebruiken. Maar wie iets doordenkt, zal begrijpen, dat Israël geïnteresseerd is in de nieuwe Russische wapens ter voorbereiding van een mogelijke oorlog tegen Iran. Ik heb dan ook helemaal niet het gevoel, dat ik over ruim twee maanden met vakantie kom. Het is voor mij nog ver weg.

Bij de familie Al Azza was ook Wisam met zijn vrouw Abeer, die in verwachting is. Wisam vertelde, dat overal, waar zij komen, Abeer goede raad krijgt van andere vrouwen, zoals het ook tijdens mijn bezoek gebeurde.

Gisteren was ik bij Hajj. Ik had met hem een heel gesprek, o.a. over het verschil tussen Arabische en Europese jongeren. Ik vertelde hem van mijn studie godsdienstsociologie, over het onderdeel orthopedagogiek en mijn eindscriptie over poging tot zelfdoding door tieners; hun zoektocht naar zingeving in hun leven. Het valt mij op, dat hier in de samenleving stap voor stap kinderen en jongeren ingeschakeld worden voor taken binnen de familie. Zo ervaren zij nodig te zijn.

Een aardig incident was, dat een jongere zus van Hajj het verschil niet kende tussen Raheb en Rehabi. In de semitische talen is er praktisch geen verschil, als je allen op de medeklinkers let. Maar Raheb betekent broeder, zoals ik er een ben. Rehabi betekent echter terrorist. Een subtiel verschil.

Een mooi bericht kreeg ik van mijn jongste nicht, die afgelopen Kerstmis met haar ouders, zus en zwager bij mij op bezoek was. Tijdens haar vakantie ontdekte zij, dat een leven zonder Whatsapp aanzienlijk prettiger is en heeft zij die verwijderd. Kennelijk bepaalt Whatsapp zozeer je leven, dat je er niet meer toe komt om zelf je leven in te richten. Bravo Serena!

De uitkomst van het drama met Ruben en Julian is bekend. Zij zijn gevonden en kunnen nu de laatste eer bewezen worden. dit drama heeft zich afgelopen weekend herhaald, toen een Brit zijn twee kinderen in de buurt van Lyon vermoord heeft.

Afgelopen week heeft onze orde een nieuwe minister generaal gekozen als opvolger van de broeder, die daags voor Pinksteren tot bisschop werd gewijd en nu binnen het Vaticaan werkzaam zal zijn als secretaris voor de religieuzen. De nieuwe minister generaal heb ik vorige maand nog ontmoet. Zijn keuze lag voor de hand, omdat hij plaatsvervanger was.

In Nederland hebben we een nieuwe provinciaal, mijn klasgenoot Rob Hoogenboom. Ik ken hem al vanaf de tijd in Katwijk als tiener.

Als bijlage een artikel over Syrië, dat het onvermogen van de VS laat zien, een artikel uit 1899 over Zionisme, dus ver voor de Balfour verklaring uit 1917, die de Joden een national tehuis beloofde, en een artikel over Russische militaire hulp aan Syrië.

Groeten uit Bethlehem, Louis

The next day I met a younger brother of former child slave Ameer. He sat on a bike and was talking to another guy. I knew him by name, Wisam, and greeted him as such. Apparently he felt honored that I know his name and asked me again to call him. By name I think it’s for teenagers like him – he’s about 13 – important to have someone who knows him by name. It is a form of recognition as a human being. (For those I love, I want to be called: from a poem by Neeltje Maria Min.)

08. a nice picture

08. a nice picture

Another nice story Jack told me. In his free time he cleans wells clean. There are many wells, so that people do not depend on the water supplied by the municipality. Now he was recently without one shekel. He would go somewhere to clean a well. But he could not pay transportation. Then someone came to bring him material to clean wells. That man also gave him one hundred shekels. Problem solved.

Another little story is less beautiful. I was Friday afternoon at the family Al Azza. The youngest son, Najouan, asked me if I had visited the tomb of his friend Saleh, who in January was killed by an Israeli soldier. I confirmed this. Then he asked me if I had had problems with the Palestinian Authority. Once he had gone to the tomb of Saleh to pray there from the Koran for him, but he was turned away by a Palestinian soldier: ¨pray at home from the Koran¨ he was told.

Things in miniature are just as important as the big. The latter is becoming increasingly more tangible. I received last Wednesday an ad by email sent from the Israeli newspaper Ha’aretz with the demand to support the people in the north under the head of ‘Threatens War’. See Attachment.

The situation in Syria threatens to run completely out of control. On the one hand, Israel seems to support the so-called rebels, but on the other hand it has already let you know, that if Assad is overthrown, Israel will act to prevent radical groups get the latest weapons, which Russia supplies, in their hands to use them against Israel. But who thinks further, will understand that Israel is interested in the new Russian weapons in preparation for a possible war against Iran.
I therefore do not feel that I come across more than two months on holiday. For me it is still far away.

At the home of the family Al Azza there was also Wisam Al Azza with his wife Abeer, who is pregnant. Wisam told me that wherever they come, Abeer get good advice from other women, as it happened during my visit.

Yesterday I was at Hajj. I had a whole conversation with him, including the difference between Arab and European youth. I told him of my study sociology of religion, on the part remedial education and my thesis about attempt to commit suicide by teenagers; their search for meaning in their life. It strikes me that here in the society gradually teens enabled for tasks within the family. So they experienced that they are needed.

A nice incident was that a younger sister of Hajj did not know the difference between Raheb and Rehabi. In the Semitic languages ​​there is practically no difference, if you watch only at the consonants. But Raheb means brother, as I am one. However rehabi means terrorist. A subtle difference.

A beautiful message I received from my youngest niece, who last Christmas was to visit me with her parents, sister and brother-in-law. While on vacation, she discovered that a life without Whatsapp is significantly more pleasant and she removed it. Apparently Whatsapp determines your life so much that you no longer manage your life by yourself. Bravo Serena!

The outcome of the drama with Ruben and Julian is known. They have been found and are now contributed their last respects. This drama has repeated last weekend when a Briton killed his two children near Lyon.

Minister General Micael Perry

Minister General Micael Perry

Last week our order has chosen a new Minister General as successor to the friar, who the day before Pentecost was ordained as bishop and now works as Secretary for the religious within the Vatican. The new Minister General, I have met him last month. His choice was obvious, because he was already deputy Minister General.

In the Netherlands we have a new provincial, my classmate Rob Hoogenboom. I’ve known him from the time in Katwijk as a teenager.

I attach an article about Syria, that shows the inability of the U.S., an article from 1899 about Zionism, so far ahead of the Balfour Declaration of 1917, which promised the Jews a national home, and an article about Russian military aid to Syria.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1 the inability of the U.S.back to menu attachments

2 Zionism, so far ahead of the Balfour Declarationback to menu attachments

3 Russian military aid to Syriaback to menu attachments

4 War threatback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.