416 daughters have to have also the opportunity to earn their own bread

22. young women

young women

Bethlehem 2 juni 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met iets opmerkelijks. Ik was woensdag bij Mike van de souvenirwinkel, toen er een jongeman langskwam, die Mike kende. Hij vertelde een bijzonder verhaal. Hij had een afspraak in ons Casa Nova hotel met iemand met een mengeling van wortels van zijn voorouders: Joods Irakees, oorpronkelijk Amerikaans, wat wil zeggen Indiaans bloed en Schots-protestants. Hij heeft zich bekeerd tot de Soefi Islam.

Bethlehem June 2, 2013
Dear people,
Peace and all good.

I want to start with something remarkable. I was Wednesday at Mike from the souvenir shop, when a young man came along who knew Mike. He told a special story. He had an appointment at our Casa Nova hotel with someone with a mix of roots of his ancestors: Jewish Iraqi, originally American, which means Indian blood, and Scottish Protestants. He has converted to Sufi Islam.

Toen ik vertelde, dat ik een franciscaan ben, vertelde, hij, dat in de Soefi Islam de mensen Franciscus hoog hebben. Zij kennen hem als de Arme, il Poverello.

Maandag bezocht ik een leraar Engels, wiens oudste dochter en oudste zoon in Taiwan studeren. We kwamen te spreken over Arabische gewoontes, zoals dat de zonen een oudedagsvoorziening voor de ouders zijn en de dochters op hun man moeten kunnen rekenen. Hij vertelde, dat er een verandering aan het plaatsvinden is. Hij wees op de mogelijkheid, dat een dochter trouwt, kinderen krijgt en dan weduwe wordt. Wie zorgt er dan voor het achterblijvend gezin? Daarom moeten ook dochters de kans krijgen te studeren zover als mogelijk om hun eigen brood te kunnen verdienen. En inderdaad voor zover ik weet zijn jonge vrouwen in de meerderheid op de universiteit van Bethlehem.

Er is meer aan het schuiven. Ik ben de wekelijkse columns van Joris Luyendijk aan het lezen. Het is boeiende stof over de binnenkant van van het financiële centrum van Londen. Het vertelt onder meer van een jonge Aziatische vrouw, die kennelijk een Moslima is. Zij ondersteunt haar ouders, want in haar cultuur niet de gewoonte was. Voorts draagt zij een hoofddoek om het besef vast te houden, dat er ook andere waarden en normen zijn dan de bank. Dat is maar goed ook. Liegen is een onderdeel van de dagelijkse praktijk in die wereld. Sommigen hebben geen benul van ethiek. Anderen missen sociale vaardigheid. Ik vind zijn wekelijkse columns in het NRC boeiende lectuur.

Nu het toch over geld gaat: Nederland moet weer bezuinigen door lastenverzwaring. Nu heb ik vorige week gelezen, dat jaarlijks in Europa 1 biljoen Euro aan belastingen ontweken wordt door grote bedrijven. Het is een legale weg, die bewandeld wordt. Het meeste geld gaat, denk ik naar mensen, die het niet nodig hebben. Dit bevestigt mijn stelling: water stroomt omlaag en geld omhoog.
Maar dit geld zou alle bezuinigingen, die mensen werkloos maken, overbodig maken, nog afgezien van voorkomen dat mensen hun schulden niet meer kunnen betalen. Ook hier komt ethiek om de hoek kijken.

Hier rijst de vraag of we wel een democratie kennen. Democratie komt van twee Griekse woorden: dèmos, volk, en kratein besturen, regeren. Om te kunnen regeren, heb je wel geld nodig, maar dat is in handen van weinigen, niet van het volk. Die weinigen bepalen uiteindelijk, wat er gebeurt, niet het volk.

Iets leuks gebeurde vrijdag. Ter afsluiting van de meimaand, Mariamaand was er een processie van de kerk naar de Catholic Action, een kleine kilometer verder aan de andere kant van de oude stad.

16. Mary procession

16. Mary procession

Ik liep ook mee. Toen ik terugliep hoorde ik ineens mijn naam noemen. Het bleek van een meisje van een jaar of 11 te zijn, die ik al jaren ken. Als klein kind vond ze het heerlijk rond te zwaaien. Maar dat mag niet meer van haar familie. Gewoonlijk, als ik door de stad lopend haar tegenkom, reageert ze niet, want dat is verboden. Maar in zo’n onbewaakt ogenblik reageert ze wel. Ik moet hier wel voorzichtig mee zijn, anders krijgt zij er problemen mee.

Gisteren was ik op bezoek bij een gepensioneerde leraar Engels, die bezoek op prijs stelt. Vervolgens bij een man, die voor de VN werkt en een leuk gezin heeft. hij vertelde mij aardige verhalen, die niet zo best voor de Palestijnse Autoriteit uitpakten. Een anekdote is de volgende: eens was een Palestijnse delegatie in Washington om met minister van buitenlandse zaken Shultz. Op een gegeven moment kwam hij binnen. Hij zei: ¨Ik heb geen tijd. Hier is een cheque.¨ En weg was hij. De delegatie hing een mooi verhaal op over het – virtuele – gesprek en stak het geld in eigen zak.

Hierna bezocht ik Hajj. Die vertelde mij, dat vrijdagavond een jongen van 14 jaar was neergeschoten door een groep kolonisten. Ik heb hier bij Ma’an nieuws geen bevestiging van gevonden, wel dat er in Al Khadr, ten zuiden van Bethlehem een jongen van 11 jaar in zijn gezicht geraakt is door een plastic kogel bij een demonstratie tegen kolonisten en soldaten. Hajj is deze maand een druk bezette man.

Bij Deheisha kamp waren er weer demonstraties tegen de hoge kosten van levensonderhoud.

Wat Nederland betreft hebben we een afschuwelijke meimaand achter de rug met twee dubbele moorden, die schokkend waren. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de moorden op Ingrid Visser en Lodewijk Severein een wraak is, omdat de Spanjaard wat wilde met Ingrid Visser, maar door de relatie van Ingrid Visser met Lodewijk Severein zich gedwarsboomd zag. Dit is voor mij een verklaring voor hun gruwelijke dood: doodgeslagen.

De familie van Mohanad is een etage hoger aan het verhuizen. In oktober trouwt de oudste zoon en neemt de huidige woning over.

Het drama Fyra loopt ten einde. Het was een onvoorstelbaar geklungel. Ik stuur een Belgische cartoon hierover mee. Verder hecht ik twee bijlagen toe. Een gaat over winst voor Israël bij het huidige conflict in Syrië en een over een mogelijk scenario aan het eind van het jaar van een oorlog tegen Iran.

Groeten uit een vandaag heet Bethlehem, Louis

When I told that I am a Franciscan, he told me that in the Sufi Islam the people like Francis very much. They know him as the Poor, il Poverello.

Monday I visited an English teacher, whose eldest daughter and eldest son studying in Taiwan. We came to talk about Arab customs, such as the sons are responsible for their parents, when they are aged, and daughters should count on their husband. He told me that there is a change going on. He pointed to the possibility that a daughter marries, gets children and then becomes widow. Who takes over the care for the wife and children? Therefore daughters have to have also the opportunity to study as far as possible to earn their own bread. And indeed, as far as I know, young women are the majority at the University of Bethlehem.

There is more shifting. I am reading the weekly columns of Joris Luyendijk, a Dutch journalist. He writes for The Guardian. It is fascinating material about the inside of the financial center of London. It tells include a young Asian woman, who apparently is a Muslim. She supports her parents, which is not the habit in her culture. Furthermore, she wears a headscarf to hold on awareness that there are other values ​​than the bank. That’s a good thing. Lying is a part of daily practice in that world. Some have no sense of ethics. Others lack social skills. I find his weekly columns in the Dutch newspaper NRC fascinating reading.

Now surely it is about money: Netherlands should cut back by more taxes. Now I read last week that one trillion Euros in taxes avoided each year in Europe by large companies. It is a legal way, which is explored. Most of the money goes, I think for people who do not need it. This confirms my thesis: water flows down and money up.
But this money make cuts that make people unemployed, superfluous, beside it prevents that people no longer can pay their debts. Again, ethics comes into play.

This raises the question whether we have a democracy. Democracy comes from two Greek words: demos, people, and kratein control, govern. To govern, you do need money, but that is in the hands of the few, not the people. Few who ultimately determine what happens, not the people.

Something nice happened on Friday. Concluding the month of May, of Mary, there was procession from the church to the Catholic Action, a mile further on the other side of the old town. I walked with it. As I returned I heard called my name. It was a girl of 11 years old who I have known for years. As a little child she liked very much to swing around. But nowadays that should her family not allow. Usually, when I meet her walking through the city, she does not respond, because that is prohibited. But in some unguarded moment she responds. I have to be careful here, otherwise she will have problems with it.

Yesterday I was visiting a retired English teacher, who appreciates my visit. Then I went to a man who works for the UN and has a nice family. He told me nice stories, not so good advertisement for the Palestinian Authority. An anecdote is the following: once a Palestinian delegation was in Washington with Secretary of State Shultz. At one point he came inside. He said: ¨I do not have time. Here’s a cheque.¨ And he was gone. The delegation told a nice story about the – virtual – call and put the money in their pockets.

Hereafter I visited Hajj. He told me that Friday night a boy aged 14 was shot down by a group of settlers. I have looked to Ma’an news, but didn’t find confirmation about this incident, but instead south of Bethlehem a boy of 11 years has been hit in his face by a plastic bullet at a demonstration against settlers and soldiers in Al Khadr. Hajj is this month very busy.

In Deheisha camp there were again demonstrations against the high cost of living.

As regards the Netherlands we have a horrible month of May behind us with two double murders, which were shocking. I cannot help feeling that the murders of Ingrid Visser and Lodewijk Severein, well known in the world of volleyball, was a vengeance, because the Spanish man from Murcia wanted some affair Ingrid Visser, but saw thwarted by the relationship of Ingrid Visser with Lodewijk Severein. This is for me an explanation for their gruesome death: beaten to death.

The family of Mohanad is moving one floor up. In October marries the eldest son and takes the current home.

I attach two attachments. One is about profit for Israel in the current conflict in Syria and a possible scenario at the end of this year of a war against Iran.

Greetings from a today hot Bethlehem, Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1 Fyraback to menu attachments

2 winst voor Israël bij het huidige conflict in Syriëback to menu attachments

3 a possible scenario at the end of this year of a war against Iranback to menu attachments

4 Actiefoto in de buurt van Al Khadr.docback to menu attachments

5 two pictures to disturb.docback to menu attachments

6back to menu attachments

7back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.