417 Mad people – who is crazy?

Mad

Mad

Bethlehem 9 juni 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Het leven heeft soms onverwachte verrassingen in petto. Ik was afgelopen donderdag bij Sana op bezoek, maar zij moest onverwacht weg. De reden was, dat haar jongste broer, Louay, die ik al jaren ken, door buren in elkaar was geslagen en naar het ziekenhuis moest.

Bethlehem June 9, 2013
Dear people,
Peace and all good.

Life sometimes has unexpected surprises. I visited Sara last Thursday, but she had to leave unexpectedly. The reason was that her youngest brother, Louay, who I have known for years, by neighbors was beaten by neighbors and had to be hospitalized.

De vechtpartij met buren moest echter opgelost worden, wat betekent, dat de mannen van beide kanten bij elkaar moesten komen om tot een oplossing te komen. Sana zei, dat er betaald moest worden, wat tegenwoordig gebruikelijk onder de Palestijnen is, als er geweld plaatsvindt. Zij ging naar haar zus Raida.

Gisteren ging ik naar Louay, die weer uit het ziekenhuis was ontslagen en weer aan het werk was gegaan voor 3 uur. Hij had een blauw oog, maar zag er verder goed uit. Ik raakte met hem meteen in gesprek over de mogelijkheid tot vrede tussen Palestina en Israël. Dit houdt hem kennelijk bezig.
Het viel me op hoeveel aandacht zijn familie aan zijn situatie besteedt: zijn zus Raida was er al met haar oudste zoon en twee dochters en Nouran, de dochter van Sana.
Terwijl ik binnen zat met de broer van Louay, Bajat, hoorde ik voordracht uit de Koran. Ik merkte dit op en Bajat zei mij, dat dit hem rust gaf en ontspande. Er zijn TV kanalen, die voortdurend de Koran uitzenden.
Om de zinnen wat te verzetten, ging Louay met een nicht, Mai en haar vriendin naar het internationaal centrum van de Lutherse kerk in het hart van Bethlehem, naar een theaterstuk, dat een satire op de politiek is: de president had besloten om mensen om hem heen gek te laten verklaren.

25. folder of the theater

25. folder of the theater

Iets heel anders: President Abbas heeft Kerry een ultimatum gesteld: hij moet binnen twee weken met een plan komen, waarmee de onderhandelingen met Israël weer vlot getrokken kunnen worden. Ik heb er weinig vertrouwen in, maar we zullen wel zien. Het laat wel iets zien, dat de VS minder macht heeft dan voorheen.

Maandag was ik bij Amr Owaineh om met hem te praten over zijn toekomstplannen. Helaas moest ik constateren, dat hij, naar ik inschat, te laat is om nog voldoende fondsen te werven om een jaar masters in Engeland te doen.

Dinsdag ging ik naar de familie van Mohanad. Zij zijn naar een etage hoger verhuisd. Dan kan de oude woning gereed gemaakt worden voor de oudste zoon, Mustapha, die in september gaat trouwen. Zijn oudste zus volgt spoedig hierna. Zij trouwt met een man uit Nahhaleen, dat omgeven is door vijf nederzettingen en buitenposten. Vanaf Tent of Nations kijk je op Nahhaleen neer.
Ik vind, dat de woning boven smaakvol eruit ziet. Maar ik merk ook, dat er minder privacy is dan beneden.

Eerder op de dag was ik in het nieuwe bankgebouw van de Bank of Palestine. Het heeft wat geld gekost. Toen ik binnen zat, kwam een vrouw met haar zoontje binnen, die ik van Al Doha ken. De jongen keek stomverbaasd naar mij. Toen zijn moeder hem stimuleerde en zei, dat hij mij kende, kwam ineens een stralende lach over zijn gezicht.

Ik kwam van de week ook een jongeman tegen, die ik al meer dan tien jaar ken. hij heeft in een Israëlische gevangenis gezeten vanwege het gooien met stenen. Hij moet daar tot op het bot vernederd zijn geweest, want toen hij vrij kwam, liep hij als een zombie rond.
Als ik hem tegen kom, groet ik hem. Dit keer kwam er een glimlach tevoorschijn, wat mij deugd deed. Er komt weer iets menselijks naar boven.

Afgelopen zondag was het heet. Het werd 36 graden. ’s Avonds om 9 uur was het nog 30 graden. Hierna koelde het af tot 28 graden, de hele nacht door en de hele ochtend. Na 2 uur ’s middags ging het kwik langzaam verder omlaag. Een ongewone ervaring.

Ik volg het theaterstuk Fyra. Het is goed dat er een parlementaire enquête komt. Ik heb wel een paar vraagjes: Hoe kon de trein door alle keuringen heen komen? Hoe kon de levering jaren vertraging oplopen zonder boete? Welk idee bestaat er over de tucht van de vrije markt, als mensen, die beslisten over de aanschaf, geen benul hebben van wat zij kochten? Betekent de tucht van de markt, dat de verkopers heel welwillende lieden zijn, die je zo goed mogelijk van dienst willen zijn?

Vanmorgen vertelde mijn Jordaanse medebroeder Ibrahim mij, dat er groeiende problemen in Jordanië zij door jongemannen uit Noord Afrika, die in Syrië tegen Assad willen vechten. Zij worden door de Jordaanse autoriteiten niet doorgelaten, als zij geen visum voor Syrië hebben. Zij blijven dan in Jordanië hangen en maken problemen met Jordaanse jongeren.

De tragische dood van de twee kinderen Ruben en Julian maakt mij duidelijk, hoezeer bij een vechtscheiding ook hulp aan de ouders verleend moet worden.

Ik voeg bij deze brief een verslag van de Ierse vrouw Mairead Maguire, die in 1976 samen met Betty Williams de Nobelprijs voor de vrede ontving voor hun werk voor vrede in Noord Ierland. Het verslag behelst een rondreis door Libanon en Syrië in de afgelopen maand mei met nog 16 mensen. Ik beschouw het als een onafhankelijk onderzoek, dat de moeite waard is om een scherper beeld van de situatie in Syrië te krijgen.

Het tweede aanhangsel handelt over hoe Israël probeert het mensen van buitenaf moeilijk te maken om de West Bank te bezoeken.

Een leuke link is de volgende over een flexibele man, die ik van mijn Vietnamese medebroeder Tad kreeg:

The fight with neighbors needed to be resolved, however, which means that the men of both sides has to meet each other to find a solution. Sana said that had to be paid what is now common among the Palestinians, if violence occurs. She went to her sister Raida.

Yesterday I went to Louay, who was discharged from the hospital again and was gone for 3 hours for his job. Returned from his work I saw that he had a blue eye, but looked beyond well. Soon he started to talk about the possibility of peace between Palestine and Israel. This apparently keeps him busy.
I saw how much attention his family paid to his situation: his sister Raida was already there with her eldest son and two daughters and Nouran, the daughter of Sana.
When I sat inside with the brother of Louay, Bajat, I heard the performance from the Koran. I noticed this and Bajat told me that this gave him rest and relaxed. There are TV channels, continuously broadcasting the Koran.

23. mad people

23. mad people

To relax somewhat, Louay went with a cousin, Mai and her friend to the international center of the Lutheran church in the heart of Bethlehem, to a play, a satire on the political: the president had decided to declare people around him to be crazy. I went along and was able to enjoy it, though it was in Arabic. For Mai it was a distraction, because she starts for her high school graduation next Saturday.

Something completely different: President Abbas has put Kerry an ultimatum: he must come up with a plan within two weeks, with which negotiations with Israel can be restarted. I have little confidence in, but we’ll see. It shows something that the U.S. has less power than before.

Monday I was at Amr Owaineh to talk about his future with him. Unfortunately I had to conclude that he, I estimate, is too late to recruit sufficient funds to do his masters to do in England in one year.

Tuesday I went to the family of Mohanad. They are moved to a higher floor. Then the old house can made ready for the eldest son, Mustapha, who is getting married in September. His oldest sister follows soon after. She marries a man from Nahhaleen, surrounded by five settlements and outposts. From Tent of Nations you can look down on Nahhaleen
I find that the property above tasteful looking. But I also notice that there is less privacy than downstairs.

Earlier in the day I was in the new bank building of the Bank of Palestine. It took some money. When I sat inside, a woman came with her son inside, who I know of Al Doha. The boy looked at me dumbfounded. When his mother encouraged him and said that he knew me, suddenly came a bright smile on his face.

It happened this week that I met a young man who I have known for over ten years. He was in an Israeli jail for throwing stones. He must have been humiliated to the bone because when he was released, he walked around like a zombie.
When I meet him, I greet him. This time a smile appeared which made me sound. There is something human back up.

Last Sunday was hot. It was 36 degrees. Evening at 9pm it was still 30 degrees. Then it cooled down to 28 degrees, all night and all morning. After 2 pm the mercury went slowly down. An unusual experience.

I follow the play Fyra, the failed high speed train between Amsterdam and Brussels.

fyra disaster

fyra disaster

It is good that a parliamentary inquiry is coming up. I do have a few questions: How did the train come through all the tests enough? How could the delivery of the trains delayed for years without penalty? What idea is about the discipline of the free market, as people who decided on the purchase, have no idea of ​​what they bought? Does the discipline of the market mean that the sellers are very benevolent people who like to give you the best possible service?

This morning told my fellow Jordanian friar Ibrahim me that there are growing problems in Jordan by young men from North Africa, who wish to fight against Assad in Syria. They are not transmitted by the Jordanian authorities, if they have no visa for Syria. They remain stuck in Jordan and create problems with Jordanian youth.

The tragic death of two children Reuben and Julian makes clear to me how important it is that also is provided assistance in a messy divorce to the parents
I attach to this letter a report from the Irish woman Mairead Maguire, who in 1976 along with Betty Williams received the Nobel Peace Prize for their work for peace in Northern Ireland. The report includes a tour of Lebanon and Syria in the past month of May with 16 people. I consider it an independent investigation that is worth to get a clearer picture of the situation in Syria

The second attachment is about how Israel is trying to make hard for people from outside to visit the West Bank

A funny link is:

*
*
Ik kom op 2 augustus op vakantie in Nederland tot 15 september. Ik hoor wel, wie mij op bezoek wil hebben.Groeten uit Bethlehem, Louis
*
*
I got it from my Vietnamese fellow friar Tad.
From August 2 unto September 15 I am in Europe for holidays.Greetings from Bethlehem, Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1. Mairead Maguire to investigate reality in Syria during last month May.


back to menu attachments

2. hoe Israël probeert het mensen van buitenaf moeilijk te maken om de West Bank te bezoeken.back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.