418 dream of Peter that he had to engage with non-Jews

10. a Russian girl

10. a Russian girl

Bethlehem 16 juni 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Zoals ik de vorige week eindigde met cultuur, begon ik de week ermee. Afgelopen zondagmiddag was er in Al Doha een cultureel jeugdfestival met aan het begin een optreden van een groep jongeren en kinderen uit Rusland en het festival eindigde met een optreden van mijn rapper Hajj. Vlak voor hem trad een jonge blinde vrouw op, die ik van mijn tijd met mijn jongerencentrum kende.

Bethlehem June 16, 2013
Dear people,
Peace and all good.

Like I finished last week with culture, I started with it the week. Last Sunday there was a cultural youth festival in Al Doha. At the beginning there were performances by a group of young people and children from Russia and the festival ended with a performance by my rapper Hajj MC. Just before he gave it, a young blind woman, who I knew from my time at my youth center, gave a performance with songs.

14. the blind singer

14. the blind singer

15. Hajj MC

15. Hajj MC

Mohammed Owaineh, een andere jonge vriend, zat in de organistie.
Van Hajj hoorde ik, dat hij een cursus aan de staf van de YMCA (Young Man Christian Association) heeft gegeven over hoe om te gaan met kinderen. En dan te bedenken, dat hij pas 21 is en de staf tussen 25 en 30. Het laat wel zien, hoe volwassen hij is en veel in zijn mars heeft. Hij is ook in staat wat van belang is, op papier te zetten. Dit is onder Arabieren een groot probleem. Zij kunnen geweldig praten, maar als je hen vraagt op papier te zetten, wat zij gezegd hebben, geven zij niet thuis. Waar de schoen wringt, is dat wat op papier staat, daar kun je op aangevallen worden.
Hierna bezocht ik nog Jack, die ik de dag ervoor ook al ontmoet had tijdens het theaterstuk. Hij had zich uitstekend vermaakt met het politieke stuk.

Maandag was een dag Jerusalem. Na mijn vliegticket opgehaald te hebben ging ik naar het cenakel, de plaats waar Jesus zijn laatste avondmaal had met zijn leerlingen. Een Amerikaanse medebroeder, die 10 jaar ouder is en daar als koster werkt, had mij uitgenodigd om hem daar eens te bezoeken. Het is een klein klooster net buiten de muren van de oude stad. Er wordt nog volop gewerkt aan renovatie van het klooster.

In de middag ging ik eerst naar mijn vriendin Hadassah, waar we bijpraatten. Haar woning is verlevendigd door een nest met jonge vogels, dat er gebouwd is tussen een raam en een scherm. Het is wel heel bijzonder om een stukje natuur zo dicht bij huis te krijgen. Zij heeft wel een paar katten, maar dat is geen probleem.

Tegen de avond gingen we naar de maandelijkse bijeenkomst van de IEA. Het onderwerp was dit keer dromen in de drie tradities. Mijn bijdrage ging over de droom van Petrus, dat hij zich ook moest inlaten met niet-Joden. Nu is het aardige, dat Jesus al die boodschap had gekregen van de Syro-Fenicische vrouw. Ik heb het uitgelegd als een probleem van twee culturen, die met elkaar botsten: de Joodse cultuur, waarin deze wereld heel concrete betekenis heeft, en de Griekse, waarin deze wereld niet de werkelijke wereld is. Hoe kun je de voltooing van de Torah, de Joodse wet in die wereld verkondigen?

Dinsdag bezocht ik het familiehuis van Raida, waar Yihja woont. Raida kwam er ook op bezoek. Zij vroeg mij hulp, want zij kan geen kinderen krijgen . Zij moet hierom geopereerd worden, zodat zij zwanger kan worden.

Vervolgens ging ik naar de familie van Mohanad, die nu in een smaakvol ingerichte woning boven woont. Ook daar kreeg ik een verzoek tot ondersteuning. De oudste dochter krijgt over 10 dagen haar graduering op de universiteit. Zij wil graag verder studeren en heeft al de belofte gekregen een baan te krijgen, als zij haar masters haalt. Zij is goed in Arabisch, haar vak.

John van de souvenirwinkel heeft het niet gemakkelijk. Een paar jaar geleden heeft een buurman zijn pols gebroken. Daar is een rechtszaak van gekomen. De dader kreeg 3 maanden gevangenisstraf, maar buiten John om is de straf afgekocht met 470 shekel ofwel nog geen 100 euro. Het contact met de buren is over.

Donderdag was het feest van de patroon van de custodie: Antonius van Padua, die overigens in Portugal geboren is. Als gewoonlijk ging ik naar de viering in ons moederklooster in Jerusalem. Net als maandag viel het mij op, dat de bussen, die kolonisten van de nederzettingen naar Jerusalem rond negen uur geheel leeg terugrijden. Kennelijk zijn er geen mensen, die vanuit Jerusalem naar een nederzetting gaan.

Na de viering trof ik een Syrische medebroeder, die een paar jaar hier in de parochie gewerkt heeft. Ik vroeg hem hoe het met zijn familie was. Dat ging gelukkig goed om vervolgens over de situatie te praten. Voor het geweld uitbrak leefden de mensen van de verschillende groep in vrede met elkaar. Maar nu wordt de bevolking aangevallen door terroristen, die de steun krijgen van de VS, Engeland en Frankrijk. Vanmorgen hoorde ik, dat Egypte de banden verbroken heeft.

Ik trof bij de maaltijd een Kroatische medebroeder, die ernstig ziek was, maar nu gelukkig genezen is en weer terug is in het Heilige Land.

De terugkeer naar huis ging merkwaardig. De bus, waarin ik zat, ging eerst richting Ramallah om vervolgen met een boog terug te gaan langs de hoofdcheckpoint van Bethlehem en vervolgens naar de tunnelweg checkpoint bij Beit Jala. Daar was nog en vluchtige controle door het Israëlische leger. Een raar gedoe.

28. a Palestinian boy in the bus

28. a Palestinian boy in the bus

’s Middags werd in onze kerk begonnen met werkzaamheden voor de verbouwing van de kerk, al was er vrijdagmiddag er nog een priesterwijding van een Palestijn uit Beit Sahour.

Vrijdag was er een feestelijk opening van de derde verdieping van onze buren, een centrum voor merendeels dubbel gehandicapte kinderen, geleid door zusters.

Gisteren was ik op het AEI, waar ik hoorde dat de man die de boekhouding bijhoudt, Elias, aan het wachten was op de komst van een jonge Duitse vrijwilligster. Voor mij was het wel duidelijk, dat zij op het vliegveld flink ondervraagt zou worden. zo geschiedde het ook: zij werd twee uur ondervraagd door de veiligheidsdienst op het vliegveld. Jonge vrouwen zijn een doelwit .

Ondertussen weten wij nog steeds niet wie de nieuwe custos zal zijn, terwijl over twee weken het driejaarlijks kapittel begint. Voor die tijd zou bekend moeten zijn, wie de nieuwe custos is. Wie weet wat er op de achtergrond speelt.
Wat een rol zou kunnen spelen, is wat van de week – opnieuw – naar boven kwam: het bestaan van een machtige lobbygroep gecombineerd met corruptie in het Vaticaan. Het laat wederom zien, dat macht bederft.

Groeten uit Bethlehem, Louis

Mohammed Owaineh, another young friend, was a member of the organization.
From Hajj I heard that he gave a course to the staff of the YMCA (Young Men Christian Association) about how to deal with children. And to think that he is just 21 and the staff are between 25 and 30. It shows how mature he is and how much he has to offer. He is also capable to put down on paper about what is of interest. This is a big problem among Arabs. They can talk great, but if you ask them to put on paper what they have said, they can’t manage this. What the problem is is that what is on paper, you can be attacked.
Hereafter I have visited Jack. I had seen him already the day before during the play. He had enjoyed him with the political play.

Monday was a day for Jerusalem. After having picked up my ticket I went to the Cenacolo, the place where Jesus had his last supper with his disciples.

21. in the church of cenacolo

21. in the church of cenacolo

An American confrere, who is 10 years older and works there as sacristan, had invited me over there to visit him. It is a small monastery just outside the walls of the old city. There is still work to renovate the monastery.

In the afternoon I went first to my friend Hadassah, where we talked. Her house is enlivened by a nest with young birds that is built between a window and a screen.

26. nest with young birds

26. nest with young birds

It is very special to get a piece of nature so close at home. She does have a few cats, but that’s no problem.

In the evening we went to the monthly meeting of the IEA. The subject this time was dreams in the three traditions. My contribution was about the dream of Peter that he had to engage with non-Jews. The nice thing is nice that Jesus had already gotten that message from the Syro-Phoenician woman. I explained it as a problem of two cultures, which collided: the Jewish culture in which this world has very specific meaning, and Greek, which see this world as not the real world. How can you proclaim the fulfillment of the Torah, the Jewish law in that world?

Tuesday I visited the family of Raida, where Yihya lives. Raida also came to visit. She asked me for help, because she can’t get children. She has to be operated for this reason, so that she may become pregnant.

Then I went to the family of Mohanad, who now lives upstairs in a tastefully decorated home. There, too, I got a request for support. The oldest daughter is about 10 days away from her graduation at the University. She would like to study further and has already been promised to get, as she gets her masters, a job. She is good in Arabic, her subject.

John of the gift shop did not have it easily. A few years ago a neighbor broke his wrist. There was a case for the court. The perpetrator got three months in prison, but outside of John to the punishment commuted into 470 shekel, less than 100 euro. There is no more contact with the neighbors.

Thursday was the feast of the patron of Custody: Anthony of Padua, who incidentally was born in Portugal. As usual, I went to the celebration in our mother monastery in Jerusalem. Like Monday it struck me that the buses, which bring settlers from the settlements to Jerusalem around nine o’clock return completely empty. Apparently there are no people from Jerusalem who go to a settlement.

After the celebration I met a Syrian fellow friar, who has worked here in the parish a few years. I asked him how it was with his family. They went well and then he talked about the situation. Before the violence erupted, the people of the various group lived together in peace. But now the population is attacked by terrorists, who are supported by the U.S., Britain and France. This morning I heard that Egypt has broken the bands with Syria.

I found at the meal a Croatian fellow friar, who was seriously ill, but now happily healed and is back in the Holy Land.

The return home was remarkable. The bus, in which I was, went first towards Ramallah to continue with a bow to go along the main checkpoint in Bethlehem and then back to the tunnel road checkpoint in Beit Jala. There was still volatile and control by the Israeli army. A weird thing.

In the afternoon, in our church started work on the renovation of the church, though there was still a Friday afternoon ordination of a Palestinian from Beit Sahour.

Friday there was a festive opening of the third floor of our neighbors, a center for disabled children, mostly double, led by sisters.

33. a sister with a boy

33. a sister with a boy

Yesterday I was at AEI, where I heard that the man who is bookkeeper, Elias, was waiting for the arrival of a young German volunteer. For me it was obvious that the woman is interrogated at the airport. So it happened: she was questioned for two hours by the security at the airport. Young women are a target for this.

Meanwhile, we still do not know who the new Custos will be about two weeks, when the triennial chapter begins. Before that should be known, who will be the new Custos. Who knows what is going on at the background.
What could play a role, what of the week – again – came up: the existence of a powerful lobby group combined with corruption in the Vatican. It shows once again that power corrupts.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.