420 fra Francois M. OURAD *Banyas (Lattakia) Siria 19 marzo 1964 †Ghassanieh 23 giugno 2013

 fra Francois M OURAD

† fra Francois M
OURAD

Bethlehem 30 juni 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Afgelopen vrijdag aan het begin van de middagtafel kwam het bericht binnen, dat de huidige custos voor nog eens drie jaar als custos benoemd is. Of hij er blij mee is, betwijfel ik. Na 9 jaar custos zijn kan ik me voorstellen, dat het genoeg is. Zijn taak is veelomvattend: relaties met kerkelijke autoriteiten, met Israëlische en Palestijnse autoriteiten, met Oosterse Kerken. De communiteiten zijn verspreid over de wereld: niet alleen in Israël en Palestina, maar ook in Libanon, Syrië, Jordanië, Griekenland, Italië, VS en Argentinië, Egypte. Broeders uit onder meer Irak. Ga er maar aan staan

Bethlehem June 30, 2013
Dear friends
Peace and all Good.

Last Friday at the beginning of the lunch the message came in, that the current custodian is appointed for a further three years as Custos. Whether he is happy with it, I doubt it. After nine years of being Custos I can imagine, it’s enough. His job is extensive: relationships with Church authorities, with Israeli and Palestinian authorities, with Eastern Churches. The communities are spread all over the world, not only in Israel and Palestine, but also in Lebanon, Syria, Jordan, Greece, Italy, USA and Argentina, Egypt. Brothers from including Iraq. Go to deal with.

De onrust in het Midden Oosten zal de komende jaren verder toenemen. Vandaag gaat het in Egypte erom spannen. Zie ook bijlage Middle East 250613 Egypt.

De moord op François Mourad, over wie ik vorige week een extra mail stuurde, heeft de broeders wel geraakt. Al was hij geen minderbroeder, hij had wel nauwe banden met ons. Zie de necrologie over hem als bijlage.1. fra Francois M. OURAD
Banyas (Lattakia) Siria 19 marzo 1964† Ghassanieh 23 giugno 2013

Vrijdag kwam er een bericht in de wereld, dat er medebroeders zouden zijn gedood, maar dat bleek niet het geval te zijn geweest. Het liet wel zien, dat media op scherp staan, als het om Syrië gaat.

De Arab Idol heeft de mensen hier wel beroerd, al was het vervelend, dat er mensen zijn geweest, die vernielingen hebben aangericht en de apparatuur hebben ‘geleased’ na de uitzending hier op het Kribbe plein. Over de uitslag nog dit: Het bleek, dat 67 miljoen mensen op Mohammed Assaf hebben gestemd, 33 miljoen op een Egyptenaar, die op de tweede plaats kwam en 10 miljoen voor een vrouw op de derde plaats.
Dinsdag kwam hij terug in zijn woonplaats Khan Younis in de Gazastrip. In november 2001 was ik met mijn team waarnemers in de Gazastrip en zijn ook in Khan Younis geweest, toentertijd was het een extra beveiligde vluchtelingenkamp met een aparte checkpoint.

Maandag hadden wij op de schaapherdersvelden een barbeque vanwege de naamdagen van John en mij. Het was even ontspannen.

Woensdag was ik in Jerusalem met eerst een bezoek aan mijn vriend Maher. Hij vertelde een paar mooie verhalen, met de Ramadan is het zo, dat na zonsondergang breken Moslims het vasten en na het eten gaan zij naar de moskee om te bidden. Maar dan is het donker. Maher heeft met een groep Christenen ervoor gezorgd dat er verlichting is aangebracht naar de Al Aqsa moskee.

Bij hem in de buurt was er een bruiloft en heeft hij zijn parkeerruimte voor gasten beschikbaar gesteld.

14. honking for a wedding

14. honking for a wedding

Hij liet zijn vrouw en schoonmoeder naar de bruiloft gaan. Kort erna liep een vrouw weg en ging naar zijn schoonmoeder. Uiteraard werd zij vermist en was de vraag waar zij was gebleven. Toen het bekend werd, dat ze bij zijn schoonmoeder was, was het ok. Zo bouw je een gemeenschap op over scheidingslijnen van godsdienst.

Toen ik in de bus zat om terug naar Bethlehem te gaan, werd de bus vlak na vertrek door vier vrouwelijke soldaten aangehouden om iedereen te controleren. De identiteitskaarten werden ingezameld ter controle. Dit leidde later tot enige verhitting tussen Palestijnen, toen we verder reden.

’s Avonds gebeurde er iets opmerkelijks. Er ontstond kennelijk ruzie tussen een agent en een man. Op een gegeven moment moesten burgers de agent in bedwang houden.

Vrijdag kwam ik een oude bekende tegen, Marjam uit Battir, dat even ten zuiden van Bethlehem ligt. Zij zat in een taxi. Ik vind haar een geweldige vrouw en een sterke persoonlijkheid. Het was plezierig haar even gesproken te hebben.

Daarna zag ik een jongeman als verkoper in een winkel, een broer van degenen die kort geleden naar Argentinië is verhuisd. Hij is een Moslim en de eigenaars van de winkel zijn Christenen. Zo vindt er op kleine schaal oecumene plaats. Het contact is tot stand gekomen via mijn jongerencentrum.

Gisteren was het als gebruikelijk op 29 juni, het feest van Petrus en Paulus, wijdingsdag in Jerusalem, waar ik ook naar toe ben gegaan. Daar kwam ik ook een Kroatische medebroeder tegen, die pas hersteld is van een ernstige ziekte en de andere Nederlandse medebroeder, Gerard van Buul.

Gisteravond had ik een gesprek met een groep Indiase medebroeders, die banden tussen de Custody van het Heilige Land en de Indiase provincie willen ontwikkelen. Ik vertelde hen over de achtergronden van het conflict hier in het Midden Oosten. Het was een plezierig gesprek

Ondertussen is de toestand in de wereld ernstig aan het verslechteren. Ik las een uitgebreid artikel over het resultaat van 10 jaar Amerikaans beleid om terrorisme in Afrika te bestrijden. Er werd duidelijk aangegeven, waar Moslims bij betrokken zijn en andere plekken in Afrika, waar het geweld plaatsvindt zonder betrokkenheid van Moslims. Het resultaat van deze politiek van de VS is echter tegenovergesteld. Er is meer terrorisme en geweld tegen burgers, ook door troepen, die door de Amerikanen getraind zijn. Mij verbaast dit niet. Eeuwenlang hebben koloniale machten Afrikanen behandeld als minderwaardig. Nu worden zij met een wapen verondersteld superieur te zijn. Van de weeromstuit zien zij anderen en met name vrouwen en kinderen als minderwaardig en misbruiken hen. Zo werkt dat bij mensen. Iets dergelijks zien we ook bij zogeheten salafisten en jihadisten, die een erfenis kennen van minderwaardigheid en zich dit nu op gewelddadige wijze van zich afschudden met alle gevolgen vandien.

Ik las van de week, dat het nu in Engeland mogelijk is gemaakt om kinderen ter wereld te laten komen met genetisch materiaal van drie ouders. Ondertussen sterven jaarlijks drie miljoen kinderen bij gebrek aan voldoende goed voedsel. Wat heeft prioriteit?

Ik voeg als aanhangsel toe een cartoon over Snowden, een tip om niet voor de Amerikaanse rechter te zullen verschijnen, en een positief verhaal over Palestijnen door een Palestijn.

Groeten uit Bethlehem, Louis

The unrest in the Middle East will continue to increase in the coming years.

Today is about tension in Egypt. See also Annex Middle East 250613 Egypt.

The murder of François Mourad, about whom I sent an extra mail last week, touched the friars. Although he was not a friar, he had close ties with us. See the necrology about him as an attachment. 1. fra Francois M. OURAD
Banyas (Lattakia) Siria 19 marzo 1964† Ghassanieh 23 giugno 2013

Friday there was a rumor, that brothers were slain, but that turned out not to have been the case. It did show that media on edge, when it comes to Syria.

The Arab Idol touched the people a lot of, though it was annoying that there have been people who have caused destruction and the equipment are ‘leased’ after the broadcast on the Manger Square. About the outcome this: It turned out that 67 million people have voted for Mohammed Assaf, 33 million for an Egyptian, who came in second place and 10 million for a woman in third place. Tuesday he came back in his hometown of Khan Younis in the Gaza Strip. In November 2001 I was with my team observers in the Gaza Strip and have also been in Khan Younis, at the time it was an extra secure refugee camp with a separate checkpoint.

Monday we had a barbeque on the Shepherd fields because of the name days of John and me. It was just relaxing.

08. barbeque

08. barbeque

Wednesday I was in Jerusalem with first visited my friend Maher. He told some great stories. With the Ramadan Muslims break the fast after sunset and after the meal they go to the mosque to pray. But then it is dark. Maher has with a group of Christians ensured that lighting is applied to the Al Aqsa mosque.

In his neighborhood, there was a wedding and he has made available parking for guests. He let his wife and his mother-in-law go to the wedding. Shortly after, a woman ran away from her husband and went to his mother-in-law. Obviously she was missing and the question was where she left off. When it became known that she was with his mother-in-law, it was ok. So you build a community crossing dividing lines of religion.

When I was on the bus to go back to Bethlehem, the bus just after departure was held by four female soldiers to check everyone.

11. four soldiers who checked the bus

11. four soldiers who checked the bus

The identity cards were collected for verification. This later led to some heated between Palestinians, when we rode further.

In the evening, something remarkable happened. There was apparently a fight between a police officer and a man. At one time civilians had to keep the police officer under control.

Friday I met an old friend, Maryam from Battir, lying just south of Bethlehem. She sat in a taxi. I think she’s a great woman and a strong personality. It was enjoyable to have spoken with her.

Then I saw a young man as a salesman in a store, a brother of the one who recently moved to Argentina. He is a Muslim and the owners of the shop are Christians. So ecumenism happens on a small scale. The contact has come through my youth center.

Yesterday it was as usual on June 29, the feast of Saints Peter and Paul, ordination in Jerusalem, which attended. There I also met a Croatian confrere, who recently recovered from a serious illness and the other Dutch fellow friar, Gerard van Buul.

Last night I had a conversation with a group of Indian confreres, who want to develop ties between the Custody of the Holy Land and the Indian province. I told them about the background of the conflict here in the Middle East. It was a pleasant conversation

Meanwhile, the state of the world is seriously deteriorating. I read an article about the result of 10 years of American policy to combat terrorism in Africa. It was clearly indicated where Muslims are involved and other places in Africa, where the violence takes place without the involvement of Muslims. The result of this policy of the U.S. realized however the opposite. There is more terrorism and violence against civilians, including by forces trained by the Americans. This doesn’t surprise me. For centuries, colonial powers treated Africans as inferior. Now they believed and trained to be superior with a weapon. On the rebound they see others, especially women and children as inferior and abuse them. This is how it works in humans. Something like we see in so-called Salafists and Jihadists who have a legacy of inferiority and now shake this off violently with all its consequences.

I read this the week that it is now made possible in England to get a child with genetic material from three parents. Meanwhile three million children die each year for lack of sufficient good food. What has priority?

I add an attachment to a cartoon about Snowden: a tip to not to appear before the U.S. courts (go to Guantanamo) and a positive story about Palestinians by a Palestinian.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1. fra Francois M. OURADback to menu attachments

2. een tip om niet voor de Amerikaanse rechter te zullen verschijnenback to menu attachments

3. een positief verhaal over Palestijnen door een Palestijnback to menu attachments

4. middle east Egyptback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.