421 What is next?

16. sumud festival AEI

16. sumud festival AEI

Bethlehem 7 juli 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Er is over afgelopen week veel te melden. Zo was ik afgelopen maandag in Jerusalem voor de maandelijkse bijeenkomst van de IEA, de drie monotheïstische godsdiensten. Als gebruikelijk bezocht ik eerst mijn vriendin Hadassah, met wie ik een levendig gesprek had. De bijeenkomst zelf ging over zegeningen in de drie godsdiensten. Ook dit gesprek liep goed. In de bus terug op weg naar de checkpoint kwam een meisje zitten, die ook naar Bethlehem bleek te gaan.

Bethlehem July 7, 2013
Dear people,
Peace and all good.

There is much to say about last week. So last Monday I was in Jerusalem for the monthly meeting of the IEA, the three monotheistic religions. As usual I first visited Hadassah my friend, with whom I had a lively conversation. The meeting itself was about blessings in the three religions. Also this conversation went well. In the bus on the way to the checkpoint was a girl sitting, which also appeared to go to Bethlehem.

06. the previous bus at the checkpoint to Jerusalem

06. the previous bus at the checkpoint to Jerusalem

Zij is een Russische, die sinds kort in Bethlehem. Ik vind haar een dapper meisje, die goed wist wat ze wilde. Zij liet de taxichauffeurs links liggen en belde haar zus om haar op te halen.
Die dag begon het driejaarlijks kapittel van de custodie, dat twee weken duurt.

Dinsdag was ik later dan anders beneden. Daar trof ik de oudste broeder in huis, die aan zijn voeten behandeld werd door iemand, die ik al lang ken. Het was een leuke verrassing. Broeders, die het tafereel met omhelzing zagen, zullen wel verbaasd hebben opgekeken.
Ik bezocht een man, wiens zoon ik met zijn studie steun. Hij vertelde, dat hij alleen voor de eindexamens naar Jerusalem mag. Vroeger had hij een doorlopende vergunning, maar hij kan hiermee leven. Hij woont nog juist in Bethlehem. Door het raam kon ik het huis van zijn buurman zien op een paar meter afstand, maar dat is Deheisha kamp.

In de middag kwam dhr. Letta uit Rome op bezoek in de Geboortekerk na eerst in ons Casa Nova hotel gegeten te hebben. Donderdag kwam zijn bijna oud-collega van Palestina op bezoek in de Geboortekerk.

’s Avonds bezocht ik Naïm en kreeg mijn vijfde maaltijd van de dag voorgeschoteld. Hij combineert werk en studie en woont in Beit Sahour. Ik ken hem sinds het bezoek van nu mijn oud-provinciaal, want hij bracht ons naar de Schaapsherdersvelden.

Woensdag bezocht ik Abu Saleh, wiens zoon in januari was doodgeschoten door een Israëlische soldaat. Ik vertelde hem van de ontwikkelingen om een operatie aan de heup van een dochter mogelijk te maken. Er komt wel wat bij kijken, want eerst moet de dokter haar zien, voordat hij weet wat hij precies nodig heeft.
Hij was al bezig om zich spiritueel op de Ramadan voor te bereiden.

’s Avonds was er een festival van het AEI als een cultureel verzet tegen de muur.

Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Israëlische voorbereidingen van de vastenmaand Ramadan vast te leggen: blokken beton bij de checkpoint om de mensenmassa onder controle te houden, die op vrijdag naar de Al Aqsa moskee gaan om daar te bidden. Dat zijn er vele duizenden.

Donderdag bezocht ik eerst de ‘Duitse’ familie die ik via een Duitser heb leren kennen. In feite was alleen de vrouw thuis, maar dat was geen probleem, al is het wel ongebruikelijk, dat ik een vrouw bezoeken kan, die alleen thuis is. Haar man weet dit en heeft er geen probleem mee.
Vlakbij is de studio van mijn vriend, de musicus John, met wie ik een goed gesprek had. De familie woont juist nog in Bethlehem, maar de studio is in Beit Sahour. Ik merk, dat mensen behoefte hebben te kunnen praten over wat hen bezighoudt. Dat is kennelijk anders niet goed mogelijk om wat voor reden ook.

Aansluitend ging ik naar een vrouw, die met haar zoon in Beit Sahour woont. Ik had al herhaaldelijk geprobeerd haar te bellen zonder succes. Ik trof het. Zij stonden langs de weg om per taxi naar Bethlehem te gaan. Ik hoorde, dat hun telefoon stuk was. Ik heb in ieder geval weer even contact met hen gehad, dat ontstaan was, toen ik op Kerstavond 2011 naar de Schaapherdersvelden ging voor de Kerstviering en zij met de taxi mij passeerden en mij een lift gaven.

Vrijdagavond is Mohammed Assaf in Bethlehem geweest.

10. Mohammed Assaf is popular

10. Mohammed Assaf is popular

Omdat ongeregeldheden werden gevreesd, zoals dat in Ramallah gebeurd was, was het concert op Arafat airport, een plek voor landing van helicopters. Er kwamen naar ik heb gehoord zo’n 27.000 mensen op af. Probleem was alleen, dat veel zakkenrollers actief waren.

De concerten in Hebron en Nabloes waren afgelast. In Hebron maakte de Ta’amre clan de dienst uit en bepaalt wat wel en wat niet gebeurt.

’s Middags bezocht ik na lange tijd Rawan, die met een diplomaat getrouwd is. Zij hebben sinds ruim drie maanden een zoontje. Rawan heeft een tijdje in Nederland gewoond. Daarvoor had zij een verblijfsvergunning nodig. Dat gaf problemen, omdat zij een ander paspoort had dan bij de instanties bekend was. Maar zij voelde zich keurig behandeld. Zij heeft onderzoek gedaan naar de positie van Moslims in Nederland. Zij kreeg een heel positief beeld van. Zij wist uiteraard van de anti-Moslim partij PVV, maar merkte er weinig van.
Zij vertelde een voorbeeld van een gerucht. Zij kent Wisam Al Azza. Haar werd verteld, dat Wisam in het geheim getrouwd was en naar Ramallah vertrokken. Zij wist meteen, dat het een gerucht was, wat ik uiteraard kon bevestigen.
Zij signaleerde een slechte ontwikkeling. Tegenwoordig moet hier in Palestina een vrouw schoonheid zijn om een partner te vinden.

Gisteren bezocht ik de buurman van mijn vroegere jongerencentrum. Het was een heel plezierig gesprek met eerst een maaltijd. We spraken onder meer over het belang elkaar met respect te behandelen ongeacht zijn of haar geloofsovertuiging. Hij vertelde een interessant detail over het vrijdaggebed. Hij en zijn vrouw kunnen erheen gaan, omdat zij boven de 50 zijn. Het is dan altijd een drukte van belang. Daarom wachten zij, tot het rustiger is om lichaamscontact met vrouwen te vermijden, uit respect.

In de grote wereld gebeurde ook genoeg. De affaire rond de klokkeluider Edward Snowden krijgt een tragi-comedisch karakter. Het verbod, dat de president van Bolivië kreeg om niet door het luchtruim van Italië, Spanje, Frankrijk en Portugal te mogen vliegen, laat zien, dat o.a. deze landen in feite schoothondjes van de VS zijn. Het internationaal recht wordt door hen aan hun laars gelapt. Bovendien schendt de VS een uitspraak van uit 1958 van het Hoogerechtshof in Washington, dat het paspoort van Edward Snowden niet ingetrokken had mogen worden: “De beschaafde landen van de wereld zijn het er bijna unaniem over eens dat stateloosheid niet mag worden opgelegd als straf voor misdaden.” Zie: Open brief aan Edward Snowden.

Een andere interessante zaak is hoe een jonge Ierse parlementariër Westerse steun aan de zogeheten rebellen in Syrië op de korrel neemt en Obama hekelt. De discussie is des te interessanter, omdat gepoogd werd haar in een kwaad daglicht te stellen door een ander, gevoelig onderwerp in de discussie te betrekken, de Amerikaanse betrokkenheid bij het realiseren van vrede in Noord Ierland. Maar de jonge vrouw wist zich prima te weren.

Zie:

She is a Russian, who recently moved to Bethlehem. I think she’s a brave girl who knew what she wanted. She let the taxi drivers behind and called her sister to pick her up.
That day began with the three-year chapter of the Custody, which lasts two weeks.

Tuesday I was later than usual down. There I found the oldest brother in the house, who was treated at his feet by someone who I have known for a long time. It was a nice surprise. Brothers, who saw the scene with hug, will have looked surprised.
I visited a man whose son I support for his studies. He told that he has only a permit to go to Jerusalem for the final exams. He used to have standing authority, but he can live with this. He still lives right in Bethlehem. Through the window I could see the house of his neighbor a few meters away, but that’s Deheisha camp.

In the afternoon Mr. Letta from Rome came for a visit to the Nativity Church after first a meal at our Casa Nova Hotel.

09. cars for the visit of mr. Letta

09. cars for the visit of mr. Letta

On Thursday his almost former colleague of Palestine visited the Nativity Church.

In the evening I visited Naim and was presented my fifth meal of the day. He combines work and study and lives in Beit Sahour. I’ve known him since the visit of my now former provincial, because he brought us to the Shepherd Fields.

Wednesday I visited Abu Saleh, whose son in January was shot dead by an Israeli soldier. I told him about the developments to make possible surgery on the hip of his daughter. There is something to do in advance, because the doctor must first see her, before he knows exactly what he needed.
He was already busy preparing spiritually for the Ramadan

In the evening there was a festival of the AEI as a cultural resistance to the wall.

17. sumud festival AEI

17. sumud festival AEI

I have made use of the opportunity to take pictures of the Israeli preparations for the fasting month of Ramadan: concrete blocks at the checkpoint to hold the crowd under control when they go to the Al Aqsa mosque to pray on Friday. There will be many thousands.

15. Israeli preparation of Ramadan near checkpoint

15. Israeli preparation of Ramadan near checkpoint

Thursday I first visited the ‘German’ family who I know by a German. In fact, only the woman was at home, but that was no problem, although it is unusual that I can visit a woman who is alone at home. Her husband knows this and has no problem with it.
Nearby is the studio of my friend, the musician John, with whom I had a good conversation. The family lives still in Bethlehem, but the studio is in Beit Sahour. I know that people need to talk about their concerns. That is clearly not otherwise possible for whatever reason.

Then I went to a woman who lives with her son in Beit Sahour. I had repeatedly tried to call her without success. I found them. They stood along the road to go to Bethlehem by taxi. I heard that their phone was broken. I’ve just had contact with them again, that was created when I went for the Christmas celebrations at the Shepherds Fields on Christmas Eve 2011 and they passed me by taxi me and gave me a lift.

Friday night Mohammed Assaf has been in Bethlehem. Because disturbances were feared, as had happened in Ramallah, the concert was at Arafat airport, a place for landing of helicopters. I heard that there came about 27,000 people to this concert. Problem was that there were many pickpockets.

The concerts in Hebron and Nablus were canceled. In Hebron the Ta’amre clan is in charge and decides what will happen and what not.

In the afternoon I visited after Rawan after a long time, who is married to a diplomat. They have a more than three months old son. Rawan has lived for a while in the Netherlands. For that she needed a residence permit. That gave problems because she had a different passport than was known to the authorities. But she felt treated nicely. She has done research on the position of Muslims in the Netherlands. She got a very positive image of. She knew, of course, the anti-Muslim party PVV, but noted there is little of.
She told an example of a rumor. She knows Wisam Al Azza. She was told that Wisam was secretly married and moved to Ramallah. She knew immediately that it was a rumor. Of course I could confirm it.
She signaled a bad development. Nowadays here in Palestine a woman has to be a beauty to find a partner.

Yesterday I visited the neighbor of my former youth center. It was a very pleasant conversation with first a meal. We talked about the importance of treating each other with respect regardless of their religious beliefs. He told an interesting detail about the Friday prayers. He and his wife can go there, because they are over 50. It is always very busy. Therefore, they wait until it is quieter to avoid to body contact with women out of respect.

In the big world happened enough. The affair of the whistleblower Edward Snowden gets a tragic-comedy character. The ban, by which the President of Bolivia was not allowed to fly through the skies of Italy, Spain, France and Portugal shows that including these countries they are in fact lapdogs of the U.S… International law they fat lot care. Moreover, the U.S. violates a ruling of the Supreme Court in Washington from 1958, that the passport of Edward Snowden should not have been withdrawn: “The civilized nations of the world are in virtual unanimity that statelessness is not to be imposed as punishment for crime.”
See: Open brief aan Edward Snowden.

Another interesting thing is how a young Irish parliamentarian took on the granule Western support for the so-called rebels in Syria and denounces Obama. The discussion is more interesting, because it was attempted to be established by involving another sensitive issue in the discussion the U.S. commitment to achieving peace in Northern Ireland in order to put her in a bad light. But the young woman did repel her well.

See:

Uiteraard volgen we hier de ontwikkelingen in Egypte en zien de krokedilletranen, omdat de democratie verloren dreigt te gaan. Wie de krant van gisteren leest, ziet onder meer, dat de afgelopen tweeëneenhalf jaar is het aantal mensen, dat problemen heeft zich te voeden gestegen van 11 naar 14 miljoen. 31 % van de kinderen is ondervoed. Onder Mubarak was het voedsel bijna gratis. De staatsschuld is in dezelfde periode van 30 naar 40 miljard dollar gestegen. 40% van de jongeren is werkloos. Hoeveel mensen zouden nog eens drie jaar Morsi niet overleefd hebben? Een record aantal mensen is de straat opgegaan tegen Morsi, naar schatting 23 miljoen.

Waar gaat het nu heen?

Groeten uit Bethlehem, Louis

Of course we follow here the developments in Egypt and see the crocodile tears, because democracy is likely to be lost. If you have read yesterday’s paper, see, inter alia that the last two and a half years, the number of people who have problems to feed increased from 11 to 14 million. 31% of children are malnourished. Under Mubarak the food was almost free. The national debt has increased in the same period from 30 to 40 billion dollars. 40% of young people are unemployed. How many people would not survive another three years Morsi? A record number of people went to the streets against Morsi, an estimated 23 million.

What is next?

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

Open brief aan Edward Snowdenback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.