422 Ramadan

17. in the queue

in the queue

Bethlehem 14 Juli 2013
Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Ik wil dit keer beginnen met iets, dat ieder mens op aarde aangaat. Ik zag van de week on YouTube een Duitse oud-politicus, die in zijn portefuille de geheime diensten had zitten. Hij vertelde over de aanslagen op de Twintowers op 11 september 2001.

Bethlehem 14 July 2013
Dear people,
Peace and all good.

I want to start this time with something that is concerned to every human being on earth. This week, I saw a former German politician on YouTube, whose work as parliamentarian was to deal with secret services. He told about the attacks on the Twin Towers on September 11, 2001.

Er steekt een heel ander verhaal achter dan toen werd verteld. Een voorbeeld, die dit al aangeeft, is als je met google 9/11, WTC 7 zoekt. Dan blijkt aan het eind van de middag nog een derde WTC gebouw in elkaar te storten op een manier, die laat zien, dat er kennelijk explosieven zijn gebruikt. Ook het tempo, waarin de Twintowers in elkaar zakten, laat zien, dat kennelijk explosieven zijn gebruikt om ze te doen instorten. Het gaat te snel om de val toe te schrijven aan overbelast raken van wat het gebouw moest steunen. Het verhaal is in het Duits en is 80 minuten:

He puts a whole different story than being told. An example that this implies, you can see, if you’re looking with Google 9/11, WTC 7. Then it appears that at the end of the afternoon a third WTC building collapsed and that there have been obviously used explosives. The speed, with which the Twin Towers collapsed, shows that apparently explosives were used to bring them down. It is too fast to attribute the fall to become overloaded of what the building should support. The story is in German and is 80 minutes:

Afgelopen vrijdag ben ik ’s morgens naar de checkpoint gegaan om een indruk te krijgen hoe het eraan toegaat met de vele Moslims, die naar de Al Aqsa moskee gingen voor het vrijdag gebed. Ik vond het een indrukwekkend gebeuren met zoveel voornamelijk zwijgende mensen: jong, oud, man, vrouw
Op de weg terug werd bij een pand op het raam getikt. Het was een jonge vrouw, die een zus is van een oude vriend van mij. De laatste keer, dat ik haar zag, was zij nog werkloos na het behalen van haar baccalaureaat op de universiteit. Nu had zij werk. Zij zag er dan ook stralend uit. Gisteravond heb ik bij haar en haar familie mijn Iftar maaltijd gehad.

’s Avonds ging ik met een medebroeder naar Jerusalem voor de afsluiting van het kapittel. Eerst was er het kerkelijk avondgebed in verschillende talen: Arabisch, Italiaans, Hebreeuws, Engels en Latijn. Daarna was er een barbecue met veel rook.

Maandag bezocht ik eindelijk weer eens Hajj. Hij was in goede doen. Hij had hard gewerkt op het zomerkamp van de YMCA in Beit Sahour. Hij vond dat hij er veel van geleerd heeft.
Zomerkampen zijn hier gebruikelijk, omdat de zomervakantie zo’n tweeëneenhalve maand duurt. Hoe komen kinderen en jongeren al die tijd door? Gewoonlijk duurt een zomerkamp 2 weken.

Dinsdag was mijn jongste broer jarig en was het tevens feest van de patroonheilige van de Nederlands provincie van de minderbroeders, de martelaren van Gorcum. Ik heb het een beetje gevierd. Die dag werd de nieuwe plaatsvervanger van de custos gekozen, een Pool.

De dag erop werd de rest van het nieuwe bestuur gekozen. ’s Avonds ging ik naar de familie van Yihya voor de Iftar maaltijd. Bij aankomst bleek, dat hij de maandag ervoor verdwenen was na een ruzie. Ik schrok ervan. Later bleek hij eerst naar de man van zijn zus Raida gegaan te zijn, Usama, en daarna naar zijn oudste zus, die met een groot gezin bij het vluchtelingen kamp Al Aroub woont, zeven kinderen.

Donderdag stond hij voor mijn neus in ons klooster. Hij zou graag bij mij willen wonen, maar dat is hier een onhaalbare kaart. In Nederland zou het anders liggen.
Ik ben met hem naar het huis van zijn familie gegaan, maar hij wil daar niet meer wonen, omdat twee oudere broers niets van hem willen weten. Ik heb dat kunnen constateren, heel triest. Ik vermoed, dat zij niet tegen zijn persoonlijkheid op kunnen. De een reageert dat af met zijn vuisten en de ander met zijn mond.
Nu is een andere broer, Tamer, die in de Oekraïne voor arts studeert juist afgelopen maandag thuisgekomen. Aan hem de taak te werken aan een oplossing.

11. for the Iftar meal

11. for the Iftar meal

Die dag hield ik mijn Iftar maaltijd bij de familie Owaineh. Moeders ging gisteren op vakantie naar haar oudste zoon en diens gezin in Londen. Ik ben benieuwd hoe het haar bevallen zal, met name om haar zorg voor de twee jongste kinderen uit handen te geven. Drie andere zoons nemen haar taak over.

Die dag las ik als gebruikelijk de wekelijkse column van Joris Luyendijk in NRC over het wel en wee in het financiële hart van Londen. Dit keer wees hij onder meer op de zeven kardinale zonden, die we vanuit het verleden nog kennen: hoogmoed, hebzucht, onkuisheid, nijd, onmatigheid, woede en luiheid. Alleen de laatste zonde komt volgens hem in de bankierswereld niet voor. Het is maar een weet.

Van de week hebben vijf Israëlische soldaten in Hebron met ware doodsverachting een jongetje van 5 jaar gearresteerd vanwege het gooien van stenen naar een auto, maar eigenlijk een hond wilde raken, zie als aanhangsel een artikel in de Israëlische krant Ha’aretz ‘Eyes wide open’ en de volgende link:

Last Friday in the morning, I went to the checkpoint to get an impression how it works with the many Muslims who went to the Al Aqsa mosque for the Friday prayer.

16. security at the checkpoint

16. security at the checkpoint

I thought it was an impressive event with so many mostly silent people: young, old, man, woman
On the way back was tapped on the window in a building. It was a young woman who is a sister of an old friend of mine. The last time I saw her, she was still unemployed after getting her bachelor’s degree in college. Now she had work. She therefore looked radiant. Last night I had with her and her family my Iftar meal.

In the evening I went with a fellow brother to Jerusalem for the closure of the chapter. First there was the evening prayer of the Church in different languages: Arabic, Italian, Hebrew, English and Latin. Then there was a barbecue with lots of smoke.

Monday I finally visited again Hajj. He was in good shape. He had worked hard in the summer camp of the YMCA in Beit Sahour. He found that he has learned a lot.
Summer camps are common here, because the summer takes about two and a half month. How do children and young people deal with all the time? Usually a summer camp takes two weeks.

Tuesday was the birthday of my youngest brother and was also the feast of the patron saint of the Dutch Province of the Friars Minor, the martyrs of Gorcum. I celebrated it a little bit. That day the new deputy to the Custos was chosen, a friar from Poland.

The next day, the rest of the new board was elected. In the evening I went to the family of Yihya for the Iftar meal. On arrival it turned out, he had disappeared the Monday before after an argument. I was shocked. Later I heard that first he went to the husband of his sister Raida, Usama, and then to his eldest sister, who lives with a large family in the refugee camp Al Aroub, seven children.

Thursday, he stood in front of me in our monastery. He would like to live with me, but that is an unfeasible matter. In the Netherlands, it would be different.
I went with him to the house of his family, but he does not want to live there anymore, because two older brothers reject him. I have seen this, very sad. I suspect that they cannot compete with his personality. The one responds this with his fists and the other with his mouth.
Now another brother, Tamer, studying for doctor in the Ukraine just came home last Monday. It is up to him the task to resolve this problem.

That day I held my Iftar meal at the Owaineh family. The mother went yesterday on vacation to her eldest son and his family in London. I wonder how it will please her, especially to let off her care for the two youngest children. Three other sons take over her job.

That day I read as usual the weekly column of the Dutch journalist Joris Luyendijk about the ups and downs in the financial heart of London. This time he wrote inter alia about the seven cardinal sins, which we know from the past: pride, greed, lust, envy, gluttony, anger and laziness. Only the last sin is according to him not present in the world of bankers. It’s just to know.

This week, five Israeli soldiers in Hebron arrested death-defying a boy of 5 years for throwing stones at a car, but actually wanted to hit a dog see as an attachment to an article in the Israeli newspaper Ha’aretz ‘Eyes wide open ‘and the following link:

De volgende link laat de arrestatie van de vader zien: geblinddoekt.

The following link shows the arrest of the father see: blindfolded.

Vorige week werd bekend, dat de vrede tussen het Vaticaan en de bevrijdingstheologie is gesloten. Helemaal verwonderlijk is dit niet, omdat het hoofd van de congregatie van de geloofsleer, opvolger van emeritus paus Ratzinger, Gerhard Ludwig Müller, al jaren bevriend is met de vader van de bevrijdingstheologie, de Peruaanse theoloog Gutiérrez, sinds 1988. Als je iemand goed kent, ben je minder geneigd zo’n iemand negatief te beoordelen. Zo gaat dat in het leven. De bevrijdingstheologie besteedt vooral aandacht aan armen en verdrukten in de wereld vanuit de boodschap van Jesus. Hierbij is het goed te bedenken, dat de eenvoudige vraag, hoe het komt, dat mensen arm zijn, de deur naar een andere wereld opent. Het is geen gemakkelijke vraag.

Soms wordt kritiek op een land afgedaan als een anti houding. Hierop valt af te dingen. De taal kent de stijlfiguur het geheel voor het deel of deftig gezegd: totum pro parte. Kritiek op een land slaat gewoonlijk op de regering van het betreffende land. Maar dan wordt verwezen naar het democratisch karakter van het land. Nu betekent democratie gewoonlijk de uitvoering van de wil van het volk, rekening houdend met minderheden. Maar soms dient de vraag gesteld te worden, of de regering van het land de wil van het volk uitvoert. De Amerikaan Noam Chomsky heeft aangetoond, dat in sommige gevallen de regering Bush junior niet de wil van het volk uitvoerde.
Ook het omgekeerde is interessant. Toen Griekenland door de crisis harde bezuinigingsmaatregelen moest uitvoeren, wilde de toenmalige premier verkiezingen uitschrijven, omdat hij van de kiezer geen mandaat had om deze maatregelen door te voeren. Democratisch gekozen politiek leiders waren hier zeer ontstemd over. Een interessant gegeven.

Als aanhangsel voeg ik verder een artikel van de Israëlische vredeswerker Jef Halper toe over de inspanningen van Kerry om tot vrede in het MO te komen.
Hierop sluit goed een lezing van de Israëlische historicus en schrijver Ilan Pappe aan, die hij hield in Quebec, Canada over zijn boek ‘etnische schoonmaak van Palestina’. De lezing duurt een uur en is in het Engels.
Een ander aanhangsel is van de Amerikaanse schrijver Tom Engelhardt met nieuwe omschrijvingen van begrippen naar aanleiding van de affaire Edward Snowden.

Groeten uit Bethlehem, Louis

Last week it was announced that peace has been made between the Vatican and the liberation theology. This is not entirely surprising, because the head of the Congregation of the doctrine and successor to emeritus-Pope Ratzinger, Gerhard Ludwig Müller, is friends with the father of liberation theology, the Peruvian theologian Gutierrez for years, since 1988. If you know someone well, you’re less inclined to judge such a person in a negative way. Such happens in life. Liberation theology pays particular attention to poor and oppressed in the world from the point of view of the message of Jesus. It is good to remember that the simple question, why it is that people are poor, opens the door to another world. It’s not an easy question.

Sometimes criticism of a country looks like an anti attitude. But there you can haggle. The language has the stylistic device the whole for the part or solemnly said totum pro parte. Criticism of a country usually refers to the government of the concerning country. But then people refer to the democratic character of the country. Now democracy usually means carrying out the will of the people, taking into account minorities. But sometimes it is the question, if the government of the country carrying out the will of the people. The American Noam Chomsky has shown that in some cases the Bush junior administration failed to implement the will of the people.
The opposite is also interesting. When Greece had to implement tough austerity measures because of the crisis, the then Prime Minister wanted new elections, because he had no mandate to implement these measures by the voter. Democratically elected political leaders here were very displeased. An interesting fact.

As attachment I add an article on the Israeli peace worker Jeff Halper to Kerry’s efforts to reach peace in the ME.
Well attached is a lecture by the Israeli historian and writer Ilan Pappe and, which he held in Quebec, Canada, about his book ‘ethnic cleansing of Palestine’. The lecture lasts an hour and is in English.
Another attachment is from the American writer Tom Engelhardt with new definitions of terms following the affair Edward Snowden.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1. Jeff Halperback to menu attachments

2. EYES WIDE OPENback to menu attachments

3. Israel Prison Service sourcesback to menu attachments

4. Tomgram GWOYback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.