425 Extended vacation not long enough

05. my alter ego

05. my alter ego

Bethlehem 29 september 2013

Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Ik ben weer terug in Bethlehem na een lange tijd in Europa doorgebracht te hebben, waar ik vele mensen bezocht heb. Vele bezoeken hadden een zeer persoonlijke kleur. En bezoek zal me altijd bij blijven. Het betrof een korte ontmoeting met een meisje, die zaterdag 16 wordt. Zij vecht tegen acute leukemie. Ik ken haar vanaf haar tweede verjaardag. Zij behoeft ons aller steun.

Bethlehem September 29, 2013

Dear friends ,
Peace and all good.

I’m back in Bethlehem after a long time I spent in Europe, where I visited many people. Many visits had a very personal color. One visit I will always remember. It was a brief encounter with a girl who will become 16 coming  Saturday. She fights against acute leukemia. I know her from her second birthday. She needs our support.

Ik heb van mijn bezoeken ook veel opgestoken. Het betreft vooral hoe mensen met elkaar omgaan en de behoefte van veel mensen aan persoonlijk contact.
Ik heb een reis door Europa gemaakt. Was ik dezelfde tijd in Nederland gebleven, had ik van fraaier weer kunnen genieten. Ik was in Frankrijk, Duitsland, Polen, Oekraïne en België.
Oekraïne was voor mij de eerste keer. Ik bezocht een jonge Palestijnse vriend, die medicijnen studeert in Lviv.
07. my friend Tamer becoming a doctor

07. my friend Tamer becoming a doctor

Deze stad heette voorheen Lwow onder Pools bestuur en daarvoor Lemberg onder Oostenrijks bestuur.
Het bleek dat bij de universiteit, waar ook geneeskunde en farmacie gestudeerd kan worden, op een afstand van enkele honderden meters zeker zes apotheken gevestigd waren.
Ik bezocht een aantal oudere mensen en het zal mij niet verbazen als niet iedereen volgend jaar nog in leven is.
De manier, waarop ik mijn vakantie doorbracht, leek veel op de manier, waarop ik hier mijn tijd doorbreng: voortdurend mensen bezoeken. Tijdens mijn vakantie kon ik niet iedereen bezoeken, die ik zou hebben willen bezoeken. Mijn verlengde vakantie was nog niet lang genoeg.
Tegen het eind van mijn verblijf in Nederland hoorde ik de premier spreken over participatie samenleving. Het klonk mij idealistisch in de oren, waar niets mis mee is. Maar als gebruikelijk bij idealisme is het wijs te kijken naar de voorwaarden, waaronder idealen verwezenlijkt kan worden. Bij participatie samenleving is het van belang, dat er onderling vertrouwen bestaat, integriteit, betrouwbaarheid en loyaliteit. Gezien de graaicultuur, die er aan de top van onze samenleving heerst, heb ik zo mijn twijfels over de haalbaarheid van dit idealisme.
Deze twijfel wordt nog versterkt door een tweetal artikelen over de financiële wereld: de laatste column van Joris Luyendijk, die eindigt met een hartenkreet, gericht aan politieke verslaggevers om aandacht te besteden aan lobbywerk achter de schermen in plaats aan opiniepeilingen voor de schermen, en een artikel over een schaduw banksysteem, waar 1,2 biljard (dit is geen typefout!) dollar in omgaat. Zie de bijlagen.
Aan mijn pleegzoon vroeg ik naar de oorzaken, die leidden tot het mislukken van zoveel IT ofwel computerprogramma’s voor overheidsinstanties.  Hij heeft IT gestudeerd en heeft nu een baan met een leaseauto. (niet slecht).
Zijn antwoord was helder: de projecten worden geleid door alfa mensen, die geen kijk hebben op computertechnologie. Er worden zware eisen aan kandidaten gesteld, die voor zo’n project intekenen, zodat maar weinig bedrijven aan de eisen kunnen voldoen. Degene die het project krijgt, besteedt vervolgens delen van het project uit aan kleine onderaannemers. Dit is de beste garantie voor een mislukking.
Hij was behulpzaam bij de aanschaf van een nieuwe laptop. Hierbij ontdekte ik iets opmerkelijks. Enkele weken voor mijn vakantie kreeg ik de melding op mijn computer binnen, dat ik niet langer gratis gebruik kon maken van Google vertaling. Maar eenmaal in Nederland bleek, dat daar de vertaling met Google nog steeds gratis is.
Afgelopen week is de wereld opgeschrikt door de terroristische aanval op een winkelcentrum is Nairobi. Het is opmerkelijk, dat ondanks waarschuwingen vooraf deze aanslag heeft kunnen gebeuren. De vraag rijst: wat is de meerwaarde van de activiteiten van NSA, als dit kon gebeuren, net als de aanslag in Boston afgelopen april.
05. my alter ego

05. my alter ego

Ik ben weer begonnen met mijn bezoeken. Zo bezocht ik een gezin, van wie de oudste zoon in Cairo studeert voor tandarts. Zijn omstandigheden zijn zwaar. Het is er niet meer veilig en prijzen stijgen. Zo is de huur voor zijn kamer verdubbeld.
Maar het is niet alleen kommer en kwel. Ik bezocht de familie Al Azza. Op weg erheen kwam ik Wisam tegen, die naar Beit Sahour ging om medicijnen voor zijn vader te halen. Ik reed met hem zijn jongste broer Najouan mee en zag hoe Wisam links en rechts goed contact had met allerlei mensen, terwijl hij de weg vroeg naar de apotheek, die vanwege de verzekering het goedkoopst was.
Ik hoorde van Hajj een hoopgevend verhaal. Het geld, dat hij bij de YMCA verdiend heeft, heeft hij gebruikt om zijn familie in de buurt van Haifa te bezoeken. Hij had een vergunning gekregen om Israël binnen te gaan. Het was voor hem voor het eerste, dat hij die kant op kon gaan, en wel in zijn eentje. Hij vroeg hulp om de weg met een bus naar Haifa te vinden vanaf het centraal busstation in Jerusalem. Die hulp kreeg hij van een Israëlische soldate van Nederlandse afkomst, die ook naar Haifa reisde. Dat hij een Palestijn was, was geen probleem. Dit versterkte bij mij het beeld, dat vrede tussen gewone mensen mogelijk is, maar dat de problemen meer aan de top liggen, die belang hebben bij de bestaande situatie.
Hajj hoorde van verschillende kanten dat Israëliërs een verlangen bestaat om terug te keren naar de situatie van voor de tweede Intifada, die gisteren 13 jaar geleden begon met de provocatieve wandeling van Sharon over het plein bij de Al Aqsa moskee.
Op de dag, dat ik terugkeerde naar Bethlehem, arriveerde hier de nieuwe gardiaan vanuit Nazareth. Vanaf het begin maakte hij zijn stijl duidelijk. Hij wil kennelijk in net zo’n eenvoudige kamer verblijven als de andere broeders. Wellicht een teken is, dat hij voor de kamer naast mij koos. Hij is een Argentijn.
Groeten uit Bethlehem,
Louis

I also learned from my many visits. This mainly concerns how people interact and the need of many people for personal contact.I made ​​a trip through Europe. Was I the same time in the Netherlands, I had nicer weather to enjoy. I was in France, Germany, Poland,Ukraine and Belgium. Ukraine was for me the first time. I visited a young Palestinian friend, who is studying medicine in Lviv.

04. in the centre of Lviv

04. in the centre of Lviv

This town was formerly known as Lwow under Polish rule and before Lemberg under Austrian rule.
It turned out that at a distance of several hundred meters there were certainly six pharmacies located near the university, where can be also studied medicine and pharmacy.
I visited a number of older people and it will not surprise me if not everyone is still alive next year.

The way I spent my holiday, was much like the way I spend my time here: visiting constantly people. During my vacation I could not see anyone, I would like to visit. My extended vacation was not long enough.

I heard the Dutch Prime Minister talking about participative society at the end of my stay in the Netherlands. It sounded me idealistic in the ears, where nothing is wrong with it. But as usual with idealism it is wise to look at the conditions under which ideals can be realized. In participative society, it is important that there is mutual trust, integrity, reliability and loyalty. Given the culture of greed that exists at the top of our society I have my doubts about the feasibility of this idealism.
These doubts are reinforced by two articles about the financial world: the last column of Joris Luyendijk (in Dutch), which ends with a heartfelt cry, addressed to political reporters to look at lobbies behind the screens instead of the polls in front of the screens, and an article about a shadow banking system, where it is dealt about 1.2 quadrillion (this is not an error type!) dollars in deals. See the attachments.

To my foster son, I asked about the causes that led to the failure of many IT or computer programs for government agencies. He studied IT and now has a job with a company car. (Not bad)
His answer was clear: the projects are led by alpha people who do not have insight in computer technology. There are put heavy demands on candidates that sign up for such a project, so that few companies can meet the requirements. Then the one who gets the project, outsources parts of the project to small subcontractors. This is the best guarantee for failure.

He was helpful when I purchased a new laptop. I hereby discovered something remarkable. A few weeks before my trip I got the message on my computer that I could not use Google translation any longer for free. But once appeared in the Netherlands, I saw that the translation with Google is still free.
Last week, the world was shocked by the terrorist attack on a shopping center is Nairobi. It is noteworthy that despite warnings beforehand this attack could have happened. The question arises: what is the added value of the activities of the NSA, as this could happen, like also the attack in Boston last April.
I started my visits. So I visited a family, whose eldest son is studying in Cairo for dentist. His conditions are difficult. It is no longer a safe and prices rise. Thus, the rent for his room doubled.
But it is not just doom and gloom. I visited the family Al Azza. On the way to their home I met Wisam, who went to Beit Sahour to get medications for his father. I went with him and his youngest brother Najouan along and saw how Wisam had many good contacts with all kinds of people, when he asked the way to the pharmacy, which was the cheapest because of the insurance.
I heard of Hajj a hopeful story. The money he earned at the YMCA, he used it to visit his family near Haifa. He got a permit to enter Israel. It was for him the first time that he could go thitherward and on his own. He asked for help to find the way to Haifa from the main bus station in Jerusalem. He got the help of an Israeli female soldier of Dutch origin, who also traveled to Haifa. That he was a Palestinian, was no problem. This reinforced to me the image that peace among ordinary people is possible, but that the problems are more at the top, with an interest in the existing situation.
Hajj heard from various sides that Israelis desire to return to the situation as it was before the second Intifada, which began just yesterday 13 years ago with Sharon’s provocative walk across the square at the Al Aqsa Mosque.
33. children in Deheisha camp

33. children in Deheisha camp

On the day that I returned to Bethlehem, arrived here the new guardian from Nazareth. From the beginning, he made clear his style. He obviously wants to stay in just such a simple room as the other brothers. Perhaps a sign that he chose the room beside my room. He is an Argentinian.
Greetings from Bethlehem,
Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1. klimaat cartoonback to menu attachments

2. laatste column Joris Luyendijkback to menu attachments

3. Sep 18, ’13 Armageddon looting machineback to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.