426 Culture prevails over religion – Besa movie

03. she fled as a child to Albania

03. she fled as a child to Albania

Bethlehem 6 oktober 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met een prachtige film, die ik vorige week zondagavond in Jerusalem gezien heb op een bijeenkomst van de Interfaith Encounter Association.

Bethlehem October 6, 2013

Dear friends,

Peace and all good.

I want to start with a wonderful movie, I’ve seen in Jerusalem last week on Sunday evening at a meeting of the Interfaith Encounter Association.


Vooraf bezocht ik mijn vriendin Hadassah om bij te praten, en met genoegen. Het bleek, dat haar vader indertijd bevriend was met een minderbroeder.De film gaat over een Albanese familie, die tijdens de bezetting door Italië en nazi-Duitsland een Joodse familie, een echtpaar en hun zoontje, gered heeft.

02. people for the movie Besa, in front Hadassah

02. people for the movie Besa, in front Hadassah

De film heet Besa. Het is een Albanees woord, dat een zeer belangrijke waarde in de Albanese cultuur aanduidt. Deze waarde is, dat als iemand in nood bij jou aan de deur klopt, je die moet opnemen en beschermen, al is het met gevaar voor eigen leven of het is je aartsvijand.Tijdens de film was er een hoogbejaarde vrouw aanwezig, die indertijd met haar ouders vanuit Berlijn naar Albanië was gevlucht. Op een vraag van een jonge Israëliër zei zij, dat Albanië geen geschiedenis van antisemitisme kent.
Aan het begin van de oorlog waren er tweehonderd Joden in Albanië, aan het eind van de oorlog tweeduizend. Geen enkele Jood is door de Nazi’s omgebracht.
De toenmalige koning van Albanië had de opdracht gegeven om Joden aan de grens zonder meer door te laten. Toen de Nazi’s de macht overnamen en de opdracht hadden gegeven om binnen 48 uur een lijst van namen van Joden te overhandigen, werd die tijd gebruikt om Joden overal in het land onder te brengen. Voor wie geen onderdak was geregeld, was er plaats in een ziekenhuis. Na 48 uur meldden de Albanese autoriteiten, dat er in Albanië geen Joden waren, alleen Albanezen.

Albanië was het enige land in Europa met een duidelijke Moslim meerderheid. Volgens de aanwezige vrouw was 85% van de bevolking Moslim naast Katholieken en Grieks Orthodoxen.
Zonder onderscheid beoefende iedereen de waarde van Besa. Cultuur gaat voor godsdienst. Hoe achtergebleven was Albanië?

In de film kwam een persoonlijk drama naar voren. Het Joodse echtpaar wist zich kennelijk geen raad, dat zij een kind op de wereld hadden gezet in de toenmalige dreigende wereld en hebben zich niet aan hun zoon willen hechten. Dit heeft zijn leven getekend.
Dinsdag is de première van de film in Israël, in Ashkelon.

Woensdag bezocht ik de familie, die ik via een Duits echtpaar ken. De heer des huizes was niet thuis, maar dat is geen probleem. Het huis is smaakvol ingericht met ook afbeeldingen van mensen, wat niet gebruikelijk is in een Moslimgezin. De vrouw, Rajaa, merkt soms wel, dat andere mensen jaloers op de inrichting van haar huis is. We kwamen te spreken over het verbod op afbeeldingen, dat ten tijde van Mohammed speelde.

21. the room of a teenager

21. the room of a teenager

In het verlengde hiervan is er een verbod om op begraafplaatsen te bidden. Ik denk dat dit te maken heeft met een verbod om via bekende mensen tot Allah te bidden om gunsten, wat Mohammed verboden heeft. Het ligt dicht bij afgoderij. Maar bidden tot Allah om de overledenen genadig te zijn is volgens mij geen probleem.

Donderdagmorgen ging ik naar Youssef om met hem een potje te kaarten. Jack schoof later aan.
’s Avonds herdachten we het heengaan van Franciscus in 1226, dat op 3 oktober na zonsondergang plaatsvond. Vandaar dat het feest de volgende dag is.

Gisteren was er een plechtige professiefeest in Jerusalem van 5 broeders van verschillende herkomst: Jordanië, Libanon, Polen, Italië en een Spaanstalig land.
Gewoonlijk is de viering in de San Salvator kerk, maar dit keer was het in onze kerk in Getsemane, juist buiten de oude stad.

Het is verheugend, dat het erop lijkt, dat er een omslag komt rond Syrië. De dreiging van een oorlog is voorlopig voorbij, al was het op het randje, want Frankrijk stond op het punt de aanval te openen, maar Obama heeft Hollande ervan weerhouden. Zie bijlage.

Ook Iran lijkt minder tot oorlog te leiden, al probeerde Netanjahu zijn best te doen om een aanval in het vooruitzicht te stellen. Zie bijlage. Hij pretendeerde velen te verdedigen met een mogelijke aanval. Ik denk dan: kijk uit voor politici die voorgeven moreel hoogstaand te zijn. De huidige paus noemt zichzelf een zondaar.

Tijdens mijn vakantie heb ik nog een paar leuke dingen meegemaakt, beide in de trein. Het ene was een opmerking van een jonge Duitser, die zich zeer waarderend over de Islam uitliet en positief was over het hoofddoek voor vrouwen, omdat daardoor de schoonheid van het gezicht beter tot uitdrukking komt.

Het andere was in een Nederlandse trein. Ik zat in een stiltecoupé van een dubbeldekker. Even verderop in de eerste klas, dat ook stiltecoupé was, was een man aan het telefoneren. Ik ging naar hem toe om hem hierop te attenderen. Toen ik terugging naar mijn plaats gaf een jonge Afro Nederlander blijk van waardering voor mijn optreden. Dat deed hem kennelijk goed, dat ik liet zien, dat ik geen onderscheid maakte.

Groeten uit Bethlehem,
Louis

Beforehand I visited my friend Hadassah to catch up, and with pleasure. It turned out that her father was at that time friends with a friar.The movie is about an Albanian family, who saved a Jewish family, a couple and their son during the occupation by Italy and Nazi Germany.
The movie is called Besa. It is an Albanian word, which indicates a very important value in the Albanian culture. This value is that if someone in need knocks at your door, you should give him hospitality and protect him, even if it is at risk of your life, or it is your nemesis.During the film, there was an elderly woman present, who at the time had fled with her parents from Berlin to Albania.

03. she fled as a child to Albania

03. she fled as a child to Albania

To a question from a young Israeli she said that Albania has no history of anti-Semitism.
At the beginning of the war, there were two hundred Jews in Albania, two thousand at the end of the war. No single Jew was killed by the Nazis.
The then king of Albania had given instructions to the border police to let pass by Jews without any problem. When the Nazis took power and had ordered to hand over a list of names of all Jews within 48 hours that time was used to accommodate the Jews all over the country. For whom no shelter was provided, there was room in a hospital. After 48 hours, the Albanian authorities reported that there were no Jews in Albania, only Albanians.

Albania was the only country in Europe with a clear Muslim majority. According to the present woman 85 % of the population was Muslim in addition to Catholics and Greek Orthodox.
Without exception everyone practiced the value of Besa. Culture prevails over religion. How retarded was Albania?

In the film, a personal tragedy emerged. The Jewish couple apparently did not know how to cope with the fact that they had put a child on the world in an, at that time, threatening world and they didn’t want to attach to their son. This has marked his life.
Tuesday is the premiere of the film in Israel, in Ashkelon.

Wednesday I visited the family, who I know through a German couple. The father of the house was not at home, but that’s no problem. The house is tastefully furnished with also images of people, which is not common in a Muslim family. The woman, Rajaa, notes sometimes that other people are jealous of the interior of her house. We came to talk about the prohibition of images, which played at the time of Muhammad. In line with this, there is a prohibition to pray at cemeteries. I think this has to do with a prohibition to pray for favors to Allah by known people, what Muhammad has forbidden. It is close to idolatry. But to pray to Allah for the deceased to be merciful is according to me no problem.

Thursday morning I went to Youssef to play cards with him. Jack joined us later.
In the evening we commemorated the death of Francis in 1226, on 3 October, which occurred after sunset. Hence the feast is the next day.

Yesterday, in Jerusalem there was a feast of solemn profession feast by five brothers of different origin: Jordan, Lebanon, Poland, Italy and a Spanish-speaking country.

25. the five solemn professed friars

25. the five solemn professed friars

Usually the celebration is in our San Salvator church, but this time it was in our church in Gethsemane, just outside the old city.

It is gratifying, that it appears that a change comes around Syria. The threat of war is tentatively over, though it was on the edge, because France was on the point to open the attack but Obama has restrained Hollande. See attachment.

Iran also seems less to lead to war, though Netanyahu was trying to do his best to make an attack in the prospect. See attachment. He pretended to defend many people with a possible attack. I think: watch out for politicians who pretend to be morally pure. The present Pope calls himself a sinner.

During my vacation I have experienced some great things, both on the train. One was a comment from a young German, who was very appreciative about Islam and was positive about the headscarf for women, because then the beauty of the face is better reflected.

The other was in a Dutch train. I sat in a silence coupe of a double-decker. A little further in the first class, which was also silence coupe, a man was on the phone. I went to him to attend him on the silent coupe. When I went back to my place a young African Dutchman gave token of appreciation for my action. That made ​​him apparently well, I showed that I made ​​no distinction.

Greetings from Bethlehem,
Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1. Franse Plan Aanval Syrie


back to menu attachments

2. Interview With Pope Francisback to menu attachments

3. Netanyahu 02 10 2013back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.