427 global looting in Africa at the expense of the environment of the local population

05. performance Hajj MC and Nadim

05. performance Hajj MC and Nadim

Bethlehem 13 oktober 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Vorig weekend was het zogeheten Taybeh Beer Feast, dat dit keer in Ramallah gehouden werd, aan de achterkant van het Mövenpick hotel. Zondagmiddag was er een optreden van mijn rapper Hajj MC, die dit keer vergezeld werd door een vriend, Nadim. Tussen hen klikte het goed en Nadim heeft wel wat in zijn mars.

Bethlehem October 13, 2013

Dear people,

Peace and all good.

Last weekend was the so-called Taybeh Beer Feast, held this time in Ramallah, on the backside of the Mövenpick hotel. Sunday afternoon there was a performance of my rapper MC Hajj, who was accompanied this time by a friend, Nadim. Between them hit it off well and Nadim has something to offer.

2. nederlands body
Hajj had een heel gesprek met de organisatrice van het bier feest, Maria Khouri (Khouri betekent priester). Volgend jaar is het feest een paar weken eerder, wellicht vanwege het offerfeest.
Dit feest is dit jaar komende dinsdag. Deze dagen zijn de winkels tot laat in de avond open, omdat mensen dan allerlei inkopen doen, zoals dat in Europa met Kerstmis gebruikelijk is.

Afgelopen maandag bezocht ik een oudere vrouw, die tot onze parochie hoort. Zij had tegen haar schoondochter een paar uur eerder gezegd, dat ik zou komen. Zij, de schoondochter, kon dit niet geloven, want zij had mij nog niet in de kerk gezien. In feite was zij op zaterdagmiddag naar de kerk geweest en kon mij toen niet gezien hebben.
Tijdens mijn bezoek hoorde ik een buurjongen lang hartstochtelijk huilen. Ik kon niet zien wat er aan de hand was en kon er ook niet bij komen. De oudere vrouw vertelde, dat dit vaker gebeurde. Er staat een muur tussen hen, zodat zij gescheiden van leven elkaar achter een hek en daarmee volkomen geïsoleerd. Ik maak me geen illusie wat er van zo’n jongen terecht komt.

Iets vergelijkbaars hoorde ik van Sana. Haar buurvrouw staat alleen voor de opvoeding van haar kinderen, omdat haar man in een Israëlische gevangenis zit. Volgens Sana gebruikt de moeder soms een aansteker om dit tegen de huid van zijn hand te houden. Ik moet zien wat ik kan doen.

Afgelopen week is de laatste broeder, die vanuit Bethlehem verplaatst werd, vertrokken. Hij is een Jordaniër en gaat nu in de hoofdstad Amman werken. Hij is een prettige medebroeder. Andere broeders zijn gekomen. Een is al hier geweest, maar heeft kennelijk nog iets te doen. Een van de nieuwe broeders is een vroegere custos. Hij vervulde deze functie eind jaren tachtig begin jaren negentig.
Maar per saldo is er wel een verjonging van de communiteit.
Ik heb vrijdag een gesprek gehad met moeder Al Azza. Dat was heel plezierig. Zij vertelde van een belangrijke verandering in de samenleving. Vroeger wilde iedereen een jongen krijgen, maar dat is verschoven naar een meisje. Dat heeft ermee te maken, dat meisjes tegenwoordig ook studeren. Zo is 65% van de studenten aan de universiteit van Bethlehem vrouw. Zij zijn kansrijker in het vinden van een baan.
De moeder is terughoudend met bezoeken. Aan de ene kant kun je ongelegen komen en aan de andere kant kan het voer opleveren voor geroddel. Daar zit zij niet op te wachten.
Zij vertelde nog iets opmerkelijks. Dit jaar vieren de Sunni Moslims in de verschillende landen in het Midden Oosten de twee feesten, Suikerfeest en Offerfeest, niet op dezelfde dag. Dit is een veeg teken.
Terwijl ik daar op bezoek was, was Yihya naar de kerk gekomen in de veronderstelling, dat ik nog op mijn kamer zou zitten. Ik had hem de dag tevoren gemist, toen ik naar zijn familiehuis ging. Daar was ik maar kort, omdat zijn oudste broer in het ziekenhuis lag, maar gisteren weer thuis was. Ik heb hem daar opgezocht.
Gisteren trof ik Yihya thuis. Op een gegeven moment zat ik met hem op de kamer van zijn zus Sherouk samen met haar te eten. Zij hebben het moeilijk, omdat hun vader weigert hen geld te geven voor nieuwe kleren. Dat is gebruikelijk met het offerfeest en ik zag dat het ook nodig is. Ik ben voor hen meer een vader dan hun eigen vader, wat in feite triest is.
De vaderrol heb ik voor meer jongeren. Sommige vaders zijn een probleem. Zij weten zich niet te gedragen om wat voor reden en door wat voor oorzaak ook. In feite zou je de familiegeschiedenissen moeten uitspitten.

10. woman in black

10. woman in black

Ik hoor, dat voor sommige mensen het offerfeest geen echt feest is. Voor de een is het een probleem, dat er zoveel verplichtingen aan vastzitten: bezoeken aan familieleden en bezoeken van 10 minuten ontvangen. Voor de ander zit er een geschiedenis aan vast zoals de volgende: toen een vrouw nog jong was, 12 jaar, kreeg haar moeder haar jongste kind precies op de dag van het offerfeest. Na zes dagen overleed zij in het kraambed. Dit gebeurde 45 jaar geleden. Zoiets vergeet je je hele leven niet.
Vorige maand was onze musicus George naar Napels gereisd. Hij had een mis gecomponeerd en deze mis werd daar voor het eerst uitgevoerd. Eenmaal in Napels hoorde hij het verhaal, dat Rusland in samenwerking met de Napolitaanse en Calabrese maffia chemisch én nucleair afval heeft geëxporteerd naar de omgeving van Napels en naar Calabrië. Toeval of niet: hij vertelde van een Calabrese medebroeder, die een geweldige stem heeft – hij is hier in Bethlehem geweest en ik heb hem horen zingen – kanker had gekregen. Hij is behandeld en de behandeling heeft goed uit gepakt, tot nu toe.
George viert vandaag zijn 25 jarig priesterfeest.
Ik heb enkele bijlagen toegevoegd. Een gaat over Syriastan, achtergronden van de ontwikkelingen in Syrië. Een tweede bericht over een speech van Netanyahu in de Bar Ilan universiteit. Het derde bericht is van Ma’an news, dat bericht over het komende pausbezoek, maar niet in november, maar in maart.
Verder een bijlage over de dood van twee personen op het feest van Franciscus: Giap, de Vietnamese generaal, die Frankrijk en de VS heeft verslagen en 102 is geworden en Wallace, die 41 jaar eenzame opsluiting in de VS te dragen had en 71 werd.
Tot slot een bijdrage over Afrika. Gisteren is bekend geworden, dat de landen van de Afrikaanse Unie niet willen, dat zittende presidenten voor het Internationaal Strafhof gedaagd worden. Ik kan me hier iets bij voorstellen. Een oud staatshoofd is al veroordeeld: Charles Taylor, oud president van Liberia. Verder daagt het Strafhof twee zittende staatshoofden voor het gerecht: President Kenyatta van Kenia en president Al-Bashir van Soedan. Hierdoor lijkt het alsof het Internationaal Strafhof alleen bedoeld is voor Afrikaanse staatshoofden. Maar de werkelijkheid in Afrika is heel wat gecompliceerder. Wat te denken van de vele Westerse en Chinese maatschappijen, die Afrika leegroven ten koste van het leefmilieu van de lokale bevolking en de ermee samenhangende oorlogen, met name in Oost Congo. En waar komen de wapens voor deze oorlogen vandaan?
In 35 landen zijn troepen van US African Command (AFRICOM) gelegerd en geen haan die ernaar kraait. Zie bijlagen World, Africa. Groeten uit Bethlehem, Louis

2. engels body
Hajj had a whole conversation with the organizer of the beer festival, Maria Khouri (Khouri means priest). Next year is the festival a few weeks earlier, perhaps because of the sacrifice.

04. Taybeh beer feast and Palestinian danse Dabkeh

04. Taybeh beer feast and Palestinian danse Dabkeh

This festival is this year next Tuesday. These days the shops open until late in the evening, because people are shopping for all kind of things, as at Christmas is common in Europe.

19. shopping

19. shopping

Last Monday I visited an elderly woman who belongs to our parish. She had a few hours earlier told to her daughter that I would come. She, the daughter, could not believe, because she had not seen me in the church. In fact, she had been to church on Saturday and could then have not seen me.
During my visit I heard a neighboring boy long passionate crying. I could not see what was going on and could not get to it. The older woman told that this happened more often. There is a wall between them, so that they are separated from each other living behind a fence and thus completely isolated. I don’t have an illusion what the future of a boy will be.

I heard something similar from Sana. Her neighboring woman stands alone for the education of her children because her husband is in an Israeli prison. According to Sana the mother sometimes uses a lighter to put it against the skin of his hand. I need to see what I can do.

Last week, the last friar, who was moved from Bethlehem, left. He is a Jordanian and is now working in the capital Amman. He is a pleasant fellow friar. Other friars have come. One has been here, but apparently has something to do. One of the new friars is a former Custos. He held this post late eighties early nineties.
But overall there is a rejuvenation of the community.
Friday I had a conversation with mother Al Azza. That was quite enjoyable. She told of a major change in society. Previously, everyone wanted to have a son, but that has shifted to a girl. That has to do that nowadays girls also studying. Thus, 65 % of students at the University of Bethlehem are women. They are more likely to succeed in finding a job.
The mother is reluctant to visit. On the one hand a visit can be inconvenient and on the other hand it can provide the fodder for gossip. There she is not waiting for.
She told something remarkable. This year the Sunni Muslims in the different countries in the Middle East don’t celebrate the two feasts, Eid al Fitr and Eid al Adha, on the same day. This is a bad sign.
While I was there on a visit, Yihya came to our church assuming that I would sit in my room. I had missed him the day before, when I went to his family. My visit was only short, because his older brother was in the hospital, but yesterday he was back home. I visited him there.
Yesterday I met Yihya at his home. At one time I was with him in the room of his sister Sherouk to eat together with her. They are struggling because their father refuses to give them money to buy new clothes. This is common with the feast and I saw that it is necessary. I am to them more a father than their own father, what is actually sad.
I have the role of father for more young people. Some fathers are a problem. They know not to behave for some reason and by whatever other cause. In fact, you might have to dig into the family histories.
I hear that for some people the Eid is not a real feast is. For one, it is a problem, there are attached so many commitments, visits to relatives and receive visits for 10 minutes. For others there is a history attached to it such as the following: when a woman was young, 12 years old, her mother delivered her youngest child on the very day of the Feast of Sacrifice. After six days she passed away. This happened 45 years ago, something you will not forget your whole life.
Last month our musician George traveled to Naples. He had composed a Mass and the Mass was performed there for the first time. Once in Naples he heard the story, that Russia in cooperation with the Neapolitan and Calabrian mafia has exported chemical and nuclear waste to the Naples area and to Calabria. Coincidence or not, he told that a fellow Calabrese friar, who has a great voice – he’s been here in Bethlehem and I’ve heard him sing – got cancer. He has been treated, and the treatment succeeded well, so far.
George celebrates his 25th ordination today.
I’ve added some attachments. One is about Syriastan, backgrounds of developments in Syria. A second is a report on a speech by Netanyahu at Bar Ilan University. The third message is from Ma’an news about the upcoming papal visit, but not in November as has been written, but in March.
Furthermore, an attachment on the death of two people on the feast of St. Francis : Giap , the Vietnamese general who defeated France and the U.S. and has become 102 and Wallace, in a U.S. prison for 41 years in solitary confinement and had been 71.
Finally, a contribution on Africa. Yesterday it was announced that the countries of the African Union do not want that sitting presidents of the International Criminal Court are summoned. I can also imagine something. A former head of state has been convicted: Charles Taylor, former President of Liberia. Further challenges the ICC two sitting heads of state in court: President Kenyatta of Kenya and President Al – Bashir of Sudan. This seems like the ICC is only for African heads of state. But the reality in Africa is much more complicated. What to think of many Western and Chinese companies in Africa looting at the expense of the environment of the local population and the related wars, especially in eastern Congo. And where do the weapons for these wars come from?
In 35 countries troops of U.S. African Command (AFRICOM) have been deployed and no one pays attention for it. See attachment World, Africa. Greetings from Bethlehem, Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1 Bar Ilan University


back to menu attachments

2 Life in Prisonback to menu attachments

3 Ma’an newsback to menu attachments

4 Syria Stanback to menu attachments

5 World, Africa 111013back to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.