428 Maryam

Virgin Mary nurtured by a palm tree, as described in the Quran.

Virgin Mary nurtured by a palm tree, as described in the Quran.

Bethlehem 20 oktober 2013

Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Afgelopen zondag kreeg ik bezoek van Yihya en zijn zus Shorouq. Ik had hen uitgenodigd. Het gesprek ging onder meer over de zin van het leven. Ik vond het opmerkelijk hoe we konden communiceren, hoewel hun Engels beperkt is en mijn Arabisch nog beperkter.
Het gesprek leverde iets verrassends op. Shorouq vertelde mij, dat zij op school leert om tot Maria te bidden! Hoe dit te begrijpen?

Bethlehem October 20, 2013

Dear friends,
Peace and all Good.

Last Sunday I got a visit from Yihya and hissister Shorouq. I had invited them. The conversation went inter alia about the meaning of life. I found it remarkable how we could communicate, although their English is limited and my Arabic even more limited.
The conversation brought something surprising. Shorouq told me that she learns in school to pray to Mary. How to understand this?

Mijn gedachten gingen onmiddellijk naar de vraag hoe Arabische Moslims Allah zien. Ik vermoed, dat hun beeld veel weg heeft van een Arabische man. Van hem heerst een nogal negatief beeld. Dit komt tot uitdrukking in de titel van een Arabische baas: Raïs, wat wil zeggen een man die orders uitdeelt en scherp toeziet waar je fouten maakt en je daarop pakt. Zo’n beeld van Allah is weinig aantrekkelijk voor met name vrouwen, die door een raïs op een minderwaardige wijze behandeld wordt. Tot zo’n Allah bid je niet. Nu kent de Koran een hele soera of hoofdstuk over Maria (Maryam). Het is Soera 19.
Maria staat in hoog aanzien in de Islam. Het is voor vrouwen aantrekkelijk om in plaats van tot zo’n negatief beeld van Allah tot Maria te bidden. Het is voor mij niet verrassend, want in onze kerk staat een beeld van Maria, die veel Moslim vrouwen trekt, die daar kennelijk komen bidden.Ik hoorde van de week ook, dat Moslims graag Allah van aangezicht tot aangezicht zouden willen zien. Op zich wijst de Koran dit af, maar zoekend op internet vond ik een stroming binnen de Islam, salafisten en aanverwante groepen, die Allah tastbaar afbeelden. Zie de volgende link:
My thoughts immediately went to the question of how Arab Muslims see Allah. I suspect that a lot like their image of an Arab man. Of him dominates a rather negative image. This is reflected in the title of an Arab boss: Raïs, which means a man who gives orders and sharply observes if you make mistakes and catches you then. Such an image of Allah is not very attractive, especially for women, who are treated by a Raïs in an inferior manner. Unto such an Allah you do not pray. Now the Koran knows a whole sura or chapter on Mary (Maryam). It is Sura 19.
Mary is highly valued in Islam. It is attractive for women to pray to Mary instead of such a negative image of Allah. For me it is not surprising, because in our church there is a statue of Mary, which attracts many Muslim women, who apparently come to pray.I heard this week also, that Muslims would like to see Allah face to face. In itself, the Qur’an rejects this, but searching on the Internet I found a movement within Islam, Salafists and related groups that Allah tactile display. See the following link:

→ can we see allah

An anthropomorphic stele. Courtesy Riyadh National Museum/Saudi Commissi

An anthropomorphic stele. Courtesy Riyadh National Museum/Saudi Commissi

Het eerste stukje heb ik als bijlage toegevoegd aan deze brief. Zij spreken van een Sky God met handen, ogen en andere ledematen en een geweldig groot op een mens lijkend fysiek lichaam.Gisteren kwamen Shorouq en Yihya mij weer opzoeken. Ik speel in hun leven een belangrijke rol.

Vanwege het offerfeest heb ik veel mensen bezocht. Niet iedereen was thuis, maar dat is niet verwonderlijk, want op zulke feestdagen bezoeken familieleden elkaar. Met name de mannelijke leden van de familie bezoeken de vrouwelijke leden en geven een geschenk. Het was voor mij wel wat vermoeiend.
Het feest neemt vijf dagen in beslag: maandag was het een voorbereidende dag. Dinsdag begon het eigenlijke feest. Het was in de stad stil na de drukte van de dag ervoor, waarop de laatste inkopen werden gedaan. Woensdag was er weer leven in de brouwerij, maar bijvoorbeeld de banken bleven de hele week gesloten.

Van de week is een boek over paus Franciscus gepubliceerd, dat over de periode van de vuile oorlog handelt. Het gaat onder andere over zijn zwijgen tijdens die periode. Uit het boek komt naar voren, dat zijn zwijgen een bewuste strategie was om geen aandacht op hem te vestigen. Hierdoor kon hij vele Argentijnen het leven redden. Zo heeft hij onder meer zijn paspoort uitgeleend aan een man, die op hem leek.

Dit brengt mij op de oude discussie over het zwijgen van paus Pius XII over de uitroeiing van Joden. Hem is dit zwijgen verweten. Ik heb er al eens over geschreven. Zijn voorganger Pius XI heeft in maart 1937 een duidelijke brief over het Nazi regime geschreven zonder enig resultaat. In feite was de premier van Engeland, Chamberlain, op de hand van Hitler tegen het rode gevaar. De brief was in het Duits en heette ‘Mit brennende Sorge’. Duidelijker kon het niet. Een herhaling van zo’n brief zou niets opleveren, hooguit enige bevrediging voor mensen, die – vrijblijvend – op zo’n brief zaten te wachten. In Nederland hebben de bisschoppen wel hun mond open gedaan met helaas als triest gevolg, dat Katholieken van Joodse afkomst naast anderen werden opgepakt en gedood in concentratiekampen.

Maandag bezocht ik Jack. Op weg naar hem zag ik even een buurman, een timmerman, die passend Josef heet. Hij belde even later op om ons uit te nodigen voor een potje kaarten.
Jack vertelde een verhaal, dat hij een nieuwe collega had gekregen, een Christen afkomstig uit Gaza. De man had enige ondersteuning nodig en Jack ging met hem naar de Grieks Orthodoxe monniken. De man was Jack en hen heel dankbaar voor de hulp, maar Jack zei: niet hij en de monniken hadden hem geholpen, maar God.

Een vergelijkbare verwijzing kwam ik woensdag tegen, waar ik door een misverstand later kwam dan oorspronkelijk gepland, waardoor ik een probleem kon aanpakken.
Die dag hield de grootmoefti van Saoedi Arabië en speech bij gelegenheid van de pelgrimstocht Hajj, waarin hij onomwonden iedere vorm van terrorisme afwees.

Dinsdag wilde ik een bezoek aan de familie Al Azza brengen, maar zij waren al naar Ramallah vertrokken. De reden hoorde ik vrijdagavond, toen ik hen als laatsten bezocht. Zij waren net tien minuten thuis, toen ik aankwam. Het bleek, dat er weer problemen in het kamp waren als een voortvloeisel van de ellende van twee jaar geleden, toen een ruzie tussen twee kinderen van twee families uitmondde in de dood van twee mensen, van beide families één.

Afgelopen zondag vierde George zijn zilveren priesterfeest tijdens de viering in de kerk. Met het jongerenkoor deed hij dat dinsdagavond op de eigenlijke dag. Hij kreeg voor zijn feest een bijzondere beker. Ogenschijnlijk was het geen bijzondere, al was die aan de binnenkant wit en aan de buitenkant zwart. Maar doe je er heet water in, dan verschijnen er drie afbeeldingen van hem, die bij afkoeling weer verdwijnen.

Het heeft vorige week plaatselijk in Nederland flink geregend. Helemaal verbazen doet dit mij niet, want al lang is er geen sprake meer van een flinke westcirculatie, waardoor weersystemen snel aan- en afgevoerd worden. Dan kan een regengebied gemakkelijker blijven hangen. Gecombineerd met opwarming van het klimaat, waardoor meer vocht in de atmosfeer terecht komt, is flinke regenval mogelijk.

Nog een paar leuke voorvallen tijdens het Tabeh bierfestival: Ik kwam een jongeman tegen, die mij nog kende uit de tijd van mijn jongerencentrum. Het bleek Behaa te zijn, die indertijd blijk gaf graag te tekenen. Toen ik naar zijn tekenen verwees horend zijn naam, was hij aangenaam verrast, dat ik dit nog herinnerde.

Een ander voorval was, dat ik met Hajj bij een tafeltje stond en er drie jongelui erbij kwamen staan. Eentje bood mij een sigaret aan, hetgeen ik duidelijk afwees. De betreffende jongeman kwam later naar mij toe en bood zijn verontschuldigingen aan, zeggend dat zijn vader en broers rookten.

Groeten uit Bethlehem,
Louis

The first piece I have attached to this letter. They speak of a Sky God with hands, eyes and other limbs and a huge human-like physical body.Yesterday came Shorouq and Yihya to see me again. I play an important role in their lives.

Because of the Eid al Adha I have visited many people. Not everyone was at home, but that is not surprising, because on such holidays they visit each other relatives. In particular, the male members of the family visits the female members and give a gift. For me it was a bit tiring.
The feast takes five days to complete: Monday was a preparatory day. Tuesday began the actual party. It was quiet in the city after the bustle of the day before, when the last purchases were made. Wednesday there was life in the brewery, but for example the banks remained closed throughout the week.

This week has been published a book about Pope Francis, which deals with the period of the dirty war. These include his silence during that period. The book reveals that his silence was a deliberate strategy to avoid attention to him. This allowed him to save many Argentines life. Thus, he included to lend his passport to a man who looked like him.

This brings me to the old debate about the silence of Pope Pius XII about the extermination of Jews. His silence has been faulted him. I’ve already written about it. His predecessor Pius XI wrote a clear letter about the Nazi regime in March 1937 without any result. In fact, the British Prime Minister, Chamberlain, stand on the side of Hitler against the red threat. The letter was in German and was called ‘Mit brennende Sorge’ (With burning worries). It couldn’t be clearer. To repeat such a letter wouldn’t make any sense, only maybe for some people, who – without obligation – were waiting for such a letter.
In the Netherlands the bishops opened their mouth with the sad consequence that beside others Catholics from Jewish origin were imprisoned and killed in concentration camps.

Monday I visited Jack. On the way to him I saw a neighbor, a carpenter, who called appropriately Josef. He called a little later on to invite us for a game of cards.
Jack told a story that he had got a new colleague, a Christian from Gaza. The man needed some support and Jack went with him to the Greek Orthodox monks. The man was Jack and them very grateful for the help, but Jack told him that not he and the monks had helped him, but God.

A similar reference I met Wednesday where I came through a misunderstanding later than originally planned, so I could tackle a problem.
That day the Grand Mufti of Saudi Arabia held a speech on the occasion of the Hajj pilgrimage, in which he bluntly rejected all forms of terrorism.

12. Tuesday afternoon shopping street

12. Tuesday afternoon shopping street

Tuesday I wanted to visit the family Al Azza, but they had already left for Ramallah. The reason I heard Friday night, when I visited them as the last one. They were just ten minutes back home, when I arrived. It turned out that there were problems in the camp again as a consequence of the misery of two years ago, when a quarrel between two children from two families resulted in the death of two people, from each family one.

Last Sunday George celebrated his silver priesthood during the celebration in the church. With the youth choir he did it on Tuesday on the actual day. He got to his feast a special cup. Apparently it was not special, though it was white on the inside and on the outside black. But when you add hot water, then appear three pictures of him, which disappear when cooled again.

23. a parrot

23. a parrot

A few more fun incidents while Tabeh beer festival: I met a young man, who knew me from the time of my youth center. It turned out to be the one, who liked to draw: Behaa. When I referred to this hearing his name, he was pleasantly surprised that I still remembered this.

Another incident was that I was at a table with Hajj and three young men joined us. There one offered me a cigarette, which I clearly rejected. The young man came later on to me and offered his apologies, saying that his father and brothers were smoking.

Greetings from Bethlehem,
Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

Visibility of Allah According to Some Muslims

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.