429 Mary, Queen of Palestine.

15. olive harvest festival

15. olive harvest festival

Bethlehem 27 oktober 2013Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.Afgelopen maandag was ik weer eens de hele dag in Jerusalem. Eerst bezocht ik eindelijk eens Ofer en heb ik met hem gezellig gepraat. Zijn zoon Noam wordt over ruim en half jaar 18 en zal dan zijn dienstplicht op een of andere manier vervullen.
Hierna ging ik naar Hadassah om bij te praten. Bij haar achter loopt een wadi of rivierbedding, waarin cement was gestort. Na protest van onder andere haar is dat weer verwijderd.
Bethlehem October 27, 2013Dear friends,
Peace and all good.Last Monday I was again the whole day in Jerusalem. First I finally visited once Ofer and I have fun talking to him. His son Noam will become 18 in just more than a half year and he will fulfill his military service in some way.
After that I went to Hadassah to chat. Behind her home there is a wadi or riverbed, where cement was poured. After protest include from her it has been removed.

Terwijl ik bij haar was, kreeg ik een telefoontje, zo te zien uit Nederland. Het was van een oud medebroeder, die een tijdje in mijn communiteit in Heerlen had meegeleefd. Hij was, ondertussen tot priester gewijd voor het bisdom Haarlem – Amsterdam, met een groep pelgrims in Bethlehem en wilde mij opzoeken. Ik sprak met hem af hem ’s avonds te ontmoeten.
Samen gingen we naar de maandelijkse bijeenkomst van het Interfaith Encounter Association. Het onderwerp was dit keer hoe in de verschillende tradities het leven na de dood gezien werd.

Een klassiek verhaal uit de Joodse traditie werd verteld: een beroemde rabbi stierf enkele eeuwen geleden. Als gebruikelijk ging hij, voor hij naar de hemel ging, eerst langs de hel. Hij schrok van de vele mensen, die hij daar zag. Hij wilde niet naar de hemel, als niet ook deze mensen met hem mee mochten. De engelen hadden nog nooit zo’n verzoek gehad. Ze beraadslaagden met elkaar. Op dit punt zijn er twee versies. De eerste versie is, dat besloten werd, dat, als de rabbi nooit iets verkeerds gedaan had, alle mensen in de hel met hem mee mochten. De tweede versie was, dat hij zoveel mensen met hem mee mochten, als hij aan goede daden had verricht. Toen zijn goede daden werden geteld, waren dat precies net zoveel als er mensen in de hel waren. Zij mochten allemaal met hem mee. De hel stroomde leeg. Toen zij vertrokken waren, stroomde de hel echter meteen weer vol.

Na afloop ging ik weer op huis aan om mijn bezoek te ontmoeten. Dat werd een gezellig samen zijn. Ik ging met hem en nog een pelgrim naar John en Mike hun souvenirwinkel. Zij waren er allebei en het werd een leuke bedoening.

Woensdag wilde ik Hajj bezoeken en belde hem op. Het bleek, dat hij nog in Beit Sahour was, wat wilde zeggen, dat hij vlak langs ons klooster moest komen. Hij was daar om te zien of de YMCA werk voor hem had. We zijn dan ook samen vanaf de taxistandplaats bij het busstation naar zijn huis gegaan.

’s Avonds bezocht ik nog een moeder en haar zoon van 11 in Beit Sahour. Ik merkte, dat die jongen een vader mist, die met hem stoeit, want zijn eigen vader woont in Canada. De zoon, Emanuel, heeft zijn vader al een paar jaar niet gezien.
Zijn moeder, Maria, heeft juist de week ervoor haar vader verloren. Hij stierf aan kanker. Zij kon niet naar zijn begrafenis, want daar had zij geen geld voor. Ook dit is een stukje werkelijkheid.

Donderdag ging ik met enkele andere broeders naar Jerusalem. De hoogst verantwoordelijk binnen onze orde was enkele dagen op bezoek en die namiddag was er een ontmoeting met de broeders in Judea inclusief West Bank gepland. Hierdoor had ik de gelegenheid om de andere Nederlandse medebroeder, die in ons moederklooster woont, te ontmoeten. Hij vertelde, dat hij zes weken in Mont Tabor was geweest, omdat er in die periode mede door de verplaatsingen niemand beschikbaar was. Hij heeft het wel geweten. In die periode was er ook het orthodoxe feest van de gedaanteverandering van Jesus. Dat feest viel op maandag 19 augustus, maar die dag moeten de mensen gewoon werken. Dus kwam een groep Ethiopische christenen met vijftig bussen naar ons klooster. Het orthodox klooster was gesloten. Zo kreeg hij 2500 mensen tegelijk op bezoek.

Mijn medebroeder is gids en ziet hoe het in deze tijd eraan toe gaat. Het is hoogseizoen, wat hier ook goed te merken is. Het is een drukte van belang en het gaat niet altijd prettig aan toe. De mensen zijn meer toeristen dan pelgrims, die bovendien soms geleid worden door gidsen, die zich niet weten te gedragen.

Gisteren was het de verjaardag van moeder Al Azza, die van haar twee oudste zoons een nieuwe keuken kreeg.

20. happy birthday

20. happy birthday

Beiden waren naar Bethlehem gekomen, ook Husam, die ’s middags uit Parijs was aangekomen. De vrouw van Wisam, Abeer, is nu hoogzwanger en hoopt, dat het een kerstkind wordt. Mij werd gevraagd een naam voor het kind te bedenken.
Met Husam had ik een kort gesprek, dat een vervolg behoeft. Hij vertelde, dat Israël de stoffelijke resten van een vrouw, die zich bij een aanslag op het Israëlische leger in 2001 zich had opgeblazen, aan haar familie in Deheishakamp had overhandigd.
Zo’n daad wordt in het Westen afgedaan als een daad van terrorisme, maar voor de vrouw was het een protest, dat Arafat gevangen zat in Ramallah en nergens heen kon gaan.

Ik heb in 1995 mijn studie godsdienstsociologie afgesloten met een scriptie over poging tot zelfdoding door tieners. Hun zoektocht naar zin in hun leven. Een conclusie was, dat zo’n poging als boodschap heeft: Zó wil en kan ik niet verder met mijn leven.

Bijna dagelijks komen er zo’n soort aanslagen in verschillende landen voor. Het lijkt iets typisch voor de Islam, maar dat is niet juist. Ik wil met Husam juist hierom verder praten om de vinger achter dit soort aanslagen te krijgen om zo bij te dragen tot het stoppen hiervan. Want dat moet gebeuren. Veroordelen levert niets op.
Husam vertelde mij, dat in Taybeh zuidoost van Ramallah, twee Palestijnen vermoord zijn, afkomstig van de andere familie in zijn kamp. De omstandigheden zijn duister.

Gisteren las ik een artikel, waarin een boek van de Amerikaanse criticus Chomsky en de Tsjechische criticus Vitchek onder de loep werd genomen. In dit boek wordt beschreven wat Chomsky in zijn leven bezield heeft: “Drie hartstochten, eenvoudig, maar overweldigend sterk, hebben mijn leven gestuurd: het verlangen naar liefde, de zoektocht naar kennis, en een ondraaglijk deernis voor het lijden van de mensheid.”
Deze drie hartstochten zijn op zich integer, ongeacht wat je van zijn opvattingen vindt. Een resultaat is wel, dat je op het spoor komt van zulk een onrecht, dat die haast niet te dragen is en moeilijk voor te stellen is. Vergelijk het maar met het uitmoorden van 6 miljoen Joden onder het Nazi bewind. Dit wil zeggen, dat mensen van weeromstuit hun ogen hiervoor sluiten, waardoor dit onrecht door kan gaan.

In dit boek getiteld ‘The Chomsky/Vltchek Worldview | Global Justice in the 21st Century’ wordt ervan gesproken, dat afgelopen jaren drie tot vijf miljoen mensen in Oost Congo zijn gedood. Maar wie kan zich dit voorstellen en ligt hier wakker van?

Er is veel te doen om NSA vanwege het afluisteren van Jan en alleman. Er wordt schande van geroepen. Tegenwoordig wordt er gesproken van opslag van email gegevens in een cloud. Als er wolken voorbij trekken, zie ik er geen gegevens in hangen. Wordt met cloud niet in feite computers van NSA bedoeld?

Gisteren was er op het grote plein het jaarlijkse olijfoogst festival.
Vrijdag was het hier in Bethlehem feest van Maria, koningin van Palestina. In Jerusalem heet het feest Maria, koningin van het Heilige Land om Israël niet voor het hoofd te stoten.

Er is weer veel gedoe om Zwarte Piet. Naast de onzin die hierover wordt verkondigd zoals dat hij oorspronkelijk een Moslim knecht van de bisschop van Myra zijn 3 eeuwen, voordat Mohammed leefde, is het de vraag, wat de maatschappelijke positie van de Afrikaanse knecht ten tijde van Rembrandt had. Hij heeft namelijk een schilderij gemaakt met daarop ook een Afrikaanse jongeman van 17. Om hem een kindslaaf te noemen lijkt mij wat overdreven. Wat was zijn maatschappelijke positie en wat was de positie van 17 jarigen in die tijd?
Een vriendin maakte mij erop attent, dat volgend jaar bij overmaking van geld ook het IBAN nummer vermeld moet worden. Van mijn rekennummer is dat: NL96 TRIO 0212 1905 63.

Groeten uit Bethlehem,
Louis

While I was with her, I got a call, apparently from the Netherlands. It was a former fellow friar, who had lived with us awhile in my community in Heerlen He was, meanwhile ordained priest for the Diocese of Haarlem – Amsterdam, with a group of pilgrims in Bethlehem and wanted to see me. I made an appointment with him to meet him in the evening.
Together we went to the monthly meeting of the Interfaith Encounter Association. The subject this time was how in the different traditions is seen the afterlife.

A classic story from the Jewish tradition was told: a famous rabbi died a few centuries ago. As usual he went before he went to heaven, first through hell. He was shocked by the many people he saw there. He did not want to go to heaven, unless these people were allowed to join him. The angels had never had such a request yet. They came together to talk about this request. At this point there are two versions. The first version is that it was decided that if the rabbi had never done anything wrong, all the people in the hell were allowed to go with him. The second version was that he could take as many people with him, as he had done good deeds. When his good deeds were counted, that were just as many as there were people in hell. They were all allowed to go with him. Hell flowed empty. However, when they had gone, the hell was immediately filled again.

Afterwards I went back to home to meet my visit. That was a cozy meeting. I went with him and another pilgrim to John and Mike their souvenir shop. They were both there and it was a pleasant experience.

Wednesday I wanted to visit Hajj and called him. It appeared that he was still in Beit Sahour, which meant, that he has right to pass our monastery. He was there to see if the YMCA had work for him. We are therefore merged at the taxi in front of the bus station to go to his house.

In the evening I visited a mother and her son 11 years old in Beit Sahour. I noticed that the boy misses a father who frolics with him, because his father lives in Canada. The son, Emanuel, has not seen his father for a few years.
His mother, Maria, has just lost her father the week before. He died from cancer. She could not go to his funeral, because she had no money. This is also a part of reality.

Thursday I went with some other friars to Jerusalem.

10. the minister general is listening to the custos

10. the minister general is listening to the custos

The highest responsible in our order had a few days to visit and that afternoon there was a meeting scheduled with the friars in Judea including West Bank. Because of this I had the opportunity to meet the other Dutch friar, who lives in our mother monastery. He told that he had been in Mont Tabor for six weeks, because no one was available at that time partly due to replacements. He has known it. During this period there was also the orthodox feast of the Transfiguration of Jesus. That feast fell on Monday, August 19th, but that day people should just work. So, a group of Ethiopian Christians visited with fifty buses to our monastery. The orthodox monastery was closed. So he got 2500 people at one time for a visit.

My fellow friar is a guide and saw how it runs in this time. It’s top season, which is also good to note here. It is very busy and it’s not always pleasant to it. The people are more tourists than pilgrims, who are also sometimes led by guides, who do not know how to behave.

Yesterday was the anniversary of mother Al Azza, who get from her two oldest sons a new kitchen.

19. happy birthday

19. happy birthday

Both were come to Bethlehem, also Husam, who that afternoon had arrived from Paris. Wisam’s wife, Abeer, is now heavily pregnant and hopes that it is a Christmas child. I was asked to think up a name for the child.
With Husam I had a brief conversation that needs a sequel. He said that Israel had given back the remains of a woman, who in 2001 had blown up in an attack on the Israeli army, to her family in Deheisha camp
Such an act is in the West dismissed as an act of terrorism, but for the women it was a protest, that Arafat was trapped in Ramallah and couldn’t go anywhere.

I have finished in my 1995 my study sociology of religion with a thesis on attempt to commit suicide by teenagers. Their search for meaning in their lives. One of my conclusions was that such an attempt is a message: I don’t want and cannot go on with my life in this way.

Almost daily there are this kind of attacks in different countries. It seems something typical of Islam, but that is not correct. I want to talk further with Husam to get the finger behind this kind of attacks in order to contribute to stopping these attacks. For this has to happen. To condemn it is no contribution.
Husam told me that two Palestinians are killed in Taybeh, southeast of Ramallah. They belong to the other family in his camp. The circumstances are not clear.

Yesterday I read an article in which a book by the American critic Chomsky and the Czech critic Vitchek was discussed. This book describes what Chomsky animated in his life: “Three passions, simple but overwhelmingly strong have governed my life: the longing for love, the search for knowledge, and unbearable pity for the suffering of mankind.”
These three passions in themselves integer, regardless of what you think of his views. A result is that you come on the trace of such an injustice that hardly wear and is hard to imagine. Compare it with the slaughter of six million Jews under the Nazi regime. This means that people rebound their eyes to close, allowing this injustice to continue.

In this book entitled ‘The Chomsky / Vltchek WorldView | Global Justice in the 21st Century’ is spoken of it , that during recent years three to five million people in eastern Congo are slain. But who can imagine this is here and awake?

There is much to do because of the NSA eavesdropping of many people. It is called shame. Today there is talk of storage of email data in a cloud. If clouds pass, I see no data in hanging. Is not controlled in fact by NSA computers with cloud?

Yesterday was the big square the annual olive harvest festival.

15. olive harvest festival

15. olive harvest festival

Friday was here in Bethlehem feast of Mary, Queen of Palestine.

In Jerusalem the feast is called Mary, Queen of the Holy Land in order not to hurt Israel.

Greetings from Bethlehem,
Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

/ul>

1. another cartoonback to menu attachments

2. cartoon black Peteback to menu attachments

3. loslatenback to menu attachments

4. picture of Saint Nicolasback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.