430 Malala – a great personality

© reuters

© reuters

 

Bethlehem 3 november 2013

Beste mensen,
Vrede en alle Goeds.

Ik wil beginnen met iets aardigs. Ik was van de week op bezoek bij Hajj. In de kamer zaten ook een zus van hem en een nicht. Deze twee vrouwen vroegen mij te raden hoe oud zij waren.

Bethlehem November 3, 2013

Dear friends,
Peace and all good.

I want to start with something nice. I was this week visiting Hajj. In the room there were one of his sisters and a cousin. These two women asked me to guess how old they were.

Helaas voor hen raadde ik van beiden precies hun leeftijd. Ik zag aan hun gezicht, dat ze dit niet leuk vonden. Veelal willen vrouwen er jonger uitzien dan zij zijn. Ik ken één vrouw, die het niet kon schelen. Zij heet Simone Signoret, een Franse actrice, die overleden is.

Ik bezocht dinsdag Yihya en zijn familie en Mohanad. Ik hoorde dat er ’s avonds een feest zou beginnen, omdat een van de 26 gevangenen van een familie is, die vlak bij hen woont. Om middernacht zou hij vrijgelaten worden. Iemand vroeg of het dank zij Fatah of dank zij Hamas was, dat zij werden vrijgelaten. Dat was uiteraard Fatah, waarbij president Abbas kon gloriëren.

Ik hoorde ook, dat een groep vrouwen met elkaar een vergaderingen hielden om een conflict van twee jaar geleden, waarbij Mohanad betrokken was, op te lossen.

Het commentaar van een woordvoerder van de Israëlische regering op de feesten in de West Bank, die volgenden op de vrijlating van de gevangenen, was zuur. Hij wees op de vele Israëlische slachtoffers door het geweld van de vrijgelaten gevangenen, wat klopt en helaas eigen is aan oorlog. Maar vergat te vermelden, dat een veelvoud aan Palestijnse burgers van heel jong tot heel oud door Israëlische soldaten zijn gedood zonder bestraft te zijn. Maar zo probeert de Israëlische propaganda machine haar gelijk te halen, wat alleen maar triest is.

Een ander voorbeeld hoe politiek ontaarden kan is de soap rond het afluisteren door NSA. Eerst ontkent president Obama braaf, dat hij Angela Merkel niet laat afluisteren. Vervolgens bevestigt het hoofd van het afluisterapparaat, Keith Alexander, dat Obama van niets wist. Dan kantelt de zaak, als een topfiguur van de spionagedienst zegt, dat het belangrijk is om de intenties van buitenlandse leiders te kennen. (US spymaster James Clapper has said that learning foreign leaders’ intentions is a “top tenet” of overseas surveillance operations.)
Vervolgens zegt Kerry, dat de afluisterdienst soms te ver is gegaan, waarop het hoofd zegt, dat de NSA handelt in opdracht van beleidsmakers. Dit doet de positie van president Obama niet goed.

Gisteren zag ik college tour, een programma, waarin studenten een bekende persoon vragen kunnen stellen. Dit keer was Malala de hoofdpersoon. Zie hiervoor: NRC.nl

Malala  © reuters

Malala
© reuters

Unfortunately for them I guessed from both their exact age. I saw at their faces that they did not like this. Often women want to look younger than they are. I know a woman who did not care about this. Her name is Simone Signoret, a French actress, who is deceased.

On Tuesday I visited Yihya and his family and Mohanad. I heard that that evening a feast would begin, because one of the 26 inmates belongs to a family who lives just nearby them.

04. man up was 30 years in Israeli prison

04. man up was 30 years in Israeli prison

At midnight he would be released. Someone asked if it was thanks to Fatah or Hamas that they were released. That was obviously Fatah, by which President Abbas was wallowing.

I also heard that a group of women held with each other a meeting to resolve a conflict from two years ago, in which Mohanad was involved,

The comment from a spokesman for the Israeli government on the celebrations in the West Bank, that followed the release of the prisoners, was acidic. He pointed to the many Israeli victims of the violence of the released prisoners, which is true and unfortunately peculiar to war. But he forgot to mention, that a plurality of Palestinian civilians from the very young to the very old are slain by Israeli soldiers without being penalized. But as the Israeli propaganda machine tries to catch it is right, which is just sad.

Another example of how politics can degenerate is the soap around the eavesdropping by NSA. First President Obama denies it as you can expect, he does not let Angela Merkel eavesdropping. Then confirms the head of the eavesdropping device, Keith Alexander, that Obama knew nothing. Then tilt the case, as a top person of the espionage service says, it’s important to know the intentions of foreign leaders (U.S. spymaster James Clapper has said That learning foreign leaders ‘ intentions is a “top tenet” or overseas surveillance operations.)
Then Kerry said that the eavesdropping service is sometimes gone too far, on which the head of the NSA says that he has been instructed by policymakers. This is not good for the position of President Obama.

Yesterday I saw college tour, a program in which students can ask questions to a well-known person. This time it was the protagonist Malala. See: NRC.nl
(of course in English)

Malala is een geweldige persoonlijkheid die laat zien, waar een jonge vrouw als zij voor staat. Zij veegt allerlei vooroordelen tegen vrouwen, Pakistan en Islam van tafel. Haar vader is haar trotse steun en toeverlaat.Een heel ander voorbeeld van een meisje, dat indruk maakt, is de negenjarige Amira met haar vertolking van een operalied, dat zij zichzelf geleerd heeft. Zie en luister naar: NRC.nlAfgelopen zondag was eindelijk onze communiteit compleet en maandagavond hebben we meteen onze eerste communiteitsbijeenkomst gehad.
Een van de broeders komt uit Syrië en zou deze week zijn ouders op bezoek krijgen. Maar helaas werden zij niet door Jordanië doorgelaten. Ik vermoed, dat hier de grote stroom vluchtelingen debet aan is. Zonder voldoende geld op zak kom je er niet door, want dan blijf je vermoedelijk toch maar in Jordanië hangen, wat de staat veel geld kost. Een andere weg is niet mogelijk, want via Libanon en Cyprus moeten zij toch weer naar Jordanië. Israël laat hen niet toe.
Nu gaat deze medebroeder vandaag via Jordanië naar Libanon om hen te ontmoeten.
Eén ding is wel duidelijk, dat Syrië een moeras is, die niet gauw droog te leggen valt.Vrijdag had ik de gelegenheid om een van de drie broers van de naaiwinkel te spreken. Op vrijdag is het altijd stil, omdat Moslims hun vrije dag hebben en om 4 uur gaan de twee werknemers naar huis. Er is dan weinig te doen en blijft Moender alleen in de zaak staan.
Het was goed om met hem te kunnen spreken. Hij heeft een zware tijd achter de rug. Dan is het goed als je je verhaal kwijt kunt.Ik las van de week een opiniestuk, dat over standenmaatschappij en prestatiemaatschappij ging. Zo’n onderwerp verdient nadere beschouwing. Ik wil hier een voorzet voor geven. Bij standenmaatschappij is voor mij de grootste vraag of iemand van een hogere stand iemand van een lagere stand respecteert. Het voordeel van een standenmaatschappij en meer sprake is van sociale controle ten gunste van de zwakkere.
Bij een prestatiemaatschappij gaat het meer om het recht van de sterkste met de verleiding tot vals spel om maar te kunnen winnen. Ik noem hier de Tour de France als voorbeeld. Ik bedoel niet mensen als Lance Amstrong. De dieper liggende oorzaak van vals spel zijn opgeschroefde eisen, waar je aan moet voldoen om te kunnen winnen. Een krankzinnig voorbeeld was de organisatie van een fietswedstrijd over 1000 km. Bij een prestatiemaatschappij is de menselijke waardigheid in het geding.In feite moet eerst op tafel komen wat een mensenleven zinvol maakt, wat voor iedereen geldt. Dan komen menselijke waardigheid en sociale controle vanzelf om de hoek kijken. De menselijke waardigheid staat buiten kijf. Sociale controle is nodig om uitglijders te beteugelen. Het verschaft een gevoel van veiligheid aan iedereen mits de persoonlijke levenssfeer gerespecteerd wordt.

Ik heb weer enkele bijlagen toegevoegd: een kritische beschouwing over de oorlog met drones in World 011113; over Israël en Iran en over de jaarlijkse vernietiging van olijfbomen door kolonisten, daarbij in feite gesteund door het Israëlische leger, beide berichten uit de Israëlische krant Ha’aretz.

Groeten uit Bethlehem,
Louis

Malala is a great personality who shows where a young woman like she stands for. She wipes biased against women, Pakistan and Islam from the table. Her father is her proud mainstay.Here’s another example of a girl that impresses, the nine -year-old Amira with her rendition of an opera song that she taught herself. See and listen to: NRC.nlLast Sunday we as community were finally complete and immediately we had our first community meeting on Monday.
One of our friars coming from Syria should get his parents for a visit this week. But unfortunately they were not allowed to pass through Jordan. I suspect that here the flood of refugees is to blame. Without enough money in your pocket you cannot get through, because you will probably stay anyway hang in Jordan, which cost the state a lot of money. Another way is not possible, because through Lebanon and Cyprus they still need to Jordan again. Israel does not allow them to go to Tel Aviv.
Now this fellow friar goes to Lebanon today to meet them via Jordan.
One thing is clear that Syria is a swamp, which is not likely to be drained.
17. going for the Friday prayer

17. going for the Friday prayer

Friday I had the opportunity to speak with one of the three brothers of the tailor shop. On Friday it is always quiet because Muslims have their day off and at 4 o’clock the two employees go home. There is little to do and Munder remains standing alone in the shop.
It was good to speak with him. He has had a hard time. It’s good if you can tell your story.

This week I read an oped that was about class society and performance society. One such topic is worth further reflection. I want to give a cross here. In class society is the biggest question for me if someone of a higher class respect someone from a lower class. The advantage of a class society is that there is more social control in favor of the weaker.
In a performance society is more about the law of the jungle with the temptation to cheating just to win. I mention the Tour de France as an example. I do not mean people like Lance Armstrong. The root cause of cheating are screwed requirements, where you have to meet in order to win. An insane example was the organization of a bicycle race over 1000 km. With a performance society, human dignity is at stake.

In fact, first on the table what makes human life meaningful, which applies to everyone? Then come human dignity and social self-control comes into play. Human dignity is beyond dispute. Social control is needed to curb slipping. It provides a sense of security to everyone as long as the personal privacy is respected.

I have again added some attachments: a critical discussion of the war with drones in World 01113, over Israel and Iran and the annual destruction of olive trees by settlers, while in fact supported by the Israeli army, both messages from the Israeli newspaper Ha ‘aretz.

Greetings from Bethlehem,
Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1. Iran and Israelback to menu attachments

2. top secret Israelback to menu attachments

3. World Nov 1back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.