431 The wind beneath Malala’s wings (by Gandhara)

25. flourishing

25. flourishing

Bethlehem 10 november 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds

Ik begin met de melding van een email van een Vietnamese medebroeder, die mij schreef, dat stukje bij beetje China Vietnam annexeert.

Bethlehem November 10, 2013

Dear people,

Peace and all Good

I begin with an email from a Vietnamese fellow friar, who wrote me that gradually China annexes Vietnam.

Het is een lange termijn politiek van China voor de komende tientallen jaren. Ik schrok ervan. Ik wist wel, dat er van oudsher spanningen tussen die twee landen heersten. Maar nu wil China Viet Nam opslokken met kennelijk een beroep op internationale solidariteit tussen twee communistische landen. Zo heeft iedere ideologie zijn speelruimte om politiek beleid te rechtvaardigen.

Vorige week zaterdag had Jack een heel vervelende ervaring. Hij zat thuis rustig tv te kijken, toen hij ineens buiten op zijn terrein op de eerste verdieping rumoer hoorde en het geluid van een kind. Hij ging buiten kijken en het bleek, dat daar een vrouw met haar dochtertje was, die door een man achterna werd gezeten, naar later bleek, omdat zij de man bestolen had. Zij was met haar kind over een hek gesprongen en zo op zijn terrein gekomen. De vrouw drong zelfs het huis van Jack binnen. De politie werd erbij gehaald, maar die dreigde Jack te arresteren, omdat de man, die bestolen was, dacht dat hij een handlanger van de vrouw was. Jack belde hierop zijn broer om een politiecommandant in te schakelen, die Jack goed kende. Zo kwam uiteindelijk alles voor Jack weer op zijn pootjes terecht. De vrouw wist via zijn voordeur beneden te ontsnappen. Later vond de moeder van Jack nog een portefeuille, die de vrouw had laten vallen. Is het een teken van groeiende armoede hier in Bethlehem?

We hadden van de week politiek bezoek: van de Poolse president en van de minister van buitenlandse zaken van de VS. Met name de laatste legde als gebruikelijk Bethlehem gedurende de morgen plat. Om half twee werd Bethlehem weer vrijgegeven.

Dinsdag bezocht ik Mohanad. Er was ook een neefje van 5 jaar op bezoek. Ik vroeg hem hoeveel broers hij had. Het was een heel rekenwerk voor hem. Uiteindelijk kwam hij uit op 17 broers van twee moeders. Hiernaast heeft hij nog vijf zussen. Dit is pas echt een grote familie.

Afgelopen vrijdag werd officieel bekend, dat op Arafat onverklaarbare grote hoeveelheden Polonium was aangetroffen, die vermoedelijk voor zijn dood, morgen 9 jaar geleden, verantwoordelijk waren.
Opmerkelijk is, dat enkele maanden geleden Rusland deze mogelijkheid had uitgesloten. Welke politiek zit hierachter? Palestijnse leiders gebruikten dit verhaal ook.

Vrijdag bezocht ik eerst de naaiwinkel van de Sleiby’s. Daar was ook een vrouw, die actief in de parochie is en lid van het koor. Zij gaf commentaar op de wisseling van de wacht in de parochie met drie nieuwe priesters. Volgens haar is het belangrijker wat je doet dan wat je zegt. Dit is een vaker voorkomend verschijnsel. Vrouwen zijn praktischer ingesteld, terwijl mannen graag praten.

Hierna ging ik naar de familie Al Azza, die druk bezig zijn met een verbouwing.
Mede dankzij een kleine lening krijgt het huis een heel ander aanzien met voor de moeder een nieuwe keuken en voor de jongste twee zonen een mooie eigen kamer. Dit zat al langer in de pen, maar kreeg nu eindelijk zijn beslag.

21. a water tank for a home in the building

21. a water tank for a home in the building

Gisterenmiddag was ik op de Schaapherdersvelden. De broeder, die hiervoor verantwoordelijk is, was afgelopen week in Libanon om zijn familie uit Syrië te ontmoeten. Zijn ouders konden hem niet bezoeken, zoals ik vorige week al schreef.

Toen ik op de Schaapherdersvelden aankwam, was het er erg druk. Er was een groep van 500 Tsjechen op bezoek met priesters, bisschoppen en een kardinaal. Maar spoedig werd het rustiger. Later in de middag kwamen diverse groepen. Het leidde ertoe, dat veel mensen met mij op de foto wilden en velen door mij gezegend wilden worden. Dit ging er plezierig aan toe.

Maar aan het eind werd het vervelend. Vlak voor sluitingstijd, 2 voor 5, wilde een gids nog met een groep vijf minuten naar binnen, wat ik weigerde. Vlak na vijven wilde een andere gids een minuutje naar binnen, wat ik ook weigerde. Dit probleem doet zich in dit jaargetijde dagelijks voor. Het is nu erg druk met pelgrims en relitouristen zoals dit ieder najaar zich voordoet. Een onoplosbare flessenhals is het bezoek aan de geboortegrot. De capaciteit om de bezoekersstroom te verwerken, is beperkt en kan niet uitgebreid worden. Het kan ertoe leiden, dat mensen twee uur in de rij staan, voordat zij in de geboortegrot kunnen binnengaan.
Maar als de Nederlandse premier en minister van buitenlandse zaken op bezoek komen, van 7 tot 9 december, zal het een stuk rustiger zijn: de stilte voor de kerstdrukte.

Van de week kreeg ik een link van The Guardian te pakken, waarop een overzicht staat, wat het resultaat is van het werk van Edward Snowden over het afluisteren. Zie:

It is a long term policy of China for the coming decades. I was shocked. I knew that there prevailed historically tensions between the two countries. But now China swallows Viet Nam with apparently relying on international solidarity between the two communist countries. Thus, each ideology has leeway to justify politically policy.

Last Saturday, Jack had a very unpleasant experience. He sat quietly at home watching TV, when he suddenly heard noise out his home on the first floor and the sound of a child. He went to look outside and it turned out that there was a woman with her daughter, who was chased by a man. It turned out that she had robbed the man. She had jumped with her child over a fence and came so on his property. The woman even managed to go inside the home of Jack. The police were called in, but which threatened to arrest Jack because the man who was robbed, thought he was an accomplice of the woman. Jack called his brother to involve a police commander who Jack knew well. So in the end everything turned out to be fine back for Jack. The woman managed to escape through his front door down. Later, the mother of Jack found a wallet, the woman had dropped. Is it a sign of growing poverty here in Bethlehem?

05. waiting for the Polish president

05. waiting for the Polish president

We had the week politicians who visit us: the Polish President and the Minister of Foreign Affairs of the U.S… In particular, the last brought as usual Bethlehem to a standstill during the morning. This ended at half past one.

Tuesday I visited Mohanad. There was also a cousin of 5 years to visit him. I asked him how many brothers he had. It was a very math for him. Finally he came to 17 brothers from two mothers. In addition he has five sisters. This is really just a big family.

Last Friday was officially known that with Arafat unexplained large amounts of Polonium was discovered, which were probably responsible for his death, tomorrow 9 years ago.
Interestingly, a few months ago Russia had excluded this possibility. What politics is behind this? Palestinian leaders used this story too.

Friday I first visited the tailor shop of the Sleiby’s. There was also a woman, who is active in the parish and a member of the choir. She commented on the changes in the parish with three new priests. According to her, it is more important what you do than what you say. This occurs more frequently. Women are set more practical, while men like to talk.

After this I went to the family Al Azza, who are busy with renovations.
Thanks to a small loan the house gets a very different outlook with for the mother a new kitchen and for two youngest sons a nice room. This was some time already pending, but finally unfolded.

Yesterday afternoon I was at the Shepherd Fields. The friar, who is responsible, was in Lebanon to meet his family from Syria last week. His parents could not see him, as I wrote last week.

22. plants in Sheperdfields

22. plants in Sheperdfields

When I arrived at the Shepherd Fields, it was very busy. There was a group of 500 Czechs with priests, bishops and a cardinal. But soon it became quieter. Later in the afternoon, there were various groups. It led to numerous people, who wanted with me on the photo and many wanted to be blessed by me. This went pleasantly.

But it was annoying at the end. Just before closing time, 2 to 5, a guide wanted to enter the grotto with a group for five minutes in, which I refused. Just after five another guide wanted for one minute in, which I refused. This problem occurs in this season daily. It is now very busy with pilgrims and relitourists as it occurs every autumn. An insoluble bottleneck is the visit to the Nativity Grotto. The capacity to handle the flow of visitors is limited and cannot be expanded. It may mean that people stand in line two hours before they can enter the Nativity Grotto.
But if the Dutch prime minister and foreign minister come to visit, from 7 to 9 December, it will be a lot quieter: the calm before the Christmas rush.

This week I got to get a list, which is the result of the work of Edward Snowden with tapping a link from The Guardian. See:

title-nsafiles

Het gaat erop lijken, dat er een overeenkomst mogelijk is tussen Iran en de top zes in de wereld over het nucleaire programma van Iran. Op zich is dit verheugend, maar ik plaats er een kanttekening bij. Is Netanjahu ervan te overtuigen, dat van Iran geen gevaar valt te duchten. Het kan namelijk ook gebeuren, dat Netanjahu zich zo alleen voelt staan, dat hij besluit om Iran aan te vallen. Dan breekt de hel los.Hierop aansluitend heb ik een aanhangsel over Obama tegenover het Congres m.b.t. Iran.Het andere aanhangsel gaat over Malale, over hoe zij zo bekend heeft kunnen worden.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

It looks, that an agreement is possible between Iran and the top six in the world about Iran’s nuclear program. This in itself is gratifying, but I place a note to. Is it possible to convince Netanyahu that there is no danger that Iran has to be feared? Things can happen that Netanyahu feels like standing alone, he decides to attack Iran. Then all hell breaks loose.I have an attachment on Obama to Congress regarding Iran.The second attachment is about Malale, how she became so famous.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1 South Asia Nov 7 Malalaback to menu attachments

2 World Nov 1 Obama versus Congress about Iranback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.