432 daily life in the Gaza Strip is slowly grinded to a halt

the flood of sewage through central Gaza has made even crossing the street a nightmare for local residents. (MaanImages/Ezz Al Zanoon)

the flood of sewage through central Gaza has made even crossing the street a nightmare for local residents. (MaanImages/Ezz Al Zanoon)

Bethlehem 17 november 2013

Beste mensen, Vrede en alle Goeds.

Afgelopen maandag had ik met Skype een gesprek met een medebroeder in Zimbabwe. Van een onderdeel schrok ik.

Bethlehem November 17, 2013

Dear friend, Peace and all good.

Last Monday I had a Skype conversation with a fellow friar in Zimbabwe. I was shocked.

Hij vertelde mij, dat in zijn land de regering opdracht heeft gegeven om wat genoemd wordt illegale bouwwerken te slopen. Hierdoor komen veel mensen op straat te staan, terwijl het nu juist regenseizoen is! Het lijkt mij in strijd met lokale waarden en normen. Ik vraag me dan ook af, van waaruit druk is uitgeoefend om tot sloop over te gaan. Het lijkt wel Israëlische politiek met betrekking tot Palestijnse huizen.

Dinsdag bezocht ik eerst de familie van Yihya en daarna van Mohanad. Yihya was kennelijk moe en sliep.
De jongste broer van Mohanad, Moerad was jarig. Mohanad was nog niet thuis, maar nog onderweg van de universiteit naar huis. Dat duurt soms lang als de soldaten bij de beruchte container checkpoint de auto’s ophouden met controles. En dan te bedenken, dat de checkpoint in Palestijns C gebied ligt en niets te maken heeft met Israëlisch gebied. Maar C gebied valt onder volledige controle van Israël. Maandag kwam hij vanwege de checkpoint pas om 7 uur thuis.

Woensdag zat ik bij de souvenirwinkel van John en Mike. Ik heb toen een tijdje met de zus van John zitten praten. Het ging over haar ervaringen tijdens de eerste Intifada. De vervelendste herinnering was voor haar het gebruik van traangas, die ingezet werd en bijvoorbeeld het leven van een tweejarig kind had gekost: het broertje van Wisam Al Azza.

Donderdag heb ik eerst met Jack en Youssef gekaart. Omdat de laatste van elders moest komen, doodde Jack de tijd met het vertellen van verhalen over de eerste Intifada, wat voor streken hij had uitgehaald en de Israëlische soldaten de stuipen op hun lijf joeg zonder overigens gewelddadig te worden.
Dat was van de week helaas anders, toen een 16 jarige Palestijn een Israëlische soldaat doodstak. Zijn motief was, dat hij en zijn familie een gevangen familielid niet mogen bezoeken. Dit gebeuren laat iets zien van wat er hier gaande is. In zo’n situatie heeft de oudere generatie al gauw een houding van: ¨Wat kunnen we doen?¨ Maar daarmee houd je tieners niet zoet. Die kunnen woedend worden en hebben zich vervolgens niet in de hand.

De dochter van Jack, Razan, staat nu voor haar eindexamen. Omdat de familie pal naast haar school woont, kan zij in de namiddag bij de zusters, die de school leiden, studeren. Zij hebben hun klooster iets hogerop.
Maar omdat het donker is, als zij naar huis gaat, komt haar broer iedere dag ophalen. Voor een jonge vrouw als zij is het ’s avonds niet veilig.

Later bezocht ik die dag Hajj. Op de terugweg kwam ik de familie Al Azza tegen en hoorde ik dat de verjaardag van Noer de volgende dag gevierd zou worden. Zijn eigenlijke verjaardag was gisteren. Hij is de een na jongste zoon van de familie Al Azza. Noer betekent licht en is een van de 99 namen van Allah in de Islam.

24. a gift

24. a gift

Vandaag is zijn schoonzus Abeer jarig. Maar de verjaardagen werden al vrijdag gevierd, kwam omdat Husam even over was van zijn rondreizen als acteur. Deze week gaat hij naar Tunesië en dan voor een paar weken naar Brussel. Vervolgens zal hij wel naar zijn vrouw in Parijs gaan, die daar aan de Sorbonne, de beroemde universiteit van Parijs, college geeft. Begin januari is hij weer hier in de buurt.
Het verjaardagsfeest was leuk en vond plaats in de geheel vernieuwde huiskamer. Wisam, de oudste zoon, had het gevoel niet in een kamp te zijn. Er was een nicht bij, die ook jarig was.
De twee jongste zoons hebben nu een eigen kamer, die zij naar eigen smaak hebben ingericht.

Gisteren was de broeder, die gewoonlijk de gezangen tijdens de processie van 12 uur naar de Geboortegrot inzet, afwezig. Mij viel de eer te beurt om zijn taak over te nemen. Daar was de eerste koster heel gemakkelijk in om mij te vragen. Het ging prima.

In een bijlage wordt de recente geschiedenis van Syrië beschreven om iets van het huidige geweld daar te kunnen begrijpen.

Een andere bijlage gaat over de rol van Frankrijk in de onderhandelingen met Iran.
De derde bijlage handelt over het verdwijnen van de Palestijnse visie op het ontstaan van de staat Israël, de Palestijnse narrative.

De laatste gaat over de super tyfoon Haiyan, die de Philippijnen trof.

Vanmiddag ga ik met nog twee broeders voor retraite naar ons klooster aan de zuidrand van Jerusalem in Ain Karem.

Ondertussen begint het hier koeler te worden, maar we wachten met smart op regen, die hard nodig is voor een goede olijfoogst volgend jaar oktober.

Over Gaza komen weinig berichten door. Daar is de enige elektriciteitscentrale buiten werking bij gebrek aan brandstof. Wat dit betekent, zie de volgende link: maannews.net

From what he told me, was that in his country the government has given the order to demolish what is called illegal buildings. In this way many people become homeless while it is rainy season right now! It seems to me contrary to local norms and values. I also wonder, from where pressure comes to demolish these homes. It looks like Israeli policy regarding Palestinian houses.

Tuesday I first visited the family of Yihya and then from Mohanad. Yihya was obviously tired and slept.
The youngest brother Mohanad, Murad celebrated his birthday. Mohanad was not at home, but still on the way home from the university. That takes some time when the soldiers stop cars for control at the notorious container checkpoint. And to think that the checkpoint in Palestinian territory is C and has nothing to do with Israeli territory. But C area is under full Israeli control. Monday he returned home because of the checkpoint just at 7 pm.

Wednesday I was in the gift shop of John and Mike. I talked with the sister of John for a while. It was about her experiences during the first Intifada. The most annoying memory was for her the use of tear gas, which was used and had cost the life for example of a two year old child: the brother of Wisam Al Azza.

Thursday I first played cards with Jack and Youssef. Because the last had to come from elsewhere, Jack killed the time by telling stories about the first Intifada, what tricks he had done and chased Israeli without becoming violent.
That was this week unfortunately different, when a 16 -year-old Palestinian boy stabbed an Israeli soldier. His motive was that he and his family are not allowed to visit a family member in an Israeli prison. This event shows something from what is going on here. In such a situation, the older generation has often an attitude of: ¨What can we do¨. But that keep your teens not sweet. They can be angry and then don’t control themselves.

The daughter of Jack, Razan, now faces her graduation next summer. Because the family lives right next to her school, she can study in the afternoon at the sisters, who lead the school. They have their monastery higher up.
But because it’s dark, when she goes home, her brother pick up every day. For a young woman like her it is not safe at night.

Later that day I visited Hajj. On the way home I met the family Al Azza and I heard that they will celebrate Nur’s birthday the next day. His actual birthday was yesterday. He is the second youngest son of the family Al Azza. Nur means light and is one of the 99 names of Allah in Islam.

23. tree times happy birthday

23. tree times happy birthday

Today is his sister-in-law Abeer her birthday. The reason that the birthdays were already celebrated on Friday, was because Husam was on his tour as an actor here in Palestine. This week he goes to Tunisia and then for a few weeks to Brussels. Then he will go to his wife in Paris, who gives college to the Sorbonne, the famous university of Paris. In early January, he will be again here.
The birthday party was fun and took place in the all-new living room. Wisam, the eldest son, had the sense not to be in a camp. There was a cousin, who was also celebrated her birthday.
The two youngest sons now have their own room, which they decorated to their own taste.

Yesterday was the friar, who usually starts the hymns during the procession at noon hours to the Nativity Grotto, absent. I had the honor to take over his task. Since the first sexton was very easy to ask me. It went fine.

In an attachment, the recent history of Syria is described to understand something from the current violence there.

Another attachment deals with the role of France in the negotiations with Iran.

The third attachment deals with the disappearance of the Palestinian vision of the creation of the state of Israel, the Palestinian narrative.

The latter is about the super typhoon Haiyan, which struck the Philippines.

This afternoon I ‘m going with two friars to retreat to our monastery on the southern outskirts of Jerusalem in Ain Karem.

Meanwhile, here it is becoming cooler, but we eagerly await rain, which is needed for a good olive harvest next year in October.

About Gaza there are few messages. There the only power plant is inoperative for lack of fuel. What this means, see the following link: maannews.net

no fuel

Een andere link vertelt het verhaal van de agenda, die Israël bij zijn ontstaan had. Zie:
palestinechronicle

De groeten uit Bethlehem,
Louis

Another link tells the story of the agenda, which Israel had at the time of its creation. See:
palestinechronicle

Greetings from Bethlehem,
Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1 Euro Arab Dialogueback to menu attachments

2 Middle East Nov 12 Iran – Franceback to menu attachments

3 Middle East Nov 14 2013 Palestinian Narrativeback to menu attachments

4 Middle East Nov 14 Syria, Principlesback to menu attachments

5 Southeast Asia Nov 12 Supertyfoonback to menu attachments

6Bezoek de Handleiding HTML
I

I

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.