433 the lack of a moral compass

09. Ain Karem

09. Ain Karem

Bethlehem 24 november 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het goede nieuws van vandaag is, dat Iran en zes landen een verdrag hebben gesloten.

Bethlehem November 24, 2013

Dear friends ,

Peace and all Good.

I am happy with the reached agreement between Iran and six other countries.

Ik ben terug van mijn week retraite in Ain Karem aan de zuidrand van Jerusalem, die mij goed bevallen is. De week er tussenuit kwam mij goed uit. Weliswaar had ik een lange vakantie, maar die tijd besteedde ik aan bezoeken met bijkomende reizen. Lang niet alle bezoeken waren gezelligheidsbezoeken.

09. Ain Karem

09. Ain Karem

Ik veronderstelde, dat ik na zo’n week niet veel te melden zou hebben, maar dat klopte niet.
We waren met een groep van 21 broeders, van Ierland tot Indonesië en Ghana. dit leverde allerlei informatie op, die de moeite waard is.

Uit Indonesië waren twee broeders, van wie een van Chinese komaf is en de ander heeft een vader uit een katholieke familie en een moeder uit een moslim familie. op een vraag van een medebroeder aan de eerste over het geweld in Indonesië tegen Christenen, was zijn antwoord duidelijk. Dat geweld werd veroorzaakt door Wahabieten uit Saoedi Arabië.

Aan een medebroeder uit India vroeg ik naar de achtergronden van het kastensysteem. Hij vertelde mij, dat het kastensysteem gekoppeld is het Hindoeïsme. De hoogste kaste is de priesterkaste. Zij kunnen iemand opdracht geven om een tegenstander van het kastensysteem uit de weg te ruimen zonder zelf vuile handen te maken. In sommige gebieden heerste het Boeddhisme, dat volledige gelijkheid van alle mensen voorstaat. Maar met de komst van het Hindoeïsme gingen de priesters de dienst uitmaken en voerden het kastensysteem in.

Op mijn vraag naar het sexueel geweld tegen vrouwen, dat de laatste tijd terecht veel aandacht vraagt, vertelde hij mij, dat dit een gevolg van films was. Dit betekent kennelijk, dat er films gemaakt worden, die mannen ertoe aanzetten vrouwen te zien als een sex-object. het is veelzeggend, dat, toen ik nader probeerde te onderzoeken, wat er op internet over dit onderwerp te vinden is, verschillende films van YouTube verwijderd waren.

Toen ik bij een Ghanese medebroeder China aanstipte, reageerde hij onmiddellijk afwijzend naar China. Bij China heiligt het doel de middelen. Het doel lijkt mij om een wereldhegemonie te realiseren en neemt hiervoor de tijd.

Hier kom ik uit bij een groot probleem: het ontbreken van een moreel kompas. In de huidige wereld lijkt alleen de paus nog een moreel kompas te tonen. Een idee om China aan te pakken lijkt mij de geschiedenis van China te bestuderen en met name, waar het gaat om slechte heersers en hoe zij werden aangepakt.

In afgelopen week las ik ook een verhaal over een Britse directrice van een school in Cairo, die om de Moslims niet voor het hoofd te stoten verbood om onder de kerstboom een kerststal te zetten. Onder protest van Moslims kinderen en hun ouders moest zij de kerststal toelaten. Dit voorval laat iets zien van wat er in Europa gaande is: een gebrek aan identiteitsbesef, wat zeker ook een bron is van het ontbreken van een moreel kompas. Er is nog alleen maar oog voor een economisch kompas. Daar redden wij het niet mee.

11 years go curfew

11 years go curfew

In Ain Karem lag er een fotoboek van het studiejaar 2002 – 2003 in Bethlehem met o.a. foto’s, die iets laten zien van de toestand toen ten tijde van uitgaansverboden. Ik heb er foto’s van foto’s gemaakt en die toegevoegd aan deze brief.

Het klooster in Ain Karem lijkt klein, maar het bergt veel ruimte in zich. Ik laat het hierbij met de
groeten uit Bethlehem,

Louis

I ‘m back from my week retreat in Ain Karem on the southern outskirts of Jerusalem, which I really liked. The week getaway was good to me. Although I had a long vacation, that time I spent on visits with additional trips. Not all the visits were for pleasure and relaxation.

I assumed that I would not have much to say after this week, but that was not true.
We were a group of 21 brothers from Ireland to Indonesia and Ghana. This yielded a variety of information, which is worth.

From Indonesia there were two friars, one of whom is of Chinese origin and the other has a father from a Catholic family and a mother from a Muslim family. On a question from a fellow brother on the violence against Christians in Indonesia, the first friar gave a clear answer. That violence was caused by Wahabites from Saudi Arabia.

I asked a fellow friar from India about the backgrounds of the caste system. He told me that the caste system is linked to Hinduism. The highest caste is the caste of priests. They can order to kill someone, who is opposed to the caste system without getting dirty hands. In some areas, Buddhism prevailed, which is in favor for full equality of all people. But with the advent of Hinduism the priests introduced the caste system.

12. sunrays over Syrian friar

12. sunrays over Syrian friar

To my question about the sexual violence against women, which rightly demands a lot of attention lately, he told me that this was a result of films. This obviously means that there are films are made, that encourage men to look to women like a sex object. It is significant that, when I tried to investigate what can be found on this subject on the Internet, I saw that different films were removed from YouTube.
When I mention to a Ghanaian confrere China, he responded immediately dismissive to China. China at the end justifies the means for its goal. The goal seems to me to realize a world hegemony and takes time for this.

15. Saint Francis and the birds

15. Saint Francis and the birds

Here I come to a big problem: the lack of a moral compass in today’s world. Only the pope seems to show moral compass. An idea to tackle China seems to me to study the history of China and, in particular, when it comes to bad rulers and how they were addressed.

In the past week I read a story about a British female director of a school in Cairo, who forbid to put a Christmas Stable under the Christmas tree in order not to offend the Muslims. Under protest by Muslims children and their parents, she was enforced to admit the crib. This incident shows something of what is going on in Europe: a lack of sense of identity, which is certainly a source of the lack of a moral compass. There is only an eye for an economic compass. With only this compass, we cannot manage our world.

In Ain Karem there was a book of the academic year 2002 – 2003 in Bethlehem, where I found pictures that show something of the situation when there were curfews. I have taken photos of photos from that time taken and added to this letter.

The monastery in Ain Karem seems small, but it hides a lot of space in it. I will stop now with greetings from Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis BohteAdvertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.