434 elderly people forced to uproot?

20. the mayor, the custos and the governor

20. the mayor, the custos and the governor

Bethlehem 1 december 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Ik heb dit keer minder goed nieuws te melden. Ik begin in Nederland.

Bethlehem December 1, 2013

Dear friends,

Peace and all Good.

This time, I have to report less good news. I start in the Netherlands.

Een goede vriendin woont in een aanleunwoning. Zij kreeg een niet op naam gestelde uitnodiging voor een vergadering. Op deze vergadering kreeg zij en andere mensen in een aanleunwoning de mededeling, dat hun huizen volgend jaar gesloopt zullen worden en dat de bewoners naar andere zorgcentra overgebracht zullen worden. Iemand, die zei te hopen dit niet mee te maken, kreeg te verstaan, dat het niet passend is zoiets te zeggen. Maar nu is al voorspelbaar, dat onder deze groep het sterftecijfer na verhuizing hoger zal zijn dan onder een vergelijkbare groep mensen in een aanleunwoning. Het is als het verplaatsen van oude bomen.
Wie niet aanwezig was, kreeg een brief met deze informatie, echter niet op naam gesteld. Ik vraag me af of zo’n brief rechtsgeldig is.
Zo wordt tegenwoordig met hoogbejaarde mensen gesold.

Hier in Palestina is de situatie ernstig verslechterd. Het lijkt erop, dat de samenleving aan het imploderen is. Afgelopen week vonden er verspreid over de West Bank 7 moorden plaats, alle binnen familiekring. Ik hoorde dit van mijn vriend Wisam, die als advocaat uiteraard beter op de hoogte is van zulke voorvallen. Een schrijnend voorbeeld vond zes maanden geleden plaats in de plaats Salfit, juist ten zuiden van Nabloes. Daar vermoordde een man zijn zwangere schoonzus en haar drie kinderen. Hij was uit op het geld, dat zijn broer in huis had: NIS 200000 ofwel ruim 4000 euro. Hij belde toen een kapitein van het Israëlische leger op met de vraag hoe hij het beste deze misdaad kon verbergen. Deze adviseerde hem de gaskraan open te zetten. Maar na twee maanden waren er nog zoveel twijfels over de doodsoorzaak, dat hij gearresteerd werd. Hij heeft toen bekend.
Wisam weigerde zijn advocaat te zijn. Er zijn grenzen.

Afgelopen week werden drie Palestijnen in Hebron door het Israëlische leger doodgeschoten.
Een ander wrang voorval was, dat een gehandicapt meisje van 16 jaar bij de zogeheten container checkpoint, tussen Bethlehem en Ramallah, werd tegengehouden, terwijl zij urgent naar een ziekenhuis moest. Zij heeft dit niet overleefd.

Van Wisam hoorde ik nog van een andere ontwikkeling, die zorgen baart. Jongens in Ramallah hebben de neiging zich op te maken en met lang haar rond te lopen alsof zij een meisje zijn. Het lijkt op een verlies aan identiteit. Ik denk dat er sprake is van het ontbreken van rolmodellen voor hen. Helemaal verbazen doet het me niet, want ik merk, dat ik voor sommige jongens een rolmodel ben.

Een ander probleem is, dat het onderwijzend personeel geen loon krijgt uitbetaald en nu staken. Ik heb een half jaar geleden hierover geschreven en toen gemeld, dat er een overeenkomst was afgesloten tussen de vakbond en de president, dat het toen al achterstallig loon in september uitbetaald zou worden, als er geld is. Dat is er voorspelbaar niet. Waar wel geld voor is, is het verplaatsen van de president van zijn woning naar zijn kantoor. Per keer kost dit $10,000. De kosten gaan vooral op aan zijn beveiliging. Vroeg of laat gaat de bom barsten en vrees ik totale chaos.

Ik heb uiteraard ook bezoeken afgelegd. Zo was ik donderdag in Jerusalem vanwege het Amerikaanse feest van Thanksgivingday. Ik begon met een afspraak met een goede vriend in Jerusalem. ’s Avonds ging ik naar Jack om te kaarten. Op de terugweg sprak een man mij aan. Hij bleek de directeur van een filmbedrijf te zijn. Hij had mij een aantal jaren geleden ingehuurd om te figureren in een film. Ik speelde de rol van een sheik. De film is toen vertoond op het filmfestival van Cannes, overigens zonder een prijs te winnen.

Vrijdag was ik op bezoek bij de familie Al Azza. Het was er een gezellige bedoening. Het opknappen van het huis is nu bijna klaar. Van Wisam hoorde ik de ontwikkelingen in de Palestijnse samenleving. Hij bracht mij keurig thuis.

Soms lopen dingen op een bijzondere wijze. Ik was van de week naar de bank geweest. Terug naar huis pak ik altijd de bus. Meestal heb ik een bus, die tot vlak bij het Kribbeplein komt. Dit keer had ik een bus naar het parkeergebouw voor taxi’s en bussen. Ik moest nog een stukje lopen. Eerst riep Jack mij. Hij was in vol tenue als bewaker voor een VN gebouw. Vervolgens kwam ik een jongeman tegen, die ik al zo’n 10 jaar ken. Hij is op tijd als tandarts afgestudeerd in Damascus en wil nu zijn masters doen in Egypte, maar niet in Cairo. Het wordt een plaats tussen Cairo en Alexandrië.

Thuis gekomen sprak een van onze werknemers mij aan om te spuien. Hij is op zoek naar $ 1000 om twee woningen te maken voor zijn twee zoons. Dan kunnen ze trouwen. Zij zijn 25 en 30 jaar oud. Het bedrag klinkt heel laag, maar ik heb bij Mohanad gezien hoe een woning wordt gemaakt door de afscheiding van een deel van het ouderlijk huis.

22. entrance of the custos in the church

22. entrance of the custos in the church

Gisteren was er de intocht van de custos, Het begin van het seizoen van de intochten. Gisteravond was er in de recreatie een heel gesprek over Syrië. Dit is niet verwonderlijk, want de custos is natuurlijk goed op de hoogte van de ontwikkelingen daar en hier in huis hebben we Jordaanse, Syrische en Irakese medebroeders.

Vanmorgen sprak ik met een Jordaanse medebroeder, die nu in Amman woont en werkt, maar tot voor kort hier in Bethlehem leefde. Hij vertelde mij hoe duur scholen daar kunnen zijn. Voor één leerling moeten ouders $10.000 neertellen. Het bevestigt voor mij het vermoeden, dat het merendeel van de jongeren wereldwijd slechter onderwijs krijgen om hen zo dom mogelijk te houden.

De onzinnige diskussie over zwarte piet zal nu wel aflopen. Maar we houden het probleem in de taal: zwarte pieten: zowel een kaartspel als een poging iemand ergens de schuld van te geven. Het werkelijke probleem zit veel dieper. In de tijd, dat ik in de huiskamer voor verslaafde straatprostituées werkte, hoorde ik een keer een Surinaamse vrouw vertellen, dat haar moeder haar broer waarschuwde niet op het slechte pad te gaan. “Anders wordt je ziel net zo zwart als je huid.” Ik schrok hiervan.

Een ander voorbeeld hoorde ik in 2003, toen ik in Cairo was om contact met Zuid Soedanese vluchtelingen had. Een van hen vroeg zich af, waarom hij met een zwarte huid was geboren. Een ander bedroevende opmerking was, dat ik de eerste was, die naar hen luisterde.

Ik heb enkele aanhangsels toegevoegd: een gaat over een man uit Saoedie Arabië, die jarenlang een invloedrijke figuur in Washington is geweest met nauwe banden met de familie Bush. Hij wordt daarom ook Bandar Bush genoemd.
Het tweede aanhangsel gaat over de toestand nu in de Gazastrook, die uitermate mensonwaardig is.
Het derde aanhangsel is het verhaal van een 9 jarig Pakistaans meisje, dat vergelijkbaar is met dat van Malale.
Het vierde aanhangsel is is een kritische beschouwing over inlichtingendienst en democratie naar aanleiding van de publicaties door Snowden.

Afgelopen donderdag was het nog ruim 25 graden, maar nu is het koeler. De hele maand november is kurkdroog gebleven, geen druppel regen. Dit is bedenkelijk, want de regen in dit seizoen bepaalt de kwaliteit van de olijfoogst volgend jaar oktober. Normaal valt in november ruim 60 mm regen. Het weer is van slag, want het traditionele hogedrukgebied van de Azoren, goed voor een westcirculatie, is daar maar zelden.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

A good friend of mine lives in an assisted living. She got a non-nominative invitation to a meeting. At this meeting she and other people in sheltered housing got the message that their homes will be demolished next year and that the residents will be transferred to other care centers someone who said she hoped not to pass through this, got to understand that it is not appropriate thing to say. But now it is already predictable that among this group, the mortality rate after relocation will be higher than among a similar group of people in an assisted living higher. It’s like moving from old trees.
Who was not present, received a letter with this information, but not mentioning their name. I wonder if such a letter is judicially valid.
So today is soldered with elderly people.

Here in Palestine, the situation has been deteriorated. It seems that society is imploding. Last week there were 7 murders, all within the family circle spread over the West Bank. I heard this from my friend Wisam, who as a lawyer is obviously more aware about such incidents. A glaring example happened in the place Salfit, just south of Nablus, six months ago. There, a man killed his pregnant sister-in-law and her three children. He aimed on the money that his brother had in the house: NIS 200,000 or more than 4000 euros. He then called a captain of the Israeli army on the question of how best he could hide this crime. These advised him to open the gas, but after two months, there were still so many doubts about the cause of death, that he was arrested. He then owned up.
Wisam refused to be his lawyer. There are limits.

Last week, three Palestinians were shot dead by the Israeli army in Hebron.
Another incident was ironic that a disabled girl of 16 years in the so-called container checkpoint between Bethlehem and Ramallah, was stopped while she was urgently to a hospital. She did not survive this.

From Wisam I heard about another development that concerns. Boys in Ramallah tend to make up and wear long hair to walk around as if they are a girl around. It looks like a loss of identity. I think there is a lack of role models for them. It doesn’t surprise me at all, because I notice that I am a role model for some guys.

Another problem is that teachers do not get paid wages and now they strike. I’ve written about this a half year ago, and then reported that an agreement was concluded between the union and the president the teachers should get paid their wages in September, if there is money. That is predictably not available. Where does money used for, is moving the president from his home to his office. Every time it costs $ 10,000. The costs go mainly to its security. Sooner or later the bomb burst and I fear chaos.

01. corps diplomatique in front of the peace centre

01. corps diplomatique in front of the peace centre

I of course made visits. So Thursday I was in Jerusalem for the feast of American Thanksgiving day. I started with a meeting with a good friend in Jerusalem. In the evening I went to Jack to play cards. On the way back home a man spoke to me. He turned out to be the director of a film company. He had hired me a few years ago to figure in a movie. I played the role of a sheik. The film was then showed at the Cannes Film Festival, though without winning a prize.

On Friday I was visiting the Al Azza family. It was a cozy affair. Refurbishing the house is almost finished. From Wisam I heard the developments in Palestinian society. He brought me home nicely.
Sometimes things go in a special way. I went to the bank this week. Back home I always take the bus. I usually have a bus, which comes near Manger Square. This time I had a bus to the parking for taxis and buses. I had to walk a little. Jack called me first. He was in full uniform as a security guard for a UN building. Then I met a young man who I have known for about 10 years. He was on time graduated as a dentist in Damascus and now he wants to do his masters in Egypt, but not in Cairo. It is a place between Cairo and Alexandria.

At home, one of our employees started to talk with me to vent his heart. He is seeking $ 1,000 for his two sons to make two houses. Then they can get married. They are 25 and 30 years old. The amount sounds very low, but I have seen to Mohanad how a house is made by the separation of a part of the family home.

20. the mayor, the custos and the governor

20. the mayor, the custos and the governor

Yesterday there was the entrance of the Custos, the beginning of the season of entrance ceremonies. Last night there was in recreation a whole conversation about Syria. This is not surprising, because the Custos is obviously well aware of the developments there and here at home we have Jordanian, Syrian and Iraqi brothers.

This morning I spoke to a fellow friar from Jordan, who now lives and works in Amman, but lived here in Bethlehem until recently. He told me how expensive schools can be there. For one student parents should count down $ 10.000. It confirms for me the suspicion that the majority of young people worldwide get poorer education to keep them as stupid as possible.

In the Netherlands there was a discussion about black Pete as helper of Santa Claus. The real problem is much deeper. Once in a time, when I was working in the living room for addicted street prostitutes, I heard once a Surinamese woman telling, that her mother warned her brother not to go. Astray “Otherwise your soul will be as black as your skin.” I was scared.

Another example I heard in 2003, when I was in Cairo to have contact with South Sudanese refugees. One of them wondered why he was born with a black skin. Another pathetic comment was that I was the first who listened to them.

I have some added attachments: one is about a man from Saudi Arabia, for years an influential figure in Washington and had close ties to the Bush family. He was therefore called Bandar Bush.
The second attachment is about the situation in Gaza now that is extremely inhumane,
The third attachment is the story of a 9 -year-old Pakistani girl, which is comparable to that of Malale.
The fourth attachment is a critical reflection on intelligence and democracy following the publication by Snowden.

Last Thursday it was still over 25 degrees, but now it’s cooler. The whole month of November has remained bone dry, not a drop of rain. This is questionable, because the rain in this season determines the quality of the olive harvest next year in October. Usually falls in November more than 60 mm of rain. The weather is upset because the traditional anticyclone of the Azores, good for a west circulation, is there seldom.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohteattachments:

1 Bandar Bushback to menu attachments

2 Middle East Nov 27 Gazaback to menu attachments

3 South Asia Nov 27 9 Year Old Pakistani Girlback to menu attachments

4 World Nov 27 Intelligence Service and Democracyback to menu attachmentstitle-nsafiles

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.