435 Children

22. children Al Azza camp

22. children Al Azza camp

Bethlehem 8 december 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Een grootse geest is gegaan. Nelson Mandela. Een vreedzaam persoon die gedwongen werd om zich voor geweld uit te spreken bij gebrek aan alternatief, toen het apartheidsregime niet wilde wijken en het Westen het bleef steunen.

Bethlehem December 8, 2013

Dear friends,

Peace and all Good.

A great spirit has gone. Nelson Mandela. A peaceful person who was forced to speak for violence in the absence of an alternative, when the apartheid regime did not want to depart and the West continued to support it.

Iets geheel anders. Gisteren bracht de premier met twee ministers en dhr. Wientjes van de werkgevers een bezoek aan de Geboortekerk, waar ik ook bij aanwezig was.
Het had wat voeten in de aarde, voor het zover was. Ik wist van dit bezoek, maar hoorde er niets over. Ik belde vrijdagmorgen de Nederlandse vertegenwoordiging, die niets meer wist dan dat een katholieke bisschop de gasten zou ontvangen. Dit klonk mij vreemd in de oren, want sinds 1342 zijn wij minderbroeders verantwoordelijk voor de heilige plaatsen namens de Katholieke Kerk.

Hoe sterk dit is, mag blijken uit het volgende: als de patriarch naar de Heilige Graf kerk wil gaan, dan kan dat alleen maar, als wij minderbroeders hem van het patriarchaat ophalen en weer terugbrengen.
Ik belde vervolgens ons hoofdkantoor in Jerusalem op, maar die wist van niets. Ook de gardiaan wist van niets. Ik meldde dit de man van het protokol in Ramallah, maar die was weer afhankelijk van de Palestijnse Autoriteit met haar eigen afdeling voor protokollen. Aan het begin van de avond wist hij nog steeds niets. Uiteindelijk kreeg ik een SMS om 7 voor elf, dat de gardiaan de gasten zou ontvangen. De volgende morgen vertelde de gardiaan, dat hij de gasten zou ontvangen namens de Katholieke Kerk. Dat was alles.

Ruim half negen kwam Gerard van Buul aan, de andere Nederlandse medebroeder hier in het Heilige Land. De Custos had hem gezegd te gaan. Ik kon dus ook erbij zijn.

27. Mark Rutte talking with Dutch friar Gerard van Buul

27. Mark Rutte talking with Dutch friar Gerard van Buul

De premier en zijn gevolg waren goed op tijd. Het bezoek verliep soepel en plezierig. Ik kon de premier en de twee ministers spreken alsmede met dhr. Wientjes, voorzitter van de werkgevers. Wellicht komen er nog vervolg contacten. Ik vond het opmerkelijk, dat de premier wist te vertellen, dat de Nederlandse provincie 125 broeders telt.

De minister van buitenlandse zaken Frans Timmermans heeft op een middelbare school gezeten, die 100 jaar geleden door ons minderbroeders in Heerlen was gesticht. De moeder van minster Lilianne Ploumen was lid van de derde orde.
Uiteraard was er pers bij. Een fotograaf bleek een neef te zijn van onze medebroeder Jan Beekman, die in Burkina Faso woont.

Vorige week werd het feest van de patroonheilige van de parochie gevierd, Catharina van Alexandrië. Tijdens de viering zondagmorgen hield ik mij voornamelijk bezig met de zoon van de koordirigente, die een jaar of negen is. Hij heeft zijn moeder al vele grijze haren bezorgd, want hij zit graag overal aan. Hij weet dat hij hierdoor problemen met mensen krijgt, maar hij kan het niet laten en is, denk ik, hier ook verdrietig van. Maar nu zat hij de grootste deel van de tijd bij mij op schoot, dicht tegen mij aan. Kennelijk voelt hij zich veilig bij mij. Dat komt, denk ik, mede door mijn uiterlijk als Sinterklaas, een archètypisch beeld of oerbeeld. Kleine Moslimkinderen noemen mij ook Sinterklaas.

14. enlightened Christmas tree

14. enlightened Christmas tree

’s Avonds werd de verlichting van de Kerstboom ontstoken op een donker Kribbe plein. De plechtigheid werd met vuurwerk afgesloten.
Het is nu ’s avonds druk op het plein en er zijn muziek uitvoeringen, die tot Kerstmis doorgaan.

Ik heb weer de nodige bezoeken afgelegd. Zo was ik gisteravond bij Jack, nadat hij mij gebeld had. Hij zou deze week naar Ramallah gaan voor een cursus voor zijn werk als beveiliger bij een gebouw van de UNRWA, maar er brak een staking uit, waar hij zich als rechtgeaarde (en gelovige) communist bij aansloot. Het draaide om salaris. Hij wordt in dollars betaald, maar de dollar is langzaam maar zeker in waarde gedaald en is nu nog maar 3,5 shekel waard, waar het enkele jaren geleden nog 4,5 shekel waard was. De salarissen zijn al die tijd niet opgetrokken, maar de prijzen in shekels zijn wel gestegen. Als hij zijn salaris ontvangen heeft, zijn aan het eind van zijn salaris nog zo’n 10 dagen over. Hij heeft ook de financiële verantwoordelijkheid voor het huis van zijn moeder.

Ook het onderwijzend personeel heeft gestaakt om uitbetaling van de salarissen af te dwingen. Zij zouden nu weer aan het werk gaan. Maar de sociale onrust blijft voorlopig nog even.

De situatie in Syrië blijft onverminderd ernstig. Wij zijn gevraagd te bidden voor een groep van 12 zusters van de orthodoxe kerk, die in september verdwenen zijn, nadat hun plaats door de rebellen veroverd was (met dank aan de vrienden van Syrië). Van de week is een christelijk dorp door rebellen veroverd. Daar zal waarschijnlijk geen christen meer rondlopen: zij zijn ofwel gevlucht ofwel gedood.
Nu is er een rapport verschenen van een mensenrechtenorganisatie, die de Syrische autoriteiten tot president Assad toe beschuldigt van het begaan van oorlogsmisdaden tegen mensen. Dit zette mij aan het denken. Zou dit niet het gevolg kunnen zijn van het feit, dat vanaf het begin van de opstand het vrije Westen vond, dat Assad moest opstappen. Met het lot van Saddam Hoessein en en van Khadaffi voor ogen betekende het feitelijk, dat het vrije Westen hem het graf in wensten. Dit buitensluiten van Assad ontneemt hem iedere sociale controle om zich te gedragen evenals van zijn mensen, die ook geen andere keuze hebben dan zich dood te vechten zonder enige terughoudendheid. Degenen die overgelopen zijn, hebben op die manier geprobeerd hun hachie te redden.

Ik heb enkele bijlagen toegevoegd. Een zijn twee cartoons uit de Gazet van Antwerpen, die de grootheid van Mandela verbeelden.
Een tweede bijlage beschrijft hoe Snowden en de journalist Greenwald elkaar gevonden hebben. Het gaat over hun eigen geschiedenis, die hen samengebracht hebben. Het is een lang artikel in het Engels.
Het derde aanhangsel gaat over Syrië en het vierde gaat over wat de afgelopen tijd hier in Palestina gebeurd is met een aantal links voor YouTube films over de toestand hier.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

Something entirely different. Yesterday brought the prime minister, two ministers and the president of the employers’ organisation a visit to the Church of Nativity, where I was also present.

26. in the middle the Prime Minister

26. in the middle the Prime Minister

It was a struggle, before it was there. I knew about this visit, but heard nothing about it. I called the Dutch representative on Friday morning, who knew nothing more than that a Catholic bishop would receive the guests. This sounded strange to me, for we, friars are responsible for the holy sites on behalf of the Catholic Church since 1342.

How strong this is, can be illustrated by the following: if the patriarch wants to go to the Holy Sepulchre church, then that just can happen, if we friars pick him up from the patriarchy and bring him back .
I then called our headquarters in Jerusalem, but they knew nothing. The guardian knew nothing. I reported the man of the protocol in Ramallah, but he was dependent on the Palestinian Authority with its own section for protocols. At the beginning of the evening, he still knew nothing. Eventually I got an SMS 7 minutes before eleven, that the guardian would receive the guests. The next morning the guardian told me that he would receive the guests on behalf of the Catholic Church. That was all.

Just after half past eight Gerard Buul, the other Dutch confrere here in the Holy Land, arrived. The Custos had told him to go. I could also be there.

The Prime Minister and his entourage were well on time. The visit was smooth and enjoyable. I could speak with the Prime Minister and two ministers and also with the president of the employers’ organisation, Mr. Wientjes, chairman of the employers. Perhaps there will be more follow-up contacts. I found it remarkable that the Prime Minister told us that the Dutch province has 125 brothers.

The Minister of Foreign Affairs Frans Timmermans has been sitting in a secondary school, which was founded in Heerlen by our friars 100 years ago. The mother of Minister Lilianne Ploumen was a member of the third order.
Of course there was press present. A photographer turned out to be a nephew of our confrere Jan Beekman, who lives in Burkina Faso.

Last week we celebrated the feast of the patron of the parish saint Catherine of Alexandria. During the celebration Sunday morning I kept myself mainly with the son of the choir director, who is about nine years old. He has delivered his mother many gray hairs, because he’s like to touch everything. He knows that he will cause problems with people, but he cannot resist and is, I think, also sad about. But now he was the majority of the time on my belly, close to me. Apparently he feels safe with me. That is, I think, partly because of my appearance as Saint Nicholas, an archetype. Small Muslim children also call me Santa Claus.
In the evening the lighting of the Christmas tree was lit in a dark Manger Square. The ceremony ended with fireworks.

08. a proud kid

08. a proud kid

It is now busy press on the square in the evening and there are musical performances, which continue until Christmas.

I have had again the usual visits. So I was last night with Jack, after he had called me. He would go to Ramallah this week for a course for his work as a security guard at a building of UNRWA, but there broke out a strike, which he himself as a true (and believing) joined by a communist.

16. strike

16. strike

It was about salary. He is paid in dollars, but the dollar is slowly but surely declined in value and is now only worth 3.5 shekels, where it was still worth 4.5 shekels a few years ago. Salaries are not raised all the time, but prices have risen in shekels. When he received his salary, at the end of his salary there is yet another 10 days. He also has the financial responsibility for the house of his mother.

Also, the teaching staff was striking to enforce the payment of. They would now go back to work. But the social unrest will remain for a while.

The situation in Syria remains serious. We are asked to pray for a group of 12 sisters of the Orthodox Church, who disappeared in September, after their place was taken by the rebels (thanks to the Friends of Syria). This week has been captured a Christian village by rebels. There probably will be no more Christians walk around: they either fled or slain.
Now there is a report published by a human rights organization accusing the Syrian authorities of committing crimes against people including President Assad. This set me thinking. Would not this be the fact that took place from the beginning of the uprising, the free West wanted Assad had to go. Due with the fate of Saddam Hussein and Gaddafi envisioned meant the fact that the free West wished him to the grave. This exclusion of Assad deprives him from every social control to behave as well as people who have no other choice but to fight without any restraint until death follows. Those who defected, have tried to save their life.

I have several attachments.
The first one shows two cartoons from the Antwerp Gazette, which depict the greatness of Mandela.
A second attachment describes how Snowden and journalist Greenwald found each other. It is about their own history, which have brought them together. It is a long article in English.
The third attachment deals with Syria and the fourth is about what happened the last time here in Palestine with some links for YouTube films about the situation here.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

Only Accepted for Good Peopleback to menu attachments

2 Snowden and Greenwaldback to menu attachments

3 Middle East Dec 4 Syriaback to menu attachments

4 Mazin Qumsiyeh Palestineback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.