436 snow – unimaginable consequences for refugees from Syria

20. oranges in the snow

20. oranges in the snow

Bethlehem 15 december 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Het opmerkelijkste nieuws is de weersomslag. Kon ik vorige week zondag nog genieten van nazomerweer, nu heeft de winter toegeslagen met veel sneeuw, heel ongewoon voor de tijd van het jaar.

Bethlehem December 15, 2013

Dear friends,Peace and all Good.

The prime minister, I mentioned in my previous letter, was the prime minister of the Netherlands.

The most notable news is the change of the weather. I could last Sunday still enjoying summer weather, the winter has now struck with lots of snow, very unusual for this time of the year.

Het heeft in 60 jaar niet zo gesneeuwd zo vroeg in het seizoen. De jeugd heeft genoten van de sneeuw, maar het openbare leven lag plat.
Vorige week maandag hadden twee rabbi’s in Israël opgeroepen tot gebed voor regen. Want tot dan was het nog steeds erg droog gebleven. De timing voor het gebed was perfect, want toen was het slechte weer al voorspeld, zodat zij zeker wisten, dat hun gebed verhoord zou worden.

Gistermorgen bleek er water in de kerk en zelfs in een grot onder de kerk doorgedrongen te zijn. Ik was vrijdagavond buiten en zag, dat er jachtsneeuw was. Dat is, denk ik, de oorzaak, omdat jachtsneeuw van onderen binnen kan dringen.

Het slechte weer heeft onvoorstelbare gevolgen voor de vluchtelingen uit Syrië. Ook mensen in Gaza hebben eronder te lijden. 4000 mensen moesten geëvacueerd worden, omdat water hun huizen was binnengedrongen.
Mijn vriendin Hadassah in West Jerusalem zat een paar dagen zonder stroom, wat het haar in haar huis niet aangenamer maakte. In hetzelfde complex wonen veel gezinnen met veel kleine kinderen.
Nu schijnt de zon weer.

Voordat het weer zo slecht werd, gebeurde er iets anders hier in Bethlehem met wellicht grote gevolgen. Toen ik maandag naar de familie Owaineh ging en het Hoessein ziekenhuis in Beit Jala passeerde, zag ik veel politie en soldaten bij de ingang staan, hetgeen mij verbaasde. Ik hoorde van Mohammed Owaineh, wat er aan de hand was, later aangevuld door Jack. Een man werd door de politie gezocht. Via een truuk lukte het de politie de man naar de school van zijn dochter te lokken. Daar kreeg de man in de gaten, dat het een valstrik was en probeerde te ontkomen. Hij werd echter doodgeschoten. Als wraak werden twee politieagenten doodgeschoten en een derde raakte gewond. Het is nu de vraag of het hierbij blijft.

Het bezoek van de premier is niet zo soepel verlopen als gehoopt. Je hebt het kunnen volgen via de media. Misschien kan ik komende zomer hem uitleggen, wat wellicht de achtergrond is van de problemen, waar de Israëlische politiek meer last mee gekregen heeft, gelet op het feit, dat de Nederlandse ambassadeur bij de premier van Israël op het matje werd geroepen. De berichtgeving in de media was door de problemen meer ten gunste van Palestina. In feite is Israël zich verder aan het isoleren.

04. solemn profession of a sister Brigidine

04. solemn profession of a sister Brigidine

Afgelopen zondag deed een zuster van de Brigitinessen haar eeuwige professie hier in onze kerk. Na afloop was er een receptie in ons hotel. Bij deze gelegenheid vroeg een zuster van het huis voor doofstomme kinderen Effata weer de Kerstman te spelen. Dat moet dan komende vrijdag gebeuren.

Vandaag is er een diakenwijding van twee broeders in onze kerk. De een is uit Jordanië, die sinds september hier woont en de ander is uit Mozambique. De moeder en broer van de Jordaanse medebroeder kunnen er niet bij aanwezig zijn, want pas drie weken geleden konden zij een visum aanvragen om de plechtigheid bij te wonen, wat te laat bleek te zijn. Wek kreeg zijn moeder op het laatste moment een visum, maar dat was te laat om nog te kunnen komen.

Ik heb nog wat bezoeken kunnen afleggen. Zo bezocht ik een vriend, wiens zoon in een Israëlische gevangenis heeft gezeten. Hij heeft vorige maand een hartoperatie ondergaan, de tweede in korte tijd. Nu moet er nog een derde volgen. Omdat hij een ambtenaar is, betaalt de overheid het grootste deel van de kosten. Nu wil de overheid om geld te besparen, dat hij voor de derde operatie naar een ander ziekenhuis gaat. Maar hij is geen machine. Deze opmerking van mij steunde hem.

Woensdag kregen wij bezoek van de communiteit in Nazareth, voor mij onverwacht. Met een Amerikaan heb ik gezellig kunnen babbelen en daarna met de Indonesische medebroeder, die ik tijdens mijn retraite heb leren kennen.

Donderdag bezocht ik de familie Al Azza. De jongste zoon, Najwan, vertelde mij, dat vorige jaar ontmoette hij zijn vrienden op straat, maar nu via Facebook.
Ik zag bij hem en bij zijn broer Noer beelden van een 57 jarige man in een langere korte broek door de sneeuw lopen in Hebron. Vervolgens sprong hij in een ondiep water en wentelde zich hierin. Daar konden zij niet zo enthousiast over zijn.

Vrijdag hadden we vrij onverwacht een huiskapittel. Het was verder een rustige dag, want de TV deed het niet vanwege de sneeuw op de antenne. Internet deed het ook niet.

Gisteren belde Jack mij op om een spelletje kaart te spelen. Hij vertelde mij wat hij wist van de dood van de gezochte man en de gevolgen. Terug naar huis kwam ik Kristel tegen, die op 1 mei hier getrouwd is en nu in verwachting is. In maart verwacht zij haar kind.
The situatie in het noorden van het noorden van Syrië verslechtert verder. De gebieden, die in handen van de gematigde rebellen zijn overgegaan in handen van extremisten, die hun eigen regels opleggen aan de bevolking en met name de christenen. Dit betekent, dat alle kruizen moeten verdwijnen; het is verboden de klok te luiden; vrouwen mogen alleen nog buiten komen, als zij hun gezicht en hun haar bedekken; alle beelden moeten verdwijnen.

Ik hecht enkele aanhangsels aan deze brief: en bericht over de winter hier; een schrijnend verhaal over hoe varkens in de VS worden behandeld; over hoe Zuid Afrika tijdens de Apartheid de wapenindustrie in Israël overeind hield; over twijfels, dat de Syrische regering in augustus het gifgas Sarin gebruikt zou hebben en een aanhangsel over Paus Franciscus met de belangrijkste punten in zijn beleid door een Joodse organisatie in de VS.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

It has not snowed in 60 years so early in the season. The youth enjoyed the snow, but public life came to a standstill.

20. oranges in the snow

20. oranges in the snow

Last Monday two rabbis in Israel had called for prayers for rain. Because until then it still remained very dry. The timing was perfect for prayer, because when the bad weather was predicted, so that they were sure that their prayers would be answered.

Yesterday morning there appeared water in the church, and even penetrated into a cave under the church. Friday evening I was outside and saw that there was yacht snow. That is, I think, the cause because yacht snow can penetrate from below.

The bad weather has unimaginable consequences for refugees from Syria. Also, people in Gaza have to suffer. 4000 people had to be evacuated because water had invaded their homes.
My friend Hadassah in West Jerusalem was a few days without power, which did not make her more comfortable in her home. In the same complex is home to many families with many small children.
Now the sun is shining again.

Before the weather was so bad, something else happened here in Bethlehem with possibly serious consequences. When I went to the Owaineh family on Monday and passed Hussein Hospital in Beit Jala, I saw many police and soldiers at the entrance, which surprised me. I heard from Mohammed Owaineh, what was going on, later added by Jack. A man was wanted by the police. Through a trick the police managed to decoy the man to the school of his daughter. There the man discovered, it was a trap and tried to escape. However, he was shot dead. In retaliation, two police officers were killed and a third was wounded. The question now is whether it will stop or more will happen.

The visit of the Prime Minister of the Netherlands has not gone as smoothly as hoped. Maybe next summer I can explain to him what might be the background of the problem, where the Israeli policy has given them more trouble, given the fact that the Dutch ambassador was called to the Prime Minister of Israel. In the media coverage the problem was more in favor of Palestine. In fact, Israel continues to isolate itself.

Last Sunday did a Brigittine sister her solemn profession here in our church. Afterwards there was a reception at our hotel. On this occasion, a sister of the house for deaf children, Effata, asked to play again Baba Noel. That should happen next Friday.

Today there is an ordination to diaconate of two brothers in our church. One is from Jordan, who has lived here since September and the other is from Mozambique. The mother and brother of Jordan’s confrere cannot be present, because only three weeks ago, they could apply for a visa to attend what turned out to be too late to attend the celebration. His mother got at the last minute a visa, but it was too late to be able to come.
I have made some visits. So I visited a friend whose son has been in an Israeli jail. He has undergone heart surgery last month, the second in a short time. Now there is still a third planned. Because he is an official, the government pays most of the cost. Now the government wants to save money, which means that he has to go to another hospital for the third operation. But he’s not a machine. This remark of mine supported him.

Wednesday, we were visited by the community in Nazareth, unexpected for me. With an American, I had a cozy chat and then with the Indonesian confrere, who I met during my retreat last month.

Thursday I visited the Al Azza family. The youngest son, Najwan, told me that last year he met his friends on the street, but now through Facebook.
I looked at him and his brother Nur images of a 57 year old man in a longer shorts walking through the snow in Hebron. Then he jumped into the shallow water and wallowed herein. As they could not be so enthusiast about this.

Friday we had quite unexpectedly a house chapter. It was also a quiet day because the TV did not work because of the snow on the antenna. Internet also did not work.

Yesterday Jack called me to play cards. He told me what he knew about the death of the wanted man and the consequences. Back home, I met Kristel, who married on May 1st here and now she is pregnant. In March she expects her child.
The situation in the north of northern Syria deteriorates further. The areas, which was in the hands of the moderate rebels have passed into the hands of extremists who impose their own rules on the population, especially the Christians. This means that All the crosses must disappear; It is forbidden to ring the Church bells; women should not get out of the house without covering their face and the hair… all the statues must disappear .

I attach some attachments to this letter: and message about the winter here, a poignant story about how pigs are treated in the U.S., about how South Africa during apartheid kept the arms industry in Israel alive; about doubts that the Syrian government would have used Sarin poison gas in August, and an attachment on Pope Francis with the most important points in his policy by a Jewish organization in the U.S..

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1 as Winter Finally Hitsback to menu attachments

2 Cruelties Towards Pigsback to menu attachments

3 How South Africa Haaretzback to menu attachments

4 Middle East Dec 10 About Sarin in Augustback to menu attachments

5 Pope Francis Tikkunback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.