437 “…problem are politicians on both sides”, Zaeed said

06. entrance to the checkpoi

06. entrance to the checkpoi

Bethlehem 22 december 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Gisteravond om 6.40 zijn Abeer en Wisam vader en moeder geworden van een zoon. Alles verliep goed.

Bethlehem December 22, 2013

Dear friends,

Peace and all Good.

Last night at 6:40 pm Abeer and Wisam became father and mother of a son. Everything went well.

Afgelopen vrijdag kreeg ik een stortvloed van emails over Syrië. Een ervan was in het Nederlands en vertelt over de bekentenis van een gevangen genomen man, die gezegd zou hebben gehandeld te hebben in opdracht van een Saoedische inlichtingen officier. Zie de volgende link:

Last Friday I received a flood of emails about Syria. One tells about the confession of a man imprisoned, who would have to have acted on behalf of a Saudi intelligence officer said. See the following link:

→ Maher Jihad Teklos, een terrorist die opgepakt werd, bekent alles.
louis437-a

Onderaan kun je vervolgens twee andere links aanklikken voor verdere informatie, o.a. een persconferentie van de Syrische ambassadeur bij de VN.
Een verder overzicht vind je via de volgende link:

At the bottom you can then click on the two other links for further information, including a press conference of the Syrian ambassador to the UN.

→ De Belgische Ayachi Abdel Rahman, brigadecommandand bij Suquar al-Sham.
louis 437-b

Merkwaardig genoeg heeft Jordanië onverwachts afgelopen vrijdag alsnog de wintertijd ingevoerd. Dit heeft kennelijk koning Abdallah besloten, zoals hij vorig jaar eind oktober twee dagen na de installatie van een nieuwe regering de wintertijd afschafte. Een mogelijke verklaring is, dat in eerste instantie de koning een nauwere band met Saoedie Arabië zocht door dezelfde tijd aan te houden als dat land, maar er nu op teruggekomen is, omdat ditzelfde land een bedreiging voor zijn land kan worden net als voor Syrië. Ik vind dit in mijn ogen een logische verklaring. Een andere verklaring is om de gevolgen van het winterse weer van een week geleden beter het hoofd te bieden.

Ik heb van de week weer de nodige bezoeken afgelegd. Zo was ik zondag bij Hajj. Hij vertelde mij, dat hij tijdens het bezoek van de Nederlandse delegatie aan Bethlehem, hij een tijdje met de voorzitter van de Nederlandse werkgevers gepraat heeft. Dit was hem goed bevallen.
Toen ik wilde weggaan, bleek zijn vader voor mij eten klaar te maken. Ik bleef zo wat langer dan gepland. Zijn vader vroeg mij of hij een goede of een slechte vader was. Zo’n vraag vind ik lastig. Waarom die vraag gesteld? Ik zei toen: noes, noes, wat zoveel betekent als half om half. Daar moest zijn vader geweldig om lachen. Later zei ik dat hij een goede vader is.

Toen ik dan vertrok, werd ik al spoedig door een jongeman geroepen. Hij wilde met mij oplopen, omdat hij het niet prettig vond alleen naar zijn werk te lopen, een restaurant in Bethlehem. Taxi’s reden er niet. Hij bleek een aardige jongeman te zijn, Zaeed geheten, 20 jaar oud en studerend politieke wetenschappen aan de Open Universiteit. Kort geleden was hij gearresteerd, omdat hij op een website een foto van president Abbas had gedownload. Ik wist meteen, wat voor een foto het was: Abbas in een T-shirt van Real Madrid. Degene, die deze foto had geproduceerd, is bij verstek bestraft met één jaar gevangenisstraf. De meeste Palestijnen zijn op de hand van Barcelona. Overigens heeft Abbas eens Real Madrid bezocht.
Hij vertelde mij, dat volgens hem de meeste Israëliërs vrede willen. Probleem zijn politici aan beide kanten.
Toen ik van hem afscheid nam, kwamen er vijf jongelui aangelopen, die met hem verder liepen. De vijf kende ik ook.

Maandag ging ik naar Jerusalem. Er zou een bijeenkomst van de Interfaith Encounter Assosiation zijn, maar het lukte me niet ernaar toe te gaan.

30. still strike UNRWA

30. still strike UNRWA

Eerst bezocht ik Ofer en zijn gezin. Die waren thuis, omdat de scholen nog gesloten waren als gevolg van de sneeuwval. Ofer sprak over orthodoxe Joden, onder wie ook dienstweigeraars zijn. Het viel hem op, dat deze groep gemakkelijk een demonstratie ten gunste van de dienstweigeraars kunnen organiseren. Zij kregen er 200 demonstranten bij elkaar. Mijn ervaring met Yesh Gvul was, dat ze hooguit 100 demonstranten bij elkaar kunnen optrommelen. Ofer ziet de orthodoxe Joden, die dienst weigeren, als bondgenoten.
Ik sprak met hem ook over de blokkade van Gaza. Zo kunnen er wel aardbeien de grens passeren, maar geen kiwi’s, want dat zou dan luxe zijn. Gaza is nu helemaal geïsoleerd, omdat Egypte alle tunnels heeft afgesloten.

Daarna ging ik richting Hadassah. De sneltram reed, maar niet verder dan het centraal busstation. Ik liep verder en zag onderweg nog de nodige sneeuw op de rails liggen en mensen over de trambaan lopen. Het was een plezierig bezoek aan Hadassah, maar voor haar was het onmogelijk om naar de bijeenkomst te gaan. Er lag een pak ijssneeuw. Ik ben terug naar de stad gegaan en besloot weer op huis aan te gaan. Ik had genoeg gelopen.
Het was slecht dooiweer: heldere en koude lucht. Hierdoor verdwijnt alleen de bovenlaag door verdamping dank zij de zonnestraling. Maar de verdamping kost energie, wat betekent, dat de sneeuw eronder afkoelt.

Woensdag had ik een goed gesprek met mijn medebroeder Rami, die weer even uit Jordanië over was. Hem valt het op, dat de mensen hier in Bethlehem meer en meer op zichzelf gericht zijn.
Ik bezocht Sana, die onenigheid maar haar jongste zoon had. Deze heeft niet in de gaten, waar zijn moeder allemaal voor staat en moet doen. Ik heb haar aangeraden op te schrijven wat zij allemaal doet. Ik heb dezelfde vraag aan haar zoon voorgelegd: hoe druk ben jij? Nu maar zien, of het helpt.

Van de week kwam bij mij de vraag naar boven hoe kinderen en jeugd op te voeden, die voortdurend met huiselijk geweld geconfronteerd worden. Ofwel ze vallen later in dezelfde fout ofwel ze ontwikkelen slachtoffergedrag, waardoor ze (met name meisjes) trouwen met een gewelddadige man. Sleutelwoorden zijn weerbaar, waardigheid en zelfrespect.

Ik volg de gebeurtenissen in Zuid Soedan. Ik was ruim tien jaar geleden in Cairo om mij met Zuid Soedanese vluchtelingen bezig te houden. Toen was het mij al duidelijk, dat een onafhankelijk Zuid Soedan niet eenvoudig zou zijn. Er zijn meer dan 20 stammen en de toenmalige rebellen waren niet zachtzinnig met hun eigen bevolking.

Ik heb nog enkele aanhangsels toegevoegd: een over de positie van Christenen in Irak en Syrië, een over bizarre verkeersregels in de VS, een met links naar informatie over Syrië, een over onderhandelingen tussen Abbas en Israël, een over hoe het apartheidsregime van Zuid Afrika de wapenindustrie van Israël overeind hield en een over hoe in de VS het leger toch kindsoldaten weet te werven ondanks een verbod erop.

Groeten uit een zonnig Bethlehem,

Louis

Curiously enough, Jordan unexpectedly entered yet the winter time last Friday. This King Abdullah has obviously decided, like last year, at the end of October two days after the installation of a new government he abolished the winter time. One possible explanation is that initially the king sought a closer relationship with Saudi Arabia to keep the same time as that country, but is now returned as the same country is a threat to his country as it is for Syria. I think this is in my opinion a logical explanation. Another explanation is to better cope with the effects of the winter weather a week ago.

This week I have made several visits. So I was Sunday at the place of Hajj. He told me that he has talked a while with the president of the Dutch employers during the visit of the Dutch delegation to Bethlehem. He liked this talk well.
When I wanted to leave, his father turned to prepare a dinner for me. I remained a little longer than planned. His father asked me if he was a good or a bad father. Such a question I find difficult. Why this question? I then said, nous, nous, which means half and half. His father started to laugh. Later I said he’s a good father.

When I left, I was soon called by a young man soon. He wanted to go up with me because he did not like to go to his work alone to a restaurant in Bethlehem. Taxis were not available. He turned out to be a nice young man named Zaeed, 20 years old and studying political science at the Open University. Recently, he was arrested because he had downloaded a picture of President Abbas on a website I knew immediately what it was for a photo: Abbas in a T – shirt of Real Madrid. The person who had produced this picture, is in default punishable by one year in prison. Most Palestinians are at the side of Barcelona. Moreover, Abbas visited once Real Madrid visited.
He told me that in his opinion, most Israelis want peace. Problem are politicians on both sides.
When I said goodbye to him, there were five young men approaching him, who walked along with him. The five I knew them well.

09. Jerusalem after the snowfall

09. Jerusalem after the snowfall

Monday I went to Jerusalem. There would be a meeting of the Interfaith Encounter Association, but it did not manage to go there.
I first visited Ofer and his family. They were at home, because the schools were closed due to the snowfall. Ofer told me that among Orthodox Jews there are among whom also conscientious objectors to the army. He noticed that this group could easily organize a demonstration in favor of conscientious objectors. They gather easily 200 protesters together. My experience with Yesh Gvul was that they could enlist for the most 100 protesters together. Ofer sees the Orthodox Jews who refuse service, as allies.
I also talked to him about the blockade of Gaza. Thus, strawberries cross easily the border, but no kiwis, because that would be a luxury. Gaza is totally isolated, because Egypt has closed all tunnels.

12. traject for the light rail train

12. traject for the light rail train

Then I headed for Hadassah. The light rail train rode, but not beyond the central bus station. I walked further and saw on the road still some snow was on the rails and people walking over the train tracks. It was an enjoyable visit to Hadassah, but for her it was impossible to go to the meeting. There was a pack of ice snow. I went back to town and decided to go back home. I had walked enough.
It was bad thaw weather: clear, cold air. This will remove only the top layer by evaporation thanks to the solar radiation. But the evaporation takes energy, which means that the snow underneath cools.

Wednesday I had a good conversation with my fellow brother Rami, who was just back from Jordan. It is striking that the people here in Bethlehem more and more focused on themselves.
I visited Sana, who had disagreements but her youngest son. He doesn’t realise what his mother has to do and to manage and I advised her to write down what she is doing. I have put the same question to her son: how busy are you? Let’s see if it helps.

This the week the following question arises in me: how to raise children and youth, who are constantly faced domestic violence. Either they fall back into the same error either they develop behavior of being a victim, making them vulnerable (especially girls) to marry a violent man. Keywords are resilient, dignity and self-respect.

I follow the events in South Sudan. I was over ten years ago in Cairo to deal with South Sudanese refugees. Then it was already clear to me that an independent South Sudan would not be easy. There are more than 20 tribes and the former rebels were not gentle with their own people.

I have a some attachments added: one on the position of Christians in Iraq and Syria, one of bizarre traffic rules in the U.S., one with links to information on Syria, one on negotiations between Abbas and Israel, one on how the apartheid regime of South Africa kept alive the arms industry in Israel and one about how U.S. army still manages to recruit child soldiers despite a ban on it.

Greetings from sunny Bethlehem,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1 Christians in Iraq and Syriaback to menu attachments

2 Het Britse Transportbedrijf Barrington Freight Maakte Een Lijstje Van De50 Meest Bizarre Verkeersregelsback to menu attachments

3 Links About Syriaback to menu attachments

4back to menu attachments

5 South Africa and Israelback to menu attachments

6 US and Child Soldiersback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.