438 Greetings from Bethlehem with best wishes for 2014

02. a nice boy

02. a nice boy

Bethlehem 29 december 2013

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Weer is een jaar voorbijgegaan, waarin veel gebeurd is. Hier vond de driejaarlijkse wisseling van de wacht plaats en is er een nieuwe gardiaan gekomen, afkomstig uit Argentinië.

Bethlehem December 29, 2013

Dear friends,

Peace and all Good.

Again a year has passed, in which a lot has happened. Here the three annual changing of the guardian took place and there is a new guardian, who comes from Argentina.

11. the guardian is helping the patriarch

11. the guardian is helping the patriarch

Afgelopen maandag speelde ik de Kerstman in het huis voor kinderen met spraak- en gehoorproblemen. Dat was voor de kinderen een feest. Iemand maakte met mijn camera wat foto’s en ook op facebook verschenen er foto’s.

01. Baba Noel

01. Baba Noel

’s Avonds bezocht ik de familie van Hajj. Hijzelf was bij een feestelijke aangelegenheid elders. Aansluitend bezocht ik de familie van de huiseigenaar van het vroegere jeugdcentrum. De man zelf was druk met examens voor de school, waarop hij als leraar werkzaam is. Ik had een boeiend gesprek met zijn vrouw en met twee van zijn drie dochters. Met name de jongste wil graag vaker een gesprek om haar Engels te oefenen. Het gesprek zelf ging over de Islam en de Koran. Bij zulke gelegenheden stimuleer ik hen zich in hun geloof te verdiepen. Steeds is mijn vertrekpunt, dat ik weet, dat het verboden is om de Koran uit te leggen. Ik leg dan uit, waarom het verboden is. Het probleem ligt in de Arabische cultuur. Uitleggen van de Koran wordt gewoonlijk begrepen als een zoeken naar eigen voordeel. Maar zij herkennen, dat Koran lezen altijd gebeurt vanuit eigen ervaringen in het leven en is in die zin al een uitleg.

Een ander belangrijk punt is het dragen van een hoofddoek. (Zij droegen alle drie een hoofddoek.) Ik weet van één tekst, dat dit voorschrift in de contekst staat, dat mannen zich tegenover vrouwen niet weten te gedragen. Het voorschrift betekent dan ook: vrouwen, maak het de mannen niet extra moeilijk.
Ik vind verdieping in de Koran belangrijk, omdat de opkomst van fanatieke Moslims een bedreiging is, ook voor de gewone Moslims.

Met mijn bezigheden met mensen ben ik wel eens moe. Dat merkte ik dinsdag, toen de patriarch zijn intocht hield. De intocht verliep als gebruikelijk: een heel feestelijke toestand voor de inwoners van Bethlehem en de vele pelgrims, die op bezoek waren.

De drukte zette zich voort op eerste Kerstdag met het gebruikelijke bezoek aan de schaapherdersvelden: eerst de Grieks Orthodoxe schaapherdersvelden met een gebedsdienst en daarna onze eigen schaapherdersvelden met een korte gebedsdienst afgesloten met wat verfrissing.

Aansluitend had ik het bezoek van een Nederlander, die vanuit Jerusalem naar Bethlehem gekomen was om mij te bezoeken en een gesprek te hebben. Hij houdt zich erg met het conflict hier in het Midden Oosten bezig. Hij vertelde zijn visie erop en ik de mijne. De beide visies sloten op elkaar aan.
Hierna bezocht ik nog Jack voor een potje kaarten.

De volgende morgen bezocht ik Youssef, eveneens voor een potje kaarten met Jack erbij. Die twee hadden elkaar al een maand niet gezien.

’s Middags bezocht ik Yihya en zijn zus Shorouq in Deheishakamp. De volgende dag zochten zij mij op. Zij staan dit jaar voor hun eindexamen middelbare school. Zij zien mij als hun vader. Na een gesprek liet ik hen de grotten onder onze kerk zien en daarna de melkgrot, waar volgens de overlevering Maria met Jozef en Jesus na diens geboorte enkele maanden gewoond hebben, voor zij de vlucht naar Egypte namen. Het verhaal gaat, dat Maria een keer moedermelk had gemorst, waarna de rotsen wit werden. Nu wordt poeder van de grot gebruikt door vrouwen, die geen kinderen kunnen krijgen. Op die manier zijn vele kinderen ter wereld gekomen. Ook zijn vrouwen genezen van ernstige ziektes, met name kanker dank zij de poeder. Maar het is geen tovermedicijn.

Hierna heb ik nog een grootmoeder bezocht, waar ik gewoonlijk niets hoeft te zeggen. Zij praat maar door.
Vrijdag kregen we bezoek van de Grieks Orthodoxe monniken en vervolgens de Armeens Orthodoxe monniken, die ons met ons Kerstfeest kwamen feliciteren, zoals na het orthodox Kerstfeest wij hen zullen feliciteren. Dit is het jaarlijkse ritueel.

Gisteren vierden wij het feest van onnozele kinderen, de kindermoord vlak na de geboorte van Jesus door Herodes, die zich bedreigd voelde door het verhaal van de drie wijzen uit het Oosten, dat een koningskind in Bethlehem was geboren. Dit feest werd gebruikt om aandacht te schenken aan de moord op vele Syrische kinderen.

Ik bezocht ’s middags de familie van Mohanad. Hemzelf heb ik niet kunnen spreken, omdat zoals vaker gebeurt, hij opgehouden werd bij de beruchte container checkpoint. Dit gebeurt vaak om studenten van de Abu Dis universiteit te pesten.

Ondertussen is weer een Indonesische medebroeder in Jerusalem aangekomen om voor de custodie te werken.
Naar verluid komt in de laatste week van mei de paus op bezoek.

Als bijlage stuur ik een bericht mee over een demonstratie van Afrikaanse vluchtelingen in Tel Aviv voor een menswaardige behandeling. Zij worden in een gevangenis in de Negev woestijn opgesloten: een gesloten en een open gevangenis. Dit laatste is een lachertje, want zij moeten zich drie keer per dag melden, waardoor zij geen kans hebben om bijvoorbeeld werk te zoeken.

De tweede bijlage is interessant vanwege een andere invalshoek voor het pleidooi van Netanyahoe om Israël als Joodse staat te erkennen. Immers, volgens de Joodse traditie moeten Joden zorg tonen voor vreemdeling, weduwe en wees. Wil Israël werkelijk een Joodse staat zijn, dan zal het anders met de Palestijnse bevolking moeten omgaan!

Groeten uit een nat Bethlehem met de beste wensen voor 2014,

Louis

Last Monday I played Baba Noel in the home for children with talk and hearing problems. That was a children’s party. Someone made ​​with my camera some pictures and also appeared on Facebook pictures.

In the evening I visited the family of Hajj. He himself was at a festive occasion elsewhere. Afterwards I visited the family of the owner of the former youth center. The man himself was busy with exams for the school, where he is employed as a teacher. I had an interesting conversation with his wife and two of his three daughters. In particular, the youngest would like more a talk to practice her English. The talk itself was about Islam and the Koran. On such occasions I encourage them to deepen their faith. It is always my starting point, I know that it is forbidden to explain the Koran. I explain why it is forbidden. The problem lies in Arab culture. Explaining the Koran is usually understood as a search for their own benefit. But they recognize that Quran reading is always done from their own experiences in life and in that sense an explanation.

Another important point is to wear a headscarf. (They all three were wearing a headscarf.) I know of a text that this provision stands in the context that men versus women do not know to behave. The requirement also means: women, do not make it more difficult for men.
I think deepening in the Qur’an is important, because the rise of fanatical Muslims is a threat, even for ordinary Muslims.

With my activities with people, I get tired. I noticed it on Tuesday, when the patriarch held his entry. The entry was as usual a very festive event for the people of Bethlehem and the many pilgrims who were visiting.

03. music performance

03. music performance

The crowds continued on Christmas Day with the usual visit to the shepherds’ fields: first the Greek Orthodox shepherd fields with a prayer service and then our own shepherd fields with a short prayer service concluded with some refreshment.

After that I had a visit from a Dutchman, who had come from Jerusalem to Bethlehem to visit me and have a conversation. He is really the conflict here in the Middle East process. He explained his views on it and I have mine. Both visions connected to each other.
After this I have visited Jack for a game of cards.

The next morning I visited Youssef, also for a game of cards with Jack there. The two had not seen each other for a month.

In the afternoon I visited Yihya and his sister Shorouq in Deheisha camp. The next day they were visiting me. They are this year for their final exam. They see me as their father. After a conversation I showed them the caves beneath our church and then the milk grotto, where according to tradition, Mary and Joseph and Jesus have lived for some months after his birth, before they fled to Egypt. The story goes that Mary had spilled some a drop of her breast milk and the rocks became white. Now powder of the cave is used by women who cannot get children. In this way, many children have been born. Women also cure from serious diseases, particularly cancer thanks to the powder. But it is not a magic cure.

After that I visited a grandmother, where I don’t need to say something as usual, because she talks on.
Friday we were visited by the Greek Orthodox monks and then by the Armenian Orthodox monks, who came to congratulate us with our Christmas feast, as after Orthodox Christmas we will congratulate them. This is the annual ritual.

Yesterday we celebrated the feast of the Innocent Children, the infanticide shortly after the birth of Jesus by Herod, who felt threatened by the story of the three wise men from the East that a royal child was born in Bethlehem. This feast was used to pay attention to the murder of many Syrian children.

17. Syrian friar is talking with the guardian

17. Syrian friar is talking with the guardian

I visited in the afternoon the family of Mohanad. Himself I couldn’t speak, because as often happens, he was held at the notorious container checkpoint. This often happens to bullying students of Abu Dis University.

Meanwhile, another Indonesian confrere in Jerusalem arrived to work for the Custody.
Reportedly in the last week of May the Pope will come to visit.

I send as an attachment a report about a demonstration of African refugees in Tel Aviv for a human treatment. They are imprisoned in a jail in the Negev desert: a closed and an open prison. The latter is a joke, because they have to report them three times a day, so they have no chance, for example to look for work.

The second attachment is interesting because a different angle for the case of Netanyahu to recognize Israel as a Jewish state. After all, according to Jewish tradition, Jews must show concern for stranger, widow and orphan. If Israel really wants to be recognized as a Jewish state, then they have to handle with the Palestinian people in a different way.

Greetings from a wet Bethlehem with best wishes for 2014,

Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1. African Migrants Take to the Streets to Demand Israel Consider Asylum Requestsback to menu attachments

2. Angel Faceback to menu attachments

Advertenties

Reacties zijn gesloten.