439 return to Bethlehem, to die the next morning

12. on the way to the cemete

12. on the way to the cemetery

Bethlehem 5 januari 2014

Beste mensen,Vrede en alle Goeds.

Toen ik in september van vakantie naar Bethlehem terugkeerde, voorvoelde ik, dat ik met problemen te maken zou krijgen.

Bethlehem January 5, 2014

Dear friends,Peace and all Good.

When I returned to Bethlehem from vacation in September, I sensed that I would encounter problems.

Afgelopen week was er een voorbeeld van. Ik ging maandag naar Ramallah voor twee bezoeken aan vrienden. Het eerste bezoek aan Arab Kailani verliep heel plezierig, maar zij vertelde, dat zij als lerares natuurkunde was ontslagen. De reden was, dat zij als onderdeel van het schoolprogramma de evolutietheorie van Darwin behandelde. Volgens het nieuwe hoofd van de school gaf zij daarmee blijk een atheïste te zijn.

Mijn eerste vraag aan haar was, of de man, een Moslim, in de VS gestudeerd had. Haar antwoord was, dat hij een groot deel van zijn leven daar had doorgebracht.

Zij wil nu de zaak met de grootmoefti, de hoogste religieuze leider van de Moslims in het Heilige Land bespreken en vroeg mij hierbij mijn assistentie. Nu besef ik, dat een diskussie hierover lastig kan zijn. Ik besloot daarom het eenvoudig te houden. Het verwerpen van de evolutietheorie betekent, dat God niet in staat zou zijn een wereld te scheppen, waarop de evolutietheorie van Darwin van toepassing zou zijn. Wie is dan atheïst?

Er is ook een keerzijde bij Darwin. Naar ik begrepen heb, is volgens hem het blanke ras superieur aan alle andere rassen. Dit kan hem wel aangerekend worden als een vorm van atheïsme. Voor God zijn alle mensen evenwaardig.

Tijdens mijn bezoek kreeg ik een telefoontje, dat mijn tweede bezoek, een kraamvisite aan Wisam en Abeer, niet door kon gaan. De grootvader van Wisam, die al weer een tijdje in Jordanië woonde, had vorige week zondag besloten terug te keren naar Bethlehem, naar Al Azza kamp om daar de volgende morgen te sterven. ’s Avonds was ik daar op condoleance bezoek.

Tijdens mijn condoleance bezoek kreeg ik een telefoontje van moeder Owaineh met het verzoek haar op te zoeken. Ik was al in de buurt en ging naar haar toe. Onderweg (Het was al avond en het regende) kwam een jongeman mij achterop. Hij is iemand, die ik wekelijks in de geboortegrot zie tijdens de gezongen mis. Hij wees mij op het gebouw vlak bij, waar hij werkt met kinderen met een handicap. Ik ga hem binnenkort daar opzoeken.

Bij moeder Owaineh aangekomen bleek de reden van haar telefoontje. Haar zoon Mohammed was een paar nachten in een ziekenhuis in Jerusalem voor een medische behandeling, overigens niet verontrustend.

Vrijdagavond had ik een uitnodiging om vrienden te bezoeken. Hun derde broer, die in Jordanië woont en werkt voor een internationaal bedrijf, was er ook. Die vertelde, dat in Beit Sahour, waar de familie woont, een christen zijn centrum, waar gewoonlijk huwelijksfeesten worden gehouden, voor 6 millioen dollar aan iemand van Hamas had verkocht en zelf nu in de VS woont.

De nieuwe eigenaar biedt het centrum aan de plaatselijke bevolking van 100 christelijke gezinnen rond het centrum aan voor 10 millioen dollar. Zij krijgt er 1 jaar de tijd voor. Anders heeft hij andere plannen.

Ik kreeg ook te horen, dat de drie mannen, die het Israëlische leger enkele weken geleden in Hebron gedood had, afkomstig waren van een van de Syrische strijdgroepen en van plan zou zijn geweest aanslagen te plegen.

Mijn Syrische medebroeder, Haroet, vertelde mij gisteravond, dat de dag ervoor verschillende bommen in de buurt van het huis van zijn ouders ontploft waren. Ik voegde eraan toe dat Al Qaida groepen meer en meer de zaak overnemen met dank aan de vrienden van Syrië, hetgeen hij beaamde.

Donderdag bezocht ik de familie van Yihya in Deheishkamp. Daar woont ook een andere jonge vriend van mij. Een van de vrijgelaten Palestijnen van deze week is een oom van hem.

Toen ik mijn vriend opzocht, was hij in een centrum, die vaak voor condoleance bezoeken wordt gebruikt. Daar was nog een party aan de gang bij gelegenheid van de vrijlating van zijn oom: Adnan Alafandi. Van mijn vriend hoorde ik de toedracht van wat er gebeurd was, dat tot zijn gevangenneming geleid had. Hij werkte samen met de vader van mijn vriend in een gebouw aan de Jaffastraat in West Jerusalem. Iedere dag kwamen er twee Israëlische soldaten langs die hen uitscholden (used bad words). Op 13 mei 1992 besloot hij de twee soldaten een lesje te leren en viel hen met een mes aan.

Hij probeerde daarna te ontkomen, maar dat lukte niet. Een groep Israëliërs zat achter hem aan en wilde hem lynchen. Een Israëlische vrouw redde hem. “I am human, he is human.”

Hij kwam voor de rechtbank en werd veroordeeld tot twee keer 15 jaar.
Op 3 december 2002 schoot een soldaat van het Israëlische leger een 95 jarige vrouw in een auto dood. Het Israëlische leger erkende, dat er geen rechtvaardiging voor het schieten was. De soldaat werd veroordeeld tot 65 dagen in een militaire gevangenis.

Ik kwam aan de praat met een man, met wie ik een otofoto (Kees van Kooten) maakte. Hij vertelde, dat hij in Beit Sahour in 2000 geraakt werd door twee dumdum kogels, afgevuurd door een Israëlische soldaat. Deze kogels ontploffen in het menselijk lichaam. Hij werd voor dood achtergelaten, maar hij overleefde.

Ik voeg enkele aanhangsels aan toe. Een aanhangsel geeft een overzicht van de vrijgelaten Palestijnen met de Israëlische visie op hun straf. De eerste is al een nuancering, namelijk die van Adnan Alafandi. Ik vond dit aanhangsel bij de Jerusalem Post, oorspronkelijk Palestine Post geheten. Ik krijg namelijk sinds kort per email een overzicht van het nieuws in de Jerusalem Post. Ik had me enkele jaren al eens aangemeld en waarheidsgetrouw vermeld, dat ik een Christen ben. Dat is nu gehonoreerd.

Een aanhangsel is een getuigenis van een werkster voor het drone programma.
Een aanhangsel betreft een analyse van het veiligheidsprogramma voor Israël volgens Kerry, dat voornamelijk berust op techniek. Ik voeg een foto van de zoon van Wisam en Abeer toe. De jongen heet Kariem.

Het laatste aanhangsel gaat over een mogelijk derde Intifada. Binnen de Palestijnse samenleving is er steeds meer spanning, met name als aan het eind van het salaris nog enkele dagen over blijven.

Groeten uit Bethlehem,
Louis

Last week there was an example of this. Monday I went to Ramallah for two visits to friends. The first visit to Arab Kailany went very enjoyable, but she told that she as teacher physics had been dismissed. The reason was that she treated the theory of evolution according to Darwin as part of the school program. According to the new head of the school, demonstrating it to be an atheist.

My first question to her was, if the man, a Muslim, had studied in the U.S… Her answer was that he had spent much of his life there.

She now wants to discuss the matter with the Grand Mufti, the highest religious leader of the Muslims in the Holy Land and asked me for this my assistance. Now I realize that a discussion on this can be difficult. I therefore decided to keep it simple. Rejecting the theory of evolution means that God would not be able to create a world, in which Darwin’s theory would apply. Who is an atheist?

There is a downside to Darwin. As I understand it, is, according to him, the white race superior to all other races. This can be imputed to him as a form of atheism. All people are of equal value to God.

12. on the way to the cemete

12. on the way to the cemetery

During my visit, I got a call that my second visit, a maternity visit to Wisam and Abeer, could not implemented. The grandfather of Wisam, who already lived for a while in Jordan, had decided to return to Bethlehem, Al Azza camp last Sunday to die the next morning. In the evening I was there on condolence visit.

During my condolence visit I got a call from mother Owaineh with a request to visit her. I was in the neighborhood and went to her. Along the way (it was evening and it was raining), a young man came back to me. He is someone who I see every week in the Nativity Grotto during the sung Mass. He pointed me in the building near where he works with children with disabilities. I will soon visit him there.

When I arrived at Mother Owaineh the reason for her call was revealed. Her son Mohammed was a couple of nights in a hospital in Jerusalem for medical treatment, not further disturbing.

Friday night I had an invitation to visit friends. Their third brother, who lives in Jordan and works for an international company, was there too. He told me that in Beit Sahour, where the family lives, a Christian had sold a center, where usually wedding receptions are held, for 6 million dollars to someone from Hamas. He now lives in the U.S…

The new owner has offered to sell the center to the local population of 100 Christian families around the center for 10 million dollars. They get one year time. Otherwise, he has other plans.

I was also told that the three men that the Israeli army had slain in Hebron a few weeks ago, came from one of the Syrian armed groups and had a plan to carry out attacks.

My fellow Syrian friar Harut told me last night that the day before, several bombs were exploded near the house of his parents. I added that Al Qaeda groups increasingly take over the case thanks to the Friends of Syria, which he agreed.

Thursday I visited the family of Yihya in Deheisha camp. There also lives another young friend of mine. One of the released Palestinians this week is an uncle of him.

When I visited my friend, he was at a center, which is often used for condolence visits. There was a party going on the occasion of the release of his uncle Adnan Alafandi. From my friend, I heard the facts of what happened that led to his imprisonment. He worked with the father of my friend in a building on Jaffa Street in West Jerusalem. Every day, two Israeli soldiers passed along who would curse them (used bad word). On May 13, 1992, he decided to teach the two soldiers a lesson and attacked them with a knife.

He tried to escape, but he failed. A group of Israelis was after him and wanted to lynch him. An Israeli woman saved him. “I am human, he is human.”
He came to court and was sentenced to twice 15 years.

On 3 December 2002, a soldier in the Israeli army shot a 95 year old woman in a car dead. The Israeli army acknowledged that there was no justification for the shooting. The soldier was sentenced to 65 days in a military prison.

24. a selfie with the man wh

24. a selfie with the man wh

I was talking to a man with whom I made a selfie. He told that in 2000 he was in Beit Sahour hit by two dumdum bullets, fired by an Israeli soldier. These bullets explode in the human body. He was left for dead, but he survived.

I add some attachments. One attachment provides an overview of the freed Palestinians with Israeli vision of their punishment. The first is already a nuance that of Adnan Alafandi. I found this attachment to the Jerusalem Post, originally called Palestine Post. I get recently mailed a summary of the news in the Jerusalem Post. I had me already signed several years ago and truthfully stated that I am a Christian ben.dat is honored.

One attachment is a testimony of a worker for the drone program.
One attachment is an analysis of the safety for Israel, which mainly relies on technique according to Kerry. I enclose a picture of the son of Wisam and Abeer far. The boy is named Kareem.

The final attachment is a possible third Intifada. Within Palestinian society, there is increasing tension, particularly if are still a few days left at the end of the salary.

Greetings from Bethlehem,
Louis

© 2013 Louis Bohte

© 2013 Louis Bohte

attachments:

1 1. Analysis Plan Kerry Securityback to menu attachments

2 Heather Linebaugh Drone Programback to menu attachments

3 List of Palestinian Terrorists Set to Be Freed byback to menu attachments

4 Son of Abeer and Wisamback to menu attachments

5 The Coming Intifadaback to menu attachments

Advertenties

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.