440 who will come instead of Assad?

07. prayer for archbishops and nuns in Syria

07. prayer for archbishops and nuns in Syria

Bethlehem 11 januari 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

We hebben nu de serie feesten achter de rug.

Bethlehem January 11, 2014

Dear friends,

Peace and all Good.

We now have the series of celebrations behind us.

Een overzicht: kort op elkaar begonnen de feesten met de intocht van de patriarch op 24 december gevolgd door twee vieringen in onze kerk. ’s Avonds was de gebruikelijke nachtmis.

De volgende dag gingen we als kommuniteit naar de Schaapherdersvelden: eerst de Grieks Orthodoxe en daarna onze eigen schaapherdersvelden voor korte vieringen.

05. the Greek Orthodox Sheperdsfield

05. the Greek Orthodox Sheperdsfield

Op 27 december ontvingen wij de Grieks Orthodoxe monniken voor hun felicitaties met ons Kerstfeest gevolgd door de Armeens Orthodoxe monniken. ’s Middags begonnen we met de aanloop naar de herdenking van de kindermoord door Herodes kort na de geboorte van Jesus met een vervolg op de eigenlijke dag met twee vieringen.

Op oudjaarsdag sloten we het jaar af en de dag erop vierden we het feest van Maria als moeder van Jesus. Hieraan zit iets aparts. Vroeger was 1 januari de dag van de besnijdenis van Jesus, zoals dat gebruikelijk is in de Joodse traditie op de achtste dag.

Na het Vaticaans concilie werd 1 januari omgedoopt in de dag van de Vrede om vervolgens het feest van Maria aan toe te voegen.

Op 5 januari was er de intocht van de custos als opmaat voor het feest van de drie wijzen uit het Oosten. Deze drie wijzen speelden enkele eeuwen later een belangrijke rol in het behoud van de Geboortekerk. Toen namelijk in de 6e eeuw een Perzisch leger hier rondtrok en de nodige verwoestingen achter zich lieten, hebben zij de Geboortekerk ongemoeid gelaten, omdat zij in de kerk een afbeelding van de drie wijzen uit het Oosten zagen in Perzische kledij.

Op 6 januari vierden wij uitgebreid het feest van de drie wijzen, afgesloten met een processie, die nog enige tijd in beslag nam. Het werd al donker, toen we van de custos afscheid namen. Deze is overigens nu in Libanon voor de bisschopswijding van de nieuwe bisschop van Aleppo, die in Libanon plaatsvond.
Op dezelfde dag waren de intochten van patriarchen voor het orthodox Kerstfeest, die ’s avonds in de Geboortekerk begon met gelijktijdig drie vieringen: van de Grieks Orthodoxen, de Kopten en de Syrisch Orthodoxen.

Tijdens de intocht van de custos was nog een Nederlandse medebroeder, die voor een vergadering in Jerusalem was, samen met de Braziliaanse Nederlander.
Tijdens zijn bezoek heeft de custos ’s avonds in de recreatie uitvoerig over de situatie in Syrië verteld. Duidelijk is dat Assad een crimineel is, maar als hij vertrekt, wie komt er dan voor hem in de plaats? Te vrezen valt, dat het alleen maar nog erger wordt met dank aan de vrienden van Syrië met medewerking van Qatar en Saoedie Arabië.

Donderdagmorgen bezochten wij de Grieks Orthodoxe monniken om hen te feliciteren met hun Kerstfeest.
Volgende week wacht ons nog het Armeens Orthodox Kerstfeest. Dan is er alleen nog de felicitaties aan de Armeens Orthodoxe monniken een paar dagen later. Het is duidelijk, dat het Kerstfeest hier iets meer omvat dan elders.

Ik ben enkele keren bij de familie Al Azza geweest. De eerste keer stond in het teken van rouwverwerking. Ik ben vrijdag en gisteren ook daar geweest. Vrijdag hoorde ik van een ander gebruik tijdens de rouwperiode. Op de donderdag in de week na het overlijden wordt er allerlei zoets gemaakt om de rouwperiode af te sluiten en het dagelijks leven te hervatten. Ik hoorde dit vrijdag.
Op die dag was Husam er ook. Hij is voor een half jaar hier in het kamp om enkele projekten te doen, onder andere in het kamp.

Gisteren heb ik uitgebreid gesproken over een projekt die wij willen opzetten, om vrede te bevorderen..
Op het Orthodox Kerstfeest heb ik enkele orthodoxe vrienden opgezocht, namelijk aan de overkant van de vallei onder Bethlehem en in de stad. Het laatste bezoek in dit verband was bij de Orthodoxe grootmoeder, die altijd veel te vertellen heeft. Aansluiten ben ik naar boven gegaan, waar haar zoon, die gynaecoloog is, met zijn gezin woont. Hierdoor liep het bezoek uit, zodat ik later dan gepland thuis kwam. De tweede dochter van de arts was er ook. Zij studeert sinds september in Sacramento, Californië. Ik maakte haar attent op het lied Sacramento van Middle of the Road uit 1972.
Er was nog een familielid, die een souvenirwinkel heeft met soms dagen zonder één kant. Hij wil van mij advies hebben.

Die dag zag ik veel veiligheid georganiseerd: op ieder kruispunt Palestijnse soldaten. Ik vertelde dit in de naaiwinkel, waarop de derde broer Sleiby, Francis opmerkte, dat dit vanwege Al Qaida in Bethlehem was: een grappige opmerking met een serieuze ondertoon.

Vrijdagavond was ik bij Jack. Hij vertelde mij van de problemen, waar hij voorstaat. Hij is bewaker in dienst van de VN. De werknemers van de VN staken, zelfs met een hongerstaking, omdat zij hoger loon willen. Dit is zeer begrijpelijk. Zij worden in dollars uitbetaald, die in 10 jaar tijds 22% in waarde tegenover the shekel gedaald is. Dit is geheel niet gecompenseerd. De lonen zijn niet gestegen sinds het begin van de 2e Intifada. De prijzen wel. Dit leidt tot spanningen in de gezinnen. Vanwege de staking kreeg Jack maar de helft van zijn salaris uitbetaald. Als bewaker kan hij niet meedoen met de staking, want anders hebben inbrekers vrij spel.

Ook Husam verwacht een explosie van die spanningen, maar dat zou wel eens tot een burgeroorlog kunnen leiden. Het Palestijnse Autoriteit mist ieder gezag.

Iets geheel anders: ik kwam van de week een mij bekend citaat tegen van de Engelse historicus en politicus Acton uit de 19e eeuw: power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Macht bederft. Absolute macht bederft absoluut. Het betrof een artikel, dat handelde over het streven van de VS naar absolute macht over de wereld, waar Snowden een tip van de sluier heeft opgelicht. China zal dit niet toelaten.

Ik kwam een artikel – zie aanhangsel – tegen over de hopeloze situatie in een Palestijnse vluchtelingenkamp in Syrië, waar mensen sterven van de honger. Een achterliggend probleem hier is, dat sommige Palestijnen in het kamp zich met de strijd in Syrië hebben ingelaten.

Groeten uit Bethlehem, Louis

An overview: Briefly on after the other the celebrations began with the entrance of the Patriarch on December 24 followed by two celebrations in our church. In the evening was the usual midnight Mass.

The next day we went as community to the Shepherds Fields: first the Greek Orthodox and then our own shepherd fields for short celebrations.

On December 27 we received the Greek Orthodox monks for their good wishes with our Christmas followed by the Armenian Orthodox monks. In the afternoon we started the run-up to the commemoration of infanticide by Herod shortly after the birth of Jesus with a follow-up to the actual day with two celebrations.

On New Year’s Eve, we ended the year and the day after we celebrated the feast of Mary the mother of Jesus. To this is something special. Previously, January 1 was the day of the circumcision of Jesus, as is customary in Jewish tradition on the eighth day.

After Vatican Council January 1st was renamed the Day of Peace and then the feast of Mary added to.

On 5 January, there was the entrance of the Custos as a prelude to the celebration of the three wise men from the East. These three wise men played several centuries later a major role in the preservation of the Nativity. Namely when in the 6th century Persian army roamed around here and the necessary devastation left behind, they have the Nativity church left untouched because they saw in the church an image of the three wise men from the East in Persian clothes.

On 6 January we celebrated the feast of the three wise men extensively, culminating in a procession, which took some time to complete. It was already dark when we said goodbye to the Custos. He is, moreover, now in Lebanon for the ordination of the new bishop of Aleppo, which took place in Lebanon.
On the same day there were the entrances of the Greek Orthodox, Copts and the Syrian Orthodox patriarch for the Orthodox Christmas, which began in the evening in the Nativity Church with three simultaneous celebrations. During the entrance of the Custos there was also a Dutch fellow brother, who was for a meeting in Jerusalem, along with the Brazilian Dutchman.

04. welcome to the Custos

04. welcome to the Custos

During his visit, the Custos told in the evening extensively in the recreation about the situation in Syria. It is clear that Assad is a criminal, but if he leaves, who will come instead of him? Is to be feared that it will only get worse thanks to the Friends of Syria with the contribution of Qatar and Saudi Arabia.

Thursday morning we visited the Greek Orthodox monks to congratulate them with their Christmas.
Next week awaits us Armenian Orthodox Christmas yet. Then there is only the Armenian Orthodox monks congratulations to a few days later. It is clear, that the Christmas here comprises a little more than elsewhere.

I’ve been a few times with the Al Azza family. The first time was in the sign of mourning. I’ve been there also on Friday and yesterday. Friday I heard from another use during the mourning period. On the Thursday of the week after his death, all sorts of sweet made ​​to end the mourning period and resume daily life. I heard this Friday.
On that day, Husam was there. He is half a year here in the camp to do, among others in the camp several projects.

Yesterday I talked extensively with him about a project that we want to set up in order to promote peace.
In the Orthodox Christmas I have visited some Orthodox friends, namely at the other side of the valley below Bethlehem and in the city. The last visit in this regard was the Orthodox grandmother, who always has a lot to say. Connecting I went upstairs, where her son, who is a gynecologist, lives with his family. This was the visit off, so I came home later than planned. The second daughter of the doctor was there. She studies in Sacramento, California since September. I made her attentive to the song Sacramento from Middle of the Road in 1972.
There was a family member who has a gift shop with some days without a customer. He wants to get from me advice.

13. security on Orthodox Christmas in front of Peace Centre

13. security on Orthodox Christmas in front of Peace Centre

That day I saw a lot of security organized: each intersection Palestinian soldiers. I mentioned this in the tailor shop, where the third brother Sleiby, Francis remarked that this was because of Al Qaeda in Bethlehem: a funny remark with a serious undertone.

Friday night I was with Jack. He told me of the problems he faces. He is a security guard employed by the UN. The employees of the UN strike, even with a hunger strike, because they want higher wages. This is very understandable. They are paid in dollars, which has fallen in a time of 10 years 22 % in value towards the shekel. This is not compensated at all. Wages have not risen since the start of the 2nd Intifada. The prices though. This leads to tension in the family. Because of the strike Jack got paid only half his salary. As a guard, he cannot join the strike, for else burglars have a free game.

Husam also expect an explosion of these tensions, but that could well lead to civil war. The Palestinian Authority lacks any authority.

Something completely different: I read this the week the known quote from the English historian and politician Acton from the 19th century: power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. It was an article that dealt with the efforts of the U.S. to absolute power over the world, where Snowden has scammed a tip of the veil. China will not allow this.

I came across an article – see attachment – about the hopeless situation in a Palestinian refugee camp in Syria, where people are dying from hunger. An underlying problem here is that some Palestinians in the camp have been involved themselves with the struggle in Syria.

Greetings from Bethlehem, Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

Palestinian Refugee Camp in Syria

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.