441 Palestinian UN workers strike, 6 weeks already and an end is not in sight.

01. still strike UNRWA, this is near Deheisha camp

01. still strike UNRWA, this is near Deheisha camp

Bethlehem 19 januari 2014

Beste mensen,

Vrede en alle Goeds.

Vandaag is dan het laatste Kerstfeest aan de beurt: de Armeense. Dan is het weer rustig en zal de kerstboom op het kribbeplein opgeruimd worden.

Bethlehem January 19, 2014

Dear people,

Peace and all Good.

Today is the last Christmas to turn: the Armenian one. Then it’s quiet and the tree in the Manger Square will be cleared.

Het gebeurt weinig, maar ik kreeg dinsdag bezoek van Shorouq en een nichtje van haar, Rotaj. Het was een prima bezoek. Shorouq had veel te vertellen. Voor Rotaj was het denk ik, de eerste keer, dat zij in een kerk kwam. Ik heb hen de Geboortekerk en de Geboortegrot en daarna de Melkgrot laten zien.

Aan de andere kant nodigde haar broer Yihya mij uit om vrijdag te eten bij zijn ‘friend’. Ik dacht aan iemand van zijn klas. Maar het bleek zijn lerares Engels te zijn, Zena geheten, die overigens geen Engels sprak. We moesten voor het bezoek wel een eind rijden, naar het dorp Beit Fagè, dat zo’n 10 km. ten zuiden van Bethlehem ligt. Het is niet zo gemakkelijk te bereiken, waar we het bezoek gingen afleggen, want vanaf het dorp moesten we een stuk afdalen richting Al Aroub kamp. Het is in feite een uitbreiding van het vluchtelingenkamp naar boven toe.

De maaltijd smaakte goed. Na de maaltijd werden we nog voor een verjaardag uitgenodigd, van de grootmoeder van Zena. Die woont vlak bij samen met haar man in een eenvoudige woning. Het bleek dat de man bedlegerig was, maar zijn gezicht maakte op mij indruk: een verweerd gezicht met veel ervaring. Al spraken wij niet met elkaar, het klikte wel tussen ons. Dat merkte ik bij het afscheid. Hij herkende mij van de TV met het Kerstfeest.

Gisteravond , op weg naar huis, werd ik door een jongeman aangesproken, die ik al meer dan tien jaar ken. Hij was op straat met zijn tweelingbroer en nog een vriend. Hij spoorde mij aan om naar Nederland te gaan, want binnen 1 à 2 maanden ontploft het hier. Hij liet ook het woord ‘Syrië’ vallen. Ik was verrast, want ik had bij hem nooit het idee, dat hij zich met politiek of zo bezighield. Hij is iemand van de straat en weet wel wat er onder de mensen leeft. Het is een duidelijk waarschuwing, dat het rommelt. Ik ben hier overigens niet verbaasd over. De staking van de mensen, die voor de VN werken, duurt nu al 6 weken en een eind is nog niet in zicht. → Reuters

04. still strike

04. still strike

Ik ben bang, dat de staking ook misbruikt kan worden: aan de ene kant om president Abbas onder druk te zetten om een vredesregeling te accepteren. Maar dat is zinloos. Ik heb Abbas nog niet kunnen betrappen op enig interesse in het wel en wee van de bevolking.

Aan de andere kant hoorde ik, dat een onderdeel van het plan van Kerry zou zijn, dat Palestijnen uit vluchtelingenkampen verhuizen naar Canada of Australië. Door Palestijnen het leven hier onmogelijk te maken, zullen zij eerder geneigd zijn om zo’n mogelijkheid van migratie aan te grijpen. De toekomst ziet er donker uit.

Van de week heb ik enkele keren dienst in de melkgrot gedaan, want Lawrence, die er gewoonlijk daar werkt, had een week retraite gehouden. Ik leerde buiten een man in een rolstoel en zijn zoontje kennen. Het jongetje helpt zijn vader buiten schooltijd met de verkoop van ansichtkaarten.

Dinsdag wilde ik Mohanad bezoeken. Toen ik vlak bij zijn huis was gekomen, zag ik een hele stoet vrouwen naar boven gaan. Het bleek, dat een tante overleden was. De drie dagen aansluitend is er condoleancebezoek. Voor de mannen is dat een ruimte aan de straatkant, dezelfde die gebruikt werd om de thuiskomst van een gevangene te vieren. De vrouwen komen bij elkaar in de woning van een vrouwelijk familielid, in dit geval bij de moeder van Mohanad.

Ik belde derhalve Mohanad op, die even later verscheen. We konden terecht bij zijn getrouwde broer een verdieping lager en hadden een plezierig gesprek. Mohanad gaf te kennen niets te voelen voor een hokjesgeest tussen de verschillende godsdiensten.

Gistermiddag bezocht ik Jack. Hij is in goede doen. Hij had huisbezoek gehad van een van de broeders voor de zegening van zijn huis, wat gebruikelijk is na het feest van de drie Wijzen op 6 januari. Het team van de parochie had ervoor gekozen om voor ieder bezoek ruim de tijd te nemen voor een gesprek en ieder gezin een gift te geven. Jack heeft van het gesprek genoten en duidelijk gemaakt hoe hij over de kerk denkt. Hij is recht door zee. Ik merk, dat hij nu meer contact met de kerk zoekt.

Ik ben met een gezin bezig om langdurig huiselijk geweld aan te pakken. Het eerste gesprek liep goed en duurde 2 en een half uur. Er komt een vervolg op.

Vrijdag sprak ik met Husam in Al Azza kamp. Toen ik het kamp binnenliep, zag ik tot mijn verbazing een hele stoet auto’s door het kamp rijden, alsof het kamp een sluiproute was geworden. Eenmaal bij de familie binnen hoorde ik de reden van de jongste zoon Najwan, die alleen thuis was. Er werd geschoten door het Israëlische leger in een botsing met jonge Palestijnen van Al Azza kamp en van Aida kamp. Er werd traangas gebruikt. De doffe knallen waren goed te horen.

Husam is met meerdere projekten bezig. Zo hoorde hij bij toeval van een projekt om geïnterviewd te worden als een inwoner van een vluchtelingenkamp. Hij is de eerste selectie doorgekomen en volgt nu een vervolg van een maand, waarna er tien kandidaten worden geselecteerd, die uiteindelijk het projekt doen. Hij heeft er zin in.

Husam heeft genoeg te vertellen. Zo vertelde hij mij wat er met een jonge vrouw gebeurd is. Zij zei op een keer: “I would like”. Iemand hoorde deze woorden en maakte er een eigen, negatief verhaal van, dat steeds groter werd en uiteindelijk draaide zij voor 3 en een half jaar de gevangenis in en stierf haar vader aan een hartaanval. Zo moeten Palestijnen op hun woorden passen.

Vrijdag was in één opzicht een hoopvolle dag. Verspreid over Israël werden op kruispunten flyers uitgedeeld met een oproep om tot vrede met de Palestijnen te komen. Waar mijn vriendin Hadassah stond, bij een liberale buurt, werden de flyers in ontvangst genomen, sommigen weigerden beleefd en een enkeling toonde zich negatief.

In een bijlage staat een open brief van een Israëliër, die zich tegen de huidige trend naar een vredesaccoord keert. Het is goed om het denken van zo’n man te begrijpen ten einde een weg te vinden, die een zo’n groot mogelijk draagvlak heeft. De tweede bijlage handelt over het antwoord van Kerry op opmerkingen van de minister van defensie van Israël.

Ik heb begrepen, dat kardinaal Eijk iets over protestanten meende te moeten zeggen. Ik vraag me dan af, of God’s mening er ook nog toe doet. Volgens de befaamde Vlaamse theoloog Edward Schillebeeckx is God groter dan alle godsdiensten bij elkaar. Het lijkt me, dat hij er dichtbij zit.

In de communiteit is er volop aandacht voor Syrië en ook had ik met twee Jordaanse medebroeders een gesprek hierover en over Islam.

Groeten uit Bethlehem,

Louis

It happens not so much, but I got Tuesday visit from Shorouq and a niece of hers, Rotaj. It was a great visit. Shorouq had much to say. For Rotaj it was, I think, the first time that she was in a church. I showed them the Nativity Church and the Nativity Grotto and then the Milk Grotto.

On the other hand, her brother Yihya invited me out to eat with his ‘friend’ on Friday. I thought someone in his class. But it turned out to be his English teacher, called Zen, who incidentally did not speak English. We had to drive some distance for the visit, to the village of Beit Fage, that is located around 10 km. south of Bethlehem. It is not so easy to get to where we went off the visit because from the village we had a lot to descend towards Al Aroub camp. It is in fact an extension of the refugee camp to the top.

11. happy birthday

11. happy birthday

The meal tasted well. After the meal, we were invited to have a birthday, grandmother Zena. She lives nearby with her husband in a simple house. It turned out that the man was bedridden, but his face made ​​me impressed: a weathered face with a lot of experience. Though we were not talking, it clicked between us. I noticed at parting. He recognized me from the TV’s Christmas feast.

Last night, on the way home, I was accosted by a young man who I have known for over ten years. He was on the street with his twin brother and a friend. He urged me to go to the Netherlands because within 1 to 2 months it will explode here. He also let fall the word “Syria”. I was surprised because I never had with him the idea that he was involved in politics or something. He is someone off the street and know what is happening among the people. It is a clear warning that it rumbles. I am here incidentally not surprised. The strike of the people who work for the UN, has lasted for six weeks, and an end is not in sight. → Reuters

I am afraid that the strike may also be misused: on the one hand to put pressure on president Abbas to accept a peace deal. But that’s pointless. Abbas I have not been able to catch up any interest in the fortunes of the people.

On the other hand, I heard that part of the plan of Kerry would be that Palestinians from refugee camps move to Canada or Australia. By making life for Palestinians impossible here, they will be more likely to grab such a possibility of migration. The future looks dark.

This week I have done a few times service in the Milk Grotto because Lawrence, who usually works there, had held a week retreat. I acquainted outside of a man in a wheelchair and know his son. The boy helps his father out of school by selling postcards.

03. he helps his father with selling cards after school time

03. he helps his father with selling cards after school time

Tuesday I wanted to visit Mohanad. When I came near his home, I saw a procession of women going upstairs. It appeared that an aunt passed away. The three days afterwards there are condolence visit. For men it is a place at the street side, the same that was used to celebrate the homecoming of a prisoner. The women come together in the home of a female relative, in this case the mother of Mohanad.
Therefore I called Mohanad, who appeared moments later. We could go one floor down with his married brother and had a pleasant conversation. Mohanad indicated nothing to feel for a parochialism among religions.

Yesterday afternoon I visited Jack. He’s doing well. He had a home visit from one of the friars for the blessing of his house, which is common after the feast of the Three Wise Men on January 6. The team of the parish had chosen to take a call, ample time for each visit and to give every family a gift. Jack has enjoyed the conversation and made ​​it clear what he thinks about the church. He is straightforward. I notice that he is looking for more contact with the church.

I am working with a family to address prolonged domestic violence. The first meeting went well and lasted two and a half hours. There will be a follow-up.

Friday I spoke with Husam in Al Azza camp. When I walked into the camp, I saw to my surprise a whole procession of cars driving through the camp, as if the camp had become a shortcut. Once at the family I heard the reason from the youngest son Najwan, who was home alone. It was shot by the Israeli army in a clash with young Palestinians from Al Azza camp of Aida camp. Tear gas was used. The muffled booms were good to hear.

Husam is working with multiple projects. As he heard by chance of a project to be interviewed as a resident of a refugee camp. He came through the first selection and is now a continuation of one month, after which ten candidates are selected. They will finally do the project. He’s excited.

Husam has plenty to say. So he told me what happened to a young woman. She said on one occasion: “I would like”. Someone heard these words, and made it his own, negative story that was getting bigger and eventually she turned to three and a half years in prison and her father died of a heart attack. Thus, Palestinians has to be careful with their words.

Friday was in a sense a hopeful day. Spread over Israel were distributed flyers at intersections with a call to come to peace with the Palestinians. Where my friend Hadassah was, a liberal neighborhood, the flyers were received well, some refused politely and a few expressed negative.

In an attachment, I add an open letter from an Israeli, who is opposed to a peace agreement with the current trend. It is good to think of such a man to understand in order to find such a large support base has a way. The second attachment deals with the response from Kerry to the defense minister of Israel.

In the community there is plenty of attention to Syria, and I also had two Jordanian brothers a conversation about this and about Islam.

Greetings from Bethlehem,

Louis

© 2014 Louis Bohte

© 2014 Louis Bohte

attachments:

1 Open Letter to Kerry



back to menu attachments

2 Kerry Responds to Yaalon



back to menu attachments

Over louisbohte
Ik ben een minderbroeder in de voettappen van Franciscus van Assisi en woon in Bethlehem naast de Geboortekerk. Ik ben verantwoordelijk voor Vrede, Gerechtigheid en Eerbied voor de Schepping voor de Minderbroeders in het Heilige Land. Ik ben manager van de Hiphopper Hajj MC. Ik ondersteun jonge Palestijnen met hun studie naar vermogen.

Reacties zijn gesloten.